Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac
Štetočine u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 63-65).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice uočeno je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis). Veće brojnosti ove štetočine registrovane su na rubnim delovima parcela.

Pipa repičine ljuske prezimljava u zemlji, u stadijumu imaga, i ima jednu generaciju godišnje. Štete pričinjavaju ishranom na cvetnim pupoljcima i polaganjem jaja u mahune. Najveće štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju semenom unutar mahuna. Imaga prave otvore, dok larve prave izlazne otvore kada odlaze u zemlju na preobražaj u stadijum lutke i tako olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae).

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere se preporučuju samo ukoliko se dostigne prag štetnosti koji iznosi od 0,5-2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta) i imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

Pomenute štetočine su uočene, takodje, na rubnim delovima parcele, gde se na cvetovima i pupoljcima uočavaju oštećena nastala njihovom ishranom.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Požarevac, u zavisnosti od rokova setve, usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja: od 2 do 6 stabala vidljivo (BBCH 22-26).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 0% do 4% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 3% do 20% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 10% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem razvoja i zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo male i velike repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) u niskom intenzitetu napada.

Sa porastom temperature očekuje se intenzivnija pojava ovih štetočina, kao i povećanje njihove aktivnosti.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem navedenih štetočina i signaliziraće pravo vreme za njihovo suzbijanje.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac, u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta, ozimi usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od 3. list razvijen do faze bokorenja – četvrto stablo vidljivo (BBCH 13-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 2% biljaka.

Vizuelnim pregledom ječma registrovana je pojava simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 4% biljaka.

Prisustvo štetnih insekata nije uočeno.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.
Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i vise listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) na do 26% biljaka. Simptomi su uočeni na starijim listovima u vidu okruglih pega u kojima se formiraju sitne crne tačkice koje predstavljaju piknide u kojima se patogen održava.

Na terenu je uočena i aktivnost poljskih glodara.

Preporučuje se obilazak useva i ukoliko se primeti prisustvo preko 10 aktivnih rupa po hektaru da se izvrši njihovo suzbijanje upotrebom registrovanih rodenticida. Nakon njihove upotrebe, rupe treba obavezno zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem razvoja i zdravstvenog stanja useva uljane repice.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Požarevac usevi ozime pšenice se nalaze u fazi razvoja listova (BBCH  12-15), dok se usevi ozimog ječma nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 21-23).

 

Vizuelnim pregledom useva ječma, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo patogena.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo štetnih insekata, kao ni aktivnih rupa od glodara. 

RC Požarevac nastavlja sa redovnim praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Požarevac usevi ječma koji su posejani u ranijim rokovima setve se nalaze u fazi od 1 do 4 lista razvijena (BBCH 11-14).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadelidae) na do 2% i prisustvo vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

Registrovano je i pisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Požarevac usevi pšenice posejani u ranijim rokovima setve se nalaze u fazi od 1 do 2 lista razvijeno (BBCH 11-12), dok se usevi koji su posejani tokom novembra meseca nalaze u različitim fazama nicanja.

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo krilatih formi vaši (Aphididae) na do 4% biljaka i cikada (Cicadelidae) na do 7% biljaka.

Lisne vaši i cikade pored direktnih šteta koje prouzrokuju prilikom ishrane, su značajne i kao vektori fitopatogenih virusa.

Tkođe, vizuelnim pregledima useva nije registrovano prisustvo patogena.

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Stanje u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na pojedinačnim biljkama. Prisustvo simptoma nije registrovano na mlađim listovima, već samo na starijim lišću.

Takođe, vizuelnim pregledima useva registrovano je i  prisustvo manjeg broja aktivnih rupa od glodara.

Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva uljane repice sa ciljem praćenja prisustva aktivnih rupa od glodara. Njihovo suzbijanje se preporučuje ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva uljane repice.

Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruške se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenata, nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indexu napada 6,5. U toku je pojava prezimljujućih imaga ove šetočine.

Usled pojave sezonskog dimorfizma zimska forma imaga obične kruškine buve se razlikuje od letnje forme. Zimski imago je veći, tamniji i ima veću otpornost na niske temperature tokom zime.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima