Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Zelena breskvina vaš

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 67) do faze kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69).

Slika 1: Zasad breskve BBCH 69

Vizuelnim pregledom zasada i otresanjem grančica registrovano je prisustvo larvi zelene breskvine vaši (Myzus persicae). U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Slika 2: Larva zelene breskvine vaši

Zelena breskvina vaš prezimljava u stadijumu jajeta na breskvama, a ređe na šljivi i trešnji. U proleće se razvija nekoliko generacija beskrilnih ženki, da bi se tokom maja javile krilate jedinke koje preleću na ostale kulture. Štete pričinjavaju sisajući sokove na listovima koji se uvrću, mladarima koji zaostaju u porastu i plodovima koji se deformišu i obezbojavaju.

Slika 3: Larve zelene breskvine vaši na mladaru iz prethodne sezone

Slika 4: Larve zelene breskvine vaši na plodu iz prethodne sezone

Obilje medne rose koju luči ova vaš, predstavlja idealnu podlogu za razvoj gljive čađavice. Pored direktnih šteta, zelena breskvina vaš pričinjava i velike indirektne štete. Ona je vektor preko 80 biljnih virusa veoma opasnih za biljnu proizvodnju. Za koštičave voćne vrste veoma je značajna njena uloga kao vektora virusa šarke šljive (Plum pox virus).

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima bresaka i nektarina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena!

Tripsi u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak cvetanja (BBCH 61) do faze punog cvetanja (BBCH 65).

Slika 1: Faza breskve BBCH 65

Vizuelnim pregledom zasada i otresanjem grančica registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 1,66. U toku je naseljavanje imaga tripsa na otvorene cvetove.

Slika 2: Imago tripsa

U vreme cvetanja bresaka i nektarina odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi precvetavanja i početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi tripsa, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa u zasadima bresaka i nektarina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

U fazama cvetanja voća strogo je zabranjena primena insekticida!

Kovrdžavost lista breskve

Na području delovanja RC Novi Sad, na severnim obroncima Fruške gore, kod bresaka i nektarina ranih grupa zrenja došlo je do potpunog razmicanja pupoljaka i pojave “zelene tačke” (BBCH 09), dok se srednje i kasne grupe zrenja nalaze u fazi od početak do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

Slika 1: Faza beskve "zelena tačka" (BBCH 09)

U ovim fazama razvoja i u vlažnim uslovima, breskve i nektarine su osetljive na infekciju od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Kovrdžavost lista breskve predstavlja jednog od ekonomski najznačajnijih patogena u proizvodnji bresaka i nektarina kod nas. Ukoliko dođe do infekcije napadnuti listovi prevremeno opadaju i tokom sezone dolazi do retrovegetacije odnosno formiranja nove lisne mase, što dovodi do iznurivanja voćaka. Kao posledica napada smanjena je rodnost u narednoj godini, iznurene voćke su podložne izmrzavanju u toku zime i lakše podležu napadu od strane drugih patogena.

Slika 2: Simptom kovrdžavosti lista breskve iz prethodnih sezona

Prema trenutnoj vremenskoj prognozi u narednom periodu se prognozira suvo i prohladno vreme. Ovakvi najavljeni uslovi ne pogoduju ostvarenju infekcije od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve pa se za sada ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

S obzirom da smo ušli u kritičan period za zaštitu bresaka i nektarina od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuju redovni obilasci zasada u cilju utvrđivanja fenofaza razvoja, kao i redovno praćenje vremenske prognoze.

Video material o prouzrokovaču kovrdžavosti lista breskve i načinu utvrđivanja fenofaza razvoja bresaka i nektarina možete pogledati na Youtube kanalu PIS-a na ovom linku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima bresaka i nektarina i na vreme će signalizirati pravo vreme za tretman.

Zelena breskvina vaš

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 67) do faze kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69).

Vizuelnim pregledom zasada i otresanjem grančica registrovano je prisustvo larvi zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u indeksu napada 1. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Slika 1: Larve zelene breskvine vaši

Zelena breskvina vaš prezimljava u stadijumu jajeta na breskvama, a ređe na šljivi i trešnji. U proleće se razvija nekoliko generacija beskrilnih ženki, da bi se tokom maja javile krilate jedinke koje preleću na ostale kulture. Štete pričinjavaju sisajući sokove na listovima koji se uvrću, mladarima koji zaostaju u porastu i plodovima koji se deformišu i obezbojavaju. Obilje medne rose koju luči ova vaš, predstavlja idealnu podlogu za razvoj gljive čađavice. Pored direktnih šteta, zelena breskvina vaš pričinjava i velike indirektne štete. Ona je vektor preko 80 biljnih virusa veoma opasnih za biljnu proizvodnju. Za koštičave voćne vrste veoma je značajna njena uloga kao vektora virusa šarke šljive (Plum pox virus).

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima bresaka i nektarina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Naseljavanje tripsa u zasade bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak cvetanja (BBCH 61) do faze punog cvetanja (BBCH 65).

Slika 1: Cvetanje bresaka

Vizuelnim pregledom zasada i otresanjem grančica registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 1,5. U toku je naseljavanje imaga tripsa na otvorene cvetove.

Slika 2: Imago tripsa u cvetu

 

U vreme cvetanja bresaka i nektarina odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi tripsa, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa u zasadima bresaka i nektarina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

U fazama cvetanja voća strogo je zabranjena primena insekticida!

Prisustvo štetočina u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u fazi od zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09) do faze početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 61).

Vizuelnim pregledom zasada i otresanjem grančica registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 0,5. U toku je početak naseljavanje imaga tripsa na otvorene cvetove.

Imago tripsa

 

U vreme cvetanja odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

Takođe, vizuelnim pregledom zasada i otresanjem grančica registrovano je prisustvo larvi zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u indeksu napada 1. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Larva zelene breskvine vaši

Zelena breskvina vaš prezimljava u stadijumu jajeta na breskvama, a ređe na šljivi i trešnji. U proleće se razvija nekoliko generacija beskrilnih ženki, da bi se tokom maja javile krilate jedinke koje preleću na ostale kulture. Štete pričinjavaju sisajući sokove na listovima koji se uvrću, mladarima koji zaostaju u porastu i plodovima koji se deformišu i obezbojavaju. Obilje medne rose koju luči ova vaš, predstavlja idealnu podlogu za razvoj gljive čađavice. Pored direktnih šteta, zelena breskvina vaš pričinjava i velike indirektne štete. Ona je vektor preko 80 biljnih virusa veoma opasnih za biljnu proizvodnju. Za koštičave voćne vrste veoma je značajna njena uloga kao vektora virusa šarke šljive (Plum pox virus).

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima bresaka i nektarina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava tripsa u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi cvetna loža otvorena: krunični listići vidljivi (BBCH 57), do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) na otvorenim cvetovima u indeksu napada 0,5.

Slika: imago tripsa u cvetu

 

U vreme cvetanja odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava tripsa u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60), do faze puno cvetanje (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u otvorenim cvetovima u indeksu napada 3.

Imago tripsa na cvetu

 

U vreme cvetanja odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Početak leta breskvinog smotavca

Na području delovanja RC Novi Sad, punkt Čerević, registrovan je prvi ulov imaga breskvinog smotavca (Cydia molesta).

Imago breskvinog smotavca

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Žilogriz (Capnodis tenebrionis) u zasadima bresaka i nektarina

Vizuelnim pregledom bresaka i nektarina (lokalitet Čerević) registrovano je prisustvo imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis) u vršnim delovima krošnje.

Imago C. tenebrionis

Odrasle jedinke ove štetočine dopunski se ishranjuju listovima i lisnim peteljkama različitih koštičavih vrsta, nakon čega polažu jaja na donji deo stabla ili na zemljište oko stabla. Nakon piljenja larve se ubušuju u zoni korenovog vrata i korena. Usled napada žilogriza dolazi do sušenja delova pa i čitavih stabala.

Zaštita od ove štetočine podrazumeva skup mehaničkih, agrotehničkih i hemijskih mera borbe:

·        Upotreba nezaraženog sadnog materijala prilikom podizanja zasada

·        Pri podizanju novih zasada tretiranje iskopanih jama zemljišnim insekticidima

·        Uklanjanje i spaljivanje zaraženih stabala

·        Na iskrčenim površinama ne podizati nove zasade 3-5 godina

·        Mehaničko sakupljanje odraslih jedinki

·        Suzbijanje odraslih jedinki u vreme dopunske ishrane

·       Zaštita zemljišta PVC folijom u cilju sprečavanja polaganja jaja

·       Navodnjavanje i češća obrada zemljišta doprinose visokoj smrtnosti larvi

1 - 10 Next