Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Zdravstveno stanje pšenice
Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi dva do tri razvijena lista (BBCH 12-13).
 
 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu uočeni simptomi bolesti, osim promena na listovima pšenice u ranim fazama nicanja, u vidu pega žućkastih i crvenkastih boja, koje su prolaznog  karaktera. Promene su abiotičke prirode i rezultat su delovanja niskih noćnih temperatura i viših temperatura tokom dana.

Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovane su cikade (Cicadellidae spp.), ispod praga štetnosti, na do 3% biljaka. Mere zaštite se ne preporučuju.

 
Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi 2-3 lista razvijeno (BBCH 12-13).

Vizuelnim pregledom useva ječma, registrovani su simptomi mrežavosti pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka. Takođe je vizuelnim pregledom useva ječma, registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 3% biljaka i cikada, (Cicadelidae) do 5% biljaka.

Hemijske mere se u ovom momentu ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom štetnih organizama u usevima ječma.

faza ječma

cikada u usevu ječma

lisna vaš u usevu ječma

simptomi mrežaste pegavosti ječma

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja listova ( BBCH 17-18 ).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na do 5% biljaka. Pregledom useva uljane repice na nekoliko lokaliteta, nije uočeno prisustvo lisnih vaši i cikada.

Hemijske mere se ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

simptomi suve truleži uljane repice

Poljski glodari u voćnjacima

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi koštičavih i jabučastih voćnih vrsta se nalaze u različitim fazama opadanja listova ( BBCH 95-97 ).

Vizuelnim pregledom zasada voćnih vrsta, registruju se pojedinačne rupe od poljskih glodara.

rupa od glodara

Poljski glodari mogu naneti značajne štete u strništima, lucerištima i voćnjacima, u uslovima velike brojnosti. Do prenamnoženosti glodara dolazi usled različitih faktora,  kao što su povoljni klimatski uslovi, stanište, izvori hrane,  redukovana obrada, čime se smanjuje uticaj na svakodnevnu aktivnost glodara.

Voćnjaci i rasadnici su naročito osetljivi na štete od glodara. „ Prstenovanje“ kore korena je najčešće oštećenje od dugorepih miševa i takva stabla se često osuše. Oštećenja kore na korenu voćke u vidu strija prouzrokuje podzemna voluharica, dok vodena voluharica pravi krtičnjake i oštećuje više stabala u redu. Koru stabla iznad zemlje oštećuje poljska voluharica.

Posle berbe, jesenjeg prskanja i kasnije, rezidbe, potrebno je održavati higijenu voćnjaka, da bi se uklonila sva eventualna skloništa u kojima se poljski glodari mogu nastaniti. Preporuka je da se voćnjaci redovno obilaze i da se vrši pregled aktivnih rupa, na osnovu kojih se može utvrditi brojnost poljskih glodara. Oštećenja koja prave glodari u voćnjacima, dovode do slabljenja i sušenja voćaka. Miševi su posebno štetni kod mladih zasada jabuke, kruške, višnje, tokom jeseni, kada se skinu ratarski usevi. Njihova aktivnost i ishrana ne prestaju u zimskom periodu i mlado korenje i izdanci im predstavljaju jedini izvor hrane. S obzirom na štete koje prouzrokuju poljski miševi i voluharice, potrebno je sprovoditi niz mera u cilju smanjenja njihove reprodukcije, korišćenjem  preventivnih, mehaničkih, bioloških i na kraju, hemijskih mera. Preventivne mere podrazumevaju uklanjanje trave i sena, gde glodari prezimljavaju, kao i uklanjanje korova. Mehaničke mere obuhvataju postavljanje lovnih linija od 100 klopki, koje se postavljaju noću, na rastojanju od 5 m, gde se na taj način utvrđuje njihova kritična brojnost. Biološke mere borbe podrazumevaju korišćenje predatora, pre svega, ptica i postavljanje visokih motki, u obliku slova T, za njihovo sletanje. Hemijske mere podrazumevaju korišćenje registrovanih rodenticida, kada dođe do utvrđivanja kategorija brojnosti, na osnovu broja aktivnih rupa po hektaru.

 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj aktivnih rupa/ha

 

 

Microtis arvalis

Apodemus spp.

Cricetus cricetus

I

Vrlo niska

do 10

do 10

do 0,2

II

Niska

10-500

10-50

0,2-1

III

Srednja

500-5000

50-500

1-5

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

6-20

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

20-50

 

 

 

 

 

 

 

Kategorije brojnosti glodara

 

Suzbijanje poljskih glodara u voćnjacima se vrši ako je napad u 2. kategoriji, u zimskom periodu, kada nema plodova u voćnjaku, postavljanjem mamaka po suvom vremenu. Mogu se primeniti svi registrovani rodenticidi. Mlade voćne zasade treba zaštititi od zečeva i drugih životinja, postavljanjem zaštitnih mreža.

Štetni insekti u usevu pšenice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od nicanja do 3 lista razvijena (BBCH 07-13).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetu u Vrbasu, registrovano je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae sp.) i cikada (Psammotettix alienus) na do 5% biljaka. Ove štetočine nanose direktne štete sisanjem biljnih sokova, a značajnije su kao prenosioci  destruktivnih, fitopatogenih virusa. Sa samoniklih biljaka pšenice i korova, vaši i cikade se sele na novoposejane useve i ishranom šire potencijalne viruse. Ukoliko su biljke, na kojima su se cikade i vaši hranile bile zaražene virusima, ove štetočine postaju infektivne ceo svoj životni vek.

 

Prag štetnosti prema EPPO standardu 2/11/1, u ovim fazama razvoja strnih žita, iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši ili cikada. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva pšenice i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

 

usev pšenice

odrasla jedinka lisne vaši

cikada na pšenici,Psammotettix alineus

 

Trulež plodova jabučastog voća u zasadima jabuke

Na području delovanja RC Vrbas, jabuke se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u završnim fazama berbe i u fazi početka gubljenja boje lišća i opadanja (BBCH 89-95).

 

Vizuelnim pregledom zasada, koji nisu u intenzivnoj proizvodnji i kod kojih nisu sprovedene adekvatne mere zaštite, registrovani su plodovi sa simptomima truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena).

 

mumificirani plodovi jabuke, Monilia fructigena

 

konidiofore i konidije gljive

 

Ovaj patogen prezimljava u zaraženim plodovima, koji nisu uklonjeni sa grana ili padnu na zemlju. Plodovi jabuke mogu biti inficirani ovim patogenom preko oštećene pokožice ploda, ako je oštećena od strane insekata, ptica, grada, grana. Na površini ploda, dolazi do fruktifikacije parazita. Kroz pukotine na plodu, izbijaju pepeljaste gomilice, sporodohije, koje čine reproduktivni organi gljive, konidije. Infekcija se širi sa zaraženog na zdrav plod na mestu njihovog dodira. Oboleli plodovi gube vodu, turgor i mumificiraju, tj.suše se. U odsustvu svetla, u skladištima, ne formiraju se reproduktivni organi.

 

Mere kontrole ovog patogena se sastoje u kombinaciji agrotehničkih i hemijskih mera zaštite. Od agrotehničkih mera veoma je važno sakupljanje i uništavanje zaraženih plodova jer oni služe kao izvor zaraze za narednu vegetaciju. Hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu fungicida u fazama sazrevanja plodova, kada su oni i najosteljiviji na infekcije pomenutim patogenom, kao i jesenji tretman preparatima na bazi bakra, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, a koji ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena.

 

Lisne vaši u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazama razvoja od nicanja do faze razvoja lista ( BBCH 10-14 ).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registruje se prisustvo lisnih vaši (Aphididae sp.), kako na tek poniklim usevima, tako i na usevima iz ranijih rokova setve u kojima su sprovedene mere zaštite od štetočina krajem septembra. 

Pored direktnih šteta koje lisne vaši pričinjavaju usled ishrane u usevima uljane repice,  one su veoma značajne i kao vektori fitopatogenih virusa, od koji je jedan veoma značajan za proizvodnju ove uljane kulture detektovan i na našem regionu - Virus žutice postrne repe (Turnip yellows virus, TuYV).

Domaćini ovog virusa su uglavnom biljke iz familije Brassicacae. Simptomi prisustva virusa su žuta ili crvena boja listova, nabiranje ivica listova, krtost obojenih listova, koji se često pogrešno mogu povezati sa poremećajem u ishrani. Biljke zaostaju u porastu, prouzrokuju gubitak prinosa i kvaliteta semena. Najosetljivije su biljke do fenofaze izduživanja stabljike (BBCH 30), zato je veoma važno suzbijanje vektora (lisnih vaši) u početnim fazama uljane repice, po utvrđivanju praga štetnosti. Ukoliko se ova mera izostavi i dođe do razvoja simptoma, može doći do smanjenja prinosa do 25% kao i smanjenja sadržaja ulja.

O pragovima štetnosti i merama za suzbijanje lisnih vaši i sprečavanja virusnih infekcija u usevima uljane repice, pogledati link za preporuku.

lisne vaši na uljanoj repici

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama starenja i početka mirovanja, od faze lišće počinje da menja boju, do faze početak opadanja lišća ( BBCH 90-92 ).

Vizuelnim pregledom zasada krušaka registrovane su prezimljujuće jedinke obične kruškine buve, (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 5. U toku je pojava prezimljujućih imaga ove štetočine.

faza kruške

prezimljujuća odrasla jedinka kruškine buve

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom obične kruškine buve.

Prisustvo stenica u zasadu jabuke

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi jabuke se nalaze u fazi berbe, od: plodovi zreli za berbu  do plodovi zreli za ishranu (BBCH 87-89).

 

Vizuelnim pregledom zasada jabuka, na sorti Granny Smith (klon Esmeralda), registrovane su larve i odrasle jedinke braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viridula), na do 20% plodova.

 

Od 2018. godine kada su stenice prvi put registrovane u ovom  zasadu (podignut 2015. godine) i gde je zastupljeno više sorti, stenice preferiraju ishranu na navedenoj sorti. Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke stenica, tako što stiletom probiju površinu ploda i luče pljuvačku sa enzimima koji razgrađuju meso jabuke. Na taj način se stvara plutasto tkivo, slično "gorkim pegama" i takvi plodovi postaju tehnološki neupotrebljivi.

 

Najveća brojnost populacije navedenih stenica je u letnjim mesecima, kada se intenzivno razvijaju svi stadijumi razvića ovih štetočina. U pomenutom delu vegetacije, insekticidnim tretmanima usmerenim na suzbijanje jabukinog smotavca kao najznačajnije štetočine ove voćne vrste, brojnost stenica se drži pod kontrolom. Pri tome, izbor insekticida se svodi na hemijsku grupu piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u suzbijanju stenica. Tretnutno se, u ovim zasadima jabuka regustruje njihovo povećano prisustvo jer je berba u toku te se insekticidni tretmani više ne sprovode. Još jedan od razloga je i taj što je berba/žetva najvećeg broja biljnih vrsta završena te stenice imaju sve manji izbor domaćina na kojima će završiti razvoj larvenih stupnjeva i pripremiti se za prezimljavanje (odrasle jedinke).

 

U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ovih štetočina u zasadima jabuka. Pomenuti insekticidi iz grupe piretrodia koji su se pokazali efikasni u suzbijanju stenica, ne mogu se primeniti u ovim fazama jabuke, jer se karenca ne može ispoštovati zbog blizine berbe. Za njihovu kontrolu u zasadima jabuka i sprečavanje daljeg širenja i oštećenja na biljne vrste koje kasnije sazrevaju (npr. dunja), moguće je sprovesti mehaničko sakupljanje larvi i odraslih jedinki.

 

O biologiji i zastupljenosti štetnih stenica u različitim usevima/zasadima, RC Vrbas se oglašavao ove proizvodne sezone putem priloga i preporuka: vidi prilog, vidi preporuku.

 

Braon mramorasta stenica na plodu jabuke

 

larva i odrasla jedinka zelene povrtne stenice

oštećenja na plodu od stenica

 

oštećenja na plodu jabuke

 

oštećenja na plodu od stenica

Prisustvo odraslih jedinki repičine lisne ose u uljanoj repici

Na području delovanja RC Vrbas, setva  uljane repice je kasnila zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Usevi koji su posejani krajem avgusta, nalaze se u fazi klijanja, do faze prvi par listova razvijeno (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu Lipar, registrovane su odrasle jedinke repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 5% biljaka.

odrasla jedinka repičine lisne ose

Repičina lisna osa je najznačajnija štetočina useva uljane repice u jesenjem periodu. Ženke te štetočine polažu jaja na mlade biljke ozime uljane repice, tako što legalicom zarežu epidermis sa donje strane lista i u parenhim polažu jaja. Štetu prave larve, pagusenice, koje su veoma proždrljive, naročito u najtoplijem delu dana, hraneći se lisnom masom između nerava, skeletirajući je. U početnim fazama razvoja uljane repice usled jačeg napada navedene štetočine može doći do golobrsta.
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem repičine lisne ose u usevima uljane repice  i na vreme će obavestiti poljoprivredne proizvođače o momentu sprovođenja hemijskih mera zaštite sa ciljem njenog suzbijanja.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima