Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Prisustvo tripsa u usevima luka

Na teritoriji RC Pančevo, usevi crnog luka, proizvodnja iz semena, se nalaze u fazi od  2 do 3 listova razvijeno (BBCH 12-13).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u sledećim indeksima napada:  

Imago: 1         

Larva: 0,62.

Za sada nije ispunjen prag za tretman koji iznosi 1 do 2 larve po listu luka, pa se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pančevo nastavlja praćenje pojave tripsa na luku i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Zdrastveno stanje ozimih žita na području RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo usevi strnih žita se nalaze u različitim fazama bokorenja. Ozima pšenica je u fazi od prvo do peto sekundarno  stabalo vidljivo  (BBCH 21-25), a usevi ječma su u fazi od peto do sedmo sekundarno stablo vidljivo (BBCH 25-27).

Pregledom useva uočeno je uvenuće, sušenje listova i biljaka pšenice i ječma kao posledica ekstremno niskih temperatura u proteklom periodu. Simptomi uvenuća, najviše su izraženi na usevima iz ranijih rokova setve. 

 

Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 15% do 20% biljaka.

Trenutno se zbog sušenja listova ozime pšenice ne može utvrditi prisustvo simptoma biljnih bolesti.  

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma o čemu će obaveštavati proizvođače i u narednom periodu. 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, III nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada je utvrđeno da se jabuke, sorta Zlatni Delišes,  nalaze u fazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00), dok je sorta Ajdared u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima. Kod sorte Ajdared, od 50 pregledanih pseudotecija, u 42 pseudotecije nema formiranih askospora, a u osam je do 25% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 4%. Kod sorte Zlatni Delišes od 51 pregledanih pseudotecija, u 42 nema formiranih askospora, a u 9 je do 25% formiranih askospora, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 4,4%.

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, II nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada je utvrđeno da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima. Kod sorte Ajdared, od 50 pregledanih pseudotecija, u 49 pseudotecija nema formiranih askospora, a u jednoj je do 25% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 0,5%. Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija, u 47 nema formiranih askospora, a u 3 je do 25% formiranih askospora, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 1,5%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, I nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada je utvrđeno da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo formiranih askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) ali bez formiranih askospora, te je dozrelost pseudotecija 0%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Zdrastveno stanje ozimih žita na području RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23- 24).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice iz optimalnih rokova setve je registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.)

 

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozime pšenice prikazani su u tabeli:

 

 

Lokalitet

 

Fenofaza BBCH

% biljaka sa simptomima

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Septoria tritici

siva pegavost lista pšenice

Puccinia spp.

 

rđa

9.02.2021.

9.02.2021.

9.02.2021.

Stari Tamiš

23-24

1

4

0

Kačarevo

23-24

0

6

1

Pančevo

23-24

3

0

0

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma koji se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 23-24), registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozimog ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

 

Fenofaza BBCH

%  biljaka sa simptomima

Pyrenophora teres

mrežasta pegavost lista ječma

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Rhynchosporium secalis

 

sočivasta pegavost

9.02.2021.

9.02.2021.

9.02.2021

Kačarevo

22-23

6

2

1

Padina

22-23

8

4

1

Pančevo

22-23

3

3

0

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Pojava male repičine pipe

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, od 8 do 9 listova razvijeno (BBCH 18-19).

 

U žutim klopkama (Merikovim sudovima) koje su postavljene na lokalitetima Ogledno polje i Kačarevo, registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

 

 

RC Pančevo nastavlja  sa praćenjem repičinih pipa u usevima uljane repice i na vreme će signalizirati pravo vreme za njihovo suzbijanje.

Zdrastveno stanje ozimih žita na području RC Pančevo

 

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 22– 23).

Vizuelnim pregledom useva je registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i to u usevima iz optimalnih rokova setve.

 

 Rezultati vizuelnih pregleda useva pšenice:

 

Lokalitet

 

Fenofaza BBCH

% biljaka sa simptomima

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Septoria tritici

siva pegavost lista pšenice

Puccinia spp.

 

rđa

29.01.2021.

29.01.2021.

29.01.2021.

Stari Tamiš

22-23

0

4

0

Kačarevo

22-23

0

5

0

Pančevo

21-22

0

0

0

 

Vizuelnim pregledom useva ječma koji su u fazi bokorenja (BBCH 22-23), registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Rezultati vizuelnih pregleda useva ječma:

Lokalitet

 

Fenofaza BBCH

%  biljaka sa simptomima

Pyrenophora teres

mrežasta pegavost lista ječma

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Rhynchosporium secalis

 

sočivasta pegavost

29.01.2021.

29.01.2021.

29.01.2021

Kačarevo

22-23

5

0

0

Padina

22-23

7

0

1

Pančevo

22-23

2

0

0

 

RC Pančevo će nastaviti da prati stanje u usevima strnih žita i u narednom periodu.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, od 5 - 7 listova razvijeno (BBCH 15-17). 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice, Phoma lingam, na najstarijem lišću, na 20-30% biljaka. Simptomi nisu uočeni na mlađim listovima i na stablu.

 

Takođe,vizuelnim pregledom parcela registrovane su i aktivne rupe od glodara. Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru treba izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.

Sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnjaku

Na teritoriji RC Pančevo aktuelna je zimska (zrela) rezidba jabučastog voća, dok je preporuka proizvođačima koštičavog voća da rezidbu sprovedu kasnije, zbog toga što kod ovih voćnih vrsta  može doći do problema sa izmrzavanjem.

 

Sada je pravi trenutak da se preduzmu sve preventivne mere koje možemo da sprovedemo  u kontroli štetnih organizama.

Preporuka je pre svega da se izvrši dezinfekcija alata i pribora za orezivanje potapanjem u rastvor varikine  ili 96% alkohola, zbog toga što se prouzrokovači bolesti prenose i alatom prilikom rezidbe.

U preventivne mere spada i orezivanje zaraženih delova stabla sa patogenima (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringe pv.syringe, Nectria galigena).

Takođe, prilikom rezidbe treba da se uklone svi zaostali plodovi iz prethodne godine, sasušeni biljni delovi pa ako je potrebno i da se uklone  čitava stabla, ukoliko su simptomi prisutni na deblu, zbog toga sto oni  u predstojećoj vegetaciji predstavljaju izvor infektivnog materijala za dalje širenje i razvoj štetnih organizama.

Zaražene biljne delove potrebno je izneti iz voćnjaka i zapaliti.

U voćnjacima koji su u toku vegetacije bili zaraežni  gljivama prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), plamenjače šljive (Polystigma rubrum) u cilju razgradnje lisne mase i smanjenja infektivnog potencijala ovih patogena, preporuka je da se izvrši tretman opalog lišća sa 5% rastvorom uree.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima