Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac
Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi cvetanja - od cvetne kapice odvojene od drški (BBCH 60) do početak cvetanja: 10% cvetnih kapica otpalo (BBCH 61).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom lišća vinove loze utvrđeno je prisustvo prvog razvojnog stupnja larvi cikade Scaphoideus titanus, prenosioca fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 

Budući da tek treći larveni stupanj postaje infektivan, u ovom trenutku se hemijske mere ne preporučuju. RC Kragujevac će nastaviti s praćenjem ove štetočine i blagovremeno signalizirati vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac usevi ozime pšenice nalaze se u zavisnosti od lokaliteta, rokova setve i primenjene agrotehnike, u različitim fazama razvoja zastavičara do cvetanja i klasanja. Pšenice iz ranijih rokova setve, u zavisnosti od drugih uslova, nalaze se u fenofazi od sredine klasanja (BBCH 55) do kraj klasanja, pojavili se svi klasovi (BBCH 59). Pšenice posejane nakon optimalnog roka nalaze se u fazi od kasna faza zastavičara, rukavac zastavičara nabubren (BBCH 45) do početak klasanja(BBCH 51).

 

Ozimi ječam je u fazi početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61) do puno cvetanje, zrelo 50% polenovih kesica (BBCH 65).

 

U ovom trenutku treba posebnu pažnju obratiti na dve biljne bolesti-fuzariozu klasa (Fusarium graminearum) i žutu rđu pšenice (Puccinia striiformis).

 

Infekcija klasa gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa nastala tokom cvetanja, tj. na samom početku cvetanja kada su prašnici najizloženiji napadu patogena u uslovima povećane vlage, može u konačnici dovesti do produkcije mikotoksina čiji sadržaj u zrnu iznad propisanih granica predstavlja potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja koji takvu hranu konzumiraju. Stoga je vrlo važno izvesti fungicidni tretman kad otpočne cvetanje jer kasniji tretmani nemaju efekta a vremenski uslovi pogoduju razvoju ovog patogena.

 

S druge strane, vizuelnim pregledom ozime pšenice uočeno je prisustvo simptoma žute lisne rđe (Puccinia  striiformis f.sp. tritici), i to na parcelama gde ranije nije bila prisutna. Veoma je važno nastaviti sa fungicidnom zaštitom lista kako bi se suzbio ovaj patogen. Takođe je uočeno dalje napredovanje simptoma biljnih bolesti, poput pepelnice strnih žita na pšenici i ječmu (Erysiphae gramminis) i žuto-mrke pegavosti na pšenici (Pyrenophora tritici-repentis). Zapaženo je i dalje širenje simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres).

 

Preporuke za zaštitu pšenice u regionu Kragujevca se mogu pogledati na linku 1 a za ječam na linku 2.

 

 

Od štetočina uočeno je prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus) i lisnih vaši (Aphididae) u niskim indeksima napada.

 

RC Kragujevac nastaviće s praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Oštećenja od mraza na koštičavim voćnim vrstama

Na terenu RC Kragujevac zasadi koštičavih voćnih vrsta, u zavisnosti od vrste, sorte i lokacije, nalaze se u različitim fazama cvetanja:

 

Breskva i nektarina, od faze puno cvetanje (BBCH 65) do faze cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 67)

Šljiva se nalazi u fazi puno cvetanje (BBCH 65)

Višnja u fazi prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59) do početak cvetanja (BBCH 61).

 

Snežne padavine i temperature u minusu u momentu cvetanja koštičavih voćnih vrsta mogu negativno uticati na razvoj biljke a takođe to može ostaviti nepovoljne efekte kada je u pitanju napad patogena i mogućnost zaštite.

 

Inače, oštećenja od mraza na koštičavim voćnim vrstama zavise od toga koliko je uznapredovalo cvetanje u konkretnom voćnjaku (pun cvet i cvet u precvetavanju je osetljiviji nego tek otvoren cvet), kao i od oštrine samog mraza (tabela 1).

 

BRESKVA

ŠLJIVA

VIŠNJA

PUN CVET

PRECVETAVANJE

PUN CVET

PRECVETAVANJE

PUN CVET

PRECVETAVANJE

10% oštećenja

 -2,7 C

-2,2 C 

 -2,2 C

 -2,2 C

 -2,2 C 

90% oštećenja

 -4,4 C

 -3,8 C

 -5 C

  -3,8 C

 -4,4 C

 -

 

Uvidom u podatke sa AMS za period kada je nastupilo zahlađenje i mraz praćen snežnim padavinama (29.03.-06.04.) utvrđeno je da na većini pozicija gde su stanice postavljene nije bilo uslova za izmrzavanje cvetova pobrojanih voćnih vrsta. Izuzetak predstavljaju lokaliteti Ranilović i Gornja Trešnjevica gde je u pojedinim periodima bilo uslova za izmrzavanje (tabela 2). Proizvođačima u tim mestima može se preporučiti obilazak zasada radi utvrđivanja eventualne štete od niskih temperatura.

 

RANILOVIĆ

datum

sati

min. temp.

prosečna temp.

3/29/2023

4:00:00

-4.41

-4.13

3/29/2023

5:00:00

-4.36

-4.06

3/29/2023

6:00:00

-3.91

-2.13

GORNJA TREŠNJEVICA

4/4/2023

3:00:00

-2.75

-2.71

4/4/2023

4:00:00

-2.8

-2.74

4/4/2023

5:00:00

-2.91

-2.79

4/4/2023

6:00:00

-2.97

-2.94

4/4/2023

7:00:00

-3.08

-3.01

4/4/2023

8:00:00

-3.08

-2.97

4/4/2023

9:00:00

-2.91

-2.86

4/4/2023

10:00:00

-2.86

-2.7

4/5/2023

6:00:00

-2.97

-2.86

4/5/2023

7:00:00

-2.97

-2.74

 

 

Štete od mraza mogu se očekivati lokalno, na mestima pored reka, u depresijama i doljama, gde se zbog konfiguracije terena hladan vazduh duže zadržava, a veća oštećenja na onim voćkama gde se sneg nije zadržao na granama štiteći cvet od niskih temperatura.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu koji pokriva RC Kragujevac zasadi jabuke nalaze se u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03) do početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07).
 
Laboratorijskim pregledom opalog lišća na lokalitetu Vinča, u jabuci sorte Ajdared, utvrđena je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na nivou od 3%.
 
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac ozima strna žita se nalaze još uvek u različitim fazama bokorenja.

 

Ozima pšenica iz ranijih rokova setve nalazi se u fazi šest do devet stabala vidljivo (BBCH 26-29) a ona posejana kasnije u fazi četiri do pet stabala vidljivo (BBCH 24-25).

Ozimi ječam koji je ranije posejan nalazi se u fazi sedam do devet stabala vidljivo (BBCH 27-29), dok je iz kasnijih rokova setve u fazi pet do sedam stabala vidljivo (BBCH 25-27).

 

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 15% pregledanih biljaka pšenice, mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 7-28% biljaka ječma, dok su simptomi sočivaste pegavosti (Rhynchosporum secalis) i pepelnice žita prisutne u izuzetno niskom indeksu napada na ječmu. Uopšeno govoreći, napadom patogena više su pogođeni usevi iz optimalnih rokova setve, nego oni posejani nešto kasnije.

 

 

Što se tiče prisustva štetočina, u pšenici primećene su cikade (Cicadelidae) na 8-12% posmatranih biljaka, a imago žitne pijavice (Lema melanopus) na 1% biljaka. U ječmu, prisutne su cikade na do 4% biljaka.

 

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuke nalaze se u fazi mirovanja (BBCH 00) do faze početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared sa lokaliteta Vinča, utvrđeno je da nisu formirane zrele askospore u askusima plodonosnih tela gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), što znači da je dozrelost pseudotecija u ovom trenutku 0%.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Kragujevac ozima strna žita se u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fazama bokorenja-od dva do pet stabla vidljivo (22-25 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom ozimog ječma utvrđeno je prisustvo mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 2-25% pregledanih biljaka, sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) na 1%  biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 2% biljaka. Cikade (Cicadelidae) su registrovane na do 3% biljaka.

 

Kod ozime pšenice primećena je pepelnica žita na do 6% biljaka a cikade na 5%

 

 

Prisustvo biljnih vaši (Aphididae) nije zapaženo, dok je uočena pojava rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

Proizvođačima se može preporučiti obilazak terena i pregled na prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se uoči više od 10 aktivnih rupa na hektaru, preporuka je postavljanje otrovnih mamaka na ulaz rupe uz napomenu da ih je obavezno zatrpati kako bi se izbeglo trovanje divljači.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac ozime pšenice i ječam nalaze se u različitim fazama razvoja lista i bokorenja, u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike.

Ozime pšenice su u fenofazi od dva lista razvijeno (BBCH 12) do bokorenja, 4 stablo vidljivo (BBCH 24). Ozimi ječam je u fazi od tri lista razvijeno (BBCH 13) do bokorenja, 4 stablo vidljivo (BBCH 24).

Vizuelnim pregledom ozimih strnih žita utvrđeno je prisustvo cikada (Cicadelidae) na od 3 % do 6 % biljaka, biljnih vaši (Aphididae) na do 7% biljaka, a kada je reč o biljnim bolestima na ozimom ječmu uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 0 % do 26 %  biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis)  na do 2% biljaka. Na ozimoj pšenici nisu registrovani simptomi biljnih oboljenja.

Aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ), nisu uočene.

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac usevi ozimih strnih žita nalaze se u različitim fazama razvoja, što zavisi od rokova setve i primenjene agrotehnike. Pšenica posejana u optimalnom agrotehničkom roku se nalazi u fazi od 3 lista do početka bokorenja (BBCH 13-21), dok se na površinama iz kasnijih rokova setve pšenica nalazi u fazi od 1 list razvijen do 2 lista razvijena (BBCH 11-12). Ozimi ječam iz optimalnih rokova setve je u fazi od 4 lista razvijena do početak bokorenja (BBCH 14-21), a iz kasnijih rokova setve do 2 lista razvijena (BBCH 12).

 

 

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo bolesti i štetočina i to uglavnom na onim ozimim strninama iz ranijih rokova setve.

Na ozimom ječmu uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavost iječma (Pyrenophora teres) na do 10 % biljaka, lisnih vaši (Aphididae) na 2-9% biljaka i cikada (Cicadellidae) na 6-7% biljaka.

Na ozimoj pšenici nisu primećeni simptomi gljivičnih bolesti. Lisne vaši su uočene na 3-5% biljaka, a cikade na do 5% biljaka.

Najavljeno hladno vreme za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

 

Tokom vizuelnog pregleda parcela nisu registrovane aktivne rupe od glodara.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem bolesti i štetočina u ozimim strnim žitima.

Prezimljujuća forma obične kruškine buve (Cacopylla pyri)

Na terenu RC Kragujevac zasadi kruške u zavisnosti od sorte, primenjenih agrotehničkih mera i mera zaštite nalaze se u fazi 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95) do svo lišće opalo (BBCH 97).

 

velika slika 

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo prezimljujuće forme obične kruškine buve (Cacopylla pyri) u indeksu napada 4. Ona se razlikuje od letnjih generacija po tome što je krupnija, tamnija i otpornija na niske temperature.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima