Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Moljac paradajza

Na području delovanja RC Vrbasa, paradajz u plasteničkoj proizvodnji nalazi se u fenofazi pune zrelosti, plodovi imaju tipičnu boju i zrelost (BBCH 89).

U usevu paradajza gde se putem feromonskih klopki prati dinamika leta moljca paradajza  (Tuta absoluta), registruju se kontinuirani ulovi.

S obzirom da je paradajz ugrožen u svim fazama razvoja, preporučuje se primena nepesticidnih mera kontrole:

  • postavljanje feromonskih klopki za registrovanje prisustva i praćenje nivoa populacije
  • postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga
  • postavljanje mreže protiv insekata na ulaz u objekat kao i na mesta provetravanja
  • mehaničko uništavanje listova i plodova sa larvama
  • upotreba prirodnih neprijatelja u borbi protiv moljca paradajza kao što su predatorske stenice Macrolophus pygmaeus koje se hrane larvama i jajima moljca paradajza

Moljac paradajza 

Nezara viridula na paradajzu
Na lokalitetu u Vrbasu u usevu paradajza, registrovano je piljenje larvi zelene povrtne stenice, Nezara viridula.Period polaganja jaja ove stenice je razvučen( od aprila pa do kasne jeseni). Nezara viridula prolazi kroz 5 larvenih stadijuma. Usled ishrane stenica( rilicom ubacuje toksine ), plodovi postaju neupotrebljivi. U Srbiji nema registrovanih insekticida. Insekticidi  a.m. bifentrin koji su registrovani u paradajzu i imaju karencu od sedam dana, pokazali su dobre rezultate u internim ogledima RC Vrbas.
tek ispiljene L1 stenice na listu paradajza
 
larve, L2-3 povrtne stenice na plodu paradajza
Nezara viridula na paradajzu
Na području RC Vrbas, registrovano je prisustvo jajnih legala i larvi mlađih larvenih stadijuma, povrtne stenice, Nezara viridula, i jajnih legala kupusne sovice, Mamestra brassicae u usevu paradajza. Insekticidni tretman se ne preporučuje.
 
piljenje larvi Nezara viridula
 
 
larve počinju ishranu
prazno jajno leglo N.viridula
 
jajno leglo kupusne sovice pred piljenje
 
 
 
Moljac paradajza

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu, u plasteniku paradajza, 1.7.registrovan je prvi ulov moljca paradajza, Tuta absoluta, i od tada beležimo kontinuirane ulove. Nalazi se na listi A1 EPPO kao karantinska štetočina.Tuta absoluta prezimljava kao jaje, larva ili imago. Ženka polaže jaja na nadzemne delove biljke. Iz jaja se pili larva koja oštećuje list, stablo i plod. Ima više generacija godišnje. Suzbijanje se za sad ne preporučuje, već uništavanje napadnutog lišća, postavljanje većeg broja feromonskih klopki, poštovanje plodoreda od najmanje šest nedelja, uništavanje korova iz familije Solanacae, postavljanje insekt mreža na otvorima za ventilaciju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na drugim lokalitetima, gde njeno prisustvo još nije registrovano.

 

Plamenjača paradajza

Vizuelnim pregledom useva paradajza gajenog na otvorenom polju, sorte Saint Pierre i Rio Grande , fenofaze razvoja 79 BBCH skale (9 i više plodova na glavnom stablu dostiglo tipičnu veličinu i oblik), registrovali smo prisustvo simptoma plamenjače paradajza, prouzrokovač Phytophthora infestans.

Plamenjača spada u najštetnija oboljenja paradajza. U povoljnim uslovima za razvoj bolesti, ona može prouzrokovati potpuno propadanje useva.

Plamenjača napada sve nadzemne delove biljaka. Prvi simptomi nastaju na lišću u vidu krupnih vodenastih pega , maslinaste boje. Na naličju ovih pega u uslovima visoke vlažnosti obrazuje se beličasta navlaka. Zaraženo tkivo brzo uginjava.

 Na stablu se javljaju vodenaste ovalne pege, koje ubrzo tamne i prstenasto obuhvataju stablo usled čega se biljka iznad pege suši i propada.

Na zelenim plodovima nastaju krupne mrke pege koje se šire i na ostale delove tkiva. Oboleli plodovi propadaju.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je pregled useva i po uočavanju simptoma potrebno je uraditi fungicidni tretman , vodeći računa o karenci preparata i vremenu berbe plodova.

·         Ridomil gold MZ 68-WG   (a.m. mankozeb+metalaksil), u količini 2,5 kg/ha,

·         Equation Pro WG ( a.m. cimoksanil + famoksadon), u količini  0,4 kg/ha,

·         Acrobat MZ-WG   (a.m. dimetomorf+mankozeb  ), u količini   2-2,5 kg/ha,

·         Consento   (a.m. propamokarb-hidrohlorid+ fenamidon ), u količini 1,8-2 l/ha,

·         Ortiva Opti 480 SC (a.m. hlorotalonil +azoksistrobin), u količini 2-2,5 l/ha,

·         Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid), u količini 1,2-1,6 l/ha,

·         Curzate M-WG   (a.m. cimoksanil+mankozeb), u količini  2,5-3  kg/ha.

 

Simptomi plamenjače na plodovima

Simptomi na listovima

 

Konidije plamenjače