Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, na lokalitetima Gnjilan-Krajište i Izvor-Pod drum, usevi ozime pšenice i ječma, se u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, četvrto i peto stablo vidljivo (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 3% biljaka. Takođe, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 8% biljaka. Blaga zima pogodovala je razvoju ovih štetočina.

 

U usevima ječma, registrovano prisustvo mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka, sočivaste pegavosti  lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka i lisnih vaši (Aphididae) na do 7% biljaka.

 

U oba useva uočeno prisustvo aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus). Ove štetočine karakteriše brzo prenamnožavanje i zato je potrebno na vreme redukovati njihovu brojnost. Preporuka proizvođačima je da obilaze svoje useve i da prate brojnost glodara. Ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti preporučuje se njihovo suzbijanje primenom gotovih mamaka na bazi cink-fosfida.

Prag štetnosti za poljsku voluharicu iznosi 10-500 aktivnih rupa po hektaru, dok za poljskom miša prag štetnosti je 10-50 aktivnih rupa po hektaru.

Nakon primene rodenticida, rupe treba zatrpati, da ne bi došlo do trovanja divljači i drugih životinja.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Obična kruškina buva prisutna u krušicima

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledom zasada kruške, na lokalitetu Petrovački put, sorta Viljamovka, ustanovljeno je da se kruške trenutno nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00) i da su biljke u dobroj kondiciji.

 

U najtoplijem delu sunčanog dana, kada je temperatura vazduha dostizala 180C, vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla piri) u niskom intenzitetu napada.

Najavljeno hladno vreme će odložiti polaganje jaja ove štetočine, ali će RC Pirot nastaviti sa kontinuiranim praćenjem i redovno će izveštavati na portalu.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozimih strnih žita se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama rasta. Usevi ozime pšenice se nalaze u fazi 2-3 lista razvijeno (BBCH 12-13), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi 3-4 lista razvijeno (BBCH 13-14).

 

(fenofaza ječma)

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 4% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 2% biljaka. U usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo bolesti.

 
 
 

Takođe vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisistvo lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka. Trenutne i prognozirane niske temperature vazduha uticaće na smanjenje aktivnosti štetnih insekata.

(lisne vaši)

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Pirot, zasadi kruške se nalaze u različitim fazama opadanja lišća. Prilikom vršenja vizuelnog pregleda zasada, registrovano je prisustvo odrasle jedinke, zimske forme obične kruškine buve (Cacopsilla pyri).

 

(prezimljujući imago obične kruškine buve)

Trenutno je u toku pojava prezimljujućih jedinki pomenute štetočine. Za običnu kruškinu buvu karakteristična je pojava sezonskog dimorfizma. Prezimljujuća forma za razliku od letnjih formi, ima tamniju boju, krupnija je (preko 3 mm), i otpornija na niske temperature.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Prevremena defolijacija u krušicima prouzrokovana patogenima

Na području delovanja RC Pirot, u zasadima kruške koji nisu adekvatno i blagovremeno štićeni od prouzrokovača bolesti, zabeleženo je odsustvo lisne mase, odnosno došlo je do prevremene defolijacije voćaka.

 

 

(prevremena defolijacija kruške)

 

U ovim zasadima smo tokom vegetacionog perioda, u više navrata tokom vršenja vizuelnih pregleda, uočili simptome sive pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri), u jačem intenzitetu napada.

 

 

(simptomi sive pegavosti tokom vegetacije)

 

Ova bolest je ekonomski vrlo značajna i široko je rasprostranjena. Simptomi bolesti su u vidu sitnih pega, koje se vremenom spajaju, stvarajući nekrotične površine koje dovode do prevremene defolijacije. Posledice defolijacije mogu biti nemerljive u količini i kvalitetu plodova. Međutim, rana defolijacija je negativna pojava jer utiče na formiranje manjeg broja rodnih pupoljaka za sledeću vegetacionu sezonu, čime direktno utiče na očekivani prinos.

Ovakva stabla kruške gube na kondiciji, i vrlo će nespremno dočekti predstojeće mirovanje, što će se negativno odraziti na početak vegetacije u narednoj godini.

Od preventivnih mera mogu se primenjivati sakupljanje i spaljivanje zaraženog lišća, kao i gajenje manje osetljivih sorti na ovu bolest. Takođe, i hemijske mere zaštite tokom vegetacionog perioda treba da se sprovode adekvatno i blagovremeno.
Prisustvo glodara u usevima strnih žita

Na području delovanja RC Pirot, prilikom obilaska useva ozimih strnih žita, registrovano je prisustvo aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus).

 

(aktivne rupe glodara)

Pomenute štetočine u ozimim usevima pričinjavaju štete od setve pa sve do žetve, hraneći se zrnevljem i klijancima, čime utiču na smanjenje prinosa za narednu godinu. Njihovom ishranom stvaraju se lako uočljive “gole” oaze u polju. Tokom zime ove štetočine ne hiberniraju već samo usporavaju svoju aktivnost.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve i da prate prisustvo glodara. Prag štetnosti za poljsku voluharicu iznosi 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru, dok je za poljskog miša prag štetnosti 10 do 50 aktivnih rupa.

Agrotehničke mere vrlo značajno utiču na smanjenje populacije glodara i njima se treba dati prednost. Blagovremena žetva sa što manje osipanja zrna, zaoravanje strništa, uništavanje korova, duboko oranje, su od vrlo velikog značaja.

Ukoliko brojnost glodara ipak pređe prag štetnosti, potrebno je uključiti hemijske mere borbe, koje podrazumevaju primenu registrovanih mamaka u rupe. Rupe sa mamcima potrebno je dobro zatpati zemljom kako bi se izbeglo trovanje divljači i stoke.

Ove štetočine karakteriše brzo prenamnožavanje, naročito u ovako povoljnim vremenskim uslovima, zato je potrebno na vreme redukovati njihovu brojnost.

Monitoring zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Pirot na lokalitetima Crvena reka, Moklište, Dol, Gornja Glama, Pajež, Kremenica, Ponor, Smilovci, Gradinje, Gnjilan, Veliki i Mali Suvodol, Blato, Poljska Ržana, Veliki Jovanovac, Pirot van varoš, Bela Palanka van varoš, Srećkovac i Željuša, izvršen je vizuelni pregled zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu. Pregled je izvršen na ukupno 20 parcela, od toga 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnijih grupa zrenja. Na svakoj od ovih parcela pregledano je 100 klipova.

Prilikom vizuelnog pregleda klipova kukuruza je uočeno prisustvo simptoma infekcije gljiavama iz rodova: Fusarium spp., Penicilium, Aspergillus i Clodosporium. Takođe su uočena i oštećenja od insekata, kukuruznog plamenca – Ostrinia nubilalis i pamukove sovice – Helicoverpa amigera.

Rezultati vizuelnog pregleda kipova merkantilng kukuruza pred berbu su sledeći:

  • Prisustvo oštećenja od insekata na 5-33 % klipova
  • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium spp. na 5-23 % klipova
  • Prisustvo simptoma gljiva iz rada Penicilium na 0-3 % klipova
  • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergillus na 0-10 % klipova
  • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Clodosporium na 0-5 % klipova

(oštećenja od insekata)

(Fusarium spp. na klipu)

(Aspergillus na klipu)

(Clodosporium na klipu)

Proizvodnu 2022. godinu, obeležile su ekstremno visoke temperature sa nedovoljnom količinom padavina, te možemo reći da je ova proizvoda godina bila nepovoljna za razvoj kukuruza.

Trulež plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena) u zasadima jabuke i kruške

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledima zasada jabuke i kruške registrovano je prisustvo simptoma truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena). Napominjemo da su simptomi uočeni u zasadima koji nisu u intenzivnoj proizvodnji i u kojima nisu sprovedene sve adekvatne hemijske mere zaštite.

 

Ekonomski je vrlo značajna bolest jer može naneti velike štete i uništiti rod i do 80%. Može se javiti u zasadu ali i u skladištu. Plodovi mogu biti zaraženi tokom cele vegetacije, od zametanja do berbe ali su najosetljiviji u kasnim fazama zrenja. Gljiva najčešće prezimljava u mumificiranim plodovima u krošnji voćaka ili na površini zemlje. Kada se stvore povoljni uslovi, pri povećanoj vlažnosti, sledećeg proleća ili leta na površini mumificiranih plodova javljaju se konidije koje se raznose vetrom, kišom ili insektima. Zaraza se najčešće ostvaruje na mestima oštećenja od insekata, grada ili drugih mehaničkih povreda.

Simptomi su u vidu koncentričnih kružnih svetlosmeđih pega (jastučića), unutar kojih tkivo nekrotira. Kasnije ceo plod biva zaražen i na površini se vide sporonosna tela u vidu koncentričnih krugova. Zaraženi plodovi gube vodu i smežuravaju se u vidu mumije.

Preventivne mere kontrole:

  • Orezivanje i spaljivanje suvih grana
  • Uklanjanje i uništavanje mumificiranih plodova iz zasada
  • Suzbijanje insekata (sprečavanje oštećenje plodova)
  • Podizanje zasada na terenima gde je dobro provetravanje krošnje

Hemijske mere zaštite:

  • Preparati na bazi bakra u jesen (kada opadne minimun 70% lisne mase. U cilju sprečavanja pojave ovog patogena u skladištu, u toku vegetacije u fazi sazrevanja plodova se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata za tu namenu.
Ružin gundelj (Cetonia aurata) na kukuruzu

Nakon vinove loze, trešnje, kruške, jabuke, trenutno se visoke brojnosti ružinog gundelja (Cetonia aurata) registruju i u usevima kukuruza na lokalitetu Temska. Hrani se metlicama koje su u fazi cvetanja i svilom, nanoseći velike, ekonomski značajne štete. RC Pirot nastavlja sa praćenjem pomenute štetočine.

 

(Cetonia na metlici)

(Cetonia na svili)

Opširnije o štetočini i načinu njenog suzbijanja na linku.

Video materijal o simptomima oštećenja na plodovima trešnje od ishrane ružinog gundelja (Cetonia auratamožete pogledati na YouTube kanalu PIS-a na  linku

Bolesti u zasadima vinove loze u ovoj sezoni

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se nalazi u fazi od početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda (BBCH 77-79).

Vizuelnim pregledom zasada na više lokaliteta registrovani su simptomi pepelnice vinove loze (Uncinula necator), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crne truleži vinove loze (Guignardia bidwellii). Nivo zaraza ovim patogenima zavisi od od sada preduzetih mera zaštite.

 

(pepelnica na grozdu)

Pepelnica se razvija na svim zeljastim delovima biljke. Prvi simptomi se javljaju u vidu sive prevlake na peteljama i listovima. Zaraženi listovi se suše i otpadaju. Ipak, najveće štete pravi na grozdovima. Inficirane bobice najpre zaostaju sa razvojem i u fazi zatvaranja grozda epidermis bobice puca, suši se i propada.

 

(plamenjača na licu i naličju lista)

Plamenjača vinove loze je najštetnija u kišovitim godinama. Najpre se na listovima pojavljuju hlorotične, a zatim uljane pege. Na naličju lista se u okviru pega stvara beličasta prevlaka. Obolelo lišće odumire, izgleda kao plamenom sprženo. Bolest može da napadne i cvet još pre nego se otvori. Obolela cvast se takođe suši i opada, s tim da se i na njoj može javiti bela prevlaka.

 

(crna trulež na grozdu)

Crna trulež grožđa može zaraziti sve zelene delove, lišće, drške, mladare, vitice, bobice. Simptomi na lišću su u vidu pega, kremkaste boje (zavisi od sorte), ograničene zonom tamnomrke boje. Širenju patogena takođe pogoduje kišovito i vlažno vreme. Početna infekcija na bobicama je u vidu tačkastih pega, koje se brzo šire, bobice se suše i postaju suve “mumije” sa tamnoplavim odsjajem. Maksimalna zaraza bobica se ostvaruje u punom cvetanju kada izostane primena fungicida. 

Sve preporuke za zaštitu vinove loze od pomenutih patogena ali i od drugih štetnih organizama mogu se pogledati na linku
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima