Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Pojava male repičine pipe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Slika 1: Usev uljane repice BBCH 19

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) na do 24% biljaka. Prisustvo velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) nije registrovano.

Slika 2: Odrasla jedinka male repičine pipe

U poslednjih mesec dana, na automatskim meteorološkim stanicama, beleže se visoke temperature za ovo doba godine koje su inicirale izlazak odraslih jedinki male repičine pipe sa mesta prezimljavanja. U odnosu ne prethodne godine, izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja registrovan je i do dve nedelje ranije. Takođe, trenutne brojnosti male repičine pipe na parcelama su značajne, jer se na pojedinim biljkama registruje i više odraslih jedinki.

Sve navedeno iziskuje poseban oprez kod proizvođača i njihovo redovno prisustvo na parcelama.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem repičinih pipa u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Početak polaganja jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Slika 1: Zasad kruške BBCH 00

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3,33, kao i jaja ove štetočine u indeksu napada 11,66.

Slika 2: Imago obične kruškine buve

Visoke temperature za ovo doba godine uticale su na povećanu aktivnost ove štetočine i početak polaganja jaja prezimljujuće generacije.

Slika 3: Jaja obične kruškine buve

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se u zavisnosti od vremena setve i prethodno sprovedenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 2 do 4 lista razvijena (BBCH 12-14), dok se usevi ječma nalaze u fazi od 3 lista razvijena do faze 4 stablo vidljivo (BBCH 14-24).

Slika 1: Usev ječma BBCH 23

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) na do 24% biljaka, i cikada (Cicadelidae) na do 6% biljaka.

Slika 2: Kolonija vaši

Slika 3: Imago cikade

Vremenski uslovi tokom ove jeseni pogodovali su razvoju navedenih štetočina, pa se i dalje registruju njihove povećane brojnosti, naročito na usevima na kojima nisu sprovedene hemijske mere zaštite. S obzirom da su vaši i cikade vektori izuzetno značajnih i destruktivnih fitopatogenih virusa, tokom ove  sezone postoji povečan rizik od infekcije useva istim što može negativno da se odrazi na prinos.

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphe graminis), dok se u usevima ječma registruje prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Slika 4: Simptom sive pegavosti lista pšenice

Slika 5: Simptom pepelnice žita

Slika 6: Simptom rđe

Slika 7: Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Prisustvo patogena u usevima ozimih strnina je u niskom intenzitetu napada.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu u regionu Novog Sada

RC Novi Sad je na 10 lokaliteta i ukupno 20 parcela na teritoriji Južnobačkog okruga izvršio zdravstveni pregled klipova kukuruza različitih FAO grupa zrenja, radi utvrđivanja prisustva gljiva koje prouzrokuju različite vrste plesni (Fusarium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp, Cladosporium spp), kao i prisustva oštećenih klipova od strane insekata (kukuruzni plamenac – Ostrinia nubilalis i kukuruzna/pamukova sovica – Helicoverpa armigera).

Oštećenja od insekata na klipovima kukuruza kreću se od 0 do 89%. Pored direktnih šteta, insekti svojom ishranom otvaraju put za infekcije različitim vrstama patogena.

Slika 1: Larva kukuruznog plamenca

Slika 2: Larva kukuruzne/pamukove sovice

Rezultati monitoringa pokazali su da su od patogena najzastupljenije gljive iz roda Fusarium spp. Na svakom pregledanom usevu registrovano je prisustvo ove gljive, a procenat zaraženih klipova  kretao se od 5 do 85%.

 

Slika 3: Simptom gljiva iz roda Fusarium spp na klipu

Dugi periodi visokih temperatura i odsustvo padavina tokom ove vegetacione sezone stvorili su povoljne uslove za infekciju i razvoj gljiva iz roda Aspergillus spp. Procenat zaraženih klipova kretao se od 1 do 42%.

 

Slika 4: Kombinovani simptomi na klipu gljiva iz roda Aspergillus spp, Fusarium spp i Penicillium spp

Procenat klipova sa simptomima gljiva iz roda Penicillium spp kretao se od 1 do 23%, a sa simptomima gljiva iz roda Cladosporium spp od 0 do 9%.

Slika 5: Simptom gljiva iz roda Penicillium spp na klipu

Pored direktnih šteta na klipu ove gljive mogu u specifičnim uslovima da sintetišu mikotoksine veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja. S obzirom na visok nivo prisustva, naročito gljiva iz roda Fusarium spp i Aspergillus spp, veoma je važno dalje pravilno rukovanje i skladištenje ovogodišnjeg roda, jer navedene gljive u povoljnim uslovima nastavljaju svoj razvoj i u skladištu.

Stanje u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama nicanja do faze kotiledoni potpuno razvijeni (BBCH 10). Na pojedinim lokalitetima setva je i dalje u toku.

Slika 1: usev uljane repice BBCH 10

Vizuelnim pregledom useva iz najranijih rokova setve registrovano je prisustvo sledećih štetnih organizama:

- Odraslih jedinki repičine lisne ose (Athalia rosae), kao i jaja ove štetočine na do 3% biljaka. U toku je polaganje jaja ove štetočine.

 

Slika 2: "plik" u kome se nalazi jaje repičine lisne ose

Ženka legalicom zaseca epidermis lista, i u parenhim polaže jaja. Nakon piljenja pagusenice se ishranjuju na listovima između lisnih nerava, i pri većim brojnostima mogu dovesti do golobrsta.

- Jaja kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 6% biljaka.

 

Slika 3: jaja kupusovog moljca

Nakon piljenja larve ove štetočine ishranom oštećuju lisnu masu i u početnim fazama razvoja mogu dovesti do golobrsta i u potpunosti uništiti mlade biljke.

- Pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na do 6% biljaka. U toku je naseljavanje vaši na useve uljane repice.

 

Slika 4: krilata vaš na uljanoj repici

Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii X

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi završen rast mladara; lišće još uvek zeleno (BBCH 91).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Ispražnjeno je 96,15% apotecija.

Ispražnjena apotecija
 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja i pražnjenja apotecija ovog patogena.
Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii IX

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi završen rast mladara; lišće još uvek zeleno (BBCH 91).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Ispražnjeno je 84,90% apotecija.

Ispražnjena apotecija  
 
 RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja i pražnjenja apotecija ovog patogena
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XX - kraj primarnih infekcija!

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).

Ispražnjenost pseudotecija kod  obe sorte  iznosi 100%. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora.

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Ispražnjena pseudotecija
 
Prisustvo pega Cercospora beticola u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad, šećerna repa se nalazi u fenofazi od 30% biljaka zatvorilo redove do potpuno zatvaranje redova: oko 90% biljaka zatvorilo red (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe na više lokaliteta uočene su pege od strane prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe Cercospora beticola na 2% pregledanih biljaka.

Trenutni uslovi u usevima (temperatura, relativna vlažnost vazduha) su veoma povoljni za ostvarenje infekcije pa se u narednom periodu  očekuje dalje širenje simptoma.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva.

RC Novi Sad će u narednom periodu nastaviti sa monitoringom šećerne repe i blagovremeno i pravovremeno signalizirati  vreme za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad