Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Užice usevi ozimih strnih žita se, zavisno od vremena setve, nalaze u različitim fazama  razvoja listova (BBCH 14-17).

 
Pyrenophora teres

Monitoring ozimih strnih žita  se vrši na dve lokacije: u opštini Požega (punkt Visibaba) i opštini Užice (punkt Sevojno). Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae), ni cikada (Cicadelidae).

Obilaskom parcela pod pšenicom nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, dok su pregledom parcela ozimog ječma, na punktu Sevojno, registrovani  simptomi  mrežaste pegavost lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5 % biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.
Pored toga, uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Ukoliko poljoprivredni proizvođači registruju njihovo prisustvo, detaljnija uputstva pogledati u prilogu od 30.11.2022. (vidi prilog).

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

 

Zdravstevo stanje ozimih strnih žita
Na području rada RC Užice usevi ozimih strnih žita se nalaze u fenofazi razvoja od dva do pet listova razvijeno (BBCH 12-15).
 

Vizuelnim pregledom useva ječma, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na  do 4 % biljaka i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.
U usevima pšenice nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Takođe, tokom pregleda je uočeno prisustvo aktivnih rupa glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva, i ukoliko se registruje brojnost aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon primene mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja domaćih životinja, divljači i ptica.

Vizuelnim pregledima uočeno je i prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši  (Aphididae) na do 6 % biljaka. Prognozirane niske temperature uz pojavu mraza uticaće na smanjenje aktivnosti i brojnosti ovih štetočina.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnih žita.

 
Monitoring zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području rada RC Užice, na 20 parcela na različitim lokalitetima u opštinama Užice, Sevojno, Požega, Čajetina, naš područni centar je sproveo monitoring zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu. Pregledano je 10 parcela sa hibridima ranih i 10 parcela sa hibridima iz kasnih grupa zrenja.

 
 

Na svakoj parceli je pregledano najmanje 100 klipova kukuruza i izvršena ocena na simptome bolesti gljiva iz roda Penicillium, Fusarium, Cladosporium i Aspergillus, kao i  na oštećenja od štetnih insekata. Rezultati monitoringa su prikazani u tabeli ispod.

Klipovi bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

78-93 %

Klipovi sa oštećenjima od insekata:  kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis),  pamukova sovica  (Helicoverpa armigera)

0-14 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Fusarium spp.

0-18 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Cladosporium spp.

0 -16 %

Klipovi sa prisutnim simptomima  Aspergilus spp.

0- 4 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Penicillium spp.

0-6 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima

0-14 %

 

Prisustvo štetočina u kukuruzu

Na području rada RC Užice usevi kukuruza se nalaze u fazi početak pojave metlice, metlica se uočava na vrhu stabla (BBCH 51).


Vizuelnim pregledom kukuruza na lokalitetu Požega, uočeno je prisustvo kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera var.virgifera. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jajeta u zemljištu, a piljenje larvi je u toku maja i juna. Masovna pojava imaga je u toku jula i avgusta. Larve, naročito ako su u većoj brojnosti, su mnogo štetnije od imaga. One se hrane na korenu, izgrizajući ga i bušeći. Biljke sa potpuno uništenim korenom padaju na zemlju. Ako je koren delimično oštećen, stabljika poleže u vidu guščijeg vrata. Ovakve biljke nisu u stanju da ishrane klip, što dovodi do manjeg prinosa zrna, a teže je i za berbu kombajnom. Imaga se hrane listovima, polenom, svilom i mladim zrnima. Takođe, imaga mogu biti prenosioci fitopatogenih gljiva, bakterija i virusa. Pored kukuruza ima više alternativnih domaćina među gajenim i korovskim biljkama.

Najznačajnija mera borbe je plodored, a pored toga bitan je i izbor hibridađubrenje, ranija setva, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Pored kukuruzne zlatice, registrovano je i prisustvo cikade Reptalus panzeri. Ova cikada je poznata kao vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača crvenila kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje, i veći deo svog razvojnog ciklusa provede u zemljištu kao larva, koja se hrani na korenu domaćina.
Imaga se pojavljuju od početka juna do kraja jula, hrane se floemskim sokovima na listu kukuruza. Nakon ishrane ženke polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom ozime pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.  

Početni simptomi su crvenilo kukuruza u periodu mlečne zrelosti, u vidu linija duž glavnog lisnog nerva. Bolest se prenosi na stabljiku i klip, koji zaostaje u porastu, zrna su deformisana, a često se i cela biljka suši. Prvi simptomi se uočavaju na obodu parcela, a kasnije mogu zahvatiti čitave parcele.

Hemijske mere sa ciljem suzbijanje navedene cikade se ne preporučuju. Obzirom da larve prezimljavaju na korenu ozime pšenice ne preporučuje se setva pšenice posle kukuruza. Tom merom se prekida razvojni ciklus te cikade, a samim tim i smanjuje rizik od pojave crvenila kukuruza.
Fuzarioza klasa pšenice i ječma

Na području rada  RC Užice usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama od razvića ploda  (BBCH 73-77).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimih strnih žita, na više lokaliteta, registrovani su simptomi  šturosti klasa pšenice i ječma (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova se kreće od 5 do 6% , dok se zaražena površina klasa kreće od 1 do 50%.
Infekcija ovom gljivom  je moguća  tokom celog perioda razvoja klasa, a najveće štete nastaju ukoliko do zaraze dođe u fazi cvetanja.  Ostvarenju infekcije pogoduje  ukoliko  je u periodu cvetanja toplije vreme uz dosta padavina koje povećavaju relativnu vlažnost vazduha.
Simptomi su u vidu roze prevlake na klasu, zrna su štura i sitnija, pa su usled nekroze ovakvi klasovi slamasti, žute boje. Osim što fuzarioza  klasa dovodi do smanjenja prinosa, kvaliteta i klijavosti zrna, ova gljiva na zaraženim zrnima može da sintetiše mikotoksine  koji su opasni po zdravlje ljudi i  životinja.

Trenutni procenti zaraze klasova ne ukazuju na problem prisustva mikotoksina u zrnu pšenice  i ječma preko zakonom dozvoljenih vrednosti.

Prisustvo cikada Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na području rada RC Užice, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od: puno cvetanje do formiranje plodova, mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju (BBCH 65-71).


Na teritoriji Zlatiborskog okruga vinova loza se pretežno gaji na malim površinama i okućnicama. Vizuelnim pregledom  pojedinačnih čokota vinove loze, na lokalitetu Sevojno, uočene su larve  prvog i drugog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus, prenosioca fitoplazme Flavescence doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jaja, a jedini domaćin joj je vinova loza.
S obzirom da su larve trećeg stupnja sposobne da prenosu fitoplazmu, za sada se ne  preporučuje hemijski  tretman.
RC Užice nastavlja sa praćem  te cikade i na vreme će signalizirati pravo vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Rđa maline

Na području rada RC Užice zasadi maline se nalaze u fazi razvoja od : cvetovi se smežuravaju, većina krunica opala do, razvoj ploda, plodnica izbačena iz cvetne lože u obliku zavoja (BBCH 67-71).

Vizuelnim pregledom zasada malina sorte Vilamet, lokalitet Stapari, uočeno je prisustvo simptoma rđe maline (Phragmidium rubi-idei) na 3-4% biljaka. Na listovima se registruju žućkasto-narandžaste pege sačinjene od plodonosnih tela gljive. U osnovi izdanaka, na delu stabla iznad zemlje vide se narandžaste tačkice. Pri jačem napadu, krajem leta zaraženo lišće opada, a lastari se suše. Ovakvi lastari slabije zdrvenjavaju, pa su podložniji izmrzavanju tokom zime.
Rđa maline ceo životni ciklus provodi na malini. Prezimljava u obliku teleutospora u opalom klišću ili rak ranicama na izdancima maline. U proleće se formiraju bazidiospore koje vrše infekciju na listovima. Prohladno i kišovito vreme pogoduje razvoju ovog patogena.
Preventivne mere zaštite su: gajenje tolerantnih sorti, optimalna gustina sklopa, sakupljanje i spaljivanje zaraženih delova biljaka. Hemijske mere podrazumevaju primenu  preparata na bazi bakra u periodu mirovanja i fungicidni tretmani u toku vegetacije.

Obzirom na trenutno nizak intenzitet napada, hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Užice nastavlja sa praćenjem  ovog patogena.

 

Štetočine u usevima kukuruza

Na području rada RC Užice, usevi kukuruza se nalaze u fazi nicanja do faze razvijena 3  lista (BBCH 09-13).Vizuelnim pregledom useva kukuruza uočeno je prisustvo imaga  sive kukuruzne  pipe (Tanymecus dilaticolis), kao i oštećenja od njegove ishrane, na 4-5 % biljaka. U pitanju je polifagna vrsta, ima jednu generaciju godišnje, prezimljava imago u zemljištu. Najveće štete nanosi od nicanja do obrazovanja 3-4 lista. Imago izgriza ivične delove liski ili vrhove biljaka, što dovodi do poremećaja u rastu i razvoju. Prag štetnosti je 1 imago pipe/m2 u fazi klijanaca  ili 3-5 imaga pipe/m2 neposredno posle nicanja.
Za sada registrovane  brojnosti ne predstavljaju rizik u proizvodnji kukuruza.
U našoj zemlji za suzbijanje kukuruzne pipe nema registrovanih preparata, ali se u  cilju zaštite useva prema EPPO standardu PP 2/17 (1), mogu se primeniti insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin.

Osim pipa,  uočeno je i prisustvo imaga buvača  (Phyllotreta spp.) na 3-4% biljaka. Radi se o takođe polifagnoj štetočini. Štete nanosi imago mladim biljkama, izgrizajući listove jamičasto ili rupičasto. Jako napadnute biljke venu i suše se. Suvo i toplo vreme pogoduju njihovoj pojačanoj aktivnosti.
Trenutne brojnosti ne predstavljaju rizik za useve kukuruza.


RC Užice nastavlja sa praćenjem štetočina u kukuruzu .


Prisustvo krompirove zlatice u usevima krompira

Na području rada RC Užice usevi krompira se nalaze u različitim fazama razvoja lista od: dva do četiri lista na glavnoj stabljici razvijena (BBCH 12-14).

Vizuelnim pregledom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo imaga i jajnih legala krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U pitanju je prva generacija ove štetočine.

Za sada se hemijsko suzbijanje navedene štetočine ne preporučuje.

RC Užice nastavlja sa praćenjem razvoja krompirove zlatice i kada dođe do piljenja larvi, koje nanose najveće štete u proizvodnji, signaliziraće vreme za hemijski tretman.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području rada RC Užice, usevi ozimih strnih žita se, u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja, od bokorenje, 5 stabala vidljivo, do faze rasta stabljike, prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 25-31).

 

Vizuelnim pregledom useva  ozimog ječma, na lokalitetu Sevojno, uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres)  na 6% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 2% biljaka. Na usevima ozime pšenice nije uočeno prisustvo bolesti.

Takođe, na usevima ozimih strnih žita uočeno je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu napada. U ovom momentu, ona je u fazi dopunske ishrane , što se može registrovati kao oštećenja na listu u vidu uzdužnih pruga, širine 1mm. Štete od odraslog insekta su manje, u odnosu na one koje ishranom prave larve.
Hemijske mere zaštite se u ovom momentu ne preporučuju.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima