Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo
Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od početak rasta stabljike do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja, BBCH 30-31.

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, lokalitet Samaila i Drakčići, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 5-8% biljaka, sočivaste pegavosti ječma (Rhyncosporium secalis) na 3-7% biljaka.

 

 

simptom R.secalis                   

 

Za sada se hemijski tretman ne preporučuje s obzirom da su simptomi prisutni na manje od 10% biljaka. Kišni period koji nas očekuje u narednim danima kao i očekivani porast temperature vazduha uticaće na širenje simptoma bolesti.

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo jaja žitne pijavice (Lema melanopus), kao i oštećenja na listu usled njene dopunske ishrane.

 

jaja L.melanopus

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma i signaliziraće vreme za hemijski tretman.

 

 

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 9 i više stabala vidljivo do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja, BBCH 29-31.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, lokalitet Samila i Drakčići, registrovano je prisustvo simptoma žuto-mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na 1-3% biljaka.

 

Simptom P.tritici-repentis

 

Na oba lokaliteta, vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskoj brojnosti, kao i oštećenja na listu usled dopunske ishrane žitne pijavice (Lema melanopus).

 

 

Lisna vaš                              Oštećenje na listu od L.melanopus

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Preventivne mere u proizvodnji krompira

Na području delovanja RC Kraljevo u narednim danima, čim vremenski uslovi dozvole, očekuje se početak sadnje krompira namenjenog za ranu proizvodnju, dok se sadnja krompura namenjenog za jesenju proizvodnju očekuje nešto kasnije.

 

 Za uspešno gajenje krompira treba obezbediti dobre uslove za rast i razvoj biljaka. Pored kvalitetne obrade zemljišta i pravilnog đubrenja treba obratiti pažnju i na još nekoliko preventivnih mera kako bi se obezbedila proizvodnja zdravog useva sa dobrim prinosima.

 

 

   Plodored

 

U cilju sprečavanja nagomilavanja inokuluma patogena i drugih štetnih organizama, u proizvodnji krompira se preporučuje primena plodoreda u trajanju od 4-5 godina.

 

 

   Zdrav sadni materijal

 

Pored gubitka u prinosu, u toku proizvodnje i čuvanja, pojedine bolesti znatno utiču na pogoršanjvanje kvaliteta krtola. Važno je sve krtole sa simptomima bolesti ili napada insekata izbaciti iz dalje upotrebe i uništiti ih. Za sadnju treba koristiti zdrave i neoštećene krtole poznatog porekla. Ovo je jedna od najvažnijih mera u proizvodnji krompira.

 

 

   Zagrtanje bankova i navodnjavanje

 

Pored toga što banak održava povoljan vodno-vazdušni režim, obezbeđuje kvalitetnu strukturu zemljišta i lako razvijanje krtola, uz navodnjavanje ujedno predstavlja i jednu od najvažnijih mera u borbi protiv krompirovog moljca, najznačajnije štetočine krompira.

 

 

   Uništavanje korova i suzbijanje biljnih vaši

 

Prisustvo korova u usevu krompira ima niz negativnih uticaja (korovi zasenjuju biljke krompira, konkurišu biljkama krompira na prostoru, vodi i hranljivim materijama). Sve to ima za posledicu nizak prinos i sitnije krtole. Korovske biljke su ujedno i domaćini insekata – biljnih vaši, koje su vektori virusa kao prouzrokovača ekonomski štetnih bolesti ove gajene biljke. Zbog svih navedenih razloga vrlo je važno uništavanje korova i suzbijanje biljnih vaši tokom vegetacije.

 

usev krompira

 

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozimog ječma se u zavisnosti od roka setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze drugo sekundarno stablo vidljivo do faze peto sekundarno stablo vidljivo, (BBCH 22-25).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, lokalitet Samaila i Drakčići, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 3-7% biljaka.

 

velika slika

 

Na oba lokaliteta u usevima ječma registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskom indeksu napada.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, lokalitet Drakčići, registrovane su aktivne rupe od glodara.

 

velika slika

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva aktivnih rupa od glodara. Ako se registruje više od 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Rupe nakon postavljanja rodenticida treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači, ptica i domaćih životinja.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

 

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od roka setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze vidljivo prvo sekundarno stablo do faze vidljivo treće sekundarno stablo (BBCH 21-23).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, lokalitet Samaila i Drakčići, nije uočeno prisustvo bolesti.

Na oba lokaliteta registrovano je prisustvo pojedinačnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) u niskom indeksu napada, dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije registrovano.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, ni na jednom od lokaliteta praćenja,  nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze početak bokorenja do faze vidljivo četvrto sekundarno stablo (BBCH 21-24).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, lokalitet Samaila i Drakčići, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Phyrenophora teres) na 2 - 8% biljaka.

 

simptom mrežaste pegavosti

 

Tokom vizuelnih pregleda nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

 

Na lokalitetu Dragčići, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis).

 

velika slika

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva aktivnih rupa pomenutih glodara. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo iznad praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10-500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) preporučuje se primena registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Mamci se postavljaju u rupe koje nakon toga treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači, ptica i domaćih životinja.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, nalaze u fazi od 7 do 9 i više listova razvijeno do faze početak bokorenja (BBCH 17-21).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, lokaliteti Samaila i Drakčići, nije uočeno prisustvo bolesti.

Na oba lokaliteta nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo pojedinačnih jedinki  lisnih vaši (Aphididae) registrovano na lokalitetu Samaila.

 

velika slika

 

Ni na jednom od lokaliteta nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis).

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Obična kruškina buva

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja.

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1,25. Prisustvo jaja ove štetočine nije uočeno.

 

velika slika

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Kraljevo nastavlja sa prećenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za suzbijanje ove štetočine.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 3 do 6 listova razvijeno, (BBCH 13-16), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od 5 do 9 i više listova razvijeno, (BBCH 15-19).

 

 

usev pšenice                         usev ječma

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma prati se na lokalitetima Dragčići i Samaila.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma, na lokalitetu Drakčići, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka. Na lokalitetu Samaila nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

simptom mrežaste pegavosti ječma

 

Vizuelnim pregledima ozime pšenice, ni na jednom lokalitetu praćenja, nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

Takođe, vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma, ni na jednom lokalitetu praćenja, nije uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae), kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko uoče prisustvo aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti  (10 - 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog  miša i 10 - 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primene neki od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon postavljanja gotovih mamaka u rupe, iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja ptica, divljači i domaćih životinja.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice  nalaze se u fazi od klijanja i nicanja do faze 1-3 lista razvijeno, (BBCH 11-13), dok se usevi ozimog  ječma nalaze u fazi od 2 lista razvijeno do faze 5 listova razvijeno, (BBCH 12-15).

 

 

usev pšenice                  usev ječma

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, lokaliteti Drakčići i Samaila, registrovano je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 3% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno.

 

 

lisne vaši                       lisne vaši

 

Zbog niske brojnosti lisnih vaši i zbog niskih temperatura koje se najavljuju za naredni period hemijske mere borbe se ne preporučuju.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime  pšenice i ječma nije uočeno prisustvo bolesti kao ni aktivnih rupa od glodara, poljski miš (Apodemus sylvaticus) i poljska voluharica (Miocrotis arvalis).

 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem useva ozime pšenice i ječma.

 

 

 

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima