Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od bobice veličine graška (BBCH 75) do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Trenutno je u vinogradima dominantno prisustvo larvi trećeg uzrasnog stupnja koje su sposobne da prenesu fitoplazmu Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Takođe, vizuelnim pregledom grozdova registrovano je prisustvo ispiljenih kao i jaja pred piljenje pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U toku je početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida :

·         Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%.

 

U cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije kresoksim-metil (Stroby DF, Lunar, Summo, Asena) u koncentraciji 0,02%.

Spovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

30.6.2022 8:25Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ranog kupusa se nalaze u fazi glavica dostigla od 50% do 70% od očekivane veličine (BBCH 45-47), dok se usevi kupusa namenjenog za letnju proizvodnju nalaze u fazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

·        Larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 12% biljaka. U toku je intenzivno piljenje larvi ove štetočine

·        Vaši (Aphididae) na do 30% biljaka.

U usevima ranog kupusa, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi kupusovog moljca u glavice, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Exalt (spinetoram) u količini 2 l/ha (karenca 3 dana). S obzirom da se u narednom periodu očekuje berba ranih kupusa, treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

U usevima letnjeg kupusa,  sa ciljem zaštite od navedenih štetočina preporučuje se primena nekog od insekticida:

Alverde (metaflumizon) 1 l/ha (karenca 7 dana) ili

Coragen 20 SC (hloantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 7 dana). 

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

29.6.2022 10:21KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Novi Sad usevi paprike se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19), do faze otvoren prvi cvet (BBCH 61).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) na do 6% biljaka, i imaga tripsa (Thysanoptera) na do 10% biljaka. Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju i povećanju brojnosti navedenih štetočina.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, vaši i tripsi su vektori veoma destruktivnih biljnih virusa čije je prisustvo detektovano u proteklim sezonama (virus mozaika krastavca koji prenose vaši i virus bronzavosti paradajza koji prenose tripsi).

Vizuelnim pregledom useva, na licu lista, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 14% biljaka. Narednih dana se usled visokih temperatura očekuje intenzivno piljenje larvi ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporučuju se hemijske mere zaštite primenom sledeće kombinacije insekticida:

·        Tonus (acetamiprid) u količini 0,25-0,4 kg/ha ili

·        Mavrik (tau-fluvalinat) u koncentraciji 0,03% (za suzbijanje vaši i pamukove sovice)

+

·        Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha (za suzbijanje tripsa).

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima.

Prilikom izbora navedenih insekticida za suzbijanje vaši obavezno treba voditi računa o maksimalnom broju tretmana na istoj površini (MBT), kao i promeni mehanizma delovanja primenjenih insekticida.

28.6.2022 14:09PaprikaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do faze plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom zasada registruje se dominantno prisustvo jaja i mlađih larvenih stupnjeva obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je početak piljenja  larvi treće letnje generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja obične kruškine buve, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15% uz dodatak okvašivača.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

27.6.2022 10:32KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Zaštita jabuke

Na teritoriji RC Novi Sad, zasadi jabuke se nalaze u zavisnosti od sorte i lokaliteta u fenofazi  prečnik ploda do 40mm do polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).

U zasadima jabuke je trenutno u toku let leptira druge generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella), a s obzirom na prognozirane visoke temperature, u narednim danima se očekuje i početak polaganja jaja.

U cilju zaštite od jabukinog smotavca proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije piriproksifen (Harpun, Lascar,Alkazar,Prince,Nexiram 10 EC) u koncentraciji 0,075-0,1%.

Takođe, vizuelnim pregledom jabučnjaka registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranycus urticae) i crvene voćne grinje (Panonycus ulmi) na naličju listova i na plodovima.

Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju tih štetočina. Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo grinja primena nekog od navedenih akaricida:

·        Uranus (etoksazol) u količini 0,5 l/ha ili

·        Borneo (etoksazol) u količini 0,375-0,625 l/ha

Laboratorijskim pregledom lišća jabuke utvrđena je potpuna ispražnjenost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), te nema više opasnosti od primarnih infekcija. U zasadima u kojima je vođena adekvatna zaštita primena hemijskih mera sa ciljem suzbijanja tog patogena se više ne preporučuje.

Trenutni uslovi u kojima se odvija proizvodnja jabuke pogoduju razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Kod suzbijanja  pepelnice izuzetno je važno mehaničko uklanjanje obolelih lastara u toku vegetacije. Ova mera pruža veliku pomoć pri sprečavanju širenja ovog patogena. U cilju suzbijanja pepelnice jabuke, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

·         Topas 100 EC (a.m penkonazol) u koncentraciji  0,04% ili

·         Foton (a.m. mikrobutanil) u koncentraciji 0,015-0,02% ili

·         Indar 5 EW (a.m. fenbukonazol) u koncentraciji 0,6-0,9 l/ha.

Preporuka je da se tretman sprovede u večernjim časovima zbog visokih dnavnih temperatura.

27.6.2022 10:01JabukaJabukin smotavac (Cydia pomonella); Obična grinja (tetranychus urticae); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do faze početak obojavanja ploda (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo ispiljenih kao i jaja pred piljenje šljivinog smotavaca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi ove štetočine.

 U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca proizvođačima se preporučuje primena insekticida Affirm opti (emamektin benzoat) u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Zbog visokih dnevnih temepartura sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim časovima.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenog preparata!

24.6.2022 14:57ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)
Zaštita luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16- 18) do lukovice narasle 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  larvi tripsa (Thysanoptera) na nivou praga štetnosti od 1 do 2 larve tripsa po listu luka.

S obzirom da se za naredni period prognoziraju visoke dnevne temperature koje će pogodovati ubrzanom razvoju i povećanju brojnosti ove štetočine  proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se sprovođenje mera zaštite primenom insekticida Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

S obzirom da se usevi luka proizvode u uslovima navodnjavanja kišenjem, u takvim uslovima uz prisustvo vode, stvaraju se povoljni uslovi za razvoj bolesti.  U cilju zaštite luka proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida: 

·        Alijansa (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2 kg/ha ili

·        Aritmetil M (a.m.mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha ili

·        Leonida (a.m.fluazinam+metalaksil-M)  0,4-0,6 l/ha ili

·        Infinito SC (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,6 l/ha.

24.6.2022 8:14LukThrips tabaci (Thrips tabaci); Plamenjača luka (peronospora destructor)
Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva registruje se povećanje broja pega prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). U odnosu na prošlu nedelju kada su registrovane pojedinačne biljke sa pegama sada se već na pojedinim parcelama može uočiti I do 15 % biljaka sa pegama. Na automatskim meteorološkim stanicama koje su smeštene u usevima šećerne repe u prvoj polovini juna su registrovani visoki rizici za ostvarenje infekcija, što će dovesti do povećanja broja biljaka sa pegama na dnevnom nivou.

S obzirom da se od druge polovine nedelje najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju i širenje ovog patogena,  proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida:

Preventivni fungicidi:

·       Mankogal 80 ( mankozeb) 2 kg/ha (MBT 3) ili

-       Mankogal 400 SC (mankozeb) 3,5-4 kg/ha (MBT 3)

·       Blauvit (bakar-hidroksid) 2kg/ha (MBT 2) ili

·       Nordox 75 WG (bakar-oksid) 1,25 kg/ha (MBT 3).

 

Sistemični fungicidi:

·      Amistar extra, Amicer extra, Arcon Extra, Comrade  (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha (MBT 2) ili

·      Amistar gold, Teatar plus  (azoksistrobin+difenokonazol) 1 l/ha (MBT 2) ili

·       Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha (MBT 2) ili

·      Unify  (piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha (MBT 2) ili

·      Zamir  (prohloraz+tebukonazol) 1 l/ha (MBT 3) ili

·       Sekvenca plus (difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha (MBT 2) ili

·      Spyrale (difenokonazol+fenpropidin) u dozi 0,75 l/ha MBT 2 ili

-    Antre plus (tebukonazol+tiofanat-metil) u dozi 1,5 l/ha  (MBT 2) ili

-   Vintage ME (difenokonazol+flutriafol) u dozi 0,6-0,8 l/ha (MBT 2) ili

-   Sphere, Cerox, Venere (trifloksistrobin+ciprokonazol) u dozi 0,25-0,35 l/ha (MBT 2) ili

-  Sanus (tiofanat-meti+tebukonazol+ciflufenanid) u dozi 1,5-2 l/ha (MBT 2).

U zaštiti repe od Cercospora beticola veoma je važno  voditi računa o odlaganju pojave rezistentnosti što se postiže menjanjem fungicida sa različitim mehanizmom delovanja u narednim tretmanima. Takođe, treba voditi računa i o maksimalnom broju dozvoljenih tretmana u toku jedne vegetacije (MBT).

21.6.2022 8:17Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Zaštita breskve

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba ranih sorti bresaka i nektarina, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi početak obojavanja ploda do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta) u različitim embrionalnim fazama razvoja. U toku je početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine. 

Takođe, vizuelnim pregledom plodova je uočeno i prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera).

Ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075 – 0,1% (karenca 7 dana).

U fazama sazrevanja plodovi su osetljivi na infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U narednim danima se najavljuje nestabilno vreme sa mogućim padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane navedenih patogena. U cilju zaštite plodova, kod srednjestasnih i kasnijih sorti, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

·        Akord (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana) ili

·        Lira (tebukonazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

Zbog karantinskog statusa koje breskvin smotavac, pojedine vrste tripsa i prouzrokovači truleži iz roda Monilinia imaju u zemljama u koje se izvozi naše voće, posebnu pažnju na prisustvo ovih štetnih organizama treba da obrate proizvođačima orijentisani upravo ka izvozu.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Kod ranog sortimenta gde je berba u toku nikako ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

20.6.2022 13:10BreskvaBreskvin smotavac (Cydia molesta); Tripsi (thrips spp); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Novi Sad, zasadi vinove loze se nalaze u fazi bobice su veličine zrna pšenice (BBCH 73) do faze bobice veličine graška (BBCH 75).

Na punktu Čerević, RC Novi Sad prati razvoj cikade Scaphoideus titanusOva cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) - prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 U vinogradima trenutno dominiraju larve drugog razvojnog stupnja.

Prognozirane visoke temperature u narednom periodu doprineće masovnijoj pojavi larvi trećeg razvojnog stupnja, te se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida za suzbijanje cikada:

·            Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015% ili

·            Sivanto prime (flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha.

 

U cilju zaštite od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

·        Folpan 80 WDG u koncentraciji 0,15-0,2% ili Fighter u količini 1,25-2,4 kg/ha ili Solofol (folpet) 1-1,5 kg/ha

+

·        Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,035-0,04%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

17.6.2022 13:52Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)
1 - 10 Next