Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Prisustvo štetočina u usevu kukuruza

Pregledom useva kukuruza uočeno je prisustvo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera var. virgifera) i cikade Reptalus panzeri.

Na svetlosnim lovnim lampama registruju se visoki ulovi odraslih jedinki kukuruznog plamenca. Pregledom useva uočena su novopoložena jajan legla te štetočine. U toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije te štetočine.  Trenutno su najugroženiji usevi kukuruza šećerca i semenskog kukuruza. Ukoliko je od predhodnog tretmana prošlo više od nedelju dana, a u usevima se registruje prisustvo jajnih legala preporučuju se hemijske mere zaštite (vidi preporuku od 5.8.).

U usevima kukuruza uočeno je i prisustvo odraslih jedinki kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera var. virgifera) u niskim brojnostima. Ta štetočina može da nanese velike štete ukolio se kukuruz gaji u monokulturi, s obzirom da ceo svoj ciklus razvoja počinje i završava na kukuruzu. Štete parve i odrasle jedinke i larve. Odrasle jedinke se hrane polenom, dok se larve hrane korenovim dlačicama i korenom. Usled ishrane larvi dolazi do poleganja biljaka koje dobijaju izgled labudovog vrata,  a takva biljake predstavljaju problem tokom kombajniranja. Najefikasnija mera kontrole kukuruzne zlatice je primena plodoreda.

Odrasla jednika kukuruzne zlatice

Takođe, na listovima kukuruza uočeno je prisustvo cikade Reptalus panzri. Ta cikada je vektor Stolbur fitoplazme, koja prouzrukuje bolest crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu mesecu i prelaze na kukuruz. Ukoliko se posle kukuruza kao naredni usev poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice. Primena insekticida u borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje, a kao rešenje se predlaže izbegavanje dvopoljnog plodoreda odnosno setva pšenice posle kukuruza, čime se prekida životni ciklus cikade i samim tim smanjuje rizik od pojave crvenila naredne godine.

Cikada Reptalus panzeri

Prisustvo simproma pamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi) u usevima suncokreta

Na terenu RC Sremska Mitrovica, obilaskom useva suncokreta, ustanovljeno je prisustvo biljaka sa simptomima primarnih infekcija plamenjačom suncokreta ( Plasmopara helianthi).

Plamenjača suncokreta je destruktivna bolest koja drastično smanjuje prinos. Bolest se javlja u dva oblika u zavisnosti od vremena infekcije.

Kod biljaka koje se razvijaju iz zaraženog semena simptomi su prisutni na listovima u vidu beličasto-žućkastih polja na licu lista, a na naličju se nalazi beličasta prevlaka od konidja i konidiofora patogena. Biljke su nekoliko puta niže u odnosu na zdrave biljke, a cvetovi ne pokazuju fototropizam, uspravno su postavljeni i seme se ne fomira.

U toku vegetacije sticanjem uslova za sekundarne infekcije (optimalna temperature za klijanje konidija 15°C - 18 °C, uz vlazno zemljiše), na listovima biljka koje su normalne veličine, vide se zeleno-žute pege sa oreolom na licu lista, a na naličju vide se beličaste naslage od reproduktivnih organa patogena. Biljke sa sekundarnim simptomima zaraze ne propadaju i ne utiču značajno na prinos, ali su veoma važne u smislu očuvanja reproduktivnog potencijala patogena u biljnim ostacima ili zemljištu.

Plamenjača suncokreta se održava u obliku oospora u zemljištu i biljnim ostacima, a prenosi i se semenom.

Mere kontrole plamenjače suncokreta podrazumevaju sledee:

1.      Setva zdravog i fungicidom tretiranog semena,

2.      Setva tolerantnih hibrida,

3.      Uklanjanje i uništavanje biljaka sa simptomima,

4.      Primena petogodišnjeg plodoreda naročito na parcelama za proizvodnju semenskog suncokreta (po nekim preporukama čak i sedam godina, naročito na parcelama gde je bilo biljaka sa primarnom infekcijom).

Prisustvo kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi kukuruza se nalaze u različitim fenofazama, od 6 do 9 listova razvijeno (BBCH 16-19).

 

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 

Jajno leglo

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak i  pregled useva na prisustvo jajnih legala ove štetočine. Primena registrovanih insekticida preporučuje se po postizanju praga štetnosti koji za kukuruznog plamenca iznosi:

- 5% biljaka sa jajnim leglima u semenskom i kukuruzu šećercu

- 10% biljaka sa jajnim leglima u merkantilnom kukuruzu.

Prisustvo simptoma pokrivena gari u usevima ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma, na pojedinim parcelama, ustanovljeno je prisustvo simptoma pokrivene gari ječma (Ustilago hordei).

velika slika

Navedeni patogen se prenosi semenom, ispod čijih plevica se nalazi začetak micelije teleutospora . U povoljnim uslovima micelija klija najčešće u periodu od klijanja semena do nicanja. Zarazu mogu izvršiti i teleutospore koje se održavaju u zemljištu. U toku rasta biljke, micelija se razvija i u fenofazi cvetanja prodire u sve delove cveta i pred klasanje pretvara se u crnu prašnjavu masu koja obavija čitav klas. Zaraženi klasovi se pojavljuju iz rukavca klasa istovremeno sa klasovima zdravih biljaka.  Zrno se pretvara u crnu masu teleutospora. Biljke su manjeg porasta od zdravih biljaka.

Seme sa zaraženih biljka se ne sme koristi dalje u setvi, kao i za ishranu životinja zbog mogućeg prisustva toksina. Veoma je važno za setvu koristiti seme tretirano fungicidima.

Polaganje jaja krompirove zlatice

Na terenu RC SremskaMitrovica, usevi krompira se nalaze u zavisnosti od vremena setve u fenofazama četvrti list na glavnoj stabljici razvijen do šesti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledom useva uočen je imago krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) koji je nakon perioda dopunske ishrane i parenja počeo da polaže jaja. Jaja polaže na naličje listova krompira ali i na druge gajene i biljke spontane flore iz familije Solanaceae.

 

Za sada se tretman insekticidom ne preporučuje, treba sačekati početak piljenja o čemu ćemo obavestiti na ovom Portalu..

Stanje u usevima strnih žita
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi ječma i pšenice su u različitim fenofazama, u zavisnosti od ranije primenjenih agrotehničkih mera i sortimenta, od tri do šest vidljivih sekundarnih stabala (BBCH 23-26).

Vizuelnim pregledom ustanovljeno je prisustvo bolesti sa niskim indeksima napada.

Prisustvo pepelnice žita (Erysiphae graminis) prisutno je na parcelama gde je usev gušćeg sklopa na oko 5% biljaka.

Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), prisutni su na 2-5 % biljaka.

Na usevima ječma, uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3-6% biljaka.

velika slika

Vizuelnim pregledom uočen je imago žitne pijavice (Eulema melanopa), koja je u fazi parenja, nakon čega polaže jaja.

Za sada se ne preporučuje tretman insekticidom.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnina.

žitna pijavica

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fenofazama početak bokorenja – vidljivo prvo sekundarno stablo do 4 stablo vidljivo (BBCH 21-24).

Pregledom useva pšenice ustanovljeno je prisustvo sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), u zavisnosti od sorte i primenjenih agrotehničkih mera, na 1 do 5% biljaka, kao i prisustvo pepelnice žita (Erysiphae graminis) kod biljaka u ranijim rokovima setve i useva gustog sklopa na do 15% biljaka.

U usevima ječma prisutni su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva uljane repice na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi osam listova razvijeno (BBCH 18).

biljka uljane repice sa simptomom suve truleži

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) na starijim ali i na nešto mlađim listovima. Procenat napadnutih biljka je 27%. 

U okviru pega se jasno vide piknidi u kojima se nalaze piknospore koje služe za dalje zaražavanje. Ukoliko dođe do inficiranja stabljike uljane repice, ona se lomi a biljka propada.

Piknidi se održavaju u zemljištu do nekoliko godina, a jedna od preventivnih mera je poštovanje plodoreda i korišćenje zdravog semenskog materijala jer se patogen prenosi i semenom.

Prisustvo štetočina nije uočeno.

RC Sremska Mitrovica nastvalja sa praćenjem bolesti i štetočina u usevima uljane repice.

Stanje u usevima pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica

Usevi pšenice se na našem terenu u zavisnosti od vremena setve i ostalih agrotehničkih mera nalaze u fenofazi od tri do šest listova razvijeno (BBCH 13-16).

 

Vizuelnim pregledom parcela pod pšenicom uočeno je prisustvo biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Simptomi su prisutni na pojedinim parcelama, na oko 6% biljaka.

 

Na pojedinim biljkama prisutni su i simptomi izmrzavanja.

 
velika slika - simptomi S. tritici
 

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem prisustva bolesti i štetočina u usevima pšenice.

Stanje u usevima ozime pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fenofazi od tri do šest listova razvijeno (BBCH 13-16).

 

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva, na pojedinim parcelama, uočeno je izmrzavanje pojedinačnih biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledima nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo štetnih insekata (lisne vaši i cikade) i aktivnih rupa od glodara.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

1 - 10 Next