Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inequalis (IV nedelja)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u različitim fenofazama u zavisnosti od sorte.

Sorta Zlatni Delišes nalazi se u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka  ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03).

Sorte Ajdared, Greni Smit, Jonagored, Crveni Delišes su u fenofazi početak pucanja pupoljaka vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), sa opalog lišća iz voćnjaka, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 12,93%.

askusi i askospore

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze se u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03).

Fenofaza Ajdared

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća iz voćnjaka, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 12,72%.

Od ukupno pregledanih 55 pseudotecija, u 36 nema formiranih askusa sa askosporama, u 12 je do 25% formiranih askospora, u 5  je od 25% do 50% formiranih askospora i  u 2 je formirano od 51% do 75% askospora.

Velika slika

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Stanje u usevima ozimog ječma

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i primenjenih agrotehničkim mera, nalaze u fenofazi od tri do četiri sekundarna stabla vidljiva (BBCH 23-24).

Niske temperature u predhodnom periodu uticale su na zdravstveno stanje useva ječma, koji su na većini lokaliteta, pretrpeli štete u smislu izmrzavanja.

Izmrzavanje na usevu ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10% do 15% biljaka i simptoma pepelnice žita (Erasiphe graminis) na pojedinačnim biljkama.

Takođe, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) u niskom intenzitetu napada.

Na usevima ozimih ječmova  i dalje se uočava prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, pa se proizvođačima preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje više od 10 aktivnih rupa po hektaru, njihovo suzbijanje korišćenjem registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon ubacivanja mamaka u aktivne rupe, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Prisustvo krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u zasadima jabuka

Na terenu RC Sremska Mitrovica, u pojedinim zasadima jabuke, registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum).

Kolonija krvave vaši na korenovom vratu

Ova štetočina je naročito prisutna u starijim jabučnjacima, na crvenom sortimentu, kao i na bujnijim podlogama  MM 106 i srednje bujnim podlogama MM 26.

Krvava vaš prezimljava u stadijumu larvi mlađih larvenih stupnjeva, najčešće na korenu napadnutih jabuka. Može da prezimi i u pukotinama kore i ranama nastalih od rezidbe ili nekih drugih faktora. Mlađi larveni stupnjevi krvave vaši mogu da podnesu veoma niske temperature čak i do -27 °C.

Na našem proizvodnom području može razviti od 10 do 15 generacija godišnje. Hrane se sisanjem sokova i u velikoj meri doprinose iznurivanju stabla. Na mestu ishrane formiraju se male gale koje pucaju, a stapanjem više ovakvih gala, dolazi do formiranja velikih otvorenih rana koje su pogodno mesto za razvoj drugih štetnih organizama.

Beskrilne ženke su ovalne, ispupčene, tamno ili svetlije crvenkasto smeđe boje prekrivene belim končastim vlaknima koja im daju izgled vune i na taj način su delimično zaštićene od delovanja insekticida. Toplo i suvo vreme nakon berbe, kao i prestanak upotrebe insekticida u tom periodu, pogoduje razvoju ove štetočine.

U cilju uspešne zaštite jabuke od krvave vaši treba kombinovati hemijske i pomotehničke mere:

1. Primena insekticida za suzbijanje krvave vaši.

2. Promena principa rezidbe kao jedne od osnovnih pomotehničkih mera. Rezovi treba da su minimalni, kako se ne bi stvarale velike rane. Raspored grana treba da je takav da obezbedi prozračnost krune i omogući što bolju pokrivenost biljnih delova depozitom nanetih preparata.

3. Korišćenje optimalne količine vode po jedinici površine kako bi cela biljka, zajedno sa korenovim vratom, bila prekrivena depozitom preparata.

4. Sprečavanje nekontrolisanog rasta grana primenom izbalansiranog  đubrenja. Ukoliko je moguće upotreba regulatora rasta.

5. Prilikom sadnje jabuka treba koristiti manje bujne podloge.

Praćenje dozrelosti pseudotecija

Na terenu RC Sremska Mitrovica, vremenski uslovi u predhodnom periodu nisu uslovili značnije kretanje vegetacije te se zasadi jabuke, većina sorata,  nalaze u fenofazi pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH  01).

Fenofaza jabuke

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) ustanovljena je dozrelost od 2,41%

Pregledano je 62 pseudotecije od kojih je u 6 bilo od 0 do 25% askusa sa formiranim askosporama.

Stanje pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu  RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice se nalaze se u različitim fenofazama razvoja, u zazvisnosti od predhodno primenjenih agrotehničkih mera, od fenofaze vidljiva 3 stabla (BBCH 23) do vidljiva 4 stabla (BBCH 24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, ustanovljeno je prisustvo oko 5% biljaka sa simptomoma pepelnice (Erysiphae gramminis), naročito na usevima ranijih rokova setve i usevima gušćeg sklopa.

pepelnica na pšenici

Na manjem broju biljaka (1% do 3%) prisutni su simptomi  sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). 

RC Sremska Mitrovica nastavlja monitoring zdravstvenog stanja useva pšenice o čemu će izveštavati na Portalu PIS-a.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inequalis)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke u zavisnosti od sorte, lokaliteta i ekspozicije terena se nalaze u različitim fenofazama. Sorte (Ajdared, Greni Smit, Jonagold, Mucu) nalaze se u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01). Sorta Zlatni Delčišes se nalazi u fenofazi lisni pupoljci su zadebljali, cvetni pupoljci, zatvoreni i pokriveni (BBCH 00).

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave krastavosti lista i pegavosti plodova jabuke (Venturia inequalis) ustanovljena je dozrelost od 1,33%

askusi sa askosporama

Zdravstveno stanje uljane repice

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od 5 do 8 razvijenih listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo  simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam). Simptomi su prisutni na donjem i srednjem lišću na do 14% biljaka.

Vizuelnim pregledom nije uočeno prisustvo štetočina.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Jarak, usevi ozimog ječma se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fenofazi početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo do treće stablo vidljivo (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)  na do 3% biljaka.

 
 

Usevi ozime pšenice se, na lokalitetima Sremska Mitrovica i Šašinci, nalaze u fenofazi bokorenja: 2 stablo vidljivo (BBCH 22).

 

Fenofaza razvoja pšenice

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nisu registrovani simptomi bolesti.

Takođe, vizuelnim pregledima useva ozime ječma i pšenice nije uočeno prisustvo biljnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnjaku

Nakon opadanja lišća kod višegodišnjih voćnih zasada, preporučuje se primena jedne od najvažnijih pomotehničkih mera, a to je „zrela“ ili zimska rezidba. Ova mera je veoma važna za regulisanje prinosa voća u narednoj vegetaciji.

Preporuka proizvođačima je da, pre izvođenja rezidbe, izvrše dezinfekciju alata i pribora. Dezinfekcija alata i pribora koji se koriste u rezidbi se može izvršiti potapanjem istog u rastvor varikine ili 5% rastvor bakarnih preparata ili u neki drugi dezinficijens.

Zrelu rezidbu treba iskoristiti za uklanjanje starih, suvih grana, kao i delova biljke koji su u vegetaciji bili zaraženi nekim od fitopatogenih bakterija (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringe pv.syringe) ili gljivica (Nectria galigena). Preporučuje se i uklanjenje mumificiranih plodova koji su mesta prezimljavanja različitih patogena (Monilinia spp.).

Zaražene biljne delove potrebno je odstraniti sa stabla, izneti iz voćnjaka i zapaliti.

 

Stabla kruške inficirane bakterijama

U zasadima jabuke i kruške, koji  su u toku  vegetacije bili zaraženi  gljivom prouzrokovačima čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke  (Venturia inequalis) i čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pretpostavka je da se na opalom lišću nalaze pseudotecije ovih patogena, te treba izvršiti tretman opalog lišća sa 5% rastvorom uree, u cilju razlaganja lišća, a samim tim  i smanjenja infektivnog potencijala ovih patogena u narednoj vegetaciji.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima