Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se u zavisnosti od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 5 do 7 listova razvijeno (BBCH 15-17).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 10% biljaka. Simptomi su prisutni na donjim (najstarijim) listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju piknidi.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) u niskom intenzitetu napada. Vremenski uslovi tokom novembra (hladnije vreme i česte padavine) nisu pogodovale razvoju ovih štetočina.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Način pregleda biljaka uljane repice na prisustvo suve truleži i vaši možete pogledati na YouTube kanalu PIS-a, na sledećem linku.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice posejani tokom oktobra nalaze se u fazi od jedan do 3 lista razvijena (BBCH 11-13), dok se površine posejane tokom novembra nalaze u različitim fazama nicanja. Na našem regionu još uvek nije završena setva pšenice.

Usevi ječma se nalaze u fazi od jedan do četiri lista razvijena (BBCH 11-14).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) na do 6% biljaka, i cikada (Cicadelidae) na do 8% biljaka.

 

Kao posledica hladnijeg vremena i čestih padavina tokom novembra, prisustvo insekata je u odnosu na isti period prethodnih godina, u manjem intenzitetu. S obzirom da su navedene štetočine prenosioci fitopatogenih virusa, tokom ove jeseni imamo smanjeni rizik od transmisije istih.

Prisustvo patogena u usevima pšenice nije registrovano, dok je u usevima ječma registrovano prisustvo sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) u niskom intenzitetu napada.

Za sada se u usevima pšenice i ječma na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama i blagovremeno će signalizirati vreme za tretman.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopylla pyri) u indeksu napada 3,33. U toku je pojava prezimljujućih formi ove štetočine u krušicima.

Prezimljujući imago obične kruškine buve

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma. Za razliku od imaga letnjih formi koji su sitniji i svetliji, imaga zimskih formi su krupnija (preko 3 mm), tamnijih boja i otporniji su na niske zimske temperature.

RC Novi Sad nastvlja sa praćenjem ove štetočine.

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Novi Sad započelo je polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Vizuelnim pregledom useva paprike, merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala ove štetočine na do 12% biljaka.

RC Novi Sad je 21.07. dao preporuku za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) (vidi preporuku) u usevima paprike primenom insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja. Navedeni insekticidi u toj preporuci delovaće i na jaja kukuruznog plamenca.

Vizuelnim pregledom pomenutih useva registrovano je prisustvo parazitne osice iz roda Trichogramma na samim jajnim leglima, kao i parazitirana (crna) jajna legla. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo takvih jajnih legala, prednost treba dati insekticidima koji nemaju štetno delovanje na korisne organizme (Coragen 20 SC).

U usevima merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca početak piljenja larvi se prema prognoziranim temperaturama očekuje tokom sledeće nedelje, kada će RC Novi Sad signalizirati momenat za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XV 

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod  obe sorte  iznosi 100%. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora. Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Ispražnjena pseudotecija    
Stanje u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

U prethodnom periodu je, na svim lokalitetima gde se gaji šećerna repa, a na području delovanja RC Novi Sad, bilo povoljnih uslova za ostvarenje primarnih infekcija od strane gljive prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Vizuelnim pregledom proizvodnih parcela pod šećernom repom registrovano je prisustvo pojedinačnih pega od pomenutog patogena, na 1% pregledanih biljaka.

Pega od C. beticola

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su kolonije crne repine vaši (Aphis fabae). Štete pričinjava sisajući sokove sa svih nadzemnih delova biljke, što dovodi do kovrdžanja listova i njihovog sušenja, utičući tako na prinos korena i smanjen sadržaj šećera. Pored direktnih šteta crna repina vaš pričinjava i značajne indirektne štete kao prenosilac fitopatogenih virusa.

Prisustvo ove štetočine je uočeno na rubnim delovima parcela, u niskom procentu napada. S obzirom da se prisustvo štetočine ne registruje u unutrašnjosti parcela i da ekonosmki prag nije dostignut (20-30% biljaka sa pojedinačnim jedinkama ili 10-15% biljaka sa malim brojem kolonija), za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu šećerne repe i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIV

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fazi prečnik ploda do 40mm (74 BBCH).  

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100% i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 96,66%, a kod sorte Ajdared 98,03%

 

Ispražnjena pseudotecija

 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad