Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Vrbas usevi krompira namenjeni za proizvodnju jesenjeg krompira se nalaze u fazi od 4 do 6 listova na glavnoj stabljici razvijeno (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Krompirova zlatica je redovno prisutna štetočina u svim reonima gajenja krompira. Štetni su imago i larva. Pri velikoj brojnosti i intenzivnoj ishrani, celokupna lisna masa može nestati za relativno kratko vreme. U toku je polaganja jaja, a u narednom periodu se očekuje i početak piljenja larvi.

jajna legla krompirove zlatice

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obilaze svoje useve, a RC Vrbas nastavlja sa daljim monitoringom ove štetne vrste i blagovremeno će signalizirati o vremenu tretmana.

Šljivina lisna muva

Na području RC Vrbas, većina sorti šljive se nalazi u fenofazi po BBCH skali 73 (drugo opadanje plodova).

Vizuelnim pregledima plodova na do 3%  stabala primećeni su  listovi  sa simptomima crvenih gala.

Radi se o deformitetima koje izaziva šljivina lisna muva (Putoniella pruni).

 

Gale na naličju listova         Larve unutar gala

Na naličju lista su uzdužne gale u obliku oteklina ili džepova, žuto-crvene boje, koje se nalaze uz glavni lisni nerv. Unutar sveke gale se nalazi po nekoliko larvi žuto-narandžaste boje. Potpuno razvijene larve padaju na  tlo i prezimljavaju u zemlji.     

Ova vrsta ne spada u ekonomski značajne štetočine, a osim šljive napada i druge vrste iz roda Prunus. Štete se ogledaju u deformaciji listova što utiče na smanjenje fotosinteze biljaka.

Hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ove štetočine se ne preporučuju.

Štete od kukuruzne pipe na pšenici i prisustvo vrtnih muva

Na području RC Vrbas ove godine je uočena veća brojnost kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) u odnosu na prethodne godine.

Pored prisustva ove pipe u usevima kukuruza, ove godine su uočene značajne štete od njene ishrane i na usevima pšenice, pogotovo na parcelama gde je prošle godine bio kukuruz. Na mestima gde se kukuruzna pipa hranila na listovima, uočeno je i intenzivno prisustvo vrtnih muva (Bibio hortulans).

Vrtne muve nisu poznate kao štetočine poljoprivrednih useva, one se samo hrane biljnim sokovima (usni aparat za lizanje).

Najveći napadi i oštećenja od kukuruzne pipe su uočeni po obodima parcela.

Preporuka je da se usevi kukuruza redovno obilaze jer tek predstoji nicanje na velikom broju useva, a pipa je najopasnija u periodu od nicanja do razvoja prvih listova (pogledati preporuku).

kukuruzna pipa na pšenici

kukuruzna pipa na pšenici

vrtne muve na mestima oštećenja od kukuruzne pipe

Prisustvo zelene (povrtne) stenice

Na području delovanja RC Vrbas,  u ekstenzivnim voćnim zasadima i  na okućnicama, registrovano je prisustvo prezimljujućih jedinki zelene povrtne stenice (Nezara viridula).

U toku je ishrana i parenje prezimljujuće generacije ove štetočine. U narednom periodu se očekuje polaganje jaja.

Zelena (povrtna) stenica prezimljava kao odrasla jedinka na skrovitim mestima. Veoma je polifagna, hrani se velikim brojem voćarskih i ratarskih kultura, korovima, cvećem. Štete prave i larve i imago, tako što sisaju biljne sokove iz svih nadzemnih delova biljaka. Usni aparat im je podešen za bodenje i sisanje. Najomiljeniji su im plodovi, kako zreli, tako i oni, potpuno nedozreli. Usnim aparatom luče pljuvačku koja razara biljne proteine i koja ostaje u plodu. Nekrotično tkivo ispod epidermisa kod takvih plodova bude uništeno, a plodovi  deformisani, što utiče na kvalitet ploda. Kad su uznemirene, luče neprijatne mirise.

Dobri su letači, tako da  mogu brzo prelaziti sa parcele na parcelu. Krajem leta, sa padom temperature, sakrivaju se u kuće, radne prostore. 

Mere kontrole su sveobuhvatne i zahtevaju integrisani pristup različitih mera. U svetu se koriste klopke na principu privlačenja i ubijanja, prirodne i veštačke barijere, korišćenje prirodnih neprijatelja, parazitoida jaja (osice iz roda Trissolcus), i na kraju hemijske mere, koje su ograničene.

Za sada se mere zaštite ne preporučuju. RC Vrbas, nastavlja sa monitoringom kako zelene, tako i braon mramoraste, takođe invazivne vrste stenice.

zelena povrtna stenica na stablu kajsije

kopulacija zelene stenice u zasadu višnje

pojava zelene stenice na ribizli

Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi rasta stabljike, do prvog kolenca (BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledima useva  pšenice,  registruju se simptomi bolesti uglavnom na starijim listovima, i to:

-        Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), na 5 do 64%  biljaka,

-        Simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis), na 3 do 53% biljaka

-        Simptomi rđe pšenice (Puccinia recondita), na pojedinim parcelama na do 6% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo odraslih jedinki lisnih vaši (Aphididae), u niskim brojnostima. Prisustvo cikada (Cicadellidae), u usevima strnih žita nije registrovano. Registruju se i položena jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

Sledeće nedelje se očekuje ulazak biljaka u fazu drugog kolenca kada se i preporučuje pregled na prisustvo biljnih bolesti.

Epidemijski prag štetnosti iznosi 10% biljaka sa simptomima bolesti u fazi drugog kolenca.

simptomi pepelnice

Tripsi u usevu luka

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozimog crnog luka se nalaze u fazi  5 list duži od 3 cm jasno vidljiv (BBCH 15).  

Vizuelnim pregledom useva ozimog crnog luka, registrovane su   larve i odrasle jedinke duvanovog tripsa (Thrips tabaci), u niskom intenzitetu napada. S obzirom da je brojnost duvanovog tripsa mala tj. ispod praga štetnosti (prag štetnosti je 1-2 larve tripsa po listu luka), proizvođačima luka se za sada ne preporučuju mere zaštite.

 

larva tripsa

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva crnog luka i na vreme će obavestiti proizvođače o momentu potrebe za tretmanom.

Stanje u krušicima

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške, sorta Viljamovka, se nalaze u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).

faza cvetanja

Vizuelnim pregledom zasada kruške, registrovane su odrasle jedinke, jaja i mlađe  larve obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

odrasla jedinka kruškine buve

larve obične kruškine buve

Narednih dana očekuje se porast dnevnih temperatura, koje će ubrzati piljenje larvi obične kruškine buve. Hemijske mere se za sada ne preporučuju, jer se kruška nalazi u fazi cvetanja, kada je primena insekticida zabranjena zbog zaštite pčela i ostalih polinatora.

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom kruškine buve.

Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljive

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi šljive se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u različitim fazama cvetanja ( BBCH 61-65 ).

faza cvetanja šljive

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasad šljive, registrovana je pojava odrasle jedinke crne šljivine ose ( Hoplocampa minuta).

crna šljivina osa

Štetne ose, crna šljivina osa( Hoplocampa minuta ) i žuta šljivina osa ( Hoplocampa flava ) su štetne vrste u zasadima šljive koje se javljaju svake godine. Raspon leta ovih osa, zavisi od vremenskih uslova. Ukoliko je manja relativna vlažnost i viša temperatura, let počinje ranije, masovnije i traje kraće. Nagla zahlađenja i kišni period prekidaju let ovih osa, koji se nastavlja posle stabilizacije vremena. Štete prave larve koje se ubušuju u tek formirane plodove, usled čega dolazi do njihovog opadanja.

Hemijske mere se sprovode u fazi precvetavanja šljive.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem faza razvoja šljiva i prisustva šljivinih osa u voćnjacima i signaliziraće pravo vreme za njihovo suzbijanje.

Prisustvo žitne pijavice u strnim žitima

Na području delovanja RC Vrbas, usevi strnih žita se nalaze u fenofazi od bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 25-30).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma na nekoliko lokaliteta, registrovana je pojava odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu napada. S obzirom na povoljne vremenske uslove, očekuje se masovnija pojava ove štetočine kao i polaganje jaja.

Žitna pijavica je štetna vrsta strnih žita (ovsa, ječma, pšenice). Ima jednu generaciju godišnje i prezimi odrasla jedinka.

Štete prave i odrasle jedinke i larve,   hraneći se listom.  Odrasle jedinke prave oštećenja na lišću u vidu dugih, uskih perforacija. Štetnije su larve, koje izgrizaju list sa gornje strane oštećujući ga do parenhima. Lišće usled toga dobija beličastu boju, smanjuje se asimilaciona površina lista, što negativno utiče na prinos. Karakteristično za žitnu pijavicu je njihov grupni način života (žive u grupi, pa otuda i štete u vidu oaza).

Za sada se mere zaštite ne preporučuju, a poljoprivredni proizvođači će biti obavešteni o vremenu za tretman.

imago žitne pijavice

Prisustvo repine pipe na starim repištima

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu Zmajevo i Bačko Dobro Polje, na feromonskim klopkama postavljenim na stara repišta registrovani su ulovi imaga repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Narednih dana, najavljuje se porast dnevnih i noćnih temperatura, pa se očekuje i intenzivniji izlazak imaga repine pipe sa mesta prezimljavanja. S obzirom da je setva šećerne repe u toku, proizvođačima šećerne repe se preporučuje primena preventivnih mera kontrole repine pipe, a to je gušća setva na uvratinama, kao i kopanje lovnih kanala oko starih repišta.

 

Za sada se hemijske mere ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem repine pipe i na vreme će dati signal za primenu insekticidnih mera.

 

siva repina pipa u klopci na starom repištu

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima