Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

 Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od jedan do tri lista razvijena (BBCH 11-13).

Slika 1: Vinova loza BBCH 13

Vizuelnim pregledom vinograda registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) na kori lastara. Ovo je patogen koji se javlja svake godine i široko je rasprostranjen na fruškogorskom vinogorju.

Zaraženi lastari su sivobele boje i na njima se nalaze crni piknidi odnosno plodonosna tela ove gljive. Lastari su oštećeni u osnovi, dolazi do njihovog prstenovanja i lomljenja, a u kasnijem delu sezone cvasti i grozdovi se suše. Napadnuta loza slabije dozreva i lakše izmrzava u toku zime.

Slika 2: Simptom crne pegavosti na lastaru

Na listovima se javljaju sitne, svetlo zelene, hlorotične, kružne pege sa tamnim centrom. Pri jakoj zarazi list požuti i opadne.

Slika 3: Simptom crne pegavosti na listu iz prethodnih sezona

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima vinove loze i na vreme će signalizirati pravo vreme za tretman.

Crna pegavost vinove loze

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od pucanje pupoljaka: zeleni listić lastara jasno vidljiv (BBCH 09) do faze tri lista razvijena (BBCH 13).

Slika 1: Zasad vinove loze BBCH 13

Vizuelnim pregledom vinograda registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) na kori lastara. Ovo je patogen koji se javlja svake godine i široko je rasprostranjen na fruškogorskom vinogorju.

 

Slika 2: Simptom crne pegavosti vinove loze na lastaru

Zaraženi lastari su sivobele boje i na njima se nalaze crni piknidi odnosno plodonosna tela ove gljive. Lastari su oštećeni u osnovi, dolazi do njihovog prstenovanja i lomljenja, a u kasnijem delu sezone cvasti i grozdovi se suše. Napadnuta loza slabije dozreva i lakše izmrzava u toku zime.

Na listovima se javljaju sitne, svetlo zelene, hlorotične, kružne pege sa tamnim centrom. Pri jakoj zarazi list požuti i opadne.

Slika 3: Simptomi crne pegavosti vinove loze na listovima iz prethodne sezone

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima vinove loze i na vreme će signalizirati pravo vreme za tretman.

Početak leta pepeljastog grožđanog moljca

Na području delovanja RC Novi Sad, punktovi Čerević i Neštin, na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze registruju se prvi ulovi pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

Odrasle jedinke L. botrana

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pepeljasti grožđani moljac

Na severnim obroncima Fruške Gore vinova loze se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fazi bobice veličine graška, grozdovi obešeni (BBCH 75) do faze zatvaranje grozdova: potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

Vizuelnim pregledom vinograda registruje se prisustvo jaja pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u indeksu napada 0,5. U toku je let leptira i polaganje jaja druge generacije ove štetočine. Ženke druge generacije polažu jaja na bobice grozda.

 

Jaje Lobesia botrana

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.
Početak piljenja larvi pepeljastog grožđanog moljca

Na području delovanja RC Novi Sad vinova loza se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fazi cvast jasno vidljiva (BBCH 53) do faze cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni (BBCH 55).

Na punktu Neštin registrovane su ispiljene larve prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).  Tek ispiljene larve se nalaze unutar cvasti i indeks njihovog prisustva je 1. Takođe, registrovano je i prisustvo jaja u indeksu napada 3.
 
Larva Lobesia botrana
 

S obzirom da je ovo sam početak piljenja larvi, hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju. RC Novi Sad će nastaviti sa praćenjem ove štetočine i u periodu intenzivnijeg piljenja larvi signalizirati vreme za primenu insekticida.

Polaganje jaja pepeljastog grožđanog moljca

Na području delovanja RC Novi Sad vinova loza se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fazi od 6 listova razvijeno (BBCH 16) do faze cvast jasno vidljiva (BBCH 53).

Na punktu Neštin u toku je polaganje jaja prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Jaja su položena na tek formiranim cvastima u indeksu napada 2,5.
 
Jaje Lobesia botrana
 

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Novi Sad će nastaviti sa praćenjem ove štetočine i u periodu piljenja larvi signalizirati vreme za primenu insekticida.

Pepeljasti grožđani moljac

Na severnim obroncima Fruške Gore vinova loza se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fenofazi od 07 do 15 BBCH (od početak pucanja pupoljaka do pet listova razvijeno).

U našim proizvodnim uslovima pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana)   razvija tri generacije godišnje. Gusenice nakon piljenja upredaju cvasti vinove loze unutar kojih se hrane. Pored direktnih oštećenja, gusenice svojom ishranom na cvastima otvaraju put za naseljavanje i razvoj sive truleži vinove loze (Botrytis cinerea).

Pepeljasti grožđani moljac prati se na tri vinogradarska lokaliteta, Sremski Karlovci, Čerević i Neštin. Brojnost odraslih jedinki prati se svakodnevno pomoću feromonskih klopki koje su postavljane direktno u zasade vinove loze. Dinamika leta imaga prikazana je na grafiku:

 

Vizuelnim pregledima vinove loze registrovano je prisustvo sveže položenih jaja ove štetočine na grozdićima loze. Na osnovu dužine embrionalnog razvoja piljenje larvi očekuje se tokom sledeće nedelje. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Jaja pepeljastog grožđanog moljca na grozdićima vinove loze

Pepeljasti grožđani moljac

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) prati se na tri vinogradarska lokaliteta – Neštin, Čerević i Sremski Karlovci. Pojava i dinamika leta odraslih jadinki prati se pomoću feromonskih klopki, a najveća brojnost tokom ove vegetacije registruje se na lokalitetu Neštin.

 

Vizuelnim pregledom vinove loze uočeno je prisustvo larve prve generacije ove štetočine samo na lokalitetu Neštin. Na pregledanih 500 grozdova registrovana je jedna larva. Ovakva brojnost larvi za sada ne iziskuje mere zaštite, a praćenje ove štetočine se nastavlja.

 

Larva zapreda grozd

 

Larva pepeljastog grožđanog moljca