Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi pšenice se nalaze u fenofazi od početak rasta stabljike do prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca (BBCH 30-31).
 
Vizuelnim pregledom ustanovljeno je različito zdravstveno stanje u zavisnosti od osetljivosti sorte, primenjene agrotehnike i lokaliteta.
 
Prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) ustanovljeno je na 5 do 20% biljaka.
 
 
Simptomi pepelnice žita (Erysiphae graminis) prisutni su na usevima sa gušćim sklopom biljaka na 5 do 15% biljaka.
 
Na pojedinim sortama pšenice, uočava se prisustvo lisne rđe (Puccinia spp.) na 0 do 15% biljaka.
 
Na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je izlazak imaga ove štetočine sa mesta prezimljavanja.
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima pšenice i o vremenu sprovođenja mera zaštite će na vreme obavestiti proizvođače.
Stanje u usevu ozimog ječma

Usevi ječma iz najkasnijih rokova setve se nalaze u fenofazama bokorenja, od 7 stabala vidljivo do 9 i više stabala vidljivo (BBCH 27-29), dok se usevi iz optimalnih rokova setve nalaze u fenofazi od početak rasta stabljike do prvo kolence 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledom useva ječma ustanovljeno je prisustvo bolesti:

Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) na 10-15% biljka

Pepelnica žita (Erysiphae graminis) na 10-15% biljka uglavnom na parcelama sa većim sklopom.

Sočivasta pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 3-5% biljaka.

Pregledom useva, registrovana je pojava imaga žitne pijavice (Lema melanopa), koja je u fazi dopunske ishrane, parenja i početka polaganja jaja. Imago se u periodu dopunske ishrane hrani na listu ne nanoseći velike štete. Nakon piljenja larve se takođe hrane na listu ali one mogu da nanesu velike štete.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja da prati stanje u usevu ječma i o tome će obaveštavati poljoprivredne proizvođače
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, od 6 do 7 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 26-27).

Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo simptoma sledećih patogena:

·       Sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2% do 10% biljaka,

·      Pepelnice žita (Erisiphe graminis) na 5% do 15% biljaka,

·       Rđe (Puccinia spp.) na 0% do 15% biljaka.

Simptom rđe na listu pšenice

Vizuelnim pregledima useva pšenice registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) u niskom intenzitetu napada.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ječma na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od sorte, primenjene agrotehnike i lokaliteta, nalaze u fazi bokorenja, od 6 do 8 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 26-28).

Pregledom useva na lokalitetu Erdevik i Veliki Radinci ustanovljeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10 % do 13% biljaka. Simptomi pepelnice žita (Erysiphae graminis) registrovani su na 5% do 15% biljaka, a najveći procenat zaraženih biljaka uočeni su na bujnijim usevima i usevima sa gustim sklopom biljaka. Simptomi rđe (Puccinia spp.) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) registrovani su na pojedinačnim parcelama u niskom intenzitetu napada.

Simptom pepelnice žita

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.

Stanje u usevima ozimog ječma

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i primenjenih agrotehničkim mera, nalaze u fenofazi od tri do četiri sekundarna stabla vidljiva (BBCH 23-24).

Niske temperature u predhodnom periodu uticale su na zdravstveno stanje useva ječma, koji su na većini lokaliteta, pretrpeli štete u smislu izmrzavanja.

Izmrzavanje na usevu ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10% do 15% biljaka i simptoma pepelnice žita (Erasiphe graminis) na pojedinačnim biljkama.

Takođe, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) u niskom intenzitetu napada.

Na usevima ozimih ječmova  i dalje se uočava prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, pa se proizvođačima preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje više od 10 aktivnih rupa po hektaru, njihovo suzbijanje korišćenjem registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon ubacivanja mamaka u aktivne rupe, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Stanje pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu  RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice se nalaze se u različitim fenofazama razvoja, u zazvisnosti od predhodno primenjenih agrotehničkih mera, od fenofaze vidljiva 3 stabla (BBCH 23) do vidljiva 4 stabla (BBCH 24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, ustanovljeno je prisustvo oko 5% biljaka sa simptomoma pepelnice (Erysiphae gramminis), naročito na usevima ranijih rokova setve i usevima gušćeg sklopa.

pepelnica na pšenici

Na manjem broju biljaka (1% do 3%) prisutni su simptomi  sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). 

RC Sremska Mitrovica nastavlja monitoring zdravstvenog stanja useva pšenice o čemu će izveštavati na Portalu PIS-a.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od 5 do 8 razvijenih listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo  simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam). Simptomi su prisutni na donjem i srednjem lišću na do 14% biljaka.

Vizuelnim pregledom nije uočeno prisustvo štetočina.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Jarak, usevi ozimog ječma se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fenofazi početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo do treće stablo vidljivo (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)  na do 3% biljaka.

 
 

Usevi ozime pšenice se, na lokalitetima Sremska Mitrovica i Šašinci, nalaze u fenofazi bokorenja: 2 stablo vidljivo (BBCH 22).

 

Fenofaza razvoja pšenice

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nisu registrovani simptomi bolesti.

Takođe, vizuelnim pregledima useva ozime ječma i pšenice nije uočeno prisustvo biljnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje useva soje- RC Sremska Mitrovica

Na terenu  koji pokriva RC Sremska Mitrovica, u usevima soje na različitim punktovima osmatranja,  uočeni su simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica).

Simptomi plamenjače se manifestuju na licu mlađeg lista u vidu svetlozelenih ili žućkastih pega. Kasnije pege postaju sivkaste, mrke ili tamnomrke a sa naličija lista se u okviru pega, pri vlažnim uslovima, javlja bogata micelijska navlaka od konidiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, zatim nekrotira, uvija se po ivici i opada.

               

                       P.manshurica

Mere koje se u borbi protiv ovog patogena preporučuju su:

 

  1. Gajenje otpornih sorata
  2. Plodored
  3. Proizvodnja zdravog semena
  4. Zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

S obzirom da plamenjača soje ne predstavlja ograničavajući faktor u gajenju soje na našem proizvodnom području, hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

 

Takođe, vizuelnim pregledom  useva soje uočeno je prisustvo simptoma napada običnog paučinara (Tetranychus urticae). Na naličju lista su uočene odrasle jedinke i larve štetočine. Simptomi prisustva običnog paučinara prvo se uočavaju na uvratinama parcele a najkarakterističniji simptom je srebrnkasta boja lista (usled ishrane grinja biljnim sokovima), a ukoliko se prenamnoži može da smanji prinos i za 30% te se preporučuju češći pregledi parcela.  Ukoliko se na uvratinama parcela registruje više od 50% biljaka sa ovom štetočinom, preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite na napadnutim delovima parcele i to registrovanim akaricidima za tu namenu: Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%.

Pojava cikade Reptalus panzeri

Na terenu RC Sremska Mitrovica  pregledom useva merkantilnog kukuruza na velikom broju parcela,  uočeno je prisustvo cikade Reptalus panzeri koja je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača crvenila kukuruza.

Reptalus panzeri

Kao izrazito polifagna vrsta, osim na usevima pšenice i kukuruza, česta je i na korovskim biljkama (divlji sirak, poponac i tatula), šiblju i drveću.

Cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice.

Odrasle jedinke se javljaju sredinom juna i aktivne su do početka avgusta. Cikade  koje su u larvenom stadijumu zaražene fitoplazmom, kao odrasle jedinke polažu jaja i inficiraju koren kukuruza. Nakon kukuruza, sa setvom pšenice larve cikade nastavljaju svoj razvoj.

Osnovna mera borbe protiv ove štetočine je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza, što redukuje brojnost ove cikade, zatim uklanjanje korova (divlji sirak, poponac i tatula) kako na parceli tako i oko parcele. Upotreba insekticida u borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje.

1 - 10 Next