Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Tripsi u usevu ozimog luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozimog luka se nalaze u fazi od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15).

Usev ozimog luka

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera) u sledećim indeksima napada:

·        Imago: 0,62

·        Larva: 0,41

Imago tripsa

Populacija tripsa je još uvek na niskom nivou i ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima luka i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IV

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore – sorta Zlatni Delišes (00 BBCH) do početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (01 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 52 pregledane pseudotecije u 25 nema formiranih askospora, u 21 je do 25% formiranih askospora, u 5 je od 25% do 50%, a u 1 je od 50% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  16,34%. Kod sorte Ajdared od  pregledanih 61 pseudotecije u 33 nema formiranih askospora, u 23 je do 25% formiranih askospora, 4 je od 25% do 50%, a u 1 je od 50% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 13,93%.

Pseudotecija-kategorija 1     

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis III

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore – sorta Zlatni Delišes (00 BBCH) do početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (01 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 62 pregledane pseudotecije u 40 nema formiranih askospora, u 19 je do 25% formiranih askospora, a u 3 je od 25% do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  10,08%Kod sorte Ajdared od  pregledanih 50 pseudotecija u 45 nema formiranih askospora, a u 5 je do 25% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 2,5%.

Pseudotecija-kategorija 1   

 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Pojava velike repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

U žutim klopkama (Merikovim sudovima) koje su postavljene u useve uljane repice, kao i vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) u niskim brojnostima. U toku je početak naseljavanja ove štetočine na repičišta.

Takođe, u klopkama i prilikom vizuelnih pregleda registruju se visoke brojnosti imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) čiji je izlazak sa mesta prezimljavanja registrovan prošle nedelje. U toku je masovna migracija ove štetočine na repičišta, kao i početak dopunske ishrane imaga.

Imago male i velike repičine pipe

U narednom periodu se najavljuju niske temperature koje će uticati na smanjenu aktivnost navedenih štetočina.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis II

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore – sorta Zlatni Delišes (00 BBCH) do početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (01 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Zlatni delišes od 58 pregledanih pseudotecija u 42 nema formiranih askospora, u 20 je do 25% formiranih askospora, a u 1 je od 25 do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  9,48%. Kod sorte Ajdared od  pregledanih 50 pseudotecija u 46 nema formiranih askospora, a u 4 je do 25% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 2%.

Pseudotecija-kategorija 1  

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Pojava male repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

U žutim klopkama (Merikovim sudovima) koje su postavljene u useve uljane repice, kao i vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Porast temperatura u prethodnom periodu inicirao je izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja i migraciju na useve uljane repice.

Mala repičina pipa u Merikovoj posudi

Mala repičina pipa u usevu uljane repice

S obzirom da je u toku početak migracije ove štetočine na useve uljane repice, i u klopkama i prilikom vizuelnih pregleda registrovani su pojedinačni primerci. Toplo vreme koje se prognozira i za naredne dane dovešće do njihove masovnije pojave na usevima, ali se ne očekuje početak polaganja jaja.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Zlatni Delišes od 63 pregledane pseudotecije u 50 nema formiranih askospora, a u 13 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  5,15%. Kod sorte Ajdared od  pregledanih 56 pseudotecija nema formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 0%.

 

Pseudotecija-kategorija 1    

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 24% biljaka. Simptomi su prisutni na donjim (najstarijim) listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju piknidi.

Simptom suve truleži uljane repice

Tkivo u okviru pega se suši i ispada, a ukoliko je prisutan veći broj pega one se spajaju i dovode do sušenja lista. U kasnijim fazama razvoja, ukoliko se infekcija proširi na stablo može doći do loma i poleganja biljaka. Infekcije na mahunama mogu dovesti do njihovog prevremenog pucanja i rasipanja semena.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće  vreme ukoliko bude bilo potrebe za suzbijanje ovog patogena.

Aktivnost obične kruškine buve u zasadima krušaka

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 2,5. Prisustvo jaja nije uočeno.

Prezimljujući imago obične kruškine buve

Porast temperature u proteklih par dana uticao je na početak aktivnosti ove štetočine. S obzirom da se prognoziraju slični vremenski uslovi, u narednih nekoliko dana se očekuje početak polaganja jaja.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 3 lista razvijena (BBCH 13) do faze 3 stablo vidljivo (BBCH 23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Simptom pepelnice, rđe i sive pegavosti lista pšenice

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% biljaka sa simptomima rđe

% biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima sive pegavosti

Bač

BBCH 21

10

0

14

Futog

BBCH 23

8

12

8

Gložan

BBCH 22

0

16

0

Gospođinci

BBCH 22

6

0

2

Temerin

BBCH 12

0

0

0

Kać

BBCH 13

0

0

0

 

Iz prikazanih vizuelnih pregleda može se videti da se u usevima iz optimalnih rokova setve, koji se nalaze u različitim fazama bokorenja, registruje prisustvo najznačajnijih patogena u proizvodnji pšenice. Prisustvo simptoma rđe registruje se na do 10% biljaka, a za razliku od prethodne dve godine gde u ovom periodu nije registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice, ove godine je ovaj patogen prisutan na do 14% biljaka. Ovakva situacija na parcelama je posledica nižih temperatura i veće količine padavina tokom oktobra i novembra, u odnosu na prethodne dve godine, koje favoruzuju razvoj navedenog patogena. Na usevima iz kasnijih rokova setve, koji se nalaze u različitim fazama razvoja lista, nije registrovano prisustvo patogena.

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 3 stabla vidljiva (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis).

Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% biljaka sa simptomima rđe

% biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

Futog

BBCH 23

0

2

24

Gospođinci

BBCH 22

0

0

10

 

Visok nivo prisustva simptoma mrežaste pegavosti lista ječma rezultat je povoljnih uslova koji su vladali tokom oktobra i novebra, i ukazuju na dodatni oprez u proizvodnji jer se sa velikim infektivnim potencijalom patogena ulazi u sledeću godinu.

Kao posledica pada temperatura u usevima pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadelidae) i vaši (Aphididae) u niskim brojnostima.

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ozimih useva pšenice i ječma.

Na svim navedenim lokalitetima vizuelnim pregledom parcela registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara. U odnosu na prethodne godine, ove proizvodne sezone se registruje njihova povećana aktivnost.

Aktivne rupe od glodara

 

Proizvođačima pšenice i ječma se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru mogu se primeniti registrovani rodenticidi. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad