Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Zdrastveno stanje useva ozime pšenice na području RC Pančevo

Usevi ozime pšenice, na lokalitetu Stari Tamiš, nalaze se u fazi od tri lista razvijena do drugo stablo vidljivo (BBCH 13-22).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na 5% do 8% biljaka i prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis) na do 3% biljaka.

 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ječma se nalaze u fazi od 2 do 5 listova razvijeno (12-15 BBCH).

Pregledom useva (lokaliteti: Banatsko Novo Selo i Pančevo) registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5 do 10% biljaka, ali nije registrovano prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis).

Takođe, vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo cikada (Cicadellidae), dok su vaši (Aphididae) prisutne u niskoj brojnosti. Pad temperature uticao je na smanjenje aktivnosti ovih štetočina.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Pančevo, ozime pšenice se nalaze u fazi od 2  do 5 listova razvijeno (10-15 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeni su simptomi rđe (Puccinia spp.). U zavisnosti od sortimenta i uzrasta pšenice simptomi su registrovani na do 3% biljaka.

 

 

Takođe, vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae)  i vaši (Aphididae) o čemu je RC Pančevo obavestio proizvođače 23.10. (vidi preporuku). Na parcelama gde do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ovih štetočina, može se očekivati pojava viroza, što se može odraziti na prinos.

 

Pored ovih štetočina registrovane su i aktivne rupe od glodara. Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru treba izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zaštita lucerke od glodara

Vizuelnim pregledom lucerke koja je pri kraju vegetacije (visina oko 15cm) uočene su aktivne rupe glodara.

 

 

Proizvođačima preporučujemo obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih ratarskih useva.

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo izvršen je vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu, radi utvrđivanja prisustva simptoma od fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium i prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera).

 

Pregledom je obuhvaćeno 20 različitih hibrida kukuruza na lokalitetima: Pančevo, Banatsko Novo Selo, Kačarevo, Glogonj, Dolovo, Crepaja i Glogonj.

 

Oštećenja od insekata registrovana su na 50 do 70% klipova, dok su kombinovana oštećenja  (insekti i gljive iz roda Fusarium) prisutna na 7 do 12% klipova.

 

 

 

Registrvano je i prisustvo oštećenja klipova od gljiva iz rodova  Penicillium, Aspergillus i Cladosporium na do 2% klipova.

Prisustvo stenica na teritoriji RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledima poljoprivrednih kultura registrovano je značajno prisustvo različitih vrsta stenica (Pentatomide) u usevima  soje, suncokreta, paprike, paradajza, krastavca, kukuruza šećerca, u zasadima breskve, jabuke, dunje  kao i  u baštama i okućnicama.  Dve najznačajnije vrste koje su u ovoj sezoni pričinile i najveće štete su:

zelena povrtna stenica (Nezara viridula) i

braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys).

Ove invazivne štetočine su u ovoj godini registrovane u do sada najvećim brojnostima (zelena povrtna stenica je prvi put registrovana u našoj zemlji 2007. godine, a braon mramorasta 2015. godine). S obzirom na njihovo trenutno prisustvo i velike brojnosti, u narednom periodu se mogu očekivati velike štete u poljoprivrednoj proizvodnji.

Regionalni centar PIS-a Pančevo je sproveo monitoring u cilju registrovanja njihovog prisustva, a rezultati su prikazani u tabeli. Kao rezultati prikazani su procenti  biljaka na kojima je registrovano prisustvo bar jednog razvojnog stadijuma stenica.

Maj 2019.

 

Vrsta stenice

Usev/zasad - Lokalitet

Halyomorpha halys

Nezara viridula

Soja - Debeljača

17%

3%

Paradajz - Pančevo

26%

7%

Paprika -Jabuka

57%

27%

Krastavac - Crepaja

60%

17%

Kukuruz šećerac - Glogonj

77%

0%

Breskva - Pančevo

93%

0%

Jabuka (ekstenzivni zasadi)-Pančevo

100%

0%

 

Jul 2019.

 

Vrsta stenice

Usev/zasad - Lokalitet

Halyomorpha halys

Nezara viridula

Soja - Debeljača

26%

7%

 

Avgust 2019.

 

Vrsta stenice

Usev/zasad - Lokalitet

Halyomorpha halys

Nezara viridula

Paradajz - Pančevo

22%

10%

Paprika - Jabuka

64%

50%

Krastavac - Crepaja

47%

13%

Kukuruz šećerac - Glogonj

87%

3%

Breskva - Pančevo

0%

0%

Jabuka (ekstezivni zasadi)

100%

13%

 

Mere kontrole ovih štetnih vrsta su veoma otežane. Najznačajniji razlog je ograničena upotreba insekticida tokom sazrevanja plodova kada se registruju i najveći napadi stenica.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje navedenih vrsta.

 

Sistem PIS-a je sproveo oglede u usevima paprike i paradajza u cilju suzbijanja zelene povrtne stenice i dobru efikasnost pokazali su insekticidi na bazi bifentrina.

Međutim, primenom insekticida iz grupe piretroida suzbijaju se i korisni organizmi. Suzbijanjem stenica samo hemijskim merama zaštite moguće je stvaranje rezistentnosti na primenjene insekticide. Primena insekticida u periodu zrenja plodova je veoma ograničena zbog često nemogućnosti poštovanja karence.

Da bi se izbegli navedeni štetni efekti, moguće je suzbijanje stenica po ivičnim delovima parcela ili na mestima gde su stenice grupisane.

U zemljama gde su navedene stenice ekonomski značajne štetočine razvijaju se i koriste klopke koje rade na principu privlačenja i ubijanja stenica.

Kako je započeo proces migracije odraslih jedinki u stambene i druge objekte radi prezimljavanja, njihovim suzbijanjem u ovom periodu značajno bi se smanjio potencijal štetočine za narednu godinu.

 

Zravstveno stanje suncokreta

Na teritoriji RC Pančevo u toku je žetva suncokreta.

 

Vizuelnim pregledom useva suncokreta registruju se simptomi prouzrokovača bele truleži suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum).

 

 

Velika slika

 

Simptomi su registrovani na stabljikama i glavama, a procenat zaraženih biljaka je različit kod različitih hibrida:

·       Kod ranih hibrida registrovan je najveći procenat zaraženih biljaka i kreće se do 20.

·       Kod srednje ranih hibrida procenat zaraženih biljaka se kreće do 8.

·       Kod srednje kasnih hibrida simptomi bele truleži suncokreta registrovani su na do 6% biljaka.

 

Na zdravstveno stanje sunokreta, u ovoj vegetacionoj sezoni, veliki uticaj imale su padavine u osetljivim fazama razvoja suncokreta, od butonizacije do faze cvetanja.

 

Najvažniji način suzbijanja prouzrokovača bele truleži suncokreta je plodored. Ukoliko je moguće, suncokret ne bi trebalo sejati na istu parcelu, kao ni biljne kulture kao što su soja, uljana repica, lucerka ili grašak  u vremenskom razmaku od 5 do 6 godina. U ostale mere kontrole ovog patogena, pored plodoreda, važne su i druge agrotehničke mere kao što su rok setve, gustina setve, đubrenje, setva zdravog semena i manje osetljivih hibrida, desikacija biljaka i smanjenje vegetacije i dr.

Stenice na području RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo na mnogim biljnim vrstama, kako u proizvodnim uslovima tako i u baštama i okućnicama, registrovano je prisustvo različitih vrsta stenica (Pentatomide).

Na plodovima koji su u fazi sazrevanja uočeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma ovih štetočina. 

Na području RC Pančevo utvrđeno je prisustvo dve invazne vrste stenica:

 

1. Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

 

U našoj zemlji je prvi put registrovana 2015. godine. Štete nanose larve i odrasli hraneći se na plodovima raznih biljnih vrsta (jabučasto voće, koštičavo voće, vinova loza, paradajz i dr.).

Simptom napada su sitni beličasti okrugli ubodi koji  prerastaju u nekrotične pege. Napadnuti plodovi se deformišu i gube tržišnu vrednost.  U slučaju jakog napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa.

 

2. Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

 

U našoj zemlji je prvi put registrovana 2007. godine.

Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje buše biljno tkivo i sisaju sokove. Na mestima ishrane na plodovima dolazi do diskoloracije na pokožici, plodovi dobijaju gorak ukus i gube tržišnu vrednost.

 

 

Intenzivnije prisustvo ovih štetočina zapaženo je na površinama gde se u blizini nalaze stambeni i drugi objekti koji služe za prezimljavanje odraslih jedinki.

 

Mere kontrole ovih štetnih vrsta su veoma otežane. Najznačajniji razlog je ograničena upotreba insekticida tokom sazrevanja plodova kada se registruju i najveći napadi stenica.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje navedenih vrsta.

Sistem PIS-a je sproveo oglede u usevima paprike i paradajza u cilju suzbijanja zelene povrtne stenice i dobru efikasnost pokazali su insekticidi na bazi bifentrina.

Primenom insekticida iz grupe piretroida suzbijaju se i korisni organizmi. Suzbijanjem stenica samo sa hemijskim merama zaštite moguće je stvaranje rezistentnosti na primenjene insekticide. Primena insekticida u periodu zrenja plodova kada je i najjači napad stenica je veoma ograničavajuća zbog često nemogućnosti poštovanja karence.

Da bi se izbegli navedeni štetni efekti, moguće je suzbijanje stenica po ivičnim delovima parcela ili na mestima gde su stenice grupisane.

U zemljama gde su navedene stenice ekonomski značajne štetočine razvijaju se i koriste klopke koje rade na principu privlačenja i ubijanja stenica.

Dudovac u voćnim zasadima

Vizuelnim pregledom stabala višnje, šljive, kajsije i jabuka  registrovani su  zapredeni listovi na vrhovima grana od gusenica dudovca (Hyphantria cunea) i to na stablima u okućnicima i na manjim površinama.

Preporučuje se mehaničko uklanjanje zapredenih listova sa granama i njihovo uništavanje.

Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od zrno mlečno, srednja mlečna zrelost do faze kasna mlečna zrelost (BBCH 75-77).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovani su simptomi šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum) na od 10 do 30% biljaka.

Simptomi koje prouzrokuje gljiva Fusarium graminearum registrovani su na parcelama na kojima nisu u periodu cvetanja pšenice sprovedene hemijske mere zaštite ali i na parcelama na  kojima jesu. Razlog tome su izuzetno povoljni uslovi za razvoj ove gljive koji su vladali tokom klasanja i cvetanja pšenice (česte i obilne kiše praćene povoljnim temperaturama).

Simptomi se registruju u vidu belih klasova sa šturim zrnima, a na klasovima se formira crvenkasta prevlaka od micelije gljive.

Pored gubitka prinosa, gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje  ljudi i životinja.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima