Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Slika 1: Usev krompira BBCH 15

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i jajnih legala krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je kopulacija imaga i početak polaganja jaja ove štetočine. S obzirom na prognozirane temperature u narednim danima se očekuje početak piljenja larvi.

Slika 2: Kopulacija imaga i jajno leglo krompirove zlatice

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima krompira i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i jajnih legala krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je kopulacija imaga i početak polaganja jaja ove štetočine. S obzirom na prognozirane temperature u narednim danima se očekuje početak piljenja larvi.

Kopulacija imaga i jajno leglo krompirove zlatice

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima krompira i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području delovanja RC Novi Sad započela je setva krompira namenjenog za ranu proizvodnju, a počela je i priprema zemljišta za setvu krompira namenjenog za jesenju proizvodnju.

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) je najznačajnija štetočina u proizvodnji krompira na našem regionu. Naročito je ugrožena proizvodnja na lokalitetima Futog, Gložan, Begeč, Gajdobra i Despotovo gde su u prethodnim sezonama registrovane i najveće štete. Monitoring ove štetočine vrši se pomoću feromonskih klopki i vizuelnih pregleda.

 

Feromonska klopka za krompirovog moljca

 

Štete nanose larve hraneći se na krtolama tokom vegetacije u polju, ali i u skladištima pri povoljnim uslovima. Napadnute krtole gube tržišnu vrednost, brzo podležu napadu patogena i propadaju.

Krtole sa simptomom oštećenja od krompirovog moljca

 

U ovom trenutku, pre setve krompira namenjenog za jesenju proizvodnju koji je i najugroženiji od ove štetočine, proizvođačima se preporučuju sledeće preventivne mere kontrole:

·        Setva sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda (rane i srednje rane sorte) jer su najugroženije sorte sa dugom vegetacijom;

·        Korišćenje zdravih i neoštećenih krtola. Oštećene krtole je neophodno uništiti;

·        Duboka sadnja (optimalna dubina sadnje 15 cm);

·        Formiranje visokih bankova.

Hemijske mere zaštite u suzbijanju krompirovog moljca predstavljaju samo korektivne mere, a za uspešnu zaštitu useva krompira od ove štetočine neophodna je i primena svih raspoloživih preventivnih mera.

Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je setva krompira namenjenog za ranu proizvodnju, a počela je i priprema zemljišta za setvu krompira namenjenog za jesenju proizvodnju.

Slika 1: setva ranog krompira

 

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) je najznačajnija štetočina u proizvodnji krompira na našem regionu. Naročito je ugrožena proizvodnja na lokalitetima Futog, Gložan, Begeč, Gajdobra i Despotovo gde su u prethodnim sezonama registrovane i najveće štete.

Štete nanose larve hraneći se na krtolama tokom vegetacije u polju, ali i u skladištima pri povoljnim uslovima. Napadnute krtole gube tržišnu vrednost, brzo podležu napadu patogena i propadaju.

Slika 2: krtole sa simptomom oštećenja od krompirovog moljca

 

U ovom trenutku, pre sadnje krompira namenjenog za jesenju proizvodnju koji je i najugroženiji od ove štetočine, proizvođačima se preporučuju sledeće preventivne mere kontrole:

·        Sadnja sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda (rane i srednje rane sorte) jer su najugroženije sorte sa dugom vegetacijom;

·        Korišćenje zdravih i neoštećenih krtola. Oštećene krtole je neophodno uništiti;

·        Duboka sadnja (optimalna dubina sadnje 15 cm);

·        Formiranje visokih bankova.

Hemijske mere zaštite u suzbijanju krompirovog moljca predstavljaju samo korektivne mere, a za uspešnu zaštitu useva krompira od ove štetočine neophodna je i primena svih raspoloživih preventivnih mera.

Krompirov moljac

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi krompira se nalaze u različitim fazama starenja: većina lišća požutelo do vađenje krtola (BBCH 93-99).

Vizuelnim pregledom krtola koje su ostale na parcelama nakon vađenja krompira, registrovano je prisustvo ispiljenih jaja i larvi krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Proizvođačima se preporučuje da nakon vađenja sve krtole sklanjaju sa parcele u što kraćem roku, i da zaostale krtole nakon vađenja unište jer upravo one doprinose povećanju brojnosti i umnožavanju ove štetočine.

Još jednom podsećamo proizvođače krompira da je u toku maksimum leta III generacije krompirovog moljca i da se na feromonskim klopkama svakodnevno povećavaju ulovi odraslih jedinki. U narednom periodu očekuje nas suv period sa izuzetno visokim temperaturama, što će dodatno pogodovati razvoju ove štetočine. Sve raspoložive mere kontrole krompirovog moljca koje se u ovom momentu preporučuju mogu se pogledati u preporuci od 05.08. (Vidi preporuku).

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Sad rane sorte krompira se nalaze u fazi većina lišća požutelo do faze vađenje krtola (BBCH 93-99), dok se kasne sorte nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-65).

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve krompira (lokalitet Gložan) svakodnevno se beleže ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

U toku je let treće generacije ove štetočine. Brojnosti na klopkama su za sada niske i ne predstavljaju rizik od nastanka šteta, ali je neophodno usmeriti pažnju na sve preventivne mere kontrole:

·        Na parcelama na kojima se krompir neće vaditi u narednom periodu neophodno je stalno održavanje bankova i navodnjavanje, u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole

·        Skratiti vreme od sazrevanja cime ili desikacije do vađenja krompira

·        Vađenje se mora uskladiti sa mogućnošću sklanjanja krtola sa njive. Krtole ne ostavljati na parcelama, već što pre unositi u skladišta (slika 2)

·        U skladištima temperatura vazduha mora biti ispod praga razvoja krompirovog moljca (<10°C). Na svim otvorima skladišta moraju biti obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki

·        Pratiti preporuke na portalu PIS-a

Hemijske mere zaštite za sada se ne preporučuju, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Zaštita krompira

Na području delovanja RC Novi Sad, punkt Futog, usevi krompira se nalaze u fazi devet i više listova na glavnoj stabljici razvijeno (BBCH 19).

Faza krompira

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je početak piljenja larvi ove štetočine, sa indeksom napada 1,5.

Larve krompirove zlatice

Imaga i larve su štetni stadijumi ove štetočine koji se ishranjuju svim vegetativnim delovima krompira. Pri jačem napadu mogu u potpunosti uništiti biljke krompira i dovesti do velikih gubitaka u prinosu.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva krompira i ukoliko se registruje prisustvo larvi  neophodno je izvršiti hemijski tretman nekim od sledećih insekticida:

·         Actara 25 WG (tiametoksam) 60-70 g/ha

·         Confidor 200 SL (imidakloprid) 0,2-0,3 l/ha

·         Tonus (acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha

·         Nurelle D (hlorpirifos + cipermetrin) 0,5-0,9 l/ha

Takođe, na ovom punktu se prati i let krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Na klopkama koje su postavljene od 14.4. za zada nisu ulovljena imaga ove štetočine. Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja krompirovog moljca.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetočina u usevu krompira.
Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Na lokalitetu Futog usevi krompira nalaze se u fazi ravijeno 5 do 6 troliski (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom lišča krompira registrovano je prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u indeksu napada 0,2 i jaja u indeksu napad 0,41.

Imago krompirove zlatice
 
 

Jaja krompirove zlatice

Krompirova zlatica prezimljava kao odrasli insekt u zemljištu na površinama gde je gajen krompir. Imago izlazi u proleće i odmah počinje da se hrani lišćem krompira. Nakon kopulacije ženke polažu jaja na naličije listova u gomilicama od 25 do 80 komada. Jaja su narandžaste boje i lako se uočavaju na zelenim listovima. Najveće štete prave larve koje se takođe hrane lišćem. Usled ishrane imaga i larvi može doći do uništavanja celokupne lisne mase. S obzirom da su hemijske mere zaštite usmerene na suzbijanje larvi insekticidni tretman još uvek nije potreban. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu krompira.