Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi pšenice se nalaze u različitim fenofazama razvoja ploda i sazrevanja (BBCH 75-85).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno je prisutvo simptoma šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum). Zaraženi klasovi su blede boje, a zrna na takvim klasovima su štura. Najkarekterističniji simptom je da klasovi ostaju uspravni, odnosno ne povijaju se pod težinom zrna.

 

    

     F.graminearum na klasu

 

Procenat zaraženih klasova se, u zavisnosti od sortimenta, kreće se i do 70%. Ovako visok procenat zaraženih klasova posledica je povoljnih uslova u proteklom periodu (obilne padavine i temperatura) za ostvarenje infekcije patogenom prouzrokovačem šturosti klasova pšenice u fenofazi cvetanja.

 

Pored šteta koje se odnose na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna, poseban značaj ovog patogena ogleda se u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine, veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40mm (BBCH 74).
 
 
Ispražnjenost pseudotecija, prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je dostigla 100%. Završen je period primarnih infekcija.
 
Jajna legla kukuruznog plamenca
 

Kukuruz se na terenu RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera,  nalazi u različitim fazama razvoja listova, od 4 do 8 razvijenih listova, BBCH 14-18.

Pregledom useva merkatilnog kukuruza na lokalitetu Šuljam uočena su sveže položena jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 
Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju.
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala i na vreme će dati signal za tretman.
Pojava larvi Scaphoideus titanus
Na terenu RC Sremska Mitrovica većina sorata vinove loze se nalazi u fenofazi BBCH 57-61 (cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni - do početak cvetanja).
 
Pregledom zasada uočeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescens doree (zlatasto žutilo vinove loze). 
 
 
Hemijski tretman se za sada ne preporučuje, jer tek larve trećeg stupnja razvoja su sposobne da prenesu iitoplazmu.
RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćem aktivnosti cikade.
Stanje u usevima šećerne repe

Usevi šećerne repe se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi 30% biljaka zatvorilo prostor između sebe (BBCH 33).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovani su prvi simptomi pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na do 3% biljaka.

  

      C.beticola

Osim simptoma pegavosti lišća šećerne repe takođe se registruju i simptomi prouzrokovani bakterijama iz roda Pseudomonas.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem razvoja bolesti i na vreme će dati signal za zaštitu šećerne repe od patogena.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis
Zasadi jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi prečnik ploda je do 40mm, plodovi su uspravni - T-faza (BBCH 74).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija, iz prezimelog lišća jabuke, ustanovljena je dozrelost od 100%.
 
Ispražnjenost pseudotecija, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuka (Venturia inaequalis) za ovu nedelju iznosi 96,25%.
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica, nalazi u različitim fenofazama razvoja; od fenofaze plodovi dostigli dimenziju do 20 mm do fenofaze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Ovonedeljnim pregledom psedotecija iz prezimelog lišća jabuke utvrđena je dozrelost od 100%.

Ispažnjenost pseudotecija, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iznosi 89%

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriju RC Sremska Mitrovica, jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda, plodovi dostigli dimezije  do 20 mm (BBCH 72).
 
Ovonedeljnim pregledom pseudotecija prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća jabuke, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 100% dok je ispražnjenost pseudotecija 75%.
 
    Ispražnjena pseudotecija
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem pseudotecija ovog patogena.
Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Šašinci, usevi paradajza u zatvorenom prostoru se nalaze u fenofazi treća grupa plodova: prvi plod dostigao tipičnu veličinu (BBCH 73).

 

Na postavljenim feromonskim klopkama beleži se prvi ulov imaga moljca paradajza (Tuta absoluta).

 

 

Ova štetočina može imati 10-12 generacija godišnje. Štete pričinjavaju larve koje se nakon piljenja ubušuju u plodove paradajza, listove i stabljike kojima se hrane, praveći upečatljive mine. Plodovi mogu biti napadnuti odmah po formiranju. Na listovima, larve se hrane samo mezofilom, ostavljajući epidermis netaknut. Biljke paradajza mogu biti napadnute u bilo kojim fazama razvoja, od rasada do zrelosti.

Mere kontrole:

  • Plodosmena paradajza sa biljkama na kojima se moljac ne razvija, a u plastenicima razmak 6-7 nedelja između dva ciklusa proizvodnje
  • Plodored, adekvatno đubrenje, navodnjavanje
  • Postavljanje vodenih klopki sa kojima je moguće još masovnije izlovljavanje imaga
  • Postavljanje mreže protiv insekata na ulaz plastenika, kao i na otvorima ventilacije
  • Uništavanje zaraženih biljnih delova (zakidanje  i uništavanje listova i plodova sa minama)
  • Suzbijanje korovskih biljaka unutar i oko plastenika
  • Biološka kontrola parazitoidima. Moguća je upotreba predatorske stenice Macrolophus pygmaeus. Odrasle jedinke i larve stenice hrane se jajima i larvama moljca paradajza, tako što isisavaju njihov sadržaj. Takođe, pored moljca paradajza, ova vrsta predatora ispoljava visoku efikasnost i u kontroli bele leptiraste vaši.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Sremska Mitrovica  nastavlja sa daljim praćenjem ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na lokalitetu Divoš, jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja ploda: od plodovi dostigli veličinu 10mm do faze plodovi dostigli dimenziju 20mm (BBCH 71-72).
 
Mikroskopskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 94%, dok je ispražnjenost 54%
 
 
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima