Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar
Zlatasto žutilo vinove loze

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od sortimenta i lokalitaeta nalaze se u fazi bobice veličine graška, grozdovi obešeni do faze početak dodirivanja bobica (BBCH75-77).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze uočeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatnog žutila vinove loze.

Fitoplazma Flavescence doree (FD) je prouzrokovač veoma destruktvivne bolesti, zlatasog žutila vinove loze. Sve češće se na našem terenu uočavaju simptomi te bolesti. Jednom zaraženi čokoti se ne mogu izlečiti, ali su stalni infektivni potencijal u daljem prenošenju bolesti. Oboleli čokoti u proleće kasnije kreću sa razvojem ili uopšte ne kreću. Simptomi bolesti se u proleće teško uočavaju, što nije slučaj tokom leta. Lišće zaraženih biljaka kod belih sorata je svetlo žuto do zlatno žuto, a kod obojenih svetlo do tamno crveno. Listovi su krti, i savijaju se od ivice nadole. Plodovi na zaraženim biljkama su rehuljavi i smežurani. Bolest sa zaraženih na zdrave biljke prenosi cikada Scaphoideus titanus. Ta cikada ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja na čokotu. U proleće kreće piljenje larvi koje imaju pet razvojnih stupnjeva, ali su tek larve trećeg razvojnog stupnja (L3) sposobne da prenesu fitoplazmu. Preporuka za suzbijanje te cikade data je 20.6.2022 (vidi preporuku).

Pored hemijskih mera proizvođačima se preporučuju i sve nepesticidne mere kontrole zlatastog žutila kao što su:

- uništavanje divlje loze u blizini zasada loze,

-sanitarni pregledi zasada radi utvrđivanja prisustva simptoma bolesti,

-uklanjanje obolelih čokota i njihovo uništavanje,

-suzbijanje korova u i oko zasada vinove loze.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od lokakaliteta i sortimenta nalaze se u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na poleđini listova uočeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence dorée (FD), prouzrokovača bolesti zlatnog žutila vinove loze. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, prezimljava kao jaje ispod kore dvogodišnjih lastara. Larve ove štetočine imaju pet razvojnih stupnjeva, a tek larve trećeg razvojnog stupnja mogu da prenesu fitoplazmu. Kako su u zasadima registrovame larve prvog razvojnog stupnja, hemijski tretman se trenutno ne preporučuje.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem razvoja cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi merkantilnog kukuruza nalaze se u zavisnosti od vremena setve, sortimenta i lokaliteta u fazi razvijeno 5-8 listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na 2% biljaka uočeno je prisustvo položenih jaja prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

jajno leglo jajno leglo

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 5% biljaka sa jajnim leglima za kukuruz šećerac i 10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni kukuruz.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o momentu sprovođenja hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi zastavičara do faze rukavac zastavičara se otvara (BBCH 39-49).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo biljnih vaši (Aphididae), larvi žitne pijavice (Lema melanopus), kao i oštećena na listu od ishrane ove štetočine i prisustvo tripsa (Thysanoptera).

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno je prisustvo simptoma žuto-mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 10% biljaka. Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka i simptoma ramulariozne pegavosti (Ramularia collo-cyngi) na 10-12% biljaka.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma i na vreme će izvestiti o potrebi za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od vremena setve i sortimenta nalaze se u fazi: od 8-9 stabla vidljivo do faze prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 28-31).
 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3% do 5% biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma uočeno je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) na pojedinim biljkama kao i prisustvo odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) i oštećenja na listu od njihove dopunske ishrane u vidu karakterističnih crtičastih proreza na listu.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Oštećenja od mraza u zasadima koštičavog voća

Na teritoriji rada RC Zaječar zasadi koštičavog voća se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja. Zasadi višanja i trešanja su u fazi punog cvetanja (BBCH 65), a zasadi šljiva u fazi cvetovi se smežuraju, većina latica opala do faze kraj cvetanja, sve latice opale (BBCH 67-69).

Na teritoriji rada RC Zaječar u periodu od 12.4. do 14.4. registrovani su jaki jutarnji mrazevi (Tabela 1).

Tabela 1. Jutarnje temeprature vazduha u periodu od 12.4. do 14.4.  

Datum

Jutarnje temperature

12.4.2022.

od -4o C do  -6oC

13.4.2022.

od -3oC do -5oC

14.4.2022.

od -2oC do -5 oC

 

U navedenom periodu šljiva (sorta Stenlej) je bila je u fazi 50% cvetova otvoreno, a višnja (Oblačinska) i trešnja (Kordiva) u fazi otvaranja prvih cvetova. Registrovane niske temperature dovele su do izmrzavanja pupoljaka i cvetova kod koštičavog voća od 5% do 20%. Stepen oštećenja zavisio je od lokaliteta, kao i procenta otvorenih cvetova (kod šljive su registrovana veća oštećenja).

Oštećenja od mraza na cvetovima i pupoljcima koštičavog voća

Velika slika

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja koštičavog voća.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u fazi bokorenja, razvijeno 3-6 sekundarnih stabala ( BBCH 23-26).

usev
Usev

Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3% biljaka i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 1% biljaka, dok prisustvo štetnih insekata nije uočeno.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti na biljkama kao ni prisustvo insekata.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Na teritoriji delovanja RC Zaječar ozima strna žita se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u fazi od razvijeno 4-5 listova do faze vidljivo treće sekundarno stablo ( BBCH 14-23 ).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma na vrhovima listova uočena su oštećenja nastala kao posledica delovanja niskih temperatura. Dana 24.01.2022 zabeležena je temperatura  od -6°C i 4. i 5. februara od -8°C, a bez prisustva snežnog pokrivača.

Takođe, vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo pojedinačnih aktivnih rupa od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Vizuelnim pregledom na lokaciji Zvezdan u usevu ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1% biljaka. Prisustvo drugih štetočina i simptoma biljnih bolesti nije uočeno.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar ozima strna žita u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze se u fazi razvijen 1 list do faze razvijeno 4 lista (BBCH 11-14).

Vizuelnim pregledom useva ječma na lokaciji Zvezdan uočeni su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 2% pregledanih biljaka i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 1% pregledanih biljaka. Na usevima ječma nije uočeno prisustvo štetočina.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti kao ni prisustvo štetočina.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih kultura.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Na teritoriji rada RC Zaječar ozimi usevi pšenice i ječma u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze se u fazi prvi list razvijen do faze treći list razvijen (BBCH 10-13).
 
 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, na lokalitetima Zvezdan, Veliki Izvor i Planinica nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti kao ni prisustvo štetočina.

 

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima