Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Dozrelost pseudotecija (Venturia inequalis) RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte nalaze u fazi od

kraj bubrenja cvetnih pupoljaka  do prvi cvetovi otvoreni  (BBCH 52-60).

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost pseudotecija od  48,63%  i ispražnjenost od  6,84%.

 
prazna pseudotecija              pseudotecija K-4
 
Izmrzavanje cvetnih pupoljka kod jabučastog voća u regionu Sremske Mitrovice

 Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke i kruške  se u zavisnosti od sorte nalaze u različitim fenofazama.

Jabuka:

Zlatni Delišes se nalazi u fazi zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju (još uvek zatvoreni), (BBCH 56). 

Ajdared, Greni Smit, Gala Jonagold, Jonagored u fazi crvenih pupoljka: cvetne krunice su izdužene: cvetna loža je lagano otvorena: čašićni listići su jedva vidljivi, (BBCH57). 

Kruška:

Junska lepotica u fazi punog cvetanja, najmanje 50 % kruničnih listića otvoreno, prve latice opadaju, (BBCH 65).

Karmen u fazi oko 30% cvetova je otvoreno, (BBCH 63).

Viljamovka u fazi zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju (još uvek zatvoreni), (BBCH 56).

Niske temperature u noći između 7 i 8.04.2021. uslovile su izmrzavanje cvetnih pupoljaka jabučastog voća. Minimalno zabeležena temperatura na lokaliteu Divoš bila je -4,15°C.

Šteta je različita na različitim lokalitetima i na različitim sortama istog lokaliteta.

Na loklitetu Ležimir na nadmorskoj visini oko 170 m, u zasadu kruške je sledeća situacija:

Junska Lepotica, izmrzlo je od 20-50% cvetnih pupoljaka,

Viljamovka 0-20%, Karmen 0-10%.

Kod jabuka na istom lokalitetu nije bilo izmrzavanja.

 

Na lokalitetu Divoš na nadmorskoj visini oko 110 m

Kruška:

Junska lepotica, izmzlo je 35-70% cvetnih pupoljaka,

Kod Viljamovke je izmrzlo 5-25% cvetnih pupoljaka,

Kod sorte Karmen je izmrzlo 5-30% cvetnih pupoljaka.

Jabuka:

Zlatni Delišes izmrzlo je 0- 2% pupoljaka

Ajdared izmrzlo je od 15-25% cvetnih pupoljaka

Greni Smit izmrzlo je oko 15% cvetnih pupoljaka koliko i na sortama Jonagol i Jonagored.

Na lokalitetu Morović na nadmorskoj visini 85 m  kod jabuke

Na sorti Zlatni Delišes nije bilo izmrzavanja.

Na sorti Gala izmrzavanje je na 5- 25% cvetnih pupoljaka.

Na Crvenom Delišesu izmrzavanje je na 20-35% cvetnih pupoljaka.

Kod Ajdareda je izmrzlo 15-25% cvetnih pupoljaka.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inequalis (VII nedelja)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte nalaze u fenofazi od faza zelenih pupoljaka: pojedini pupoljci se odvajaju još uvek zatvoreni do faza crvenih  pupoljaka: cvetne krunice su izdužene; cvetna loža je lagano otvorena,čašićni listići jedva vidljivi (BBCH 56-57).

fenofaza Ajdared

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija iz opalog lišća, patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 42,27%.

pseudotecija

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje useva pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi pšenice se nalaze u fenofazi od početak rasta stabljike do prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca (BBCH 30-31).
 
Vizuelnim pregledom ustanovljeno je različito zdravstveno stanje u zavisnosti od osetljivosti sorte, primenjene agrotehnike i lokaliteta.
 
Prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) ustanovljeno je na 5 do 20% biljaka.
 
 
Simptomi pepelnice žita (Erysiphae graminis) prisutni su na usevima sa gušćim sklopom biljaka na 5 do 15% biljaka.
 
Na pojedinim sortama pšenice, uočava se prisustvo lisne rđe (Puccinia spp.) na 0 do 15% biljaka.
 
Na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je izlazak imaga ove štetočine sa mesta prezimljavanja.
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima pšenice i o vremenu sprovođenja mera zaštite će na vreme obavestiti proizvođače.
Stanje u usevu ozimog ječma

Usevi ječma iz najkasnijih rokova setve se nalaze u fenofazama bokorenja, od 7 stabala vidljivo do 9 i više stabala vidljivo (BBCH 27-29), dok se usevi iz optimalnih rokova setve nalaze u fenofazi od početak rasta stabljike do prvo kolence 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledom useva ječma ustanovljeno je prisustvo bolesti:

Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) na 10-15% biljka

Pepelnica žita (Erysiphae graminis) na 10-15% biljka uglavnom na parcelama sa većim sklopom.

Sočivasta pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 3-5% biljaka.

Pregledom useva, registrovana je pojava imaga žitne pijavice (Lema melanopa), koja je u fazi dopunske ishrane, parenja i početka polaganja jaja. Imago se u periodu dopunske ishrane hrani na listu ne nanoseći velike štete. Nakon piljenja larve se takođe hrane na listu ali one mogu da nanesu velike štete.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja da prati stanje u usevu ječma i o tome će obaveštavati poljoprivredne proizvođače
Rutava buba

Porastom temperatura došlo je do pojave odraslih jedinki rutave bube(Epicometis hirta), za sada još uvek samo na korovskoj flori.

Rutava buba je štetočina koja ima jednu generaciju u toku godine, period leta je veoma razvučen, najpre se javlja na korovskoj flori a zatim prelazi na cvetove voćnih vrsta, praveći štete čak i u fazi belih balona kada se uvlači u još neotvoren cvet i hrani se delovima cveta. Nakon precvetavanja voća seli se na cvetove uljane repice ili ponovo korovsku floru,  gde uglavnom i završava ciklus ishrane. Nakon perioda dopunske ishrane i parenja, polaže jaja u površinski sloj zemljišta na mestu ishrane, tako da je jedna od mera borbe i obrada zemljišta pri kojoj se ispilele larve izbacuju na površinu i podložne su delovanju niskih temperatura u zimskim mesecima.

Početak cvetanja voća je vreme za postavljanje klopki na bazi mirisnog atraktanta u cilju izlovljavanja imaga rutave bube. Klopke su plastične posude (bele, plave) u koju se stavlja voda i neka aroma (anis, negro bombone, cimet).

Hemijske mere zaštite primenom insekticida su strogo zabranjene zbog zaštite pčela i drugih oprašivača.

 

Dozrelost psudotecija Venturia inaequalis
Zasadi jabuke se na terenu  RC Sremska Mitrovica nalaze u različitim fenofazama u zavisnosti od sorte.
Sorta Ajdared se nalazi u fenofazi zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek su zatvoreni (BBCH 56).
Zlatni Delišes se nalazi u fazi pucanje pupoljaka:  vidljivi su zeleni listići koji okružuju cvetove (BBCH 53).
 
Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti listova  i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis) uzetog iz voćnjaka sa opalog lišća, ustanovljena je dozrelost od 39,15%
 
pseudotecija sa askusima i askosporama
Preventivne mere u cilju smanjenja populacije azijske voćne mušice

Na klopkama postavljenim u zasadima koštičavog voća i vinove loze na terenu RC Sremska Mitrovica, beleže se prvi ulovi azijske voćne mušce (Drozophila suzukii). Ovo je prva sezona od 2015. godine kada je započeo monitoring ove šteočine, da se ovako rano u vegetaciji pojavio imago na klopkama. Obično se prve jedinke registruju polovinom jula meseca. To znači da je sada ugroženo ranostasno voće, poput trešanja, jagoda, ranih bresaka i dr.

legalica azijske voćne mušice

Klopke za ovu štetočinu su na bazi mirisnog atraktanta (crno vino i jabukovo sirće u istom odnosu i nekoliko kapi deterdženta za sudove), postavljene su na obodne redove pri rastojanju 1,5 metar  i u unutrašnjem delu voćnjaka ili vinograda pri rastojanju od 3-5 m.

Azijska voćna mušica, ima više generacija u toku godine a najveće štete nanosi kada su plodovi na početku zrenja, testerastom legalicom polaže jaja u mezokarp, tamo se pile larve i hrane se sadržajem ploda. Embrionalni razvoj traje različito u zavisnosti od temperature spoljašnje sredine.

Sada, kada je konstatovano prisustvo ove štetočine ovako rano u vegetaciji, preporuka je da se sprovedu sve raspoložive preventivne mere, pre svega higijensko – sanitarne mere u cilju sprečavanja intenzivne pojave azijske voćne mušice u voćnjaku:

-postavljanje klopki sa atraktantom u cilju masovnog izlovljavanja

-uništavanje korovske flore i šiblja (divlje kupine, zova, drenjine) u okolini voćnjka i vinograda čiji su plodovi potencijalni domaćini štetočini.

RC Sremska Mitrovica će nastaviti sa praćenjem aktivnosti azijske voćne mušice i o ostalim merama kontrole kao i hemijskim merama suzbijanja će obavestiti proizvođače.

Pojava lisnih pipa u voćnjacima

Na terenu RC Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom zasada voća, uočeno je prisustvo lisnih pipa (Phylobius sp.).

Lisne pipe prezimljavaju u opalom lišću i imaju jednu generaciju godišnje. Na proleće, sa porastom temperatura, dolazi do masovnije pojave insekata koji se hrane novoformiranom lisnom masom. Ukoliko se poklope visoke brojnosti ove štetočine sa početnim fazama razvoja lisne mase, može doći do velikih šteta.

 

 Phyllobius sp.

Za sada se ne preporučuje tretman.

RC Sremska Mitrovica će pratiti aktivnost ovih štetočina i ukoliko se poveća brojnost na nivo praga štetnosti u osetljivim fazama razvoja voća, blagovremeno ćemo dati signal za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis

Jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od sorte, nalazi u fenofazi od zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka do pucanje pupoljaka: vidljivi su zeleni listići koji okružuju cvetove.

 

ajdared

Zlatni Delišes

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti  plodova jabuke (Venturia inequalis) uzetih sa opalog lišća, utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija za Ajdared 23,55% a za sortu Zlatni Delišes 18,33%.

 askusu sa askosporama

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima