Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Simptomi suve truleži u usevima uljane repice

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 17-19).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na do 20% biljaka, uglavnom na donjim listovima.

 

 

simptomi suve truleži na uljanoj repici

 

Hemijske mere se u ovom periodu ne preporučuju, jer nije postignut prag štetnosti (35-40% zaraženih biljaka), a RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

 

Zdravstveno stanje useva ječma u regionu Vrbasa

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi razvoja listova, 3 do 4 lista razvijeno (BBCH 34-14).

usev ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 30% biljaka, dok se simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis), rđe ječma (Puccinia hordei) i simptomi sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) za sada ne uočavaju.

simptomi mrežaste pegavosti lista ječma

Takođe, registrovano  je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), na do 80% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno.

prisustvo lisnih vaši na ječmu

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) se registruje u još uvek niskoj kategoriji brojnosti kada je neophodno pristupiti početku njihovog uništavanja, da ne bi došlo do prenamnožavanja.

rupe od poljskih glodara

RC Vrbas je o poljskim glodarima u usevima napisao prilog (vidi prilog od 5.10.2023.) i upozorio na opasnost od njihovog naseljavanja i ugrožavanja ozimih useva.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje stalni pregled posejanih useva i primena mera zaštite od glodara ukoliko se njihova brojnost kreće od niske kategorije (10-500 rupa po hektaru za poljsku voluharicu i 10-50 rupa za poljskog miša).

S obzirom da su lisne vaši i cikade prenosioci opasnih i destruktivnih virusa (virusa iz grupe žute patuljavosti ječma, virusa kržljavosti pšenice), poljoprivredni proizvođači koji nisu izvršili insekticidni tretman, treba da pregledaju svoje useve i primene hemijske mere zaštite po preporuci registrovanim insekticidima (vidi preporuku od 23.10.2023.)

Hemijske mere za bolesti lista ječma se u ovom periodu ne preporučuju.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Prisustvo krvave vaši u zasadima jabuke

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi jabuke se nalaze u fazi početka mirovanja, lišće počinje da gubi boju (BBCH 92).

 

Vizuelnim pregledom, u pojedinim zasadima jabuke, registrovano je prisustvo krvave vaši ( Eryosoma lanigerum ).

 

kolonije krvave vaši

 

Krvava vaši prezimljava u kolonijama na korenu ili ispod kore na deblu ili glavnim granama jabuke. Odrasle jedinke su duge do 2 mm, crvenkasto braon boje, prekrivene belim sekretom od vunaste navlake, koji se stvara u specijalizovanim žlezdama. Razmnožavaju se cele godine, bez smene domaćina, aseksualno-partenogenetskim putem, iz neoplođene jajne ćelije. Toplo i suvo vreme pogoduje njihovom razvoju. U proleće se beskrilne jedinke kreću uz stablo, pazuhe listova, završnim izdancima, a kasnije prelaze u krilate forme. Krvava vaš ima 10-12 generacija godišnje. Svojom ishranom larve, sisajući sokove biljaka, mogu izazvati deformacije i cepanja kore stabla, a na mestima ishrane javljaju se rak-rane zbog jedinjenja koja luče u pljuvačnim žlezdama koja su toksična za jabuku.

 

Ukoliko se uoče kolonije krvave vaši u zasadu suzbijanje se može sprovesti tretiranjem korenovog vrata i izdanka registrovanim insekticidima u jesenjem i ranoprolećnom periodu kao i tokom vegetacije.

Na početku formiranja kolonija preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida: Teppeki/Afinito(flonikamid) u količini 0,14 kg/ha iili Movento 100 SC/Malaga (spirotetramat) u koncentraciji 0,15%.

Opasnost od poljskih glodara na području delovanja RC Vrbas

Na području delovanja RC Vrbas vizuelnim pregledom useva soje, kukuruza, šećerne repe kao i novoposejanih useva uljane repice, lucerke, i voćnih zasada, registrovana je povećana aktivnost poljskih glodara: poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

Na većini lokaliteta, brojnost ovih štetočina za sada je na nivou I i II kategorije brojnosti, osim na lucerištima gde su aktivne rupe registrovane u III kategoriji.

 

Poljski miš na lucerištu

 

Nekoliko faktora uslovljava povećanu brojnost ove grupe štetočina, a od najveće važnosti su: klimatski uslovi, stanište i izvori hrane. Imajući u vidu uslove u kojima se odvija prozvodnja, toplo vreme vreme sa deficitom padavina, uz obilje hrane koja se nalazi na parcelama kod kojih se odvija žetva ili se ona očekuje u narednom periodu (usevi soje, kukuruza, šećerne repe) kao i na parcelama pod samoniklom uljanom repicom, lucerkom može se očekivati brzi porast populacije poljskih glodara i opasnost od njihovog prenamnoženja.

 

Sa ovih žarišta glodari migriraju na novoposejane useve uljane repice, ozime pšenice i ječma, gde se pr­vo hra­ne po­se­ja­nim i kli­ja­lim se­me­nom, a ka­sni­je na­kon ni­ca­nja use­va na­sta­vlja­ju svo­ju ak­tiv­nost ošte­ću­ju­ći nad­zem­ne i pod­zem­ne de­lo­ve iz­ni­klih bi­lja­ka, stva­ra­ju­ći ta­ko­zva­na pra­zna me­sta bez use­va - „oaze“. Značajne štete u jesenjem delu sezone mogu nastati i u voćnjacima, naročito mladim zasadima i rasadnicima, gde oštećenja od glodara dovode do slabljenja i sušenja stabala.


U cilju smanjenja šteta i gubitaka prinosa od štetnih glodara, potrebno je primeniti sve raspoložive preventivne i direktne mere zaštite. Kao preventivne mere, posebno se ističe zaoravanje žetvenih ostataka, izbegavanje redukovane obrade, preoravanje utrina, zaparloženih površina i briga o prirodnim neprijateljima glodara, pticama. Direktne mere podrazumevaju njihovo hemijsko suzbijanje, primenom registrovanih rodenticida.

 

Suzbijanje poljskih glodara streba da se sprovodi sveobuhvatno, blagovremeno i organizovano, ne čekajući da dođe do njihovog prenamnoženja.

 

Na našem regionu, trenutno je aktuelna zaštita poljskih glodara u lucerištima, novoposejanim usevima uljane repice, parcelama gde se planira setva pšenice i ječma, kao i u voćnim zasadima, o čemu detaljnije proizvođači mogu pogledati na linku.

Prisustvo poljskih stenica

Vizuelnim pregledom useva lucerke, soje, suncokreta, paprike, registrovane su odrasle jedinke poljske stenice ( Lygus spp. ), na do 10% biljaka.

poljska stenica na paprici

Poljske stenice su polifagne štetočine, domaćini su na više od 300 biljnih vrsta, a u našim krajevima najviše naseljavaju lucerku, uljanu repicu, soju, suncokret, kao i povrtarske useve.

Prezimljavaju kao odrasle jedinke, ispod biljnih ostataka. Ženke polažu pojedinačna jaja, retko u grupama. Larve(nimfe), liče na odrasle jedinke, jedino nemaju krila. Najzastupljenija vrsta ovog roda je Lygus rugulipennis. Štete prave i larve i odrasle jedinke, hraneći se biljnim delovima. Izazivaju hlorozu biljaka, jer svojim usnim aparatom za sisanje, prouzrokuju sušenje i uvenuće listova, a kasnije i celih vršnih izdanaka. Seme napadnuto od stenica nema vitalnost, šturo je, a cvetovi prestaju biti interesantni pčelama, tako da izostaje oprašivanje. Njihova brojnost zavisi od agroekoloških uslova. Odgovaraju im suva i topla leta i najviše ih ima na korovima i višegodišnjim leguminozama.

Poljske stenice imaju prirodne neprijatelje iz roda Orius i Nabis, ali njihova brojnost nije dovoljna da bi se uspostavila biološka ravnoteža, tj. neophodne su i mehaničke mere za smanjenje njihove populacije u smislu uništavanja korova, uklanjanja biljnih ostataka, ranog košenja useva ( lucerka ).

Brojnost poljskih stenica ne ugrožava biljke domaćine, pa se za sada  hemijske mere ne preporučuju.

Prisustvo cikade Eupterix atropunctata u usevima

Na području delovanja RC Vrbas, u usevima soje i paprike, uočeno je cikade Eupterix atropunctata.

cikada na soji

cikada na paprici

Ova cikada je rasprostranjena u Evropi, Aziji, severnoj Africi i severnoj Americi.

Dužina tela odraslih jedinki je 3,1-3,7 mm. Žute ili tamno zelene boje je, sa potpuno crnim ili smeđe crnim pegama. Trbuh im je crn, sa žutim nogama.

Ima više biljaka domaćina iz familije Solanacae, Amaranthaceae, Aliacae, Apiacae, Fabacae, Lamiaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Urticaceae.

Prezimljava u zemljištu, u stadijumu larve, na podzemnim organima biljaka domaćina. Po parenju, ženke svakog dana polažu po 2-8 belih poluprovidnih jaja na naličje lišća. Embrionalno razviće traje 9-10 dana, a razviće larvi 18-21 dan.

Ova cikada je potencijalni je prenosilac fitoplazmi Aster yellows i Candidatus Phytoplasma solani (Stolbur). S obzirom na veliki broj domaćina ove cikade, pre svega korova, kao jedna od najvažnijih mera borbe je upravo uništavanje korova (poponac, štir, palamida i dr.) kao potencijalnih rezervoara virusa.

Suzbijanje cikade Eupterix atropunctata se za sada ne preporučuje.

Prisustvo običnog paučinara na kukuruzu

Na području delovanja RC Vrbas, usevi  kukuruza, se nalaze u različitim fazama razvoja ploda, od rane mlečne zrelosti, do sva zrna dostigla krajnju veličinu (BBCH 73-79 ).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na više lokaliteta, prvenstveno na ivičnim delovima parcele, uočeni su simptomi napada običnog paučinara, (Tetranichus urticae). Na naličju lišća, registrovana su jaja, larve i odrasle jedinke običnog paučinara.

usev kukuruza napadnut od običnog paučinara

simptom napada običnog paučinara

Ova veoma štetna grinja napada veliki broj biljnih vrsta (do 300 registrovanih). Štete pravi larve i odrasle jedinke hraneći se biljnim sokovima na naličju listova. Takav način ishrane utiče na smanjenje intenziteta fotosinteze, a kao posledica toga, može doći do sušenja i propadanja lisne mase. Na mestima ishrane, na naličju lista, formira se gusta paučinasta mreža.

Obični paučinar prezimi u stadijumu zimske ženke. Na proleće ishranu započinje na korovima. Ima više generacija godišnje, u zavisnosti od vremenskih uslova. Najpovoljnija temperatura za njihovu ubrzanu reprodukciju je oko 30˚C i relativna vlaga između 35 i 55% , kada broj generacija može biti do 12.

Prisustvo cikade Reptalus panzeri u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Vrbas, usevi kukuruza se nalaze u fazi cvetanja i  razvoja ploda, gornji i donji delovi metlice u cvetanju, mlečni sadržaj zrna do 40% suve materije (BBCH 65-75).

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca, registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

cikada kukuruza

Cikada Reptalus panzerii je vektor Stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje, prezimi kao larva u trećem stupnju razvoja na korenu pšenice. Ženka polaže jaja u blizini korena kukuruza, u zemlji, gde larve ranih stupnjeva nastavljaju svoju ishranu. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu, julu i hrane se floemskim sokovima i na taj način zaražavaju biljke.

Glavni simptomi se manifestuju u vidu crvenila glavnog nerva lista kukuruza iznad klipa. Crvenilo se kasnije širi na ostali deo lista. Klipovi napadnuti od ove cikade su deformisani, zrna su štura ili nisu ni formirana. Zaražene biljke su uglavnom nepravilno raspoređene po parceli, a njihova brojnost varira u zavisnosti od stepena zaraze. Bolest se prenosi cikadama na druge biljke.

Cikada Reptalus panzeri ima veliki broj domaćina, naseljava staništa u blizini šuma, kao i žbunastu i drvenastu vegetaciju. Preferira kukuruz kao glavnu biljku domaćina, zbog ishrane imaga i mlađih larvenih stupnjeva. Posle skidanja useva kukuruza, cikada nastavlja svoj razvoj na pšenici. I zato je najvažnija mera kontrole crvenila kukuruza poštovanje plodoreda, tj. posle kukuruza ne sejati pšenicu, da bi se prekinuo ciklus razvoja ove cikade i tako smanjila njena brojnost, kao i suzbijanje korova na uvratinama, kanalima, poljskim putevima. Hemijske mere se ne preporučuju.

Prisustvo invazivnih stenica

Na području delovanja RC Vrbas, na većem broju biljnih vrsta (paprika, krompir, krastavac, soja, šećerna repa, kajsija) registrovani su svi embrionalni razvoji povrtne stenice (Nezara viridula) i braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

 

odrasla jedinka povrtne stenice na soji

larve braon mramoraste stenice na kukuruzu

odrasla jedinka povrtne stenice na krompiru

Obe vrste stenica su invazivne, kosmopolitske vrste. Larve ovih štetočina prolaze kroz 5 razvojnih stupnjeva. Usni aparat im je podešen za bodenje i sisanje. Štete nanose i larve i imaga sisanjem biljnih sokova iz praktično svih nadzemnih delova biljaka. Usnim aparatom luče pljuvačku koja razara biljne proteine i koja ostaje u plodu. Nekrotično tkivo ispod epidermisa kod takvih plodova biva uništeno, a plodovi  deformisani, što utiče na njihov kvalitet. U kukuruzu i soji, kao posledica napada navedenih stenica, može doći do pojave neobrazovanja semena. Na plodovima jabuka razara meso i na mestu uboda se stvara plutasto tkivo, koje podseća na „ gorke pege „.

Dobri su letači, veoma pokretljivi i skloni  grupisanju, tako da brzo migriraju sa parcele na parcelu. Krajem leta, sa padom temperature, sakrivaju se u kuće, radne prostore i druga skrivena mesta radi prezimljavanja. Poznate su i dnevne migracije ovih štetočina kada se larve i odrasle jedinke nalaze na gornjim delovima biljaka kada ih treba i suzbijati. Tokom dana sa otopljavanjem premeštaju se u zaklon donjih delova biljaka, a mogu se naći i na zemlji. Za ljude su potpuno bezopasni.

Za sada, brojnosti povrtne i mramoraste stenice na području delovanja RC Vrbas, ne predstavljaju opasnost u usevima i zasadima u kojima se registruju plodovi koji dozrevaju. .

Dobru efikasnost u suzbijanju ovih stenica pokazuju insekticidi iz grupe piretroida. U usevima paprike i paradajza insekticid Scatto (a.m. deltametrin) je registrovan za suzbijanje zelene stenice. Karenca ovog insekticida u pomenutim usevima iznosi 3 dana.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem stenica u biljnoj proizvodnji i blagovremeno će obaveštavati proizvođače o potrebi njihovog suzbijanja u usevima i zasadima.

Prisustvo tripsa u usevu soje

Na  području delovanja RC Vrbas, usevi soje se nalaze u fenofazi vidljive prve cvasti (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom useva soje, registrovano je prisustvo larvi duvanovog tripsa ( Thrips tabacii ), u niskom intenzitetu napada.

trips na listu soje

Duvanov trips je polifagna štetočina mnogih biljnih vrsta, a štete nanose larve i odrasli, sisajući biljno tkivo  duž glavnih nerava lista, gde na mestima uboda ostaju bele pege, koje se kasnije slivaju u bele pruge. Pruge su uočljive sa obe strane lista. U prolećnom periodu leti i na korovske i na gajene biljke, gde se hrani i polaže jaja. Ima više generacija godišnje. Za razvoj i razmnožavanje tripsa, pogodne su visoke temperature i suvo vreme.  

 Hemijske mere se ne preporučuju, zbog niske brojnosti štetočine. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom soje na prisustvo tripsa i drugih štetnih vrsta.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima