Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi pšenice se nalaze u različitim fenofazama razvoja ploda i sazrevanja (BBCH 75-85).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno je prisutvo simptoma šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum). Zaraženi klasovi su blede boje, a zrna na takvim klasovima su štura. Najkarekterističniji simptom je da klasovi ostaju uspravni, odnosno ne povijaju se pod težinom zrna.

 

    

     F.graminearum na klasu

 

Procenat zaraženih klasova se, u zavisnosti od sortimenta, kreće se i do 70%. Ovako visok procenat zaraženih klasova posledica je povoljnih uslova u proteklom periodu (obilne padavine i temperatura) za ostvarenje infekcije patogenom prouzrokovačem šturosti klasova pšenice u fenofazi cvetanja.

 

Pored šteta koje se odnose na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna, poseban značaj ovog patogena ogleda se u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine, veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja.

Jajna legla kukuruznog plamenca
 

Kukuruz se na terenu RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera,  nalazi u različitim fazama razvoja listova, od 4 do 8 razvijenih listova, BBCH 14-18.

Pregledom useva merkatilnog kukuruza na lokalitetu Šuljam uočena su sveže položena jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 
Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju.
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala i na vreme će dati signal za tretman.
Stanje u usevima šećerne repe

Usevi šećerne repe se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi 30% biljaka zatvorilo prostor između sebe (BBCH 33).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovani su prvi simptomi pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na do 3% biljaka.

  

      C.beticola

Osim simptoma pegavosti lišća šećerne repe takođe se registruju i simptomi prouzrokovani bakterijama iz roda Pseudomonas.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem razvoja bolesti i na vreme će dati signal za zaštitu šećerne repe od patogena.

Početak polaganja jaja krompirove zlatice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi krompira se nalaze u fenofazi razvoja lista, 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva krompira, lokalitet Divoš, uočeno je prisustvo imaga koja koopuliraju  ali i prisustvo  prvih jajnih legala krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlimeata).

RC Sremska Mitrovica će pratiti početak piljenja larvi i obavestiti proizvođače o insekticidnom tretmanu.

Pojava lucerkine bube

Lucerkina buba (Phytodecta fornicata) je izrazit monofag, hrani se isključivo lucerkom. Prezimljava  imago koji se pojavljuje sa porastom temperatura iznad 10°C.

Nakon perioda dopunske ishrane, ženka polaže jaja na stabljike lucerke, gde se ispile larve koje prave i najveće štete.

Ova vrsta ima jednu generaciju godišnje, najveće štete nastaju pojavom štetočine iznad praga štetnosti, pred prvi otkos. Usevi lucerke se nalaze u fenofazi 5-10 cm. Pregledom zasada lucerke, uočena je prisustvo lucerkine bube od 7 imaga po m2.

Suzbijanje imaga lucerkine bube u fazi razvoja lucerke 5-10 cm se preporučuje ukoliko se registruje 20 imaga po m2.

Za sada se ne preporučuje hemijski tretman.

Zdravstveno stanje useva pšenice

 Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice se u zavisnosti od lokaliteta, sorte i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u fazi od vidljivo 6 sekundarnih stabala do porasta u stablo (BBCH 26-30).

Vizuelnim pregledom useva na svim lokalitetima registrovano je povećanje broja biljaka sa simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

 

Prisustvo biljka sa simptomima rđe  (Puccinia spp.) i  pepelnice žita (Erysiphe graminis) je neznatno povećano.

Lokalitet

Sorta

Datum

BBCH

%biljka sa simptomima rđe na listu

%biljka sa simptomima pepelnice

%biljka sa simptomima sive pegavosti

Veliki Radinci

 Solehio

26.03.

26

2

10

14

Golubinci

 Modern

26.03.

30

9

28

20

Sremska Mitrovica

 Novosadska rana 5

26.03.

26

0

6

12

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i primenjene agrotehnike, nalaze u fenofazama od  4 sekundarna stabla vidljiva do početak rasta stabla (BBCH 24-30).

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

 

Rezultati vizuelnih pregleda ozime pšenice prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Datum

BBCH

 % biljaka sa simptomima rđe na listu

 % biljaka sa simptomima sive pegavosti

 % biljaka sa simptomima pepelnice

Veliki Radinci

Solehio

20.3.

24

2

0

8

Golubinci

Modern

20.3.

30

8

12

25

Sremska Mitrovica

Novosadska rana 5

20.3.

24

0

0

6

 
 

Takođe, registrovano je i prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Stanje ozime pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica
Ozima pšenica se na terenu RC Sremska Mitrovica, nalazi u fenofazi bokorenja (BBCH 22-24), vidljiva dva do četiri sekundarna stabla.

Pregledom useva uočeni su simptomi rđe na listu(Puccinia spp.).

Rezultati vizuelnog pregleda useva pšenice prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

Sorta

BBCH

 

% biljka sa simptomima rđe pšenice

 

% biljka sa simptomima

sive pegavosti

 

% biljka sa simptomima pepelnice

Veliki Radinci

SOLEHIO

22

0

0

0

Golubinci

MODERN

24

0

0

0

Sremska Mitrovica

Novosadska rana 5

24

2

0

0

simptomi rđe na listu pšenice

RC Sremska Mitrovica u narednom periodu nastavlja praćenje useva pšenice.

Stanje ozimih ječmova na terenu RC Sremska Mitrovica
Obilaskom parcela sa usevima ječma na terenu RC Sremska Mitrovica, lokaliteti Veliki Radinci, Erdevik i Stari Banovci, ustanovljeno je da su ječmovi na našem terenu uglavnom lošijeg kondicionog stanja. Na većini parcela, ječam se nalazi u fenofazi razvijena 3 lista (BBCH 13).
 
Tabela 1. Prikaz lokaliteta, sorti i % zaraženih biljaka

Lokalitet

Sorta

BBCH

Mrežasta pegavost lista ječma Pyrenophora

teres

(% zaraženih biljaka)

Sočivasta pegavost

Rhynchosporium secalis  

(%zaraženih biljaka)

Pepelnica žita

Erysiphae graminis

(%zaraženih biljaka)

Veliki Radinci

LG PASO

13

 2

 0

0

Stari Banovci

CARMINA

13

1,66

18

0

Erdevik

NONIUS

13

1,42

12,85

0

 
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.
 
Zdravstveno stanje useva pšenice
Usevi ozime pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze se u fenofazi vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 13-21).
 
Obilaskom useva pšenice, lokalitet Veliki Radinci, vizuelnim pregledom nisu  registrovani simptomi bolesti.
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice.
1 - 10 Next