Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Stanje u usevima uljane repice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice u zavisnosti od roka setve i primenjenih agrotehničkih mera nalazi se fenofazama razvoja lista: pet do šest razvijenih listova (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Čalma i Erdevik, uočene su pojedinačne biljke sa simptomima suve truleži uljane repice (Phome lingam), i to  na donjim listovima.

 

Na parcelama su prisutne pojedinačne aktivne rupe od glodara.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela pod usevom uljane repice, praćenje aktivnosti glodara, i ukoliko se dostigne prag štetenosti od 10 aktivnih rupa po hektaru, sprovodi se suzbijanje glodara, poštujući sve propisane mere zaštite ptica i divljači.

Prisustvo obične kruškine buve u zasadima kruške

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se nalaze u fenofazi (BBCH 95) 50% listova je obezbojeno.

Fenofaza sorta Karmen

Obilaskom zasada krušaka uočeno je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u veoma niskom indeksu napada, kao i pojedinačno prisustvo larvi petog razvojnog stupnja šeste letnje generacije.

Kod obične kruškine buve postoji pojava senzonskog dimorfizma, odnosno prisustvo zimske i letnje forme imaga koji se razlikuju po boji, veličini i otpornosti na niske temperature. Imago zmske forme je krupniji, tamnijih boja i otporniji je na uticaj niskih temperatura.

imago zimske forme

Larva L5

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Stanje u usevima uljane repice na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice su uglavnom posejani sredinom septembra i  trenutno se nalaze u fenofazi kotiledoni potpuno razvijeni (BBCH 10). Ovako kasna setva je obavljena zbog sušnog perioda i nedostatka vlage u zemljištu.

fenofaza uljana repica

Vizuelnim pregledom useva nije uočeno prisustvo štetočina na biljkama uljane repice.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem  pojave štetočina i bolesti na uljanoj repici i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Sada je vreme za uklanjanje čokota sa simptomima zlatastog žutila

Zlatasto žutilo vinove loze je veoma destruktivna  bolest vinove loze. Simptomi su najizraženiji upravo u ovom periodu godine.

Jedan od simptoma je promena boje lista - kod crvenih sorata, listovi dobijaju tamno crvenu  do ljubičastu boju, a kod belih sorata zlatnožutu boju po čemu je ovo oboljenje i dobilo ime. Takođe, na listovima dolazi do nekroze nerva i savijanja ivice na dole. Bolest napada i generativne organe: cvast nekrotira ili su grozdovi mali i rehuljavi. Detaljnije o simptomatologiji zlattastog žutila se može pogledati na linku.

simptom kod belih sorti v.loze

Ovo oboljenje izaziva fitoplazma Flavescence doree. Fitoplazmu sa obolelih na zdrave čokote prenosi cikada  Scaphoideus titanus. Cikada  ima jednu generaciju u toku godine. Prezimljava u stadijumu jajeta u kori čokota vinove loze ili u dvogodišnjim lastarima. Ima 5 larvenih stupnjeva.

 imago Scaphoideus titanus

Sada je pravo vreme da se simptomi uoče u zasadima i da se uklone zaraženi čokoti. Upravo zbog toga što je cikada Scaphoideus titanus konstantno prisutna u insekatskoj populaciji u vinogradima i što je na terenu RC Sremska Mitrovica prisutan i značajan broj hobi vinogradara kao i napuštenih zasada gde se cikade neometano razvijaju, veoma važno je uklanjanje zaraženih čokota čime se umanjuje rizik od daljeg širenja fitoplazme.

Mere borbe u cilju sprečavanja širenja bolesti:

1.      Praćenje pojave larvi i imaga cikade Scaphoideus titanus i primena insekticida (preporuka 1, preporuka 2, preporuka 3)

2.      Uništavanje biljka spontane flore iz familije Vitace kao i korovskih biljka na kojima se cikada održava u životu

3.      Uništavanje zaraženih čokota

4.   Krčenje napuštenih vinograda

5.      Korišćenje zdravog sadnog materijala prilikom podizanja vinograda.

Invazivne stenice u usevima i zasadima

Na terenu RC Sremska Mitrovica, u toku je intenzivna aktivnost dve veoma invazivne vrste  stenica: zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) i braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

Pomenute stenice su polifagne štetočine, i trenutno se njihovo prisustvo registruje kako na biljkama spontane flore, tako i na velikom broju gajenih biljaka (breskva, jabuka, kruška, trešnja, vinova loza, leska, paradajz). Intenzitet njihovog prisustva u usevima/zasadima zavisi od prethodno primenjivanih insekticida, usmerenih kako na suzbijanje pomenutih stenica tako i na suzbijanje drugih štetočina primarno, ali i sa delovanjem i na ove vrste.

Štete pričinjavaju i larve i odrasle jedinke sisanjem sokova iz nadzemnih biljnih delova. Stenice imaju usni aparat za bodenje i sisanje, sa rilicom koju zabadaju u plodove i tako dolazi do promene boje plodova, plodovi su deformisani, sitni, dehidrirani, gorkog ukusa što sve utiče na njihov kvalitet i tržišnu vrednost.

Ženka polaže jaja u grupama, ispiljene larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Prvi i drugi larveni stupanj se hrani na mestu piljenja. Larve trećeg, četvrtog i petog stupnja su veoma pokretne i doprinose brzom širenju štetočine u usevu/zasadu. Odrasle jedinke su veoma dobri letači.

U usevima/zasadima su trenutno prisutni svi razvojni stadijumi ovih štetočina, a u toku je intezivno piljenje larvi stenica.

Suzbijanje pomenutih stenica je veoma otežano, pre svega jer izrazita mobilnost, dnevna i noćna aktivnost, kamuflaža i sakrivanje na nepristupačnim mestima značajno otežavaju utvrđivanje nivoa njihove populacije na samim parcelama. Pored toga, suzbijanje ove dve vrste štetočina je veoma otežano jer se najčešće nalaze na biljkama koje su u različitim fazama zrenja plodova, kada je primena insekticida veoma ograničena. Ipak, osnovna mera njihove kontrole je primena hemijskih mera zaštite.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva/zasada na prisustvo pomenutih štetočina i po potvrdi prisustva primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida. Strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da je berba pojedinih biljnih kultura u toku ili se očekuje u narednom periodu.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem aktivnosti braon mramoraste i zelene (povrtne) stenice.

Štete od prve generacije dudovca u voćnim zasadima

Dudovac (Hyphantria cunea) je polifagna štetočina jer napada preko 250 biljnih vrsta. U našim proizvodnim uslovima najveće štete prouzrokuje na dudu, orahu, kajsiji, šljivi, trešnji, krušci, jabuci i dr.

Ima dve generacije u toku godine, a štete prave larve koje zapredaju lišće praveći gusenična gnezda u kojima se hrane lišćem. Pri većim brojnostima usled ishrane larvi može doći do golobrsta.

U predhodnoj vegetaciji, na našem terenu, registrovano je prisustvo šteta od dudovca u većem intenzitetu u odnosu na predhodne godine kao i na većem broju biljnih vrsta, naročito od druge generacije.

 

Grafik 1. Dinamika leta dudovca u 2020. godini, lokalitet Laćarak, praćena pomoću svetlosne lovne lampe

 

 

Trenutno se na svetlosnim lovnim lampama registruju kontinuirani ulovi odraslih jedinki dudovca, a vizuelnim pregledima zasada uočeno je prisustvo guseničnih gnezda prve generacije te štetočine.

 

Grafik 2. Dinamika leta dudovca u 2021. godini, lokalitet Laćarak, praćena pomoću svetlosne lovne lampe

 

 

Slika 1 i 2. Gusenična gnezda prve generacije dudovca, 2021. godina

 

 

Kako bi se smanjila brojnost druge generacije i rizik od nastanka šteta preporučuje se pregled na prisustvo guseničnih gnezda i njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje. Takođe, ukoliko se pregledom zasada utvrdi prisustvo od  2-5 guseničnih gnezda po stablu i u mlađim zasadima gde su zahvaćena čitava stabla, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida.

Štetni organizmi u usevima paradajza

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi paradajza na otvorenom polju se nalaze u fenofazi prvi plod dostigao tipičnu veličinu (BBCH71). Usevi paradajza u plastenicima se nalaze  u fenofazi sazrevanje plodova, 10% plodova pokazuje tipičnu boju (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom useva paradajza na otvorenom polju i plasteničkoj proizvodnji, uočene su biljke sa simptomima crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) i plamenjače  paradajza (Phythophtora infestans). Ukoliko se vrši navodnjavanje kišenjem ili pred najavljene padavine, preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite kako bi se sačuvala lisna masa i neomaten razvoj plodova:

Quadris, Promesa, Teatar (azoksistrobin) 0,75 l/ha

Equation pro WG (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha

Ridomil Gold R (bakar-oksihlorid+metalaksil-M) 5 kga/ha

Quadris Top, Ortiva Top, Teatar Plus (azoksistrobin+difenokonazol) 1 l/ha.

 

Vizuelnim pregledom useva paradajza, od štetočina je registrovano prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), odraslih jedinki i larvi tripsa (Thysanoptera) i odraslih i larvi običnog paučinara (Tetranicus urticae).

Trenutno je u toku intenzivno polaganje jaja pamukove sovice na našem proizvodnom području. Paradajz je biljka na kojoj je ova štetočina redovno prisutna i može da nanese velike štete. Sada bi trebalo pregledati useve na prisustvo jaja koja mogu biti položena i na lice i na naličje, pojedinačno ili u grupama. Sveže položena jaja su bele boje, a pred piljenje dobijaju braon boju. Larve pamukove sovice se hrane generativnim organima i ukoliko se uoči prisustvo jaja, pred samo piljenje se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha

Avaunt 15 SC (indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.

Trispi su u proizvodnji paradajza značajni kao vektori virusa bronzavosti paradjza (Tomato spotted wilt virus-TSWV). Za kontrolu ovog veoma destruktivnog virusa koji za kratko vreme može da dovede do propadanja biljaka, vrlo važno je suzbijanje vektora i uništavanje zaraženih biljaka i korova. U usevima paradajza nema registrovanih insekticida za tripse, ali je registrovan insekticid za belu leptirastu vaš koji je efikasan i za tripsa:

Exirel (cijantraniliprol) 0,75 l/ha.

Grinje su štetočine koje u toplim i suvim uslovima kakvi trenutno vladaju, za veoma kratko vreme mogu dovesti do sušenja i propadanja biljaka. Svi pokretni oblici grinja se hrane sokovima biljka, a mogu se pod lupom uočiti na naličju listova. Prisustvo paučine takođe ukazuje na prisustvo grinja na biljkama. Za suzbijanje grinja, u usevu paradjza su registrovani sledeći akaricidi:

Abastate, Amon 020 EW (abamektin) 0,05-0,1%

Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,1%

Kanemite 15 SC (acekvinocil) 1-1,2 l/ha.

Kako je već počelo zrenje i branje plodova, prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

crna pegavost

 

jaje pamukove sovice

Zdravstveno stanje šećerne repe

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Jarak, usev šećerne repe se nalazi u fenofazi potpuno zatvaranje redova: 90% biljaka potpuno zatvorilo redove, (BBCH  39).

Vizuelnim pregledom parcele, ustanovljeno je prisustvo crne repine vaši  (Aphis fabae). Kolonije lisnih vašiju se nalaze na najmlađem lišću koje se usled ishrane štetočine kovrdža. Vaši su prisutne na oko 5-7% biljaka na parceli. Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

Pregledom je ustanovljeno i prisustvo pojedinačnih pega koje prouzrokuje gljiva Cercospora beticola, prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe. Pege su prisutne na svega nekoliko procenata biljaka i to  na starijem lišću.

pega na listu

Simptomi sive pegavosti lišća repe (Ramularia beticola) su uočeni na 1% biljaka. Pege su grupisane na najstarijem i srednjem lišću. Ovom patogenu pogoduju uslovi sa hladnijim vremenom tokom prvog perioda razvoja šećerne repe.

siva pegavost lista

RC Sremska Mitrovica nastavlja se praćenjem aktivnosti štetočina i razvoja fitopatogenih gljiva i o vremenu tretmana će obavestiti poljoprivredne proizvođače preko ovog Portala. 

Jajna legla kukuruznog plamenca
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi kukuruza se u zavisnosti  od vremena setve, hibrida, primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fenofazi 6 listova razvijeno od faze 9 i više listova razvijeno(BBCH 16-19).
 
Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza na lokalitetu Veliki Radinci, ustanovljena su jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.
 
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa dinamikom polaganja jajnih legala i blagovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje mera zaštite.
Pregled pseudotecija Venturia inequalis

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi većine sorata jabuke nalaze se u fenofazi ( BBCH 72) plodovi dostigli veličinu do 20 mm.

 

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 100% i  ispražnjenost 100%.

Period primarnih infekcija je završen.

 

U toku je period sekundarnih (konidijskih ) infekcija koje nastaju iz konidija koje se nalaze u pegama na listu ili krastama na plodu,  a nastale su neadekvatnom primenom fungicida u periodu primarnih infekcija askosporama iz opalog lišća.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima