Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od  četvrto stablo vidljivo do devet i više stabala  vidljivo (BBCH 24-29).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma vidljiva su oštećenja u vidu  sušenja lisne mase izazvana mrazem. Na automatskim meteorološkim stanicama koje su smeštene u usevima strnih žita, u periodu od    11.2. do 16.2.2021. registrovane su temperature ispod 0°C.

Na usevima ozimog ječma  registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u gustim sklopovima na do 50% biljaka, i to na donjim listovima, koji su se delimično osušili zbog izmrzavanja. Na usevima ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 15-35% biljaka, takođe na donjim listovima.

Prisustvo štetnih insekata, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) nije uočeno kao ni aktivne rupe od glodara.

Preciznija procena zdravstvenog stanja će biti moguća kad se biljke potpuno oporave od izmrzavanja.

Zdravstveno stanje ozimih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi ozime pšenice se nalaze od 7 listova razvijeno do 6 stabala vidljivo (BBCH 17-26), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od 3 do 9 stabala vidljivo (BBCH 23-29).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na lokalitetima Žednik, Đurđin, Šupljak, utvrđeno je prisustvo simptoma:

-         sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 10% do 32% biljaka i

-         pepelnice žita (Erysiphae graminis) na pojedinačnim biljkama.

usev pšenice

usev pšenice

Vizuelnim pregledima ozimog ječma, na lokalitetima Žednik i Đurđin, registrovano je prisustvo simptoma:

-         mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 30% do 50% biljaka i

-         pepelnice žita (Erysiphae graminis) na pojedinačnim biljkama.

mrežasta pegavost ječma

mrežasta pegavost ječma

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma je veći u usevima  iz najranijh rokova setve i na parcelama sa gustim sklopovima biljaka.

Tokom vizuelnih pregleda nije uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje pšenice u sazrevanju

Pšenice se nalaze u različitim fenofazama sazrevanja, od kasne mlečne zrelosti do mekane voštane zrelosti (BBCH 77 – 85).

Zbog vremenskih uslova u toku cvetanja koji su bili izuzetno povoljni za razvoj gljive Fusarium graminearum ( prouzrokovač fuzarioze klasa ) na parcelama sa pšenicom je uočeno prisustvo simptoma navedenog patogena u različitim intenzitetima napada. Pojava simptoma zavisi od sortimenta,  hemijskih  mera zaštite i agrotehničkih mera. U proseku, simptomi se registruju na 20% biljaka, a procenat zaražene površine klasova je u proseku 2,6 %.

Pored smanjenja prinosa, gljiva Fusarium graminearum ima sposobnost sinteze mikotoksina  koji mogu biti štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Slika: Simptom fuzarioze na klasu

Zdravstveno stanje strina u ogledu PSS Subotica
PŠENICA
r.b. Sorta BBCH/
Ocena od zastavičara
Septoria tritici
%
 inficiranih biljaka
Septoria tritici
% inficirane površine lista
Erysiphae graminis
%
 inficiranih biljaka
Erysiphae graminis
% inficirane površine lista
Puccinia spp.
 %
 inficiranih biljaka
Puccinia spp.% inficirane površine lista
Fusarium graminearum% inficiranih klasova
1 Simonida 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
2 NS 40 S 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
3 Zvezdana 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
4 Ilina 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
5 Futura 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
6 Petrija 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
7 Azra 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
8 Mila 73/ Z 0 0 25 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
Z----- 0 na stablu 0
9 Kala 73/ Z 10 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0   0
na donjim listovima 5 0 0
10 Vlajna 73/ Z 5 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0   0
na donjim listovima 5 0 0
11 Obala 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
12 Matuska 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
13 Doroteja 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
14 Efrosinia 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
15 Javorka 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
16 Ubavka 73/ Z 20 0 15 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
na donjim listovima 10 na stablu 0
17 Sobredo 73/ Z 15 0 10 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0   0
na donjim listovima 10 na stablu 0  
18 Sosthene 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
19 Sothys 73/ Z 10 0 5 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
na donjim listovima 5 na stablu 0
20 Balaton 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
21 Amicus 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
22 Nogal 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
23 Farmeur 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
24 Baletka 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
25 Premio 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
26 Yeti 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
27 Sonergy 73/ Z 0 0 20 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
Z-2 0 0 0
Z--- 0 na donjim delovima 0
28 Fructidor 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
29 Accroc 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
30 Sofolk 73/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
31 Ostro 65/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
32 Hy Star 69/ Z 0 0 5 0 0 0 0
Z-1 0 2 0
 Z-2 0 2 0
33 Hy Win 69/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
34 Hy F1 69/ Z 0 0 5 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
Z----- 0 na donjim delovima 0
35 Ortegus 69/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
36 Faustus 69/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
   Z-2 0 0 0
37 Salasar 71/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
38 Nikol 71/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
39 Avenue 71/ Z 0 0 0 0 0 0 0
Z-1 0 0 0
 Z-2 0 0 0
 
JEČAM
r.b. Sorta BBCH/
Ocena od zastavičara
Pyrenophora teres
%
 inficiranih biljaka
Pyrenophora teres
% inficirane površine lista

Erysiphae graminis f.sp.hordei
%
 inficiranih biljaka
Erysiphae graminis f.sp.hordei
% inficirane površine lista

Ramularia collo-cygni
%
 inficiranih biljaka
Ramularia collo-cygni
% inficirane površine lista

Fusarium graminearum
% inficirane površine biljke
1 Nonius 75/ Z 5 0 0 0 80 1 0
Z-1 0 0 1
Z-2 0 0 1
na donjim listovima 5 0 1
2 Rudnik 75/ Z 20 0 0 0 70 5 0
Z-1 0 0 8
Z-2 0 0 20
na donjim listovima 15 0 20
3 NS 565 75/ Z 15 0 0 0 50 2 0
Z-1 0 0 2
Z-2 0 0 6
Z-2 10 0 6
4 Carmina 75/ Z 5 0 0 0 20 0 0
Z-1 0 0 5
Z-2 0 0 6
na donjim listovima 5 0 6
5 Sandra 73/ Z 5 0 0 0 20 1 0
Z-1 0 0 1
Z-2 na donjim listovima 0 1
na donjim listovima na donjim listovima 0 1

očitavanje : 30.05.2017

Stanje strnina

RC Subotica-punkt Žednik – pšenica i ječam

Vizuelnim pregledom parcela pod strninom je utrvrđeno da pšenica se nalazi u fenofazi po BBCH 25 -5 stabala vidljivo, a ječam u fenofazi po BBCH 26-6 stabala vidljivo.

Prisustvo bolesti se zapaža , ali indeksi oboljenja su niski:

-pšenica (Simonida) Septoria tritici  indeks 7,5 (nalazi se na donjim listovima)

 

-ječam( NS 565) Pyrenophora teres indeks 3,33

            i  Rhynosporium secalis indeks 2,66

RC Subotica će dalje pratiti razvoj bolesti na ovim kulturama , i obaveštavati o momentu tretmana.

Pojava žitnog bauljara

RC Subotica-pšenica

Kao svake godine i ove se javlja larva žitnog bauljara ( Zabrus tenebioides ) u usevima pšenice koji su u monukulturi ili na delovima parcela pored prošlogodišnjih strnina. Zapažaju se karakteristična oštećenja za ovu štetočinu i to : larve uništavaju lisnu masu,  uvlače list i iz njega sišu sokove a na kraju ostaje samo suva nervatura . Larve pored strukova žita buše vertikalan hodnik, gde provode veći deo vremena. Aktivne su do pojave prvih marzeva, a sa otopljavenjem njihova aktivnost se nastavlja. Intenzivno se hrane na temperaturama iznad 10  ̊C , a pri temperaturama ispod 3-5   ̊C prestaju sa ishranom.

Hemijske mere treba primjenjivati  po pojavi i širenju simptoma  sa preparatima na bazi hlorpirifosa ,bifentrina.