Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 8 lista razvijeno (BBCH 12-18), a ozima pšenica se nalazi u fazi od 2 do 5 lista razvijena (BBCH 12-15).Na parcelama sa ozimom pšenicom vizuelnim pregledima nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, kao ni prisustvo cikada (Cicidelidae) i lisnih vaši (Aphididae).

Na usevima ozimog ječma vizuelnim pregledima su registrovani simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 1% do 2% biljaka, a osim toga nije uočeno prisustvo drugih bolesti, niti štetnih insekata.

Na ozimom ječmu i pšenici nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara: poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

Velika slika

 

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 4 lista razvijeno (BBCH 12-14), a ozima pšenica se nalazi u fazi 2-3 lista razvijena (BBCH 12-13).


Vizuelnim pregledom useva strnih žita na različitim lokalitetima uočene su pojedinačne aktivne rupe od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus), dok aktivne rupe  od poljske voluharice nisu uočene (Microtus arvalis).

Na parcelama sa ozimom pšenicom nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, kao ni prisustvo cikada (Cicidelidae) i lisnih vaši (Aphididae), dok su na ozimom ječmu registrovani simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 1 - 2% biljaka, osim toga nije uočeno prisustvo drugih bolesti, niti štetnih insekata.

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 4 lista razvijeno (BBCH 12-14), a ozima pšenica se nalazi u fazi 2-3 lista razvijena (BBCH 12-13).

 


Vizuelnim pregledom useva strnih žita na različitim lokalitetima uočene su aktivne rupe od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus), dok su na ozimom ječmu registrovani simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 2% biljaka.

 

 
 

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2-3 lista razvijeno (BBCH 12-13). U našem regionu setva pšenice je još uvek u toku, usevi posejani u ranijim rokovima setve se nalaze u fenofazi 2 lista razvijena (BBCH 12).

 


 

Vizuelnim pregledom useva ječma na različitim lokalitetima, registrovani su simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 2-3% biljaka, lisne rđe ječma (Puccinia hordei) na do 1% biljaka, kao i prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na 2-3% biljaka.

 


 

Vizuelnim pregledom useva pšenice posejane u najranijim rokovima setve, na različitim lokalitetima uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae ) na do 1% biljaka.

 

Aphididae- Velika slika

 

Lisne vaši u usevima pšenice i ječma su značajne jer osim šteta koje pričinjavaju ishranom na ovim biljnim vrstama, one su i vektori fitopatogenih virusa. Međutim, zbog ovako niskih brojnosti, mere zaštite se u ovom momentu ne preporučuju. Prag štetnosti za vaši u ovim fazama razvoja strnih žita iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili vise vaši (EPPO standard, PP 2/11(1)).

Osim pomenutih bolesti i štetočina na području delovanja RC Loznica nije uočeno prisustvo drugih simptoma biljnih bolesti, kao ni prisustvo štetočina niti glodara.

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Trulež plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Loznica zasadi jabuke se nalaze u različitim fenofazama u zavisnosti od sorte, prethodno primenjenih agro i pomotehničkih mera: od početak obezbojavanja lišća do 50% listova je obezbojeno.

 

Vizuelnim pregledom zasada na pojedinim lokalitetima uočeno je prisustvo truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena).

Velika slika

Osim jabuke patogen napada i krušku, dunju, šljivu, a u nekim godinama ređe napada breskvu, kajsiju i nektarinu. Plodovi mogu biti zaraženi od zametanja do berbe, ali i kasnije, u skladištu. Mladi plodovi su ređe napadnuti, i u slučaju da su zahvaćeni oni nekrotiraju, istrule i opadnu. Infekcija starijih plodova se ostvaruje najčešće na mestu povrede ili oštećenja od insekata. Na mestu zaraze javljaju se kružne koncentrične svetlo-smeđe pege koje se brzo proširuju, tkivo u okviru pega truli i pega se brzo povećava. Na obolelim delovima ploda parazit formira karakteristična tela, sporodohije u vidu koncentričnih krugova, koji odgovaraju smenjivanju dana i noći, tako da svaki krug plodonosnih tela odgovara jadnom danu i noći, 24 časa. Ovaj tip truleži je poznat kao mrka ili smeđa trulež.

 

Patogen izaziva i tzv.crnu trulež plodova jabuke i kruške. Plod zahvata trulež kao i u prethodnom slučaju, ali zahvaćeni deo ploda ima tamnu ili crnu boju. Bez obzira da li se radi o mrkoj ili crnoj truleži, plodovi bivaju potpuno prožeti micelijom gljive i usled gubitka vode smežuravaju i pretvaraju se u jednu stromatičnu tvorevinu. Tako sasušeni plodovi ostaju u krošnji pričvršćeni za grane i grančice, ili otpadaju i ostaju na površini zemljišta.

 

Mere kontrole ovog patogena podrazumevaju primenu sledećih mera:

 

-pri podizanju zasada treba birati ocedite i provetrene terene,

-redove postavljati u pravcu dominantnih vetrova,

-uklanjanje i uništavanje mumificiranih plodova,

-zaštita voćaka od insekata koji povređuju plodove,

-hemijske mere primenom fungicida u fazama sazrevanja plodova, kada su najosetljiviji na infekcije ovim patogenom.

Prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka (Didymella applanata) u zasadima kupine

Na području delovanja RC Loznica zasadi kupine se nalaze u fazi od početak formiranja pomoćnih pupoljaka do faze vidljivi novi listovi sa manjim uvojcima i kraćim nodijama (BBCH 91 – 92).

Vizuelnim pregledom zasada kupine, na različitim lokalitetima, uočeno je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka (Didymela applanata).

Velika slika

Primarna zaraza mladih izdanaka se vrši sporama, obično krajem maja ili početkom juna. Na donjim delovima izdanaka prvo se javljaju ljubičaste pege, koje su posebno izražene oko pupoljaka. Nešto kasnije nastupa sekundarna zaraza, kada konidije izazivaju pucanje epidermisa nodusa i pojavu uzdužnih braonkastih pukotina na izdancima. U toku leta parazit smanjuje porast izdanaka, uništava pupoljke i oštećuje lišće, što znatno smanjuje njihovu otpornost prema zimskim mrazevima. Štete se najjače manifestuju sledeće godine, jer se na zaraženim izdancima rodne grančice ne razvijaju ili, pak, slabo rastu, javlja se defolijacija, plodovi su sitni i mekani, a pri jačem napadu dolazi i do sušenja rodnih izdanaka.

 

Mere kontrole ovog patogena podrazumevaju primenu sledećih mera:

-         orezivanje dvogodišnjih izdanaka odmah posle berbe,

-         redovno uništavanje korova u zasadu,

-         proređivanje mladih izdanaka koji se ostavljaju za rod,

-         pravilan izbor položaja za gajenje kupine,

-         hemijske mere borbe. Nakon berbe i uklanjanja dvogodišnjih izdanaka, sa ciljem zaštite od navedenog patogena, mogu se primeniti preparati na bazi bakra.

Prisustvo simptoma sive truleži (Botrytis cinerea) u zasadima maline

Na području delovanja RC Loznica, u zasadima remotantnih (dvorodnih) sorti, malina se nalazi u fazi druga berba: još više plodova obojeno (BBCH 89).

Vizuelnim pregledom zasada dvorodnih sorti Polka, Polana, Heritage i Himbo Top, na različitim lokalitetima, uočeno je prisustvo simptoma sive truleži plodova (Botrytis cinerea).

 

Velika slika

 

Pojavi bolesti pogoduje vreme sa obilnim padavinama i visokom vlažnošću vazduha. Malina je na infekciju ovim patogenom najosetljivija u fazama cvetanja i sazrevanja plodova. Pri kraju cvetanja patogen se nalazi na uveloj cvetnoj kapici, tako da zaraze ostaju prikrivene sve do početka sazrevanja plodova. Ukoliko su tokom berbe pogodni vremenski uslovi za razvoj bolesti, gubitak prinosa može biti veliki, a kvalitet plodova je znatno pogoršan. Ako se plodovi maline prodaju u svežem stanju, siva trulež je najznačajniji ograničavajući činilac prodaje.

 

Sa ciljem kontrole navedenog patogena preporučuju se sledeće mere:

-        obezbeđivanje dobre cirkulacije vazduha između izdanaka,

-        redovno branje zrelih plodova,

-        pažljivo rukovanje obranim plodovima sa ciljem izbegavanja njihovog mehaničkog oštećenja.

Mehurasta gar kukuruza (Ustilago maydis)

Na području delovanja RC Loznica usevi kukuruza se nalaze u fazi od fiziološka zrelost: crna tačka (sloj vidljiv u osnovi semena); oko 60% suve materije do faze zrna posle berbe (BBCH 87 – 99).

 

Faza razvoja - Velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na različitim lokacijama uočeno je prisustvo mehuraste gari kukuruza (Ustilago maydis) na do 2% biljaka.

 

Bolest se javlja na svim nadzemnim delovima biljke: stablu, rukavcu, listu, metlici, klipu. Na meristemskom tkivu se obrazuju mehuraste izrasline, guke ili tumori sunđeraste konzistencije. Tumori su u početku čvrsti, svetle boje, pokriveni glatkom opnom. Sazrevanjem ovih tumora, opna postaje tamna, skoro crna, tada počinje da puca, pa se kroz pukotine oslobađa crna prašna masa teleutospora parazita koje služe za održavanje tokom zime.

 

Simptomi bolesti - velika slika

 

Veličina tumora varira od vrlo sitnih pa do 15 i više cm u prečniku. Najveći tumori se formiraju na klipu. Na stablu i metlici su guke sitne. Na listu se javljaju simptomi duž glavnog nerva, usled čega se list deformiše i uvija a ponekad i suši. Kukuruz je osetljiv na infekciju ovim patogenom kada biljke dostignu visinu 30 – 50 cm.

 

Mere suzbijanja mehuraste gari su:

- gajenje tolerantnijih hibrida

-sprečavanje mehaničkih povreda biljaka i povreda od ishrane insekata

-izbalansirano đubrenje i druge agrotehničke mere koje doprinose boljoj kondiciji biljaka.

Crna pegavost kupusa

Na području delovanja RC Loznica, usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od početak formiranja glavice do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 41 – 43).

Velika slika

Vizuelnim pregledom kupusa na lokalitetu Drlače je uočeno prisustvo simptoma crne pagavosti kupusa (Alternaria brassicae i Alternaria brassicicola). Simptomi su prisutni na donjem i srednjem lišću na pojedinačnim listovima u vidu okruglih koncentričnih pega crne boje.

Pored kupusa, ovo oboljenje se javlja i na kelju pupčaru, karfiolu, brokoliju, kineskom kupusu, renu, repici, rotkvicama, uljanoj repici i drugim biljkama iz familije kupusnjača. Prvi simptomi se mogu pojaviti na mladim biljkama u rasadniku u vidu sitnih, tamnih pega na stablu koje prouzrokouje njihovo poleganje. Ako se takve biljke presade u polje, one zaostaju u razvoju i daju manji prinos.

Kod već rasađenih biljaka u polju, simptomi se javljaju na donjem lišću u vidu kružnih pega koje počinju u vidu sitnih žućkastih zona koje se povećavaju u vidu koncentričnih krugova tamne boje.

A.brassicae i A. brassicicola formiraju konidije koje se mogu raznositi vetrom, kišnim kapima, alatom i pomoću životinja. Micelija gljive se prenosi semenom. Obe gljive se takođe održavaju i na osetljivim korovskim biljkama u toku zime. Optimalna temperatura za razvoj gljive je 24 – 28°C. Za ostvarenje infekcije neophodna je kiša ili rosa u trajanju od najmanje 9 časova.

Mere suzbijanja crne pegavosti kupusa:

-izbor zdravih izvodnica za seme,

-uništavanje biljnih ostataka,

-višegodišnji plodored,

-dezinfekcija semena,

-hemijske mere borbe (primena preventivnih fungicida na bazi mankozeba pre padavina ili navodnjavanja ili primena kurativnih fungicida na bazi difenokonazola po pojavi simptoma).

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Loznica najveće površine pod krompirom su povađene, dok je vađenje krtola ostalih useva krompira u toku ili se očekuje u skorije vreme. Na feromonskim klopkama se, na lokaciji Vrbić, registruju kontinuirani ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Na parcelama gde krompir nije povađen postoji rizik od nastanka šteta od navedene štetočine.

 
 

 

Štete prouzrokuju gusenice koje na krtolama prave tunele ispod pokožice koji su ispunjeni izmetom. Tako zaprljane krtole su neupotrebljive i gube tržišnu vrednost. Ukoliko se napadnute krtole unesu u skladišta u kojima nepostoji mogućnost kontrolisane temperature, moljac krompira neometano nastavlja sa razvojem i širenjem. Pored direktnih šteta, krompirov moljac otvara put sekundarnim patogenima, koji izazivaju trulež i dovode do brzog propadanja krtola u skladištu.

Na parcelama krompira gde je vađenje u toku ili se uskoro planira, proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

·       vađenje krtola u što kraćem vremenskom roku i njihovo sklanjanje sa parcela u skladište,

·       sve otvore na skladištima treba obezbediti mrežama kako bi se sprečio prodor moljca u skladište,

·       temperaturu u skladištima treba održavati ispod temperaturnog praga razvoja moljca, odnosno ispod 10°C.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima