Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Negotin, usevi ozime pšenice i ječma nalaze se u fazi početak bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 21) .

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus), kao i oštećenja nastala usled dopunske ishrane odraslih jedinki.

Žitna pijavica- Lema melanopus

velika slika

U usevima ozimog ječma registrovano je i prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1% biljaka.

Pegavost lista ječma

velika slika

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin, usevi ozime pšenice bez obzira na vreme setve nalaze se u fazi nicanja (BBCH 10) . Nedostatak padavina nakon setve kao i kasna setva uslovila je kasno nicanje useva.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nismo registrovali prisustvo simptoma biljnih bolesti. RC Negotin nastaviće sa praćenjem i izveštavanjem zdravstvenog stanja useva pšenice.

Nicanje ozime pšenice

velika slika

Žilogriz (Capnodis tenebrionis)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Čubra, vizuelnim pregledom mladih zasada trešnje uočeni su različiti razvojni  stadijumi žilogriza (Capnodis tenebrionis), kao i sasušena stabla.

Larva žilogrizalutka žilogriza

velika slika                             velika slika

Sušenje trešnje

velika slika

Odrasli insekti ove štetočine dopunski se hrane listovima i lisnim peteljkama različitih koštičavih vrasta, nakon čega polažu jaja na donji deo stabla ili u zemljištu. Larve se ubušuju u zonu korenovog vrata i korena. Kao posledica ubušivanja javlja se slabljenje i sušenje dela ili celih biljaka.

Preporuka proizvođačima koji planiraju podizanje zasada ili se već bave proizvodnjom koštičavog  voća, je da pregledaju svoje zasade i ukoliko uoče insekte i simptome izazvane pomenutom štetočinom, sprovedu sve mere u cilju sprečavanja širenja  i suzbijanja žilogriza i to:

- Korišćenje zdravog sadnog materijala prilikom podizanja novih zasada i tretiranje iskopanih jama zemljišnim insekticidima                                                                                                                                                           

- Krčenje i spaljivanje napadnutih (zaraženih) stabala (suvih i sitnolisnih)                                                                                

- Na iskrčenim površinama ne saditi koštičave voćne vrste 3-5 godina                                                                                    

-Sakupljanje odraslih jedinki i postavljanje lovnih klopki

- Zaštita zemljišta PVC folijom u cilju sprečavanja polaganja jaja

- Navodnjavanje u cilju izazivanja visoke smrtnosti larvi                                                                                                                      

- Mineralna ishrana preko zemljišta radi smanjenja štetnog delovanja larvi žilogriza

Mere u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja žilogriza (Capnodes tenebrionides) date od strane Uprave za zaštitu bilja možete pročitati ovde.

Šimširov plamenac (Cydalima perspectalis)

Na području delovanja RC Negotin na javnim zelenim površinama u Negotinu i Zaječaru kao i u privatnim vrtovima, uočeno je prisustvo larvi šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis). Na svetlosnim lovnim lampama registruju se ulovi odraslih jedinki.

šimširov plamenac šimširov plamenac svetlosna klopka

velika slika                           velika slika

Ovo je štetočina čije larve pričinjavaju oštećenja hraneći se listovima najčešće šimšira, pri čemu obrazuju paučinu. Pri jačem napadu  mogu izazvati golobrst, sušenje i propadanje biljaka.

Preporuka je da se izvrši pregled biljaka domaćina na prisustvo larvi i  ako se uoči njihovo prisustvo  treba postupiti po merama preporučenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za zaštitu bilja, a mere pogledati ovde

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima