Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Subotica.
Zravstveno stanje strnih žita-RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od 2 do 5 listova razvijeno (BBCH 12-15), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi bokorenja,  2 do 4 stabla vidljiva (BBCH 22-24).

 

Na usevima pšenice, vizuelnim pregledima,  registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i simptoma rđe (Puccinia spp.) na  1 do 4% biljaka, dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu registrovani.

 

simptom rđe-uveličano

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do  50% biljaka  i simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 10% biljaka.

 

  

simptom pepelnice           simptom mrežaste pegavosti

 

Takođe, vizuelnim pregledom  stnina, uočeno je prisustvo lisnih vaši i cikada u niskim brojnostima.

 

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza

Na području delovanja RC Subotica izvršen je zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova. Pregledano je 10 hibrida ranih grupa zrenja i 10 hibrida kasnih grupa zrenja na lokalitetima Tavankut, Bajmok, Đurđin, Žednik, Verušić, Bikovo, Višnjevac, Palić  i Subotica.

Klipovi su ocenjivani na prisustvo oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i pamukova sovica - Helicoverpa armigera) kao i na prisustvo simptoma različitih vrsta plesni (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.).

 

Rezultati vizuelnih pregleda:

Procenat klipova bez simptoma patogena i oštećenja od insekata se kreće od 43 do 90.

Procenat klipova sa oštećenjima samo od insekata je od 1 do 19.

Simptomi na klipu od gljiva iz roda Fusarium su utvrđeni na 3 do 49% klipova.

Simptomi na klipu od gljiva iz roda Penicillium su utvrđeni na 1 do 24% klipova.

Simptomi na klipu od gljiva iz roda Aspergillus su utvrđeni na 1 do 2% klipova.

 

Slika 1: Klip sa oštećenjem od insekta i sa simptomom gljive iz roda Fusarium

Slika 2: Klip sa simptomima gljiva iz rodova Fusarium i Penicillium

Stanje useva postrnog krompira

Na području delovanja RC Subotica u toku je proizvodnja postrnog krompira koji se nalazi u fenofazi pred zatvaranje redova,  od 50 do 80% biljaka zatvara redove ( BBCH 35-38). Ova proizvodnja u poslednjih nekoliko godina zauzima sve veće površine i odvija se na peskovitim zemljištima koja se veoma brzo zagrevaju i u uslovima intenzivnog navodnjavanja i đubrenja.

Vizuelnim pregledima biljaka krompira utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlienata) u indeksima napada: larve 3 , imaga 1,25, jajna legla 0,75.

 

Slika-Jajno leglo krompirove zlatice

 

Takođe, prilikom pregleda su registrovani i simptomi plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani) u niskim procentima napada, svega nekoliko procenata biljaka.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Subotica nastavlja monitoring ove proizvodnje krompira i signaliziraće vreme za tretman.

Pojava braon mramoraste stenice RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, vizuelnim pregledima useva i zasada, na pojedinim lokalitetima,  u blizini naseljenih mesta i u baštama, registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). U intenzivnoj proizvodnji, za sada, nije registrovano prisustvo ove štetočine.

 

Jajno leglo braon mramoraste stenice na listu kukuruza

 

Plod kruške sa stenicama-bašta

 

Ova invazivna vrsta stenice je izraziti polifag, a štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka.  Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Takođe, mesta uboda pedstavljaju ulazne otvore za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Na manjim površinama moguće je mehaničko skupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki.

Azijska voćna mušica

Na području delovanja RC Subotica, azijska voćna mušica (Drosophila suzukii )prati se  pomoću  lovnih klopki koje su postavljene u zasadima breskve, trešnje, vinove loze i u bašti.

Pregledom lovnih klopki, registrovani su prvi ulovi protekle nedelje.

 

Ulovljene ženke azijske voćne mušice 

 

Ona je invazivna štetočina, i za kratko vreme razvija veliki broj generacija te je zbog toga  neophodno sprovođenje konstantnog monitoringa i primena kontrolnih mera u cilju zaštite zasada.

U cilju  smanjenja rizika od potencijalnih šteta, poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje primena više  zaštitnih mera:

Ø Postavljanje lovnih klopki u cilju  izlovljavanja odraslih jedinki- za izradu klopki mogu se primeniti plastične flaše, u koje se  kao atraktant sipa smeša crnog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi detrdženta. Na klopkama se obavezno moraju nalaziti ulazni otvori za odrasle jedinke azijske mušice. Klopke je neophodno postaviti po obodu parcele na rastojanju od 2 do 3 m, dok se u unutrašnjosti parcele klopke postavljaju na rastojanju od 5 m.

Ø Uklanjanje  prezrelih plodova.

Ø Skraćivanje intervala između berbe  plodova.

Ø Uništavanje spontane flore oko zasada.

Plesnivost lista paradajza – Fulvia fulva

Prouzrokovač plesnivosti lista paradajza je gljiva Fulvia fulva  koja se isključivo javlja u zaštićenom prostoru i može da prouzrokuje značajne štete na paradajzu.

Simptomi bolesti se prvo ispoljavaju na starijem lišću paradajza. Na licu lista najpre nastaju svetlozelene ili žute pege sa nejasnim ivicama. Na naličju lista u okviru pega dolazi do sporulacije gljive pri čemu se obrazuje gusta, somotasta, sivomrka prevlaka. Zaraženo tkivo potom nekrotira, list se uvija, vene i opada.

Mere zaštite:

-plodored

-uklanjaje biljnih ostataka

-dezinfekcija zemljišta i semena

-provetravanje objekata

-gajenje biljaka uz naslon
Većina fungicida koji se koriste za suzbijanje plamenjače i crne pegavosti deluje i na ovog patogena.

Slika: simptomi plesnivosti lista paradajza na licu lista
Slika: simptomi plesnivosti lista paradajza na naličju lista
Zdravstveno stanje useva soje RC Subotica

Vizuelnim pregledom useva soje na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma plamenjače soje (Peronospora manshurica) na 10-15% biljaka.

Simptomi: na licu lista se formiraju  svetlozelene ili žućkaste pege nepravilnog oblika i različite veličine. Sa naličja lista u vlažnim uslovima u okviru pega formira se micelijska navlaka od konidiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, postaje nekrotično, uvija se po ivici i na kraju opada. 

Hemijske mere zaštite se kod nas ne sprovode, jer ovaj patogen ne pričinjava velike ekonomske štete. Druge mere koje se preporučuju su:

-gajenje otpornih sorti

-plodored

-proizvodnja zdravog semena

-zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

 

 Simptomi plamenjače na licu lista soje

 

Vizuelnim pregledima useva soje takođe se registruje prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova, a simptomi napada su izraženiji na uvratinama. Ova štetočina živi na naličju lista, gde se i hrani sisajući sokove. Prvi simptomi se uočavaju na licu lista u obliku sitnih pega srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja i napad uvećava,  pege se međusobno spajaju i čitava površina lista žuti i suši se. Ako se namnoži može da prouzrokuje sušenje čitavih biljaka. Prenamnoženje grinja može značajno smanjiti  prinos soje i do 30% i zbog toga je neophodno vršiti što češće preglede useva. Ako se ustanovi na ivicama polja 50 i više procenata biljaka sa ovom štetočinom, preporučuju se hemijske mere zaštite, sa preparatima koji su registrovani za tu namenu. Zaštitu treba obaviti sa većom količinom vode i višim pritiskom, jer se kolonije nalaze na naličju lista.

 

Grinje na naličju lista soje-uveličano

Cikada Metcalfa pruniosa

Na području delovanja RC Subotica registrovano  je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na vinovoj lozi i na drugim, uglavnom ukrasnim biljkama i šiblju. Larve luče belu voštanu tvorevinu koja liči na vatu, tako da se po toj beloj tvorevini lako prepoznaju.

 

Metcalfa pruniosa-larva

 

Radi se o polifagnoj štetočini, naseljava veliki broj voćnih vrsta, vinovu lozu, ukrasno i šumsko drveće. Štete mogu biti direktne i indirektne.

Direktne štete nastaju sisanjem sokova biljaka (i larve i imaga sisaju biljne sokove), a kao posledica ishrane biljke imaju slabiji porast.

Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica. 

Mere zaštite mogu biti samo uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova, hemijske mere zbog pokretnosti larvi i imaga nisu efikasne.

Monitoring cikade Scaphiodeus titanus

Na području delovanja RC Subotica zasadi vinove loze se nalaze u početnim fazama formiranja bobice ( BBCH 71-72).

Vizuelnim pregledom vinograda utvrđeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus drugog larvenog stupnja. S obzirom da larve cikade još uvek nisu sposobne da prenose fitoplazmu Flavescens doree hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju.

 

Slika: larva cikade Scaphoideus titanus drugog razvojnog stupnja na naličju lista vinove loze

RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

Zdravstveno stanje pšenice u sazrevanju

Pšenice se nalaze u različitim fenofazama sazrevanja, od kasne mlečne zrelosti do mekane voštane zrelosti (BBCH 77 – 85).

Zbog vremenskih uslova u toku cvetanja koji su bili izuzetno povoljni za razvoj gljive Fusarium graminearum ( prouzrokovač fuzarioze klasa ) na parcelama sa pšenicom je uočeno prisustvo simptoma navedenog patogena u različitim intenzitetima napada. Pojava simptoma zavisi od sortimenta,  hemijskih  mera zaštite i agrotehničkih mera. U proseku, simptomi se registruju na 20% biljaka, a procenat zaražene površine klasova je u proseku 2,6 %.

Pored smanjenja prinosa, gljiva Fusarium graminearum ima sposobnost sinteze mikotoksina  koji mogu biti štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Slika: Simptom fuzarioze na klasu

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima