Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac ozime pšenice i ječam nalaze se u različitim fazama razvoja lista i bokorenja, u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike.

Ozime pšenice su u fenofazi od dva lista razvijeno (BBCH 12) do bokorenja, 4 stablo vidljivo (BBCH 24). Ozimi ječam je u fazi od tri lista razvijeno (BBCH 13) do bokorenja, 4 stablo vidljivo (BBCH 24).

Vizuelnim pregledom ozimih strnih žita utvrđeno je prisustvo cikada (Cicadelidae) na od 3 % do 6 % biljaka, biljnih vaši (Aphididae) na do 7% biljaka, a kada je reč o biljnim bolestima na ozimom ječmu uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 0 % do 26 %  biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis)  na do 2% biljaka. Na ozimoj pšenici nisu registrovani simptomi biljnih oboljenja.

Aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ), nisu uočene.

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac usevi ozimih strnih žita nalaze se u različitim fazama razvoja, što zavisi od rokova setve i primenjene agrotehnike. Pšenica posejana u optimalnom agrotehničkom roku se nalazi u fazi od 3 lista do početka bokorenja (BBCH 13-21), dok se na površinama iz kasnijih rokova setve pšenica nalazi u fazi od 1 list razvijen do 2 lista razvijena (BBCH 11-12). Ozimi ječam iz optimalnih rokova setve je u fazi od 4 lista razvijena do početak bokorenja (BBCH 14-21), a iz kasnijih rokova setve do 2 lista razvijena (BBCH 12).

 

 

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo bolesti i štetočina i to uglavnom na onim ozimim strninama iz ranijih rokova setve.

Na ozimom ječmu uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavost iječma (Pyrenophora teres) na do 10 % biljaka, lisnih vaši (Aphididae) na 2-9% biljaka i cikada (Cicadellidae) na 6-7% biljaka.

Na ozimoj pšenici nisu primećeni simptomi gljivičnih bolesti. Lisne vaši su uočene na 3-5% biljaka, a cikade na do 5% biljaka.

Najavljeno hladno vreme za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

 

Tokom vizuelnog pregleda parcela nisu registrovane aktivne rupe od glodara.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem bolesti i štetočina u ozimim strnim žitima.

Prezimljujuća forma obične kruškine buve (Cacopylla pyri)

Na terenu RC Kragujevac zasadi kruške u zavisnosti od sorte, primenjenih agrotehničkih mera i mera zaštite nalaze se u fazi 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95) do svo lišće opalo (BBCH 97).

 

velika slika 

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo prezimljujuće forme obične kruškine buve (Cacopylla pyri) u indeksu napada 4. Ona se razlikuje od letnjih generacija po tome što je krupnija, tamnija i otpornija na niske temperature.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Monitoring kukukruza pred berbu 2022 god.

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac izvršen je monitoring klipova merkantilnog kukuruza pred berbu na parcelama posejanim ranim i kasnim  hibridima.

Vizuelni pregled i ocena zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu izvršeni su na sledećim lokalitetima:

-Cerovac, Lužnice, Velike Pčelice (opština Kragujevac),

-Junkovac, Zagorica, Gornja Trnava (opština Topola),

-Vučić, Veliko Krčmare, Miraševac, Sipić (opština Rača),

-Knić, Radmilović, Gruža, Borač (opština Knić),

-Lapovo (opština Lapovo),

-Batočina, Gradac, Kijevo (opština Batočina) i

-Kopljare (opština Aranđelovac).

Monitoring je organizovan tako da je njime obuhvaćeno svih sedam opština Šumadijskog upravnog okruga.

Rezultati vizuelnih pregleda zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu su prikazani u tabeli:

Klipovi bez vidljivih simptoma bolesti i štetočina

46 - 95%

Klipovi sa prisutnim oštećenjima od insekata -  kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

3 – 15 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Fusarium spp.

1 – 13 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Aspergillus spp.

1 – 4 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Cladosporium spp.

0-5%

Klipovi sa prisutnim simptomima Penicillum spp.

0 – 6 %

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp.

1-3%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Aspergillus spp.

0-3%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Penicillium spp.

0-2%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Cladosporium spp.

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp. i Aspergillus spp.

0-2%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp i Penicillium spp..

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp  i Cladosporium spp..

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Penicillium spp i Cladosporium spp..

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt, Fusarium spp , Penicillium spp i Cladosporium spp..

0-1%

Druga generacija kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Redovnim vizuelnim pregledima kukuruza ustanovljeno je da se od ove nedelje na listovima pojavljuju jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) što znači da je sa svojom aktivnošću počela druga generacija ove štetočine. To potvrđuje i rast ulova odraslih jedinki na svetlosnoj klopci (grafik).

 

velika slika

 

Registrovano je 4% biljaka sa jajnim leglima, uz napomenu da je jedna četvrtina njih bila parazitirana od strane osica iz roda Trichogramma.

 

jajno leglo kukuruznog plamenca

 

Zbog visokih temperatura i povoljnih uslova za razvoj gljiva Aspergilus vrsta koje sintetišu aflatoksin, preporuka je da proizvođači pregledaju svoje parcele na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca, budući da oštećenja od insekata predstavljaju otvoren put za gljivičnu infekciju, a uskoro se može očekivati piljenje larvi koje oštećuju klip i zrno.

 

Na našem terenu zastupljena je proizvodnja kukuruza namenjenog za stočnu ishranu i za ishranu ljudi, dok nema površina pod semenskim kukuruzom a kukuruz šećerac je na zanemarljivim površinama. Za merkanitlni kukuruz prag štetnosti je 10% biljaka sa jajnim leglima. U slučaju da se primeti njihovo prisustvo iznad praga štetnosti, preporuka je primena nekih od insekticida registrovanih za ovu namenu.Ukoliko se uoče parazitirana jajana legla od osica iz roda Trichogramma, koja su karakteristične crne boje, prednost treba dati insekticidima na bazi hlorantraniliprola (Coragen 20 SC) koji nemaju štetno delovanje na korisne organizme. Naročito je značajno napomenuti važnost zaštite kukuruza namenjenog za ishranu mlečnih goveda kako se mikotoksini ne bi našli u mleku.

Pojava simptoma zlatastog žutila vinove loze (FD) u vinogradima

Na terenu RC Kragujevac vizuelnim pregledom u pojedinim vinogradima registrovani su simptomi nalik na zlatasto žutilo vinove loze čiji je prouzrokovač fitoplazma Flavescence doree (FD) a prenosilac cikada Scaphoideus titanus.

 

velika slika

 

Fitoplazme su intracelularni paraziti koji parazitiraju unutrašnjost floemske ćelije. Shodno tome, isključivo insekti koji se hrane sokom floema mogu ih usvojiti i kasnije prenositi. Cikade se hrane sokovima iz floema (tečnost koja prenosi hranljive materije od lista ka ostalim biljnim delovima) i pasivno unose fitoplazme u organizam. Vreme potrebno da protekne od trenutka ishrane, tj unošenja fitoplazme u organizam, do mogućnosti da ih cikada ishranom prenese na drugu biljku predstavlja period inkubacije. Za S. titanus taj period iznosi 21 dan za FD fitoplazmu.  

 

Kako direktnih hemijskih mera nema na raspolaganju u borbi protiv same fitoplazme, ostaje suzbijanje vektora uz niz mehaničkih, preventivnih i higijenskih mera.

 

U ovom trenutku beleži se porast ulova imaga pomenute cikade na žutim lepljivim klopkama postavljenim u vinovoj lozi (grafik). Ova cikada ima pet larvenih stupnjeva a infektivna postaje od trećeg kada i počinje hemijska zaštita.

 

velika slika

 

Proizvođačima koji nisu izvršili dodatni hemijski tretman u skladu sa preporukom, preporučuje se da ga izvedu uskoro. Ostale mere koje su na raspolaganju su:

 

- uklanjanje čokota sa karakterističnim simptomima (promena boje lista u zlatasto-žutu na belim sortama, a crvenkastu ili ljubičastu na crvenim uz uvijanje lista ka unutrašnjosti).

- suzbijanje korova, a naročitu pažnju potrebno je obratiti na pavit i divlju lozu jer su ove vrste takođe domaćini pomenutoj cikadi a ona se odatle širi na vinovu lozu.

- prilikom podizanja novih vinograda ili podsade koristiti zdrav, sertifikovan sadni material

- netretirane i zapuštene vinograde potrebno je iskrčiti jer odatle vektori prelaze na proizvodne zasade. Vinogradi u okolini vikendica i okućnica takođe moraju biti adekvatno održavani i negovani iz istog razloga.

 

Važno je naglasiti da je neophodno da sve mere borbe budu sprovedene na širem području, odnosno celoj regiji kako bi imale pun efekat.

ESKA-sušenje vinove loze

Eska je jedna od najstarije opisanih bolesti vinove loze. To je kompleksna bolest vinove loze uzrokovana većim brojem različitih vrsta gljiva koje se nalaze u unutrašnjem delu čokota i izazivaju sušenje vinove loze.

 

Bolest se najčešće javlja u uslovima toplije klime i toplog i suvog vremena kakvo je vladalo tokom ove vegetacije, a u pojedinim vinogradima na našem terenu primećeni su simptomi koji odgovaraju simptomatološkoj slici koju daje ovo oboljenje (na slici).

 

velika slika

 

Oni se mogu javiti na svim delovima vinove loze. Pojavljuje u dva tipična oblika - u hroničnoj formi koja se odlikuje sušenjem i opadanjem lišća, i u akutnoj formi koju karakteriše iznenadno sušenje (apopleksija) celog čokota.

 

Prvi simptomi se pojavljuju na listovima posle cvetanja, tokom leta i rano u jesen. Na listu između glavnih nerava javljaju se žute (na belim sortama) ili crvenkaste (na crvenim sortama) nekrotične pege, a zelena boja se zadržava samo oko centralnih nerava. Nakon što nekroza prekrije veći deo liske, list se suši i prevremeno opada.

 

Bobice se ne razvijaju pravilno i ne dozrevaju blagovremeno, mogu ispucati i osušiti se. Simptomi bolesti se mogu javiti samo na lišću ili samo na bobicama. Na zeljastim organima simptomi se ne moraju obavezno ispoljiti svake godine.

 

Na čokotu se mogu pojaviti uzdužne pukotine. Na poprečnom preseku stabla uočava se centralni, oštećeni deo svetle boje, meke konzistencije oivičen  tamnijom zonom tvrdog drveta. Čokoti sa ovakvim simptomima žive po nekoliko godina, nakon čega nastupa akutna apoplektična faza. Sve promene na listovima i na celokupnom čokotu su posledice patoloških promena nastalih u unutrašnjosti čokota.

 

Mere zaštite od ove bolesti su uglavnom preventivne. Prva preventivna mera je sadnja sertifikovanih loznih kalemova. Pri orezivanju vinove loze ne treba praviti velike rezove. Orezane delove sa simptomima treba izneti iz vinograda i spaliti. Rezidbu treba obavljati dezinfikovanim alatom, a rezove premazati kalemarskim voskom. U slučaju pojave bolesti preporučuje se uklanjanje zaraženih delova čokota, ukoliko bolest nije zahvatila ceo čokot, ili uklanjanje celog zaraženog čokota iz vinograda.

Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)

Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi bobice veličine graška, grozdovi obešeni (BBCH 75) do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom za ovu nedelju registrovani su simptomi plamenjače vinove loze na licu i naličju lista.

Prvi simptomi, na licu lista u vidu žućkastih pega i tzv. “uljane pege” teško se uočavaju, a kasnije se na naličju pojavljuje bela navlaka koja potiče od sporulacije gljive, odnosno formiranjem konidiofora sa konidijama u uslovima mraka, povećane vazdušne vlage (iznad 95%) i na temperaturi preko 13ºC. Tako formirane konidije bivaju oslobođene vetrom i kišom i vrše sekundarne infekcije. Parazit prodire u tkivo biljke isključivo kroz stomine otvore. Svaki novi set padavina inicira novi ciklus sekundarnih infekcija.

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ovog patogena i izveštavati o potrebi za hemijskim tretmanima.

Kraj primarnih infekcija gljivom Venturia inaequalis

Na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac zasadi jabuke se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni, T faza (BBCH 74). 

 

Mikroskopskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke ustanovljena je dozrelost i ispražnjenost pseudotecija od 100%.

 

U ovom trenutku može se reći da je okončan period primarnih infekcija pomenutom gljivom. Proizvođači koji u svojim zasadima nemaju karakteristične simptome za ovo oboljenje, više ne moraju da ih štite fungicidima protiv čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

 

Proizvođači koji imaju pomenute simptome, odnosno koji nisu uspešno zaštitili svoje zasade od primarnih infekcija, suočiće se sa sekundarnim infekcijama i biće neophodan nastavak fungicidne zaštite.

Larve cikade Scaphoideus titanus

Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi od početak cvetanja, 10% cvetnih kapica opalo (BBCH 61) do rano cvetanje, 30% cvetnih kapica opalo (BBCH 63).

Vizuelnim pregledom naličja listova utvrđeno je prisustvo larvi prvog larvenog stupnja razvoja cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Ova cikada postaje infektivna u trećem larvenom stupnju, od ukupno pet kroz koje prolazi tokom svog razvoja, pa se u ovom trenutku hemijske mere ne preporučuju.

velika slika

RC Kragujevac nastaviće sa praćenjem biologije ove štetočine i blagovremeno signalizirati vreme za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima