Skip to main content

Negotin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Negotin
Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)

Na području delovanja RC Negotin usevi kukuruza se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od nicanja do faze razvijena tri lista (BBCH 09-13).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovana su oštećenja od sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticollis), na do 5% biljaka.

oštećenja lista od kukuruzne pipe

velika slika

Ova polifagna štetočina prezimljava u stadijumu imaga u zemljištu, gde se gajio kukuruz ili šećerna repa. U proleće, kada temperatura pređe 10°C, odrasla jedinka izlazi na površinu i počinje se hraniti. Najveće štete pravi tako što izgriza ivične delove mladih listova, što dovodi do poremećaja u rastu i razvoju biljke. Siva kukuruzna pipa je najštetnija u razvojnim fazama od nicanja do obrazovanja četiri lista.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju parcele pod usevom kukuruza. Ukoliko se u fazi klijanca registruje prisustvo 1 imaga po kvadratnom metru ili nekoliko dana nakon nicanja 3 do 5 imaga po kvadratnom metru, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. U cilju suzbijanja sive kukuruzne pipe, prema EPPO standardu PP 2/17(1), mogu se koristiti registrovani insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin.

Polaganje jaja krompirove zlatice u usevima krompira

Na području delovanja RC Negotin usevi krompira se, u zavisnosti od vremena setve, sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od četvrti list na glavnoj stabljici razvijen do faze šesti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 14-16).

faza razvoja

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo imaga i jajnih legla krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

krompirova zlatica

velika slika

 

U toku je kopulacija imaga i početak polaganja jaja ove štetočine. Tokom narednog perioda, prognozirane visoke temperature, uticaće na povećanje aktivnosti ove štetočine i početak piljenja larvi.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite. RC Negotin nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će obavestiti o trenutku sprovođenja mera zaštite.

 

Crna pegavost vinove loze (Eskorioza)

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se nalaze u fazi od mirovanja do faze buđenje vegetacije: početak bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) na do 10% biljaka.

crna pegavost vinove loze

crna pegavost vinove loze

Crna pegavost vinove loze je jedna od najstarijih bolesti vinove loze. Simptomi bolesti javljaju se na lastarima u rano proleće. Kora lastara je sivo-bele boje sa crnim tačkicama, lako se odvaja od drvenastog dela, a na zaraženim lukovima razvijaju se samo vršni pupoljci.

Spore ove parazitne gljive prezimljavaju pod korom starijih delova loza. Eskorioza se razvija u rano proleće, pri velikoj vlažnosti vazduha i kada temperatura pređe 10°C. Rasejavanje spora na susedne čokote vrši se putem kiše, vetra ili insekata. Najosetljiviji su lastari od početka razvića do pojave 3 do 4 lista.

Osnovne mere zaštite vinove loze od navedenog patogena su:

 -korišćenje zdravog sadnog materijala,

 -zimsko orezivanje obolelih lastara i njihovo uništavanje.

Hemijske mere zaštite treba sprovesti na početku vegetacije, od faze 1 do 2 lista tj. dok su lastari 5-10 cm, pred padavine, preparatima na bazi bakra ili  mankozeba što će RC Negotin signalizirati na ovom Portalu. 

Prisustvo štetnih insekata u usevima pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze bokorenja (7 stabala vidljivo) do faze prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 27-31).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intezitetu napada, kao i oštećenja na listu usled njihove ishrane.

oštećenja na listu od žitne pijavice

oštećenja na listu

Žitna pijavica je štetočina strnih žita (pšenice, ovsa, ječma). Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava kao odrasla jedinka. Štete prave i odrasle jedinke i larve, hraneći se listom. Odrasle jedinke prave oštećenja na lišću u vidu dugih, uskih perforacija. Štetnije su larve, koje izgrizaju list sa gornje strane oštećuju ga do parenhima. Takvo lišće dobija beličastu boju, smanjuje se asimilaciona površina lista, što negativno utiče na prinos pšenice.

Takođe, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskom intezitetu napada.

lisne vaši pšennice

lisne vaši

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Negotin nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima pšenice i na vreme će signalizirati momenat za sprovođenje mera zaštite.

Prisustvo rutave bube u zasadima voća

Na području delovanja RC Negotin registruje se pojava imaga rutave bube (Tropinota hirta) u zasadima voća.

rutava buba u zasadu breskve  rutava buba u zasadu šljive

breskva                                šljiva

rutava buba u zasadu trešnje

trešnja

Odrasla jedinka rutave bube je veličine oko 10 mm, crne boje i obrasla sivim dlačicama, dok na pokriocima ima 12 do 15 bledožutih tačkica. Razvija jednu generaciju godišnje. Prezimljava u zemljištu na dubini od oko 5 cm, odakle izlazi u rano proleće i hrani se korovskom vegetacijom. Sunčano vreme i minimalna temperatura od oko 15°C, čine povoljne uslove za njen let, parenje i polaganje jaja. Na voćarskim kulturama hrani se prašnicima, tučkom i kruničnim listićima čime sprečava oplodnju biljke.

Najveću štetu pravi u mladim zasadima voća, kada su biljke u prvim godinama rodnosti.

U narednim danima, visoke dnevne temperature, stvoriće povoljne uslove za aktivnost ove polifagne štetočine u voćarskim kulturama.

Preporuka je da se u mladim zasadima primene sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

  -Postavljanje belih ili plavih posuda sa vodom uz dodatak mirisnog atraktanta poput ekstrata sa mirisom jagode, cimeta ili negro bombone. Najveći broj posuda treba postaviti na obode parcele, a manji broj u unutrašem delu parcele.

  -Odlaganje međuredne obrade  zemljišta u cilju suzbijanja korova jer se rutava buba hrani njihovim cvetovima i time se odvlači od voća.

Aktuelne mere u kupinjacima

Na području delovanja RC Negotin, na lokalitetu Samarinovac, zasadi kupine se nalaze u fazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).

Toplo vreme u predhodnom periodu, kao i najavljene visoke dnevne temperature utiču na brže kretanje vegetacije i razvoj biljaka. U toku je orezivanje i vezivanje izdanaka.

Vizuelnim pregledom zasada, na pomenutom lokalitetu, registrovani su izdanci sa simptomima ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Didymella applanata) na do 3% biljaka.

ljubičasta pegavost izdanaka kupine

Simptomi ovog patogena se mogu uočiti na lišću jednogodišnjih izdanaka i izdancima. Na lišću se javljaju nekrotične pege u obliku latiničnog slova V, koje se sa ivice lista šire uz lisni nerv, a oko pege se formira hlorotični oreol. Infekcija se sa lista širi na lisnu dršku, a potom i na izdanak na kome se javljaju kestenjaste pege koje se spajaju te može biti zahvaćen veći deo izdanka. Tokom zime pege dobijaju sivkastu do ljubičastu boju. Zaraženi izdanci lako izmrzavaju, i ukoliko se u proleće iz zaraženih pupoljaka formiraju rodne grančice, one će dati sitne plodove.

Na pojedinim izdancima registrovana su karakteristična zadebljanja, kvržice, guke i gale različitog oblika i veličine, nastale štetnim dejstvom izlučevina malinine muve galice (Lasioptera rubi).

larva malinine muve galice

Malinina muva galica ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve u galama ili gukama na izdancima kupine, koji su u obliku zadebljanja. Ženka polaže jaja na izbojcima koji su se razvili iste godine u blizini pupoljaka. Nakon piljenja, larve se ubušuju u izdanak biljke domaćina, gde se nakon 10 do 20 dana obrazuju gale ili guke. Na napadnutim izdancima dolazi do prekida sprovodnih sudova, zbog čega se izdanci slabije razvijaju i lako se lome.

S obzirom da se masovna pojava odraslih jedinki malinine muve galice pojavljuje u toku cvetanja hemijske mere zaštite su otežane. Hemijski tretmani se mogu sprovoditi nekim od registrovanih insekticida do početka cvetanja.

Sada je preporuka da se izdanci sa registrovanim oštećenjima i sa simptomom navedene bolesti orežu do osnove, iznesu iz zasada i spale. Nakon vezivanja izdanaka kupine proizvođačima se preporučuje preventivni tretman preparatom na bazi bakra, u cilju zaštite od prouzrokovača bolesti kupine, po mirnom i suvom vremenu, pri temperaturi vazduha iznad 5°C. (pogledati preporuku od 3.3.2022.).

Zdrastveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja od faze peto stablo vidljivo do faze šest stabla vidljiva (BBCH 25-26).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Bukovski put i Jasenica registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 5% biljaka.

Tokom vizuelnog pregleda useva ozime pšenice registrovano je prisustvo krilatih i bezkrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 2% biljaka.

Velika slika

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdrastveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja od faze prvo sekundarno stablo vidljivo do faze treće stablo vidljivo (BBCH 21-23).

faza razvoja

velika slika

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Bukovski put i Jasenica, nisu registrovani simptomi prouzrokovača bolesti pšenice, kao ni prisustvo cikada (Cicidelidae) i lisnih vaši (Aphididae).

Tokom vizuelnog pregleda useva ozime pšenice, registrovane su aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus). Broj aktivnih rupa je ispod praga štetnosti. Ukoliko se registruje 10 aktivnih rupa po hektaru, preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfid). Važno je napomenutii da rupe sa postavljenim mamcima treba zatrpavati, kako bi se očuvalo zdravlje ptica i drugih divljači.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdrastveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u fazi od sedam listova razvijeno do faze početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 17-21).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetima Bukovski put i Jasenica, uočeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 3% biljaka. 

 Takođe,vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 2% biljaka.

 

      lisne vaši

Tokom vizuelnog pregleda useva ozime pšenice, uočene su i aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus). Prag štetnosti za poljskog miša je 10-50 aktivnih rupa po hektaru, dok je za poljsku voluharicu ( Miocrotus arvalis) prag štetnosti od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko se registruju brojnosti aktivnih rupa iznad navedenog praga štetnosti, proizvođačima se preporučuje postavljanje registrovanih gotovih mamaka. Važno je napomenuti da rupe sa postavljenim macima treba zatrpavati, kako bi se očuvalo zdravlje ptica i druge divljači.

 RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice. 

Zdrastveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve,  nalaze u fazi od dva lista razvijeno do faze tri lista razvijeno (BBCH 12-13).

BBCH 13

faza razvoja (BBCH 13)

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 2% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno.

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovane su aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) u indeksu od 0,5 do 0,75. Prag štetnosti za poljskog miša je 10-50 aktivnih rupa po hektaru, dok je za poljsku voluharicu ( Microtus arvalis) prag štetnosti od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko se registruju brojnosti aktivnih rupa na nivou praga štetnosti, proizvođačima se preporučuje postavljanje registrovanih, gotovih mamaka. Važno je naznačiti da rupe sa postavljenim macima treba zatrpavati, kako bi se očuvalo zdravlje ptica i drugih divljači.

aktivne rupe od glodara

aktivne rupe od glodara

Vizuelnim pregledom useva, na lokacijama Bukovski put i Jasenica, nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti.

RC Negotin nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice.  

 

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima