Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Početak setve uljane repice

Na teritoriji  RC  Pančevo  uskoro počinje setva uljane repice.

Kako površine uzgoja uljane repice poslednjih godina rastu, sve je veća I zastupljenost štetočina ( repičine pipe, sjajnik, buvači, repičine lisne ose, vaši)  koje otežavaju  njenu proizvodnju.

Sa ciljem kontrole štetočina, proizvođačima se preporučuje sprovođenje svih raspoloživih preventivnih mera:

-        Suzbijanje I uništavanje korova I samoniklih biljaka uljane repice

-        Izuzetno važna mera je I sprovođenje I poštovanje plodoreda ( uzgajanje uljane  repice na istoj parceli posle 4-5 godina)

-        Primena svih mera koje omogučavaju ujednačeno I ravnomerno nicanje useva

 

Prisustvo zelene povrtne stenice u usevima soje

Na teritoriji RC Pančevo na pojedinim parcelama useva soje se registruje prisustvo različitih larvenih stupnjeva zelene povrtne stenice ( Nezara viridula ).

Zelena (povrtna) stenica je izrazito polifagna vrsta koja se javlja na paprici, pasulju, paradajzu, soji i drugim biljkama. Štete prave larve i imaga svojom ishranom na nadzemnim delovima biljaka i to najčešće na plodovima i mahunama. Štete prave ubodima i sisanjem biljnih sokova, pa ta mesta postaju i ulazna vrata za napadanje sekundarnih patogena koji dovode do propadanja plodova. Štete na soji prave najviše u fazi formiranja mahuna i ubodima u mlečno zrela zrna.

Potrebno je pregledati useve soje i pratiti brojnost prisutnih stenica vodeći računa da su stenice izrazito mobilne i da se u toku dana nalaze na biljci ali da se i sakrivaju na donjim delovima biljaka kao i na zemlji.

Suzbijanje ove štetočine je otežano jer ne postoje registrovani insekticidi za suzbijanje stenica u usevima soje, pa se na manjim parcelama preporučuje mehaničko uklanjanje.

RC Pančevo nastavlja sa kontinuiranim monitoringom ove štetočine.

Stanje useva suncokreta

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom useva suncokreta registrovano  je prisustvo simptoma bolesti  sivo mrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi) na stablima na do 17% biljaka , simptoma crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi) na do 5% biljaka I simptoma mrke pegavosti suncokreta  (Alternaria helianthi) na do 20 % biljaka.

Simptomi ovih oboljenja se u većem procentu uočavaju na parcelama gde nije poštovan plodored kao I na suncokretima sa osetljivim sortimentom.

Prvi simtomi se najčešće uočavaju na listovima u vidu pega oivičenih nervima. Dalje se pege formiraju na lisnim drškama I glavicama obolelih biljaka. Karakteristični I prepoznatljivi simptomi su  eliptične pege mrke do crne boje na mestu spajanja peteljke lista i stabla.   Visoka vlažnost vazduha I visoke letnje temperature pogoduju razvoju I širenju patogena I simptoma tako da u slučaju prisustva povoljnih uslova mogu dovesti do znatnog smanjenja prinosa.

Kako se ovi patogeni održavaju na biljnim ostacima ključna mera borbe su preventivne mere: plodored  I uništavanje žetvenih ostataka koji predstavljaju izvor zaraze.  Takođe se preporučuje setva manje osetljivih hibrida I upotreba zdravog semena.

Prisustvo krvave vaši u zasadu jabuke

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom u ponekim zasadima jabuke registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u vidu bele, guste, vlaknaste  prevlake na korenovom vratu.

Ove štetočine prave štete u proleće  svojom ishranom na mladarima jabuke usled čega dolazi do pucanja kore i nastanka rak rana, tumora koje posle nastanjuju drugi patogeni i insekti. Tokom leta migriraju u druge voćne zasade. Prezimljavaju u zoni korenovog vrata i pukotinama kora. Pojava vaši je sve više izražena u starim zasadima sa bujnim podlogama.

Simptomi napada krvavih vaši su karakteristične i specifične vunaste prevlake bele boje koje se mogu uočiti na korenovom vratu, deblima i granama.

Hemijska mera borbe protiv ovih štetočina počinje zimskim prskanjem i primenom mineralnih ulja i nastavlja se u proleće sa početkom formiranja kolonija tretiranjem korenovog vrata registrovanim insekticidima, većom količinom vode i natapanjem i okolnog zemljišta u cilju sprečavanja daljeg izlaska larvi.

Kako na pojavu krvave vaši utiču osetljivost podloge i sorte, rezidba i đubrenje veoma je bitno sprovoditi i preventivne mere: izbor otpornih podloga, rezidba bez velikih rezova grana, kontrolisano đubrenje azotom.
Prisustvo invazivnih stenica u usevima

Na teritoriji RC Pančevo na mnogim biljnim vrstama, kako u proizvodnim uslovima tako i u baštama i okućnicama, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma zelene povrtne stenice (Nezara viridula) i braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). 

 

Stenice štete nanose ishranom larvi i imaga na plodovima jabučastog i koštičavog voća, paradajzu, boraniji, vinovoj lozi  i drugim biljnim vrstama. Izrazito su polifagne štetočine. Oštećenja se primećuju u vidu  sitnih beličastih okruglih uboda koji  prerastaju u nekrotične pege, plodovi dobijaju gorak ukus, deformišu se i gube tržišnu vrednost.

 

Suzbijanje pomenutih stenica je veoma otežano, pre svega jer izrazita mobilnost, dnevna i noćna aktivnost, kamuflaža i sakrivanje na nepristupačnim mestima značajno otežavaju utvrđivanje nivoa njihove populacije na samim parcelama. Pored toga, suzbijanje ove dve vrste štetočina je veoma otežano jer se najčešće nalaze na biljkama koje su u različitim fazama zrenja plodova, kada je primena insekticida veoma ograničena. Ipak, osnovna mera njihove kontrole je primena hemijskih mera zaštite.

 

RC Pančevo nastavlja sa kontinuiranim monitoringom ove štetočine, i pravovremeno će obaveštavati poljoprivredne proizvođače o hemijskim merama zaštite koje je potrebno sprovesti.

 

Prisustvo cikade Reptalus panzeri u kukuruzu

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Cikada Reptalus panzeri  je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača oboljenja - crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve.

 

Odrasle jedinke ove cikade se pojavljuju tokom juna meseca i na biljkama kukuruza se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza omogućava se njihov dalji razvoj.

 

U borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Najznačajnija mera borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način prekida životni ciklus cikade i znatno smanjuje populacija ovog insekata u narednoj godini, a samim tim i rizik od pojave crvenila kukuruza.

Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u vinogradima

Na teritoriji  RC Pančevo , vinova loza se  nalazi u različitim fenofazama cvetanja (BBCH 61-68).

Vizuelnim  pregledom, u zasadima vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus drugog larvenog stupnja (L2).

Ova štetočina na vinovoj lozi nanosi štete kao vektor fitoplazme Flavescence doree (FD)- prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.  Larve trećeg stupnja imaju sposobnost da prenose fitoplazmu.

Najavljene visoke temperature će ubrzati razvoj ove štetočine, intenzivnija pojava trećeg larvenog stupnja očekuje se tokom naredne nedelje, te se za sada ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće momenat kada je potrebno uraditi insekticidni tretman u cilju zaštite vinove loze.
Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapi IX

Na teritoriji RC Pančevo zasadi višnje se nalaze u fazi  obojavanje ploda skoro završeno  (BBCH 85).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo 100 % ispražnjenih apotecija.

Period primarnih infekcija ovim patogenom  je završen.

Šturost klasova pšenice i ječma (Fusarium graminearum)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od zrno mlečno, srednja mlečna zrelost do faze kasna mlečna zrelost (BBCH 75-77).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice I ječma, registrovani su simptomi šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum) na od 5 do 35% biljaka. Simptomi su registrovani I na parcelama na kojima su  sprovedene hemijske mere zaštite u periodu cvetanja pšenice  i na parcelama na  kojima nisu .

 

Česte padavine  praćene povoljnim temperaturama koje su bile prisutne u periodu cvetanja pšenice I ječma, fazi kada se ostvaraju infekcije ovim patogenom, su stvorile povoljne uslove za zarazu klasova.  Simptomi se registruju u vidu belih I žutih klasova sa šturim zrnima.

 

Pored gubitka prinosa, gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje  ljudi i životinja.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XVI

Na teritoriji  RC Pančevo jabuke se nalaze u fenofazi  prečnik ploda do 40 mm (73-74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je :

Kod sorte Ajdared I Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija je 100 %.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared I Zlatni delišes iznosi 100 %.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima