Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Žitna pijavica u usevima ozimih strnina

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama rasta stabljike, od faze početak rasta stabljike (BBCH 30) do faze prvog kolenca (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus), kao i simptomi oštećenja na listovima koji nastaju usled dopunske ishrane. U toku je migracija odraslih jedinki na useve ozimih strnina, kao i dopunska ishrana.

Slika 1: Imago žitne pijavice

Žitna pijavica ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu odrasle jedinke. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve izgrizajući listove u vidu uzdužnih pruga, s tim što su larve štetnije.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice i ječma i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis II

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01) do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecije u 45 nema formiranih askospora, a u 5 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 2,5%

Kod sorte Ajdared od pregledanih 50 pseudotecije u 47 nisu uočene zrele askospore, a u 3 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 1,5%.

Slika 1: Pseudotecija u kategoriji 1

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena. 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00) do faze početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija u 46 nema formiranih askospora, a u 4 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 2%. Kod sorte Ajdared od pregledanih 50 pseudotecija u 48 nisu uočene zrele askospore, a u 2 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 1%.

Slika 1: Pseudotecija u kategoriji 1

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ječma se nalaze u fazi od 5 do 7 stabala vidljivo (BBCH 25-27), dok se usevi pšenice nalaze u fazi od 3 do 4 stabla vidljiva (BBCH 23-24).

Slika 1: Usev ječma BBCH 25

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 70% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 14% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 6% biljaka.

Slika 2: Simptom prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma

Na parcelama pod ječmom je došlo do naglog širenja simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma, a takođe u odnosu na prethodne preglede došlo je i do pojave simptoma pepelnice žita. U odnosu na prethodne sezone, prisustvo pepelnice u ovom delu sezone je na značajnom nižem nivou.

Slika 3: Simptom prouzrokovača pepelnice žita

Kao posledica niskih temperatura na usevima ječma je primećeno žućenje vrhova listova.

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 38% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na do 2% biljaka.

 

Slika 4: Simptom prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice

Slika 5: Simptom prouzrokovača rđe

Uslovi u prethodnom periodu bili su povoljni za razvoj i širenje prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice, pa je trenutno ovaj patogen dominantan u usevu i prisutan na svim pregledanim parcelama. Simptomi prouzrokovača rđe su pojedinačno prisutni na pojedinim parcelama, dok prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice strnih žita nije registrovano.

Na usevima pšenice i ječma brojnosti vaši i cikada su na izuzetno niskom nivou, a na pojedinim parcelama njihovo prisustvo nije ni registrovano.

Na pojedinim parcelama, gde nisu sprovedene mere suzbijanja, i dalje se registruju brojnosti aktivnih rupa od poljskih glodara na nivou praga štetnosti (prisustvo glodara u II kategoriji brojnosti).

Slika 6: Aktivne rupe od poljskih glodara

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled na prisustvo aktivnih rupa, i po postizanju praga štetnosti primena registrovanih rodenticida.

Zdravstveno stanje u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od 7 do 9 listova razvijeno (BBCH 17-19).

Slika 1: Usev uljane repice BBCH 19

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) na do 12% biljaka. U poslednjih nekoliko dana došlo je do povećanja temperatura, koje su u najtoplijem delu dana dostizale i 16°C. Ovakvi uslovi inicirali su izlazak male repičine pipe sa mesta prezimljavanja i migraciju na repičišta. S obzirom da se i narednih dana prognoziraju visoke temperature za ovo doba godine, očekuje se masovniji izlazak ove štetočine i povećanje brojnosti na usevima uljane repice. Prisustvo velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) nije registrovano.

Slika 2: Odrasla jedinka male repičine pipe

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 54% biljaka, i simptoma pepelnice kupusnjača (Erysiphe cruciferarum) na do 6% biljaka. U odnosu na prethodne vizuelne preglede, procenat napadnutih biljaka sa simptomima suve truleži uljane repice se značajno povećao. Uslovi za razvoj prouzrokovača pepelnice kupusnjača nisu bili povoljni u prethodnom periodu pa je procenat napadnutih biljaka od ovog patogena smanjen u odnosu na prethodne preglede.

Slika 3: Simptom suve truleži uljane repice

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Slika 1: Zasad kruške u fazi mirovanja

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujuće forme imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3,33.

Slika 2: Imaga obične kruškine buve

Takođe, u naborima kore oko pupoljaka registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 2,5. U toku je početak polaganja jaja prezimljujuće generacije ove štetočine.

Slika 3: Jaja obične kruškine buve

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma u regionu Novog Sada

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja, od 2 do 3 stabla vidljiva (BBCH 22-23), dok se usevi pšenice nalaze u fazi od 3 lista razvijena do faze 3 stabla vidljiva (BBCH 13-23).

Slika 1: Usev pšenice BBCH 22

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 48% biljaka, i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 12% biljaka.

Slika 2: Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

U odnosu na rezultate vizuelnih pregleda od pre mesec dana, došlo je do značajnog povećanja procenta napadnutih biljaka kao posledica povoljnih uslova.

Takođe, na usevima pšenice tokom druge dekade decembra došlo je do pojave lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 4% biljaka. Prisustvo drugih patogena u usevima pšenice nije registrovano.

Slika 3: Simptom lisne rđe pšenice

Kao posledica zahlađenja u prethodnom periodu, brojnosti vaši i cikada su na izuzetno niskom nivou, a na pojedinim parcelama njihovo prisustvo nije ni registrovano.

Pregledom parcela na kojima je vršeno suzbijanje glodara došlo je do značajnog smanjenja broja aktivnih rupa. Međutim, na pojedinim lokalitetima (Bač i okolna mesta), gde nisu sprovođene mere suzbijanja, registruju se povećane brojnosti poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i poljskih voluharica (Microtus arvalis). Na pojedinim parcelama brojnosti glodara se kreću od III do IV kategorije.

Slika 4: Rupe od poljskih glodara

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruju brojnosti na nivou praga štetnosti (prisustvo glodara u II kategoriji brojnosti) preporučuje se primena registrovanih rodenticida.

Kategorije brojnosti:

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 
Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se u zavisnosti od vremena setve i prethodno primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Slika 1: Usev uljane repice BBCH 17

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice kupusnjača (Erysiphe cruciferarum) na do 24% biljaka, u vidu pojedinačnih belih pega na licu i naličju lista.

Slika 2: Simptom pepelnice kupusnjača na licu lista

Slika 3: Simptom pepelnice kupusnjača na naličju lista

Takođe, registrovano je i prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 3% biljaka. Simptomi su prisutni na najstarijim listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju piknidi.

Slika 4: Simptom suve truleži uljane repice

Za razliku od prethodnih godina kada je na našem regionu dominantniji patogen u ovim fazama razvoja bila siva trulež, ove sezone kao posledica odsustva padavina i visokih temperatura tokom septembra i oktobra registruje su dominantno prisustvo pepelnice kupusnjača.

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo kolonija vaši (Aphididae) u različitom intenzitetu napada.

Slika 5: Kolonija vaši na uljanoj repici

Na parcelama gde su primenjene hemijske mere zaštite po preporukama RC Novi Sad (12.09. i 25.10.) registruje se pojedinačno prisustvo vaši, dok se na parcelama na kojima do sada nisu primenjivane hemijske mere zaštite prisustvo vaši registruje na do 78% biljaka. S obzirom da su vaši vektori izuzetno značajnih fitopatogenih virusa, u neadekvatno štićenim usevima uljane repice postoji visok rizik od transmisije istih i značajnog smanjenja prinosa.

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim praćenjem i izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima uljane repice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od rokova setve i prethodno  primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od početak nicanja do faze 3 stablo vidljivo (BBCH 23).

Slika 1: Usev pšenice BBCH 13

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka, i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka. Na usevima pšenice za sada nije registrovano prisustvo simptoma od patogena.

Slika 2: Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Slika 3: Simptom sočivaste pegavosti lista ječma

Vremenski uslovi koji su vladali tokom oktobra i početkom novembra izuzetno su pogodovali razvoju vaši i cikada. Na usevima na kojima su sprovedene hemijske mere zaštite (RC Novi Sad davao preporuke 17.10. i 06.11.) registruju se pojedinačni primerci ovih štetnih organizama. Međutim, na usevima gde hemijske mere zaštite nisu primenjene registruje se prisustvo vaši (Aphididae) na do 24% biljaka i cikade Psammotettix alienus na do 26% biljaka. S obzirom da su navedene štetočine vektori izuzetno značajnih i destruktivnih biljnih virusa, postoji visok rizik od nastanka značajnih šteta u usevima pšenice i ječma.

Slika 4: Kolonija vaši

Slika 5: Simptom oštećenja od ishrane cikada

Obilaskom parcela i dalje se registruju povećane brojnosti rupa od poljskih glodara. Ekonomski prag štetnosti kada treba preduzimati mere suzbijanja je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha a za poljsku voluharicu 10-500/ha.

Slika 6: Rupe od poljskih miševa

Slika 7: Rupe od poljskih voluharica

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

Obična kruškina buva

Vizuelnim pregledom krušika na severnim obroncima Fruške gore, registrovano je prisustvo zimske forme imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Slika 1: Zimska forma imaga obične kruškine buve

Za razliku od imaga letnjih formi obične kruškine buve, imaga zimskih formi su krupnija (preko 3 mm), tamnijih boja i otporniji su na niske zimske temperature. Mužijaci su polno zreli ali ne kopuliraju, jer su ženke u fazi sazrevanja ovariola. Na našem regionu, početak polaganja jaja započinje tokom januara, kada se i daju preporuke za suzbijanje imaga i sprečavanje masovnog polaganja jaja.

Trenutno se u krušicima registruju pojedinačni primerci ove štetočine. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad