Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis II

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke u toku je formiranje askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 0%.  

 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je formiranje askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 0%. 

Pseudotecija sa formiranim askusima

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na punktu Čerević kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 5.

Visoke temperature proteklih dana dovele su do povećane aktivnosti ove štetočine i početka polaganja jaja. Indeks napada za jaja iznosi 7,5.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama razvoja, od faze bubrenja semena do faze bokorenja, drugo stablo vidljivo (BBCH 03-22).

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalazi u sistemu za navodnjavanje i sa gustim sklopom registruje se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 55% biljaka i pepelnica žita (Erysiphae graminis) na 4% biljaka.

Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Većina useva pšenice se još uvek nalazi u različitim fazama klijanja. Usevi pšenice koji su posejani u prvoj polovini oktobra i koji su imali povoljne uslove za nicanje se nalaze u fazi 2 do 3 lista razvijena (BBCH 12 do 13). Vizuelnim pregledom takvih useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp) na 10% biljaka i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 7% biljaka.

 

Simptom rđe na pšenici

Ovakav nivo prisustva simptoma bolesti na pojedinim parcelama upućuje na poseban oprez u narednom periodu. Dalji razvoj patogena zavisiće od vremenskih uslova, a RC  Novi Sad će nastaviti redovno da izveštava o zdravstvenom stanju useva ozime pšenice i ječma.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na punktu Čerević kruške se nalaze u fazi svi listovi opali (BBCH 97).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u  indeksu napada 1,25.

Prezimljujući imago C. pyri

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Aktivnost parazitnih osica iz roda Trichogramma

Na području delovanja RC Novi Sad, praćenjem dinamike polaganja jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) registrovana je izrazito visoka aktivnost parazitnih osica iz roda Trichogramma. Ove parazitne osice jedan deo života (kao odrasle jedinke) provode kao slobodni organizmi, dok drugi deo života (od jajeta do odraslih jedinki) provode kao paraziti u jajima drugih insekata.

Vizuelnim pregledom kukuruza šećerca iz postrne setve pored vitalnih jajnih legala kukuruznog plamenca registruje se visok procenat parazitiranih jajnih legala kao posledica aktivnosti parazitnih osica.

Dinamika polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i dinamika parazitiranja od strane osice Trichogramma prikazana je u tabeli:

Datum pregleda

Broj pregledanih biljaka

Broj registrovanih jajnih legala

Broj parazitiranih jajnih legala

Procenat parazitiranih jajnih legala

31.08.

100

92

32

34,78

07.09.

155

112

72,25

10.09.

190

140

73,68

12.09.

203

166

81,77

 

Imajući u vidu ovako visoku aktivnost parazitnih osica u našim proizvodnim uslovima, proizvođačima postrnog kukuruza šećerca se ne preporučuje dalje sprovođenje hemijskih mera zaštite usmerenih na suzbijanje kukuruznog plamenca, sa ciljem očuvanja populacije i neometanog razvoja parazitnih osica.

Crvenilo kukuruza

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama sazrevanja (BBCH 83-85).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila (prouzrokovač Stolbur fitoplazma). Simptomi su prisutni u vidu crvenila lista (centralni nerv) i stabla kukuruza kao i različitih deformiteta klipova.

Simptomi crvenila na stablu, listu I klipu

Vektor ove bolesti je cikada Reptalus panzeri, o čijem prisustvu je RC Novi Sad izvestio 08.06. (vidi prilog).

Preporuka proizvođačima je obilazak i pregled parcela na prisustvo simptoma crvenila. Ukoliko se registruju ovakve biljke kao najznačajnija mera preporučuje se izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza jer se na taj način onemogućava dalji razvoj larvi pomenute cikade a samim tim se smanjuje mogućnost za pojavu crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

 

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Sad rane sorte krompira se nalaze u fazi većina lišća požutelo do faze vađenje krtola (BBCH 93-99), dok se kasne sorte nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-65).

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve krompira (lokalitet Gložan) svakodnevno se beleže ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

U toku je let treće generacije ove štetočine. Brojnosti na klopkama su za sada niske i ne predstavljaju rizik od nastanka šteta, ali je neophodno usmeriti pažnju na sve preventivne mere kontrole:

·        Na parcelama na kojima se krompir neće vaditi u narednom periodu neophodno je stalno održavanje bankova i navodnjavanje, u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole

·        Skratiti vreme od sazrevanja cime ili desikacije do vađenja krompira

·        Vađenje se mora uskladiti sa mogućnošću sklanjanja krtola sa njive. Krtole ne ostavljati na parcelama, već što pre unositi u skladišta (slika 2)

·        U skladištima temperatura vazduha mora biti ispod praga razvoja krompirovog moljca (<10°C). Na svim otvorima skladišta moraju biti obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki

·        Pratiti preporuke na portalu PIS-a

Hemijske mere zaštite za sada se ne preporučuju, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Jajno leglo O. nubilalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Novi Sad u lovnim klopkama postavljenim u zasadima bresaka, trešanja, malina i vinove loze registrovano je prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Za razliku od drugih voćnih mušica ova vrsta polaže jaja isključivo u zdrave plodove voća koji su u fazi zrenja. Ženke testerastom legalicom probijaju površinu ploda i u njega polažu jaja.

 

Direktne štete pričinjavaju larve ishranom u plodovima, dok se indirektne štete ogledaju u tome što su napadnuti plodovi podložni napadu raznih patogena prouzrokovača truleži.

Slike oštećenja iz proteklih sezona:

Praćenje azijske voćne mušice putem lovnih klopki od ključnog je značaja za kontrolu ove štetočine. U tu svrhu koriste se klopke napravljene od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica. Kao atraktant se koristi jabukovo sirće, crno vino i nekoliko kapi deterdženta.

U cilju sprečavanja šteta od azijske voćne mušice proizvođačima se sada preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole:

·         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje, prvenstveno na obodima zasada

·         Neophodno je skratiti interval branja plodova

·         Redovno sprovođenje sanitarnih mera kao što su odstranjivanje zaraženih plodova, kontrola gajbica i druge opreme, higijena ivica parcela u kojima mogu biti prisutni domaćini ove štetočine iz spontane flore

·         Hemijske mere kontrole usmerene su na suzbijanje odraslih jedinki. S obzirom da se napad dešava u periodu zrenja, neophodno je voditi računa o karenci primenjenih insekticida

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad