Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis III

Na području delovanja RC Leskovac, na punktu Zalužnje, sorta jabuke Ajdared se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, registruje se prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Od pregledane  51 pseudotecije, u 45 nema formiranih askospora, dok je u 6 do 25% formiranih askospora. Dozrelost pseudotecija je 2,94%.

pseudotecija III

Velika slika

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis II

Na području delovanja RC Leskovac, lokalitet Zalužnje, jabuke sorte Ajdared se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

jabuka faza BBCH 00

velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka, sakupljenog 19.2.2021, registruje se formiranje askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore. Dozrelost pseudotecija iznosi 0%.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I

Na lokalitetu Zalužnje, sorta jabuke Ajdared, nalazi se u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

jabuka BBCH 00

velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka, registruje se formiranje askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

pseudotecija

velika slika

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, usevi ozime pšenice nalaze se u fazi bokorenja, vidljivo od tri do četri stabla (BBCH 23-24).

usev pšenice (BBCH 23-24)

Velika slika 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo lisnih vaši (Aphididae), a ni aktvnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Leskovac nastavlja sa paćenjem zdravstveog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od dva do četiri lista razvijeno (BBCH 12 – 14), u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve.

pšenica - faza razvoja
Aphididae -beskrilna forma

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na 1% do 3% biljaka, dok prisustvo  cikada (Cicadelidae) nije registrovano. Trenutna temperatura kao i prognozirane niske temperature za predstojeći period usporiće aktivnost i razvoj navedenih štetočina.

Pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo aktvnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis), kao ni prisustvo simptoma bolesti.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice se, zavisno od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u  različitim fazama razvoja, od faze klijanja, do faze 2-3 lista razvijena (BBCH 07-13).

usev pšenice

velika slika

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka i cikada (Cicadellidae) na do 4% biljaka.

cikada (Cicadellidae) na zemlji
krilata forma vaši

Prag štetnosti prema EPPO standardu 2/11/1, u ovim fazama razvoja strnih žita, iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

Lisne vaši i cikade pored direktnih šteta koje nanose sisanjem biljnih sokova tokom svoje ishrane, one su  veoma značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja navedenih štetočina se ne preporučuju, s obzirom da su vizuelnim pregledima useva pšenice registrovane njihove niske brojnosti i da se u narednom periodu najavljuje pad temperature sa pojavom mraza, koje će nepovoljno uticati na njihov dalji razvoj i širenje. 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozime  pšenice.

Bakteriozna plamenjača u jabukama               

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Simptomi su uočeni na letorastima koji su savijeni poput "pastirskog štapa", osušeni su i mrke boje.  

jabika - Erwinia amylovora

velika slika

Ova bakterija pored jabuke napada i druge jabučaste vrste voća (kruška, dunja, mušmula). To je prouzrokovač najdestruktivnijeg oboljenja jabučastog voća u našim proizvodnim uslovima i napada sve delove voćaka: cvet, plod, letoraste, deblje grane, deblo pa čak i koren.

Ova bakterija se širi na različite načine: insektima, vetrom, kišnim kapima, mehanizacijom, alatom koji se koristi u zasadu i dr.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obiđu svoje voćnjake i ukoliko registuju vidljive simptome na biljkama,  da mehanički uklone obolele delove biljaka po mirnom i suvom vremenu. Rezidba se ne sme obavljati po vlažnom vremenu,  a potrebno je i poštovanje sledećih higijenskih mera:

-          Odsecanje obolelog dela biljke treba da se sprovede najmanje 30 cm u zdravo tkivo,

-          Mesta orezivanja trba dezinfikovati nekim peparatom na bazi bakra, a preseke veće od 3cm nakon dezinfekcije premazati kalem voskom,

-          Odsečene delove biljaka treba staviti u plastične vreće izneti iz zasada i spaliti, nikako ne ostavljati na zemlju u zasadu,

-          Obavezna dezinfekcija alata kojima se obavlja rezidba.

Nakon navedenih mera proizvođačima se preporučuje jesenje tretiranje jabučastog voća. Tretiranje treba izvršiti  sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra uz utrošak veće količine vode i kada je temperatura vazduha iznad 8°C.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza ped berbu

Na području delovanja RC Leskovac, izvršen je pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu na dvadeset parcela, i to na deset parcela sa hibridima rane grupe zrenja i na deset parcela sa hibridima kasne grupe zrenja na sledećim lokacijama: Đakus, Izvor (Toplički okrug), Bošnjace, Donja Jajina, Brza, Slavujevce, Leskovac, Pečenjevce, Gornja Jajina, Gložane, Miroševce, Drvodelja, Nakrivanj, Žitorađa (Toplički okrug), Donje Stopanje, Priboj, Bukova Glava, Veliko Trnjane i Bogojevce. Na svakoj parceli pregledano je po 100 klipova.

Na klipovima su registrovanana oštećenja od insekata  (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i pamukova sovica - Helicoverpa armigera), kao i prisustvo gljiva iz roda Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Clodosporium.

larva Ostrinia nubilalis
Fusarium spp.
 
 

Rezultati vizuelnih pregleda su sledeći:

.      bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata na 57-84 % klipova

.      prisustvo oštećenja od insekata na 5–22% klipova,

·      prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium na 3–19% klipova,

·      prisustvo simptoma gljiva iz roda Penicillium na 0-2% klipova,

·      prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspegillus na 0-8% klipova,

·      prisustvo simptoma gljiva iz roda Clodosporium 4-15% klipova,

·      prisustvo kombinovanih oštećenja na 2-16% klipova.

Prisustvo štetnih organizama na klipovima kukuruza je na nivou prosečnih vrednosti za region Leskovca, a analizom uzoraka kukuruza sa pregledanih parcela u laboratoriji PIS-a nije utvrđeno prisustvo mikotoksina iznad zakonom dozvoljenih vrednosti, te se može zaključiti da je zdravstveno stanje kukuruza iz ovogodišnjeg roda u redu.

Praćenje azijske voćne mušice u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Leskovac, praćenje azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na vinovoj lozi, vrši se na lokalitetima  Vinaračkog i Jugbogdanovačkog vinogorja. Monitoring se vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom, na nedeljnom nivou, tokom cele godine. Na punktovima Hisar i Đakus, registruju se povećani ulovi odraslih jedinki  na lovnim klopkama, što se može videti i na dijagramu.

dijagram

velika slika

Azijska voćna mušica je veoma destruktivna štetočina. Prezimljava u stadijumu odrasle jedinke (imaga), koji se aktivira u  proleće sa porastom temperature  iznad 10 C°. U zavisnosti od uslova može imati i više od 15 generacija godišnje. U povoljnim uslovima aktivna je tokom cele godine, a ženke aktivno traže zdrave plodove domaćina koji su u fazi zrenja da bi položile jaja. Na temperaturama u našim uslovima za piljenje larvi potrebno je 7 – 8 dana. Usled ishrane larvi plodovi potpuno propadaju.

Za zaštitu vinove loze, kao i ugroženih voćnih vrsta (jagoda, malina, kupina, borovnica, višnja, trešnja, breskva, kajsija, šljiva, smokva), u cilju smanjenja populacije navedene štetočine  preporučuje se  sprovođenje sledećih mere kontrole:

- postavljanje što većeg broj klopki za masovno izlovljavanje, prvenstveno na obodima zasada na rastojanju od 2-3 metara, a unutar parcele na 5 metara.

- kao klopke mogu se  koristiti plastične flaše na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica, prečnika 4 mm. Takođe, potrebno je napraviti otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 i par kapi deterženta za sudove.

- skraćenje intervala branja plodova, u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa njive.

- redovno sprovođenje sanitarnih mera kao što su odstranjivanje zaraženih plodova, kontrola gajbica i druge opreme gde se mogu zadržati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

- održavanje higijene ivica parcela na kojima se nalaze divlje kupine, zova, džanarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Hemijske mere kontrole mogu doprineti smanjenju odraslih jedinki, ali ne i jaja i larvi koje se nalaze unutar plodova i na koje ne mogu delovati primenjeni insekticidi. Takođe, ova štetočina polaže jaja u zrele plodove što ograničava upotrebu insekticida zbog karence.

Retrovegetacija u zasadima višnje i šljive

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom zasada višnje i šljive, na više lokaliteta u Jablaničkom i Topličkom okrugu, uočena je pojava retrovegetacije.

retrovegetacija višnje

retrovegetacija višnje

retrovegetacija šljive

retrovegetacija šljive

Ova pojava najizraženija je u zasadima gde nisu sprovedene mere zaštite  u cilju suzbijanja štetnih organizama, prvenstveno od prozrokovača mrke pegavosti lista višnje (Blumeriella jaapii) u zasadima višanja i prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) u zasadima šljiva, usled čega je došlo do prevremenog opadanja listova. Na stablima se zapaža bubrenje lisnih pupoljaka, rast nove lisne mase (obično na vršnim delovima lastara), cvetanje, a ređe se može videti i plod.

Usled jačeg stepena aktivacije pupoljaka biljka se iznuruje i nespremno ulazi u fazu mirovanja gde može doći do izmrzavanja vegetativnih i generativnih delova biljke, a sve to se odražava na narednu vegetacionu sezonu, u kojoj se može očekivati umanjen prinos.

Kada dođe do  retrovegetacije u voćnjacima,  tada bi trebalo da se, u rano u proleće, pred početak vegetacije,  sprovede intenzivnija rezidba i izbalansirana mineralna ishrana. Ove  mere treba da pomognu biljkama da se oporave od stresa izazvnim retrovegetacijom.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima