Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od potpuno dodirivanje bobica do zatvaranje grozdova.

Na listovima vinove loze kao i na žutim lepljivim klopkama postavljenim u vinogradima, registruje se prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus, koja je vektor  fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača Zlatastog žutila vinove loze.

imago cikade Scaphoideus titanus

velika slika

Ova cikada razvija jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijuma jaja ispod kore dvogodišnjih lastara, iz kojih se pile larve, koje imaju pet razvojnih stupnjeva. Direktene štete usled ishrane larvi i odraslih jedinki su beznačajne ali indirektne štete su veoma značajne u ulozi prenošenja pomenute fitoplazme.

U cilju sprečavanja širenja cikade vinove loze, treba sprovesti sve raspoložive mere kontrole, kako pesticidne tako i nepesticidne:

Uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota,

Uništavanje i krčenje napuštenih zasada,

Uklanjanje divlje loze u blizini zasada,

Uništavanje korova.

RC Leskovac je dao više preporuka za primenu hemijskih mera za suzbijanje cikade Scaphoideus titanus (pogledati preporuke).

Međutim i dalje se u vinogradima gde nisu primenjene mere zaštite uočava prisustvo cikade što predstavlja problem u kontroli zlatastog žutila. Parcele gde se ne poštuju preporuke predstavljaju izvor za širenje i cikade i fitoplazme i umanjuju mogućnost držanja pod kontrolom ovog izuzetno destruktivnog oboljenja vinove loze.

Zato apelujemo još jednom, da svi oni koji uoče prisustvo cikade sprovedu tretman po preporuci od 9.8. s tim što je karenca za navedene preparate 14 dana. Dakle, tamo gde se karenca može ispoštovati, preporučuje se primena registrovanih insekticida.

Fuzarioza klasa pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice nalaze se u različitim fazama razvića ploda: od rane mlečne do kasne mlečne zrelosti (BBCH 73 – 77).

Fusarium graminearum

velika slika

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, uočeni su simptomi fuzarioze ili šturosti klasa (Fusarium graminearum).

Učestale padavine u periodu cvetanja pšenice stvorile su povoljne uslove za infekciju ovim patogenom. Zavisno od lokaliteta, sortimenta, sprovedenih hemijskih mera zaštite, procenat klasova sa simptomima ovog oboljenja se kreće je od 3-25 %, a procenat zaražene površine klasa od 5-35 %.

Bolest može dovesti do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna, a obolela zrna mogu sadržati mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Prisustvo kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u usevima paprike

Kukuruzna sovica je izuzetno migratorna i polifagna štetočina koja najveće štete nanosi kukuruzu, paprici, paradajzu, boraniji, soji i drugim gajenim kulturama.

Vizuelnim pregledom useva paprike na licu lista registrovana su položena jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na pojedinačnim biljkama.

feromonska klopka
jaje na listu

Ženke obično polažu jaja na lice lista, pupoljke, cvetove, plodove biljaka domaćina najčešće po jedno a ređe po dva ili više jaja. Sveže položena jaja su bele boje, a jaja pred piljenje imaju smeđu boju. Tokom svoje ishrane ispiljene larve pored lisne mase oštećuju i generativne organe na biljkama domaćina i tako mogu naneti ozbiljne štete u fazi zametanja plodova. U plodove u koje su se ubušile larve svojom ishranom nanose nepopravljivu štetu i plodovi gube tržišnu vrednost, a ujedno su podložni napadu raznih vrsta truleži.

Na feromonskim klopkama se registuju ulovi ove štetočine, kao i prisusto položenih jaja na usevu paprike.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će dati preporuku za njeno suzbijanje.

Prisustvo larvi Scaphoideus titanus drugog i trećeg larvenog stupnja u vinogradima

Na području delovanja RC Leskovac, vinova loza u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi se u fazi od formiranje ploda: mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju do plodovi veličine zrna pšenice  (BBCH 71 – 73).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju lista uočeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus drugog i trećeg larvenog stupnja.

larva Scaphoideus titanus

velika slika

U toku ove nedelje sa porastom temperature, očekuje se da treći larveni stupanj razvoja biti dominantan, a ova cikada u trećem larvenom stupnju može da prenese fitoplazmu Flavescence doree (prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze) sa zaraženih čokota na zdrave.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i ukazaće na pravo vreme za sprovođenje insekticidnog tretmana u cilju zaštite vinove loze.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na podučju delovanja RC Leskovac, vinova loza u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi se u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-68).

larva cikade Scaphoideus titanus

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju lista utvrđeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus prvog i drugog razvojnog stupnja. Ova cikada je prenosioc fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača bolesti zlatastog žutila vinove loze. Larve trećeg razvojnog stupnja imaju sposobnost da prenesu fitoplazmu, tako da se u ovom trenutku ne preporučuju mere zaštite.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem navedene štetočine i blagovremeno će signalizirati momenat za insekticidni tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama, od faze bokorenja pa do porasta biljaka u stablo i pojave prvog kolenca (BBCH 24 -31).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma pepelnice pšenice (Erysiphe graminis) na 4 % biljaka, kao i simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) u niskom procentu.

pepelnica pšenice
žitna pijavica

Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) na do 3% biljaka sa vidljivim tragovima ishrane na listovima, dok larve i jaja nisu registrovane. Prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) je registrovano u veoma niskim brojnostima.  

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od dva do četri razvijena sekundarna stabla (BBCH 22-24).

pšenica BBCH 24
pšenica faza bokorenja

Vizuelnim pregledom ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti, samo oštećenja na listovima od niskih temperatura koje su registrovane na utomatskoj meteorološkoj stanici u periodu od 09.02. do 11.02.2023. (minimalna dnevna temperatura je tokom ova tri dana iznosila -9,5 °C) kada usevi nisu bili pod snežnim pokrivačem. 

Takođe nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara kao ni prisustvo cikada (Cicadellidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano u niskoj brojnosti.

vaši na pšenici

velika slika

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze se u fazi od tri lista razvijeno do faze pet lista razvijeno (BBCH 13-15).

pšenica BBCH 14

velika slika

Vizuelnim pregledima useva pšenice, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4%  biljaka kao i prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 3% biljaka.

cikada (Cicadellidae) sl.2
vaši - beskrilna forma

Takođe vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo aktivnih rupa glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdrastveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze se u fazi od tri lista razvijeno do faze četiri lista razvijeno (BBCH 13-14).

usev pšenice sl.1

velika slika

Vizuelnim pregledima useva pšenice, registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 7%  biljaka kao i prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 2% biljaka.

krilata jedinka vaši sl.1
cikada (Cicadellidae)sl.1

Hladno vreme najavljeno za predstojeći period uticaće na smanjenje aktivnosti i razvoj navedenih štetnih insekata, tako da se u ovom trenutku ne preporučuju hemijske mere zaštite.

Takođe vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo aktivnih rupa glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis), kao ni prisustvo simptoma bolesti.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Monitoring merkantilnog kukuruza kasnih hibrida pred berbu

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza pred berbu hibrida kasnih FAO grupa zrenja, na 10 parcela pregledano je po 100 klipova kukuruza u cilju utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja.

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza kasnih hibrida pred berbu, registrovana su oštećenja na klipovima od gusenica kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kao i simptomi infekcije fitopatogenim gljivama iz rodova: Fusarium, Cladosporium, Penicillium i Aspergillus.

Rezultati vizuelnih pregleda kasnih hibrida su sledeći:

.      bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata 65-79 % klipova

.      oštećenja od insekata na 17–24 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Fusarium na 2–9 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Penicillium na 0-2 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Aspegillus na 1-2 % klipova,

·      simptomi gljiva iz roda Clodosporium 6-20 % klipova,

·      kombinovana oštećenja na 4-14 % klipova.

 
larva kukuruznog plamenca
Fusarium
 
 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima