Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin, posejano je 80% planiranih površina pod ozimom pšenicom. Zavisno od vremena setve usevi se nalaze u fazi od nicanja do tri lista razvijeno (BBCH 10-13).

Vizuelnim pregledom poniklih useva nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo cikada (Cicadellidae). Prisustvo lisnih vaši (Aphididae)  registrovano je na lokalitetu Samarinovac na 1% biljaka. Niske temperature, koje su najavljene i za naredni period, utiču na smanjenu aktivnost cikada i vaši.

 vaši u pšenici 

velika slika

RC Negotin nastaviće sa praćenjem i izveštavanjem o zdravstvenom stanju useva ozime pšenice.

Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Negotin vrši se monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u zasadima breskve, šljive, kupine i vinove loze. Pomenute voćne vrste nalaze se u fazi sazrevanja plodova.

Pregledom lovnih klopki  nije uočeno prisustvo imaga azijske voćne mušice. Ženke pomenute štetočine u fazi zrenja polažu jaja u zdrave plodove zasecajući ih testerastom legalicom, a ispiljene larve se hrane mesom ploda i na taj način oštećuju plodove. Napadnuti plodovi podložni su napadu različitih patogena.

U cilju smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole i to:

·         Masovno izlovljavanje postavljanjem velikog broja klopki na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara. Kao klopke koriste se plastične flaše na kojima se nalaze otvori za ulaz imaga. Kao atraktant koristi se smeša crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl) sa par kapi deterdženta.

·         Skraćivanje intervala berbe u cilju što bržeg sklanjanja plodova sa parcele

·         Sanitarne mere- uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad i kontrola opreme za transport voća

·         Uništavanje spontane flore oko zasada.

Sve raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Kukuruzni plamenac

Na području delovanja RC Negotin zasadi kukuruza se nalaze u fenofazi od pet listova razvijeno do sedam listova razvijeno (BBCH 15-17).

Vizuelnim pregledom useva uočena su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  do 2% biljaka.

Lokacija

Hibrid

% biljaka sa položenim jajnim legllima

Rit

MAS 56.A

0

Mali rit

P0216

2

Veliki rit

NS 6030

0

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Negotin nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

jaje kukuruznog plamenca

velika slika

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od trećeg do četvrtog  kolenca (BBCH 33-34).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na listovima prvog kolenca i prisustvo simptomima pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

Samarinovac

Simonida

33

0

0

0

Kobišnica

NS 40 s

34

0

0

3

Rit

Solehio

33

0

2

2

Čubra

Solehio

33

0

0

0

Kladovo

Simonida

33

0

0

0

 
Usevi ječma nalaze se u fazi rukavac zastavičara se otvara (BBCH 47).
 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) ispod praga štetnosti.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

ječam-faza razvoja

velika slika

Krompirova zlatica

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin krompir se nalazi u fazi peti list na glavnoj stabiljci razvijen (BBCH 15).

Vizuelnim pregledom useva registrovana su imaga i položena jaja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Hemijske mere zaštite preporučuju se za suzbijanje larvi ove štetočine.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem krompirove zlatice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

krompir-imago krompirove zlatice Krompir-jaja krompirove zlatice

velika slika                             velika slika

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Negotin, usevi ozime pšenice i ječma nalaze se u fazi početak bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 21) .

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus), kao i oštećenja nastala usled dopunske ishrane odraslih jedinki.

Žitna pijavica- Lema melanopus

velika slika

U usevima ozimog ječma registrovano je i prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1% biljaka.

Pegavost lista ječma

velika slika

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin, usevi ozime pšenice bez obzira na vreme setve nalaze se u fazi nicanja (BBCH 10) . Nedostatak padavina nakon setve kao i kasna setva uslovila je kasno nicanje useva.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nismo registrovali prisustvo simptoma biljnih bolesti. RC Negotin nastaviće sa praćenjem i izveštavanjem zdravstvenog stanja useva pšenice.

Nicanje ozime pšenice

velika slika

Žilogriz (Capnodis tenebrionis)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Čubra, vizuelnim pregledom mladih zasada trešnje uočeni su različiti razvojni  stadijumi žilogriza (Capnodis tenebrionis), kao i sasušena stabla.

Larva žilogrizalutka žilogriza

velika slika                             velika slika

Sušenje trešnje

velika slika

Odrasli insekti ove štetočine dopunski se hrane listovima i lisnim peteljkama različitih koštičavih vrasta, nakon čega polažu jaja na donji deo stabla ili u zemljištu. Larve se ubušuju u zonu korenovog vrata i korena. Kao posledica ubušivanja javlja se slabljenje i sušenje dela ili celih biljaka.

Preporuka proizvođačima koji planiraju podizanje zasada ili se već bave proizvodnjom koštičavog  voća, je da pregledaju svoje zasade i ukoliko uoče insekte i simptome izazvane pomenutom štetočinom, sprovedu sve mere u cilju sprečavanja širenja  i suzbijanja žilogriza i to:

- Korišćenje zdravog sadnog materijala prilikom podizanja novih zasada i tretiranje iskopanih jama zemljišnim insekticidima                                                                                                                                                           

- Krčenje i spaljivanje napadnutih (zaraženih) stabala (suvih i sitnolisnih)                                                                                

- Na iskrčenim površinama ne saditi koštičave voćne vrste 3-5 godina                                                                                    

-Sakupljanje odraslih jedinki i postavljanje lovnih klopki

- Zaštita zemljišta PVC folijom u cilju sprečavanja polaganja jaja

- Navodnjavanje u cilju izazivanja visoke smrtnosti larvi                                                                                                                      

- Mineralna ishrana preko zemljišta radi smanjenja štetnog delovanja larvi žilogriza

Mere u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja žilogriza (Capnodes tenebrionides) date od strane Uprave za zaštitu bilja možete pročitati ovde.

Šimširov plamenac (Cydalima perspectalis)

Na području delovanja RC Negotin na javnim zelenim površinama u Negotinu i Zaječaru kao i u privatnim vrtovima, uočeno je prisustvo larvi šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis). Na svetlosnim lovnim lampama registruju se ulovi odraslih jedinki.

šimširov plamenac šimširov plamenac svetlosna klopka

velika slika                           velika slika

Ovo je štetočina čije larve pričinjavaju oštećenja hraneći se listovima najčešće šimšira, pri čemu obrazuju paučinu. Pri jačem napadu  mogu izazvati golobrst, sušenje i propadanje biljaka.

Preporuka je da se izvrši pregled biljaka domaćina na prisustvo larvi i  ako se uoči njihovo prisustvo  treba postupiti po merama preporučenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za zaštitu bilja, a mere pogledati ovde

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima