Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Braon mramorasta stenica - Halyomorpha halys

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledima voća, vinove loze, ratarskih i povrtarskih kultura, registruje se prisustvo odraslih jedinki, jajnih legala i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

Slika 1: Odrasle jedinke braon mramoraste stenice

Naseljavanje imaga ove štetočine u useve i zasade sa mesta prezimljavanja registrovano je tokom prve dekade maja. Prva jajna legla uočena su početkom juna, dok je početak piljenja larvi registrovan u drugoj polovini juna.

 

Slika 2: Jajno leglo i larve braon mramoraste stenice

Na našem terenu najintenzivniji pritisak od ove štetočine registruje se u zasadima voća (trešnja, breskva, leska, kuruška, šljiva) na severnim obroncima Fruške gore u blizini šume.

Slika 3: Odrasle jedinke i larve braon mramoraste stenice na plodovima voća

Braon mramorasta stenica napada veliki broj biljnih vrsta, među kojima je i veliki broj poljoprivrednih kultura. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptom napada su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Plodovi sa pomenutim simptomima gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Indirektne štete se ogledaju u tome što mesta uboda predstavljaju ulazni otvor za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

RC Novi Sad nastavlja sa kontinuiranim monitoringom ove štetočine, i pravovremeno će obaveštavati poljoprivredne proizvođače o hemijskim merama zaštite koje je potrebno sprovesti.

Cikada Reptalus panzeri

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kukuruza se u zavisnosti od vremena setve i prethodno sprovedenih agrotehničkih mera nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19) do faze početak pojave metlice (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom usve registruje se prisustvo odraslih jedinki cikade Reptalus panzeri.

Slika 1: Odrasla jedinka cikade Reptalus panzeri

Ova cikada je vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke eklodiraju tokom juna meseca i odlaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Zatim ženke polažu jaja na koren kukuruza. Kada se ispile, larve počinju da se hrane na korenu. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve nastavljaju svoj razvoj.

U borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Jedna od mera borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način prekida životni ciklus cikade i znatno smanjuje populacija insekata u narednoj godini.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XIII

Na lokalitetu Čenej jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni (T-faza).

Ispražnjenost pseudotecija kod obe sorte iznosi 100%. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora.

 

Slika 1: Ispražnjena pseudotecija

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Prisustvo žitnog pivca u usevima ozimih strnina

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja ploda i sazrevanja.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki žitnog pivca (Anisoplia austriaca). U toku je dopunska ishrana i kopulacija imaga ove štetočine.

 

Slika 1: Odrasle jedinke žitnog pivca

Štetočina je uglavnom prisutna na obodima parcela, dok mu se brojnosti smanjuju ka središnjem delu parcela.

Odrasle jedinke žitnog pivca nanose najveće štete usevima žita u vreme mlečne i voštane zrelosti. U tim fazama intenzivno se hrane zrnima, a da bi završili dopunsku ishranu potrebno im je 9-10 klasova žita.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u najtoplijem delu dana kada je aktivnost žitnog pivca najveća. Ukoliko se regitruje od 3 do 5 odraslih jedinki po metru kvadratnom preporučuje se primena hemijskih mera zaštite. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje žitnog pivca, ali se zaštita može sprovesti nekim od navedenih insekticida:

·        Durbin EW (cipermetrin) u količini 0,6 l/ha (karenca 10 dana) ili

·        Cythrin 250 EC (cipermetrin) u količini 0,24 l/ha (karenca 10 dana)

Prilikom izbora insekticida obavezno se mora voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Prouzrokovač šturosti klasa (Fusarium graminearum)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvića ploda (faze mlečne zrelosti), dok se usevi ječma nalaze u različitim fazama sazrevanja (faze voštane zrelost).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa, odnosno šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum). Intenzitet prisustva navedenog patogena je različit i kreće se od pojedinačno napadnutih klasova do 9%, pa sve do parcela na kojima se beleži visok procenat napadnutih klasova (gde nisu sprovedene mere zaštite u cvetanju). Procenat zaražene površine klasa se kreće od 5 do 90%.

 

Slika 1: Simptom napada fuzarioze klasa

Zaraženi klasovi počinju da blede, vreteno izumire, a zrna iznad vretena ostaju štura. U uslovima povećane vlažnosti na zaraženim klasovima se javlja ružičasta micelija.

Štete koje pričinjava ovaj patogen su višestruke. Utiče direktno na smanjenje prinosa i kvalitet zrna. Takođe, značaj ovog patogena se ogleda i u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Ostvarenju infekcije i razvoju bolesti pogoduju česte padavine i visoka relativna vlažnost vazduha u fazama cvetanja. Na našem regionu cvetanje ječma započelo je tokom prve nedelje maja, a pšenice nedelju dana kasnije. Vremenski uslovi u ovom periodu kao i tokom kasnijih faza cvetanja, sa čestim i obilnim padavinama (lokalno i preko 150 litara po metru kvadratnom), stvarali su izuzetno povoljne uslove za ostvarenje infekcije i dalje širenje fuzarioze klasa. Takođe, ovakvi uslovi su na velikom broju parcela onemogućili pravovremeno sprovođenje hemijskih mera zaštite što je dovelo do intenzivnijeg prisustva navedenog patogena.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

Tripsi u usevu prolećnog luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se u zavisnosti od vremena setve i prethodno primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Slika 1: Usev prolećnog luka BBCH 15

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Trenutno se na usevima luka registruje 0,3 larve po listu.

Slika 2: Imaga i larve tripsa

Na našem terenu u toku je vađenje ozimih lukova, pa se u narednom periodu očekuje migracija tripsa na prolećne lukove.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa u usevima prolećnog luka i po postizanju praga štetnosti (od 1 do 2 larve po listu) signaliziraće tretman.

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

RC Novi Sad vrši monitoring kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) pomoću svetlosnih lovnih lampi, koje su postavljene na lokalitete Gložan i Gospođinci, i vizuelnih pregleda. Početak leta prve generacije ove štetočine započeo je tokom treće dekade maja, od kada se na svetlosnim lovnim lampama redovno registruju ulovi.

Slika 1: Imaga kukuruznog plamenca

Česte i obilne padavine u prethodnom periodu ometaju let leptira kukuruznog plamenca, pa su i brojnosti ove štetočine na svetlosnim lovnim lampama značajno manje u odnosu na prethodne godine.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca na do 4% biljaka. U toku je polaganje jajnih legala prve generacije ove štetočine.  

Slika 2: Jajno leglo kukuruznog plamenca

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca i signaliziraće pravo vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii XI-kraj primarnih infekcija!

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba ranih sorti trešnje, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi od plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 85).

Ispražnjenost apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) iznosi 100%. U pregledanim apotecijama nije registrovano prisustvo askospora. Završen je period primarnih infekcija od ovog patogena.

 

Slika 1: Ispražnjena apotecija

Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi u fenofazi cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 57) do cvetne kapice odvojene od drški ( BBCH 60).

Slika 1: Faza vinove loze BBCH 57

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada 1U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Slika 2: Larva prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus je jedini poznati vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE.

Ova cikada je izraziti monofag što znači da svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Larve se pile od polovine maja i prolaze kroz pet razvojnih stadijuma. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu i ostaju u vinogradu sve do septembra.

Direktne štete od ishrane ovih cikada (ishranjuju se floemskim sokovima) su zanemarljive, ali su zato indirektne štete, kao vektori fitoplazme FD, izuzetno velike.

S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XII

Na lokalitetu Čenej jabuke se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni (T-faza).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes i Ajdared iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 90%, dok kod sorte Ajdared iznosi 96%.

 

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad