Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin
Zdrastveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u fazi od klijanja do faze dva lista razvijeno (BBCH 09-12).

velika slika

Velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 2% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno.

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nisu registrovani simptomi bolesti, kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis).

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice.

Prisustvo smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi) u zasadima kupine

Na području delovanja RC Negotin na lokalitetu Samarinovac, vizuelnim pregledom zasada kupine registrovano je prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

smeđa pegavost lista maline

velika slika

 

Ova bolest najpre zahvata donje listove dvogodišnjih rodnih izdanaka, a kasnije prelaze na lišće jednogodišnjih izdanaka. Simptomi bolesti se javljaju na naličju najmlađih listova u vidu svetlo sivih pega kružnog oblika oivičeni tamnijom nijansom. Razvojem bolesti pege se uvećavaju i spajaju. Kod jačeg napada zaraženo lišće počinje da žuti i opada pre vremena. Usled prevremene defolijacije izdanci postaju manje otporni na niske temperature i druge faktore spoljašnje sredine, što dovodi do smanjenja prinosa. Pojavi i razvoju ovog patogena pogoduje vlažni vremenski uslovi.

Ovaj patogen prezimljava u peritecijama u opalom lišću i na izdancima kupine u obliku  piknida.

U cilju smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena, preporučljive su primene preventivnih mera kontrole:

  · rezibda i uklanjanje zaraženih izdanaka iz zasada,

  · sakupljanje ili zaoravanje opalog lišća.

Hemijske mere zaštite od navedenog patogena u toku vegetacije sprovode se zajedno sa suzbijanjem prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).

Trulež plodova jabučastog voća u zasadima jabuke

Na području delovanja RC Negotin vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo plodova sa simptomima truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena). Uočeni simptomi su prisutni u voćnjacima u kojima nisu sprovedene adekvatne hemijske mere zaštite od prouzrokovača truleži ploda.

Monilinia fructigena

velika slika

Do infekcije ovim patogenom kod jabučastog voća može doći od zametanja ploda do berbe. Najpodložniji infekciji su plodovi u fazama sazrevanja. Na starijim plodovima pojavljuju se svetlosmeđe pege u okviru kojih tkivo truli. Ubrzo čitav plod počinje da truli, suši, smežurava se i pretvara u mumije. Mumificirani plodovi ostaju da vise na granama ili otpadnu na zemlju i služe za prezimljavanje gljive. Početkom sledećeg proleća, na njima se formiraju konidije koje vrše infekcije plodova tokom vegetacije. Najčešće se zaraza plodova vrši na mestima oštećenja koja su nastala usled  delovanja štetnih oranizama, grada i mehaničkih povreda.

Preventivne mere zaštite od ovog patogena su:

 -Sakupljanje i uništavanje mumificiranih plodova;

 -Formiranje rastresite krune;

 -Suzbijanje insekata radi sprečavanja oštećenja plodova.

Od hemijskih mera zaštite, izuzetno je značajna primena jesenjeg tretmana preparatima na bazi bakra, kada opadne minimum 70% lišća i to nakon obavljene rezidbe. Takođe, sprovode se mere zaštite u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima u fazama sazrevanja plodova nekim od registrovanih fungicida za tu namenu.

Polaganje jajnih legla II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Negotin, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokalitet Bukovski put, Jasenica, Miloševo) registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 3% biljaka.

jajno leglo kukuruznog plamenca

jajno leglo kukuruznog plamenca

 

U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine. Najavljene visoke temperature za naredni period uticaće na još masovniji let imaga kukuruznog plamenca i intezivnije polaganje jaja, kao i piljenje larvi navedene štetočine.

S obzirom da je prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, a kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, u ovom momentu se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Negotin berba trešanja i višanja je završena, a zasadi se nalaze u fazi završen rast mladara, lišće još uvek zeleno (BBCH 91).

Vizuelnim pregledom listova registruje se različiti procenat prisustva simptoma pegavosti lišća višnje i trešnje  (Blumeriella jaapii) u proizvodnim zasadima.

                      

pegavost lišća trešnje     

Pegavost lišća višnje i trešnje je jedan od značajnih patogena koji nanosi velike štete u zasadima ovih biljnih kultura. Ukoliko se adekvatno ne sprovedu mere zaštite, to će uticati na slabljenje biljke kao i na rodnost naredne godine.

Simptomi ovog patogena se registruju na licu lista u vidu sitnih crveno-ljubičastih pega, koje se prvo pojavljuju uz ivicu lista a kasnije se šire prema sredini. Vremenom središnje tkivo pega nekrotira, a zaraženo lišće požuti. U slučaju jače zaraze ovim patogenom, dolazi do preranog opadanja listova, što u većini slučajeva dovodi do retrovegetacije čime se biljka iznuruje i teže formira rod za narednu vegetaciju. Gljiva Blumeriella jaapii prezimljava u opalom lišću i na granama.

Proizvođačima se preporučuje da i nakon berbe obiđu svoje zasade i ukoliko registruju prisustvo simptoma, primene fungicidni tretman (na bazi aktivne materije: mankozeb, ditianon, dodin ili kaptan) u cilju očuvanja lisne mase i pripreme biljke za nastupajuću fazu mirovanja. Tretman se pozicionira pred najavljene padavine.

Obični paučinar u zasadima jabuka

Na području delovanja RC Negotin zasadi jabuka se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od plodovi su oko 60% do oko 70% krajnje veličine (BBCH 76-77).

Vizuelnim pregledom jabučnjaka na lokalitetu Samarinovac registrovana su oštećenja izazvana ishranom običnog paučinara (Tetranychus urticae).

                      

simptomi oštećenja na listu jabuke

obični paučinar

obični paučinar

Obični paučinar je polifagna štetočina. Tokom godine razvije veliki broj generacija koje se međusobno poklapaju i za kratko vreme se mogu prenamnožiti.

Ova štetočina živi na naličju listova gde se hrani sisajući sokove biljaka, usled čega lišće gubi zelenu boju. Prvi simptomi napada uočavaju se na licu lista u obliku sitnih pega srebrnasto-bele boje. Sa povećanjem brojnosti grinja, pege se međusobno spajaju, čime se smanjuje asimilaciona površina te se listovi postepeno suše i opadaju.

Za region Negotin u predhodnom periodu registrovan je veći broj dana sa temperaturom iznad 30°C. S obzirom da se i za naredni period najavljuju visoke dnevne temperature, postoji veliki rizik od prenamnožavanja grinja i pričinjavanja velikih šteta usled njihove ishrane.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje zasade i ukoliko uoče prisustvo ove štetočine primene neke od registrovanih akaricida na bazi aktivne materije abamektin u koncentraciji 0,075-0,1%  (karenca 14 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite, obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i pridržavati se upustva o upotrebi pesticida.

Tretman treba sprovesti u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

Vizuelnim pregledima zasada na lokalitetima Rečka, Rogljevo i Bukovo gde nisu sprovođene adekvatne mere zaštite, registrovano je prisustvo simptoma  pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

peplnica vinove loze                       pucanje epidermisa bobica

pepelnica vinove loze      pucanje epidermisa bobica

Pepelnica vinove loze je bolest koja se razvija na svim zeljastim delovima biljke. Prvi simptomi se javljaju u vidu sivkaste prevlake na peteljkama i listovima. Zaraženi listovi se suše i otpadaju. Najveća šteta se ispoljava na grozdovima. Pri infekciji ovom gljivom bobice prvo zaostaju sa razvojem, dok u fazi zatvaranja grozda epidermis bobice puca, te se ona suši i propada.

Ukoliko se simptomi jave na bobicama, ne postoje hemijske mere koje mogu sprečiti štete.

Mere zaštite vinove loze od bolesti i štetočina mogu se pogledati na linku.

Virus šarke šljive (Plum pox virus)

Na području delovanja RC Negotin zasadi šljiva se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).

U pojedinim zasadima je registrovano prisustvo simptoma virusa šarke šljive (Plum pox virus) na listovima.

virus šarke šljive

virus šarke šljive na listu

Virus šarke šljive je ekonomski najznačajniji fitopatogeni virus šljive u našoj zemlji. Domaćini su mu vrste iz roda Prunus, gde spadaju šljiva, breskva, nektarina, kajsija, trešnja i višnja.

Prvi vidljivi simptomi se javljaju na listovima u vidu mozaičnog šarenila lociranog između nerava. Tipičan simptom je pega prstenstog oblika sa hlorotičnim oreolom i zelenim unutrašnjim delom. U toku leta simptomi postaju manje vidljivi, a u jesen se potpuno gube. Simptomi na plodovima se javljaju u toku sazrevanja u vidu polukružnih prstenastih pega, koje se takođe mogu javiti i na košticama.

Zaražena stabla ovim virusom ne propadaju već i dalje rađaju ali slabijim kvantitetom i lošijim kvalitetom plodova. Stablo koje se jednom zarazi ostaje zaraženo tokom čitavog životnog ciklusa bez mogućnosti izlečenja.

Ovaj virus se prenosi sa zaražene biljke na zdravu kalemljenjem, kao i lisnim vašima.

Kako se biljni virusi ne mogu suzbijati hemijskim putem, neophodno je primenjivati preventivne mere zaštite koje podrazumevaju:

 -za sadnju koristiti bezvirusni sadni materijal,

 -po obodu zasada šljive gajiti vrste koje nisu domaćini virusa šarke da bi poslužile kao zaštitni pojas (orah, jabuka, kruška),

 -pravovremeno obaviti suzbijanje biljnih vaši kao vektora virusa šarke šljive,

 -gajenje manje osetljivih sorti šljive (Stenlej, Čačanska lepotica, Čačanska najbolja i Čačanska rana),

-uništavanje zaraženih stabala kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti,

-nove zasade treba podizati na što većoj udaljenosti (minimum 500 metara) od starih i zaraženih zasada.

Krompirov moljac

Na području delovanja RC Negotin usevi krompira se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i vremena setve, nalaze u fazi od vidljive prve bobice do faze bobice u prvoj cvasti smežurane, seme tamno (BBCH 70-89).

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira na lokalitetima Rit (75m n.v.) i Jasenica (217m n.v.), još uvek se ne registruje ulov imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

S obzirom da su u regionu Negotina protekle sezone registrovani ulovi ove štetočine od sredine jula meseca i da se u narednom periodu prognozira suvo vreme sa visokim dnevnim temperaturama, koje će pogodovati razvoju krompirovog moljca, proizvođačima se u ovom momentu preporučuje primena agrotehničkih mera u smislu:

-Redovno navodnjavanje kako bi se održala kompaktnost bankova, odnosno kako  ne bi došlo do urušavanja i stvaranja pukotina i time bio omogućen put ženkama moljca do krtola i polaganja jaja.

Hemijske mere zaštite od krompirovog moljca se za sada ne preporučuju. RC Negotin nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

U cilju zaštite useva od najznačajnijih patogena prouzrokovača oboljenja krompira, preporučuje se primena mera po preporuci od 01.07.2021 (vidi preporuku).

Prisustvo štetočina u zasadima kupine

Na području delovanja RC Negotin zasadi kupine se nalaze u fazi početak sazrevanja plodova, većina plodova je bele boje (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom zasada kupine na lokalitetu Samarinovac, registrovano je prisustvo imaga malininog korebusa (Coroebus rubi).

Malinin korebus

Odrasla jedinka ove štetočine je dužine oko 11 mm, crno-ljubičaste boje sa karakterističnim sivim šarama na krilima. Larve su duge oko 30 mm i bele su boje. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve u stabljici ili korenovom vratu biljke domaćina. U proleće se ulutkavaju, a zatim se pojavljuje odrasla jedinka koja se se hrani mladim lišćem, nanoseći manju štetu na biljci. Ženke polažu jaja na jednogodišnje izbojke kupine i to što bliže zemlji. Nakon 16 do 22 dana, u zavisnosti od vremenskih uslova, iz jaja se izležu larve koje se ubušuju do srži mladara. Svoje kretanje nastavljaju prema korenu biljke i pri tom nanaose najveće štete biljci domaćinu.

Ova štetočina pored maline napada i kupinu i ružu.

U cilju suzbijanja navedene štetočine najbolji rezultati postižu se primenom preventivnih mera koje podrazumevaju:

- uklanjanje i uništavanje zaraženih izbojaka,

- uklanjanje divljih kupina i ruža u okolini zasada.

Hemijske mere borbe su otežane, jer su usmerene na suzbijanje imaga koji je aktivan dug vremenski period, tokom cvetanja i sazrevanja plodova, kada nije dozvoljena primena insekticida.

Takođe, vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga cikade Cicadetta montana complex.

velika slika

Uočena su oštećenja u vidu zareza na kori pojedinih rodnih grančica, koja nastaju prilikom polaganja jaja ženke.  Oštećene rodne grančice podložne su lomljenju, te može doći do njihovog sušenja.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju zasade kupine. Ukoliko uoče prisustvo odrasle jedinke cikada i simptome oštećenja na grančicama, preporuka je da se izvrši odsecanje i uklanjanje grana sa položenim jajima i njihovo spaljivanje radi redukovanja brojnosti cikade.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima