Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Regionalni centar : Vršac
Sorta : Zlatni delišes
Fenofaza : Lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i prekriveni ljuspicama kore (00 BBCH).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je prisustvo zrelih askospora.
 
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 2,5 %.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Regionalni centar : Vršac
Sorta : Zlatni delišes
Fenofaza : Mirovanje vegetacije (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke na prisustvo askospora patogena prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za sada nema formiranih askospora i askusa.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Zdravstveno stanje uljane repice
Usevi uljane repice se nalaze od  fenofaze razvoja lista: 9 i više listova razvijeno (BBCH 19) do formiranja sekundarnih stabala: dva do tri sekundarna stabla vidljivo (BBCH 22-23).
 
Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceuthorrynchus quadridens) koje su izašle sa mesta prezimljavanja i migriraju na novoposejane parcele uljane repice. Do kraja nedelje su najavljene temperature i do 16°C što će intenzivirati njihovu migraciju u useve.
 
 
Na najstarijem lišću se registruju simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 50% biljaka u vidu pojedinačnih pega. I pored visokog procenta biljaka sa simptomima, prisustvo ovog patogena nije zabrinjavajuće nego se preporučuje praćenje useva u prolećnom periodu.
 
RC Vršac će o stanju objavljivati redovne priloge i preporuke.
 
 
Preporuka je da se pregledaju usevi na prisustvo aktivnih rupa od glodara jer je pri vizuelnom pregledu uočeno njihovo prisustvo, viša brojnost na uvratinama te treba pristupiti njihovom suzbijanju prema preporukama (vidi preporuku).
Zdravstveno stanje strnih žita u regionu Vršca
Usevi ozime pšenice i ječma se u regionu Južnog Banata nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-25).
Prilikom vizuelnog pregleda u usevima pšenice, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka.
U usevima ozimih ječmova su registrovani simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 10% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma na do 2% biljaka.
Fotografija 1 - Simptom mrežaste pegavosti lista ječma
 
Fotografija 2 - Simptom sive pegavosti lista pšenice
 
Prilikom vizuelnog pregleda nije registrovano prisustvo cikada niti lisnih vaši dok se aktivne rupe od glodara mogu i dalje uočiti te se preporučuje proizvođačima da pregledaju parcele na njihovo prisustvo.
Zdravstveno stanje uljane repice
Regionalni centar: Vršac
Fenofaza: 7-9 i više razvijenih listova (BBCH 17-19).
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam). Simptomi su prisutni u niskom procentu na najstarijem, donjem lišću.
 
 
 
Od prisutnih štetočina i dalje se registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) ali u mnogo manjem intezitetu napada u odnosu na prethodni period.
 
 
Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Vršac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva uljane repice.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Usevi pšenice i ječma se nalaze u zavisnosti od roka setve u fenofazama od 2-3 lista razvijeno do 3 stabla vidljivo (BBCH 12-23).

Prilikom vizuelnog pregleda useva ozimog ječma registruje se prisustvo mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 4% biljaka i sočivaste pegavosti lista (Rhynchosporium secalis) dok je u usevu pšenice uočeno prisustvo pustula lisne rđe (Puccinia spp.) na 2% biljaka.

I dalje se registruje prisustvo krilatih formi lisnih vašiju (Aphididae spp) ali u manjoj brojnosti nego u prethodnom pregledu kao i aktivne rupe od poljskih glodara u parcelama gde se nije do sada pristupilo njihovom suzbijanju.

Pustula rđe na listu pšenice

Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Krilata forma vaši

Za sada se mere zaštite ne preporučuju osim za poljske glodare na čiju brojnost treba obratiti pažnju posebno ukoliko zima bude blaga.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Usevi pšenice i ječma se nalaze u zavisnosti od roka setve u fenofazama od nicanja do 2-3 stabla vidljivo (BBCH 10-23).
 

Prilikom vizuelnog pregleda useva ozimog ječma registruje se prisustvo mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3% biljaka dok je u usevu pšenice koji je iz prvih rokova setve i nicanja registrovano prisustvo pustula lisne rđe (Puccinia spp.) na 1% biljaka.

Pustule rđe na listu pšenice

Simptom mrežaste pegavosti na listu ječma

Najveći problem u proteklih nekoliko sezona u fenofazi nicanja ozimih strnih žita predstavlja prisustvo lisnih vaši (Aphididae spp) i cikade Psammotettix alienus. Visoke temperature tokom jeseni odgovaraju aktivnosti ovih insekata i oni uspešno naseljavaju ponikle useve. Prenosioci su više vrsta virusa koji su kasnije tokom vegetacije potvrđeni labaratorijskim analizama u ozimim strnim žitima (prilog). I pri ovom vizuelnom pregledu je uočeno prisustvo navedenih insekata na 2-5% biljaka, a brojnost populacije je zavisila uglavnom od prethodno preduzetih mera (da li je posejano seme tretirano insekticidima ili je bilo folijarne primene ili nije bilo uopšte primene insekticida).

Lisna vaš krilata forma

U usevima se i dalje registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, te se proizvođačima preporučuje da obrate pažnju na njih.

Zdravstveno stanje useva uljane repice
U regionu Južnog Banata (RC Vršac), usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve nalaze u fenofazi razvoja listova: od 5-6 listova razvijeno (BBCH 15-16) do 8-9 listova razvijeno (BBCH 18-19).
 
Vizuelnim pregledom useva uočava se prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam). Simptomi su prisutni na najstarijim, donjim listovima, i trenutno se registruju na niskom procentu biljaka (2-5%). Međutim, preporučuje se redovan obilazak parcela u zimskom periodu, naročito ukoliko se nastavi trend povišenih temperature, koje uz prisustvo vlage doprinose širenju bolesti. Prag štetnosti iznosi 35-40% zaraženih biljaka i u ovom momentu se ne preporučuje primena mera zaštite.
 
Od prisutnih štetočina u usevima uljane repice se registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae spp.). Populacija je značajno brojnija u odnosu na prethodne godine zbog izuzetno visokih temperatura vazduha koje su pratile početni period vegetacije uljane repice a o potrebi njihovog suzbijanja je data preporuka (preporuka).
 
Lisne vaši
 
 
 
Simptom suve truleži
 
Visoke temperature u jesenjem periodu su uslovile i prenamnoženje poljskih glodara, na čiju aktivnost treba obratititi pažnju i u usevima uljane repice. Sa utrina i parcela koje su posle berbe kukuruza i suncokreta ostale nepoorane prelaze u ozime useve te mogu biti u opasnosti usevi uljane repice koji su kasnije posejani.
Retrovegetacija višnje
Regionalni centar : Vršac
Fenofaza : početak opadanja lišća (BBCH 93).
 
 
U zasadima višanja u kojima nisu sprovedene adekvatne mere zaštite tokom vegetacije te je došlo do intenzivne pojave bolesti, dominantno mrke pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), vizuelnim pregledom registrujemo pojavu defolijacije i retrovegetacije.
 
Na takvim stablima se u ovom periodu registruje bubrenje lisnih i cvetnih pupoljaka, porast nove lisne mase i pojava cvetova.
 
Ova negativna pojava utiče na formiranje manjeg broja rodnih pupoljaka za sledeću vegetacionu sezonu i dovodi do iznurivanja biljaka.
 
Velika slika                Velika slika
 
Ovakve biljke gube na kondiciji, nespremne dočekuju fazu mirovanja što će se odraziti na njihovu vitalnost.
 
Preporuka proizvođačima je da  ukoliko je prisutna retrovegetacija sprovedu dodatnu negu: jesenje-zimsko đubrenje NPK đubrivima sa višom koncentracijom fosfora i kalijuma i u rano proleće, pred početak vegetacije izvršiti intenzivniju rezidbu kako bi se biljke što bolje oporavile od stresa.
Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)
 
 
Poslednjih nekoliko godina se u jabučnjacima može uočiti prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum). Njihova populacija se značajno uvećala kao posledica zabrane upotrebe niza insekticida iz grupe organofosfata.
 
Kolonije se vrlo lako zapažaju, jer mnoštvo vaši sa belom vlaknastom prevlakom stvara utisak kao da su pokrivene vatom.
Njena moć razmnožavanja je vrlo velika, ima 10-15 generacija godišnje. Vaši poslednje generacije prezimljavaju u pukotinama kore stabla i grana, dok večina kolonije prezimi na podzemnim organima jabuke oko korenovog vrata.
U proleće populacija migrira u nadzemni deo stabla gde formira kolonije na mladom tkivu na mestu zarastanja rana posle rezidbe ili na lisnim peteljkama.
Hrane se sisanjem sokova čime se stvaraju rak rane na granama, deblu i korenu. Rak rane stvaraju smetnju za protok biljnih sokova kroz biljne delove zbog čega voćka slabi i postaje podložna napadu sekundarnih štetočina.
 
 
Ukoliko se uoče kolonije vaši u zasadu suzbijanje se može sprovesti tretiranjem korenovog vrata i izdanka registrovanim insekticidima u jesenjem i ranoprolećnom periodu kao i tokom vegetacije.
Na početku formiranja kolonija preporučuje se primena registrovanih insekticida:Teppeki/Afinito(flonikamid) 0,14 kg/ha i Movento 100 SC/Malaga(spirotetramat) 0,15%.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima