Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Cikada Reptalus panzeri

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kukuruza se u zavisnosti od vremena setve i prethodno sprovedenih agrotehničkih mera nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19) do faze početak pojave metlice (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom usve registruje se prisustvo odraslih jedinki cikade Reptalus panzeri.

Slika 1: Odrasla jedinka cikade Reptalus panzeri

Ova cikada je vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke eklodiraju tokom juna meseca i odlaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Zatim ženke polažu jaja na koren kukuruza. Kada se ispile, larve počinju da se hrane na korenu. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve nastavljaju svoj razvoj.

U borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Jedna od mera borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način prekida životni ciklus cikade i znatno smanjuje populacija insekata u narednoj godini.

Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi u fenofazi cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 57) do cvetne kapice odvojene od drški ( BBCH 60).

Slika 1: Faza vinove loze BBCH 57

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada 1U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Slika 2: Larva prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus je jedini poznati vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE.

Ova cikada je izraziti monofag što znači da svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Larve se pile od polovine maja i prolaze kroz pet razvojnih stadijuma. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu i ostaju u vinogradu sve do septembra.

Direktne štete od ishrane ovih cikada (ishranjuju se floemskim sokovima) su zanemarljive, ali su zato indirektne štete, kao vektori fitoplazme FD, izuzetno velike.

S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava cikade Reptalus panzeri

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri

Cikada Reptalus panzeri

Ova cikada je vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje  i prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke eklodiraju tokom juna meseca i odlaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Zatim ženke polažu jaja na koren kukuruza. Kada se ispile, larve počinju da se hrane na korenu. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve nastavljaju svoj razvoj.

U borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Jedna od mera borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način znatno smajuje brojnost ove cikade.

Pojava cikade Reptalus panzeri

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama rasta stabla.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Cikada Reptalus panzeri

Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se ishranjuju na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i odlaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza. Nakon piljenja, larve počinju da se hrane korenom kukuruza a ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve neometano nastavljaju razvoj.

U borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Jedna od mera borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način znatno smajuje brojnost ove cikade.

Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Novi Sad registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa  na gajenim, ukrasnim i biljkama iz spontane flore. Od gajenih biljaka najveće prisustvo ove cikade registrovano je na vinovoj lozi, naročito u vinogradima u kojima je redukovana upotreba insekticida.  

 Ova štetočina je izraziti polifag koja svoje razviće može da završi na biljkama iz preko 50 familija. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u vidu jaja koja polaže u pupoljke ili u koru biljke domaćina.

Direktne štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju sisajući sokove iz floema najmlađih biljnih delova. Indirektne štete su od većeg značaja, nastaju usled obilnog lučenja medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Prisustvo ove štetočine najlakše se uočava na osnovu belih voštanih tvorevina koje luče larve na grančicama i naličju listova raznih biljaka.

Ukoliko dođe do prenamnoženje ove štetočine neophodno je izvršiti mehaničko uklanjanje napadnutih biljnih delova.

Pojava cikade Reptalus panzeri

Na teritoriji RC Novi Sad registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri u usevima kukuruza. Ova cikada je vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza.

Ima jednu generaciju godišnje  i prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Odrasle jedinke eklodiraju tokom juna meseca i odlaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Zatim ženke polažu jaja na koren kukuruza. Kada se ispile, larve počinju da se hrane na korenu. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve nastavljaju svoj razvoj.

Kao mere borbe ne preporučuje se primene insekticida nego izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz-pšenica jer se na taj način znatno smanjuje brojnost ove cikade.

Cikada Reptalus panzeri na kukuruzu