Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Preventivne mere u kontroli štetnih organizama u proizvodnji krompira
Pre sadnje krompira treba imati u vidu preventivne mere koje imaju za cilj kontrolu štetnih organizama i proizvodnju zdravog useva sa visokim prinosima. Najvažnije preventivne mere koje se preporučuju proizvođačima bi bile:
  • Plodored - preporuka je da se krompir, iako dobro podnosi monokulturu u istoj ne gaji, zbog nagomilavanja inokuluma patogena i drugih štetnih organizama.Takođe se kao predusev ne preporučuju  kulture iz familije pomoćnica (Solanaceae) kao što su paradajz, plavi patlidžan, duvan jer imaju zajedničke bolesti i štetne insekte. Preporučuje se primena četvorogodišnjeg do petogodišnjeg plodoreda.
  • Sadnja deklarisanog semena - korišćenje zdravog sadnog materijala je jedna od najvažnijih mera u proizvodnji krompira. Nedeklarisan sadni materijal je najčešći put unosa virusa u usev.
  • Suzbijanje korova i lisnih vaši u toku vegetacije - ova mera ima za cilj sprečavanje prenosa virusa  u usev. Korovi kao domaćini lisnih vaši i virusa mogu biti rezervoar infekcionog potencijala a lisne vaši svojom ishranom na zaraženim biljnim delovima a potom na zdravim biljkama krompira prenose viruse. Krompir je domaćin većeg broja virusa koji značajno smanjuju prinos te su sve mere koje doprinose smanjenju njihovog  širenja jako značajne za proizvodnju ove gajene biljne vrste.
  • Zagrtanje bankova tokom vegetacije i navodnjavanje je jedna od najvažnijih mera koje imamo na raspolaganju u borbi protiv krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
U regionu koji pokriva RC Vršac usevi ozimih ječmova se nalaze u fazi bokorenja, od 3 do 4 stabla vidljivo (BBCH 23-24) dok su usevi pšenice u fazama dva do tri stabla vidljivo (BBCH 22-23).
 
U toku vizuelnog pregleda useva ozimih strnih žita, registrovana su značajna oštećenja lisne mase od niskih temperatura koje su vladale u regionu u periodu od 11. do 16.02. Niske temperature koje su se kretale u najnižim vrednostima i do -13°C su usledile posle perioda viših dnevnih temperatura.
 
U usevima strnih žita je, u zavisnosti od sorte, roka setve i konfiguracije terena došlo do manjeg ili većeg odumiranja lisne mase. Ova pojava je izraženija kod ozimih ječmova koji su i osetljiviji na niže temperature. Čvor bokorenja je u većini usevima očuvan tako da će doći do obnavljanja vegetacije i izbacivanja novih listova. Međutim, registrovani su i usevi, pre svega ozimih ječmova, kod kojih je došlo i do izumiranja čvora bokorenja kod većeg procenta biljaka, ali su to usevi iz prvih rokova setve kod kojih je sprovedena i prihrana i sa neadekvatnom dubinom setve tj. plitko postavljenim čvorom bokorenja.
 
 
 
 
 
Ocena zdravstvenog stanja ozimih ječmova u ovom pregledu nije bila moguća zbog značajnog oštećenja lisne mase.
 
U usevima pšenice u toku vizuelnog pregleda nije registrovano značajno povećanje simptoma bolesti. U pregledanim usevima registrovano je prisustvo sledećih simptoma:
  • Pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 7%biljaka
  • Sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka.

Simptom sive pegavosti lista pšenice

Jedinke lisnih vaši i cikada nisu registrovane. Za sada se ne preporučuju mere zaštite, a RC Vršac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnih žita.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
 
Regionalni centar: Vršac
Fenofaza: lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).
Sorta  Zlatni delišes
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđeno je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Od 50 pregledanih pseudotecija u 36 nema zrelih askospora, u 10 je do 25% formiranih askospora, u 2 je od 25-50%, u 2 je formirano od 50-75% askospora.
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 10%.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
 
Regionalni centar: Vršac
Sorta: Zlatni delišes
Fenofaza: lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Od 50 pregledanih pseudotecija u 39 nema formiranih askospora,u 10 je do 25% formiranih askospora dok je u 1 pseudoteciji formirano  od 25-50% askospora.
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 6%.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Regionalni centar: Vršac
Sorta: Zlatni Delišes
Fenofaza: lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Od 50 pregledanih pseudotecija u 40 nema formiranih askospora, u 9 je do 25% formiranih askospora i u 1 pseudoteciji je formirano od 25% do 50% askospora.
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 5,5%. 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Zdravstveno stanje uljane repice
Na teritoriji rada RC Vršac, usevi uljane repice se nalaze u fazi od 6 do 9 i više razvijenih listova (BBCH 16-19).
Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu Kuštilj, registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 16% biljaka.
 
 
 
Simptomi su u vidu sivo mrkih pega na listovima u okviru kojih se uočavaju crni piknidi sa piknosporama koje služe za dalje širenje infekcije.
Bolest se češće javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.
RC Vršac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće vreme za suzbijanje ovog patogena ukoliko bude bilo potrebe.
Migracija repičinih pipa u useve uljane repice
Na teritoriji rada RC Vršac usevi uljane repice se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).
 
U usevima uljane repice na lokalitetu Kuštilj, u kojima su postavljene žute posude (Merikovi sudovi) namenjene praćenju populacije repičinih pipa, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). U toku je izlazak prvih odraslih jedinki ove štetočine sa mesta prezimljavanja i njihova migracija na novoposejane useve uljane repice.
 
Imago male repičine pipe
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem repičinih pipa i daće pravovremenu informaciju o momentu njihovog suzbijanja.
Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice
Na teritoriji rada RC Vršac, usevi ozimih ječmova se nalaze u fazi bokorenja, od dva do tri stabla vidljivo (BBCH  22-23).
 
Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, na lokalitetima Plandište  i Vršački ritovi, registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u odnosu na prethodni pregled koji je izvršen 23.12.2020. (vidi prilog). Procenat biljaka sa simptomima iznosi od 20% do 30%.
 
Simptom mrežaste pegavosti lista ječma
 
 
Usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od početka bokorenja do tri stabla vidljivo (BBCH 21-23).
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na lokalitetima Plandište, Straža i Kuštilj, registrovano je prisustvo simptoma:
  • pepelnice žita (Erysophe graminis) na 0% do 5% biljaka,
  • rđe (Puccinia spp.) na 0% do 2% biljaka i
  • sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 0% do 7% biljaka.

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Regionalni centar: Vršac
Fenofaza: lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci   zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).
 
Laboratorijskim pregledom  pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je formiranje askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
U askusima nisu registrovane zrele askospore.
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 0%.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice
Na području delovanja RC Vršac usevi ozimih ječmova se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi bokorenja:od početak bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo do 3 stabla vidljivo (BBCH 21-23).
 
Tokom vizuelnog pregleda useva ječma na lokalitetima Plandište i Vršački ritovi registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 12% do 22% biljaka.
 
Simptom mrežaste pegavosti lista ječma
 
Usevi pšenice se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od tri lista razvijeno (BBCH 13) do početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 21).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetima Plandište,Straža i Kuštilj, kod useva iz najranijeg roka setve je registrovano prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) u vidu pojedinačnih pustula na do 2% biljaka. Prisustvo drugih bolesti nije registrovano.
 
Takođe, na pregledanim usevima pšenice i ječma nije registrovano priustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).
 
Na pojedinim parcelama ozimih žita regsitrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, te se preporučuje pregled parcela i po potrebi sprovođenje mera kontrole (vidi preporuku).
 
Rupe od glodara
 
Pustula rđe na listu pšenice
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima