Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se zavisno od vremena setve nalaze u fenofazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 20% biljaka. Simptomi se uočavaju  na najstarijim listovima u vidu pepeljastih pega u okviru kojih se nalaze piknidi sa piknosporama, koje se dalje šire unutar useva, te zaražavaju i mlađe listove.

 

 

 

Ovaj patogen može ostvariti infekcije lista već u jesenjem periodu. U povoljnim uslovima i kako odmiču faze razvoja biljke, zaraza se širi i na stabljiku gde patogen prouzrokuje rak stabljike. Suva trulež može da umanji prinos i do 50%, utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.

 

Za sada nije postignut prag štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka, te se i mere zaštite ne preporučuju.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Simptomi uticaja fizičkih faktora na klijance pšenice

 

Na terenu RC Senta, vizuelnim pregledima useva ozime pšenice utvrđeno je da se usevi, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od klijanja i nicanja do faze razvijena 2 lista.

 

Vizuelnom pregledom klijanaca na listovima su primećene promene u vidu pega različitih boja.

Ove promene su posledica smene niskih temperatura tokom noći i  visokih temperatura tokom dana i obično se javljaju na klijancima. Obojene površine (žute, narandžaste,purpurne) su privremenog karaktera i nakon izvesnog vremena bi trebalo da se povuku i neće uticati na dalji razvoj biljaka.

 

velika slika                       velika slika                          

 

velika slika                                     velika slika

 

velika slika

 

S obzirom da su primećene pege posledica fizičkih faktora hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fenofazi od razvijena 2 lista do faze bokorenja (12 -23 BBCH). Na parcelama iz kasnijih rokova setve usevi pšenice se nalaze u fazi nicanja.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo štetočina, kao ni simptoma bolesti.

 

 

Velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalaze u fazama bokorenja registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis ) na 1% do 2% biljaka. Od štetočina uočeno je prisustvo lisni vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae)  na do 1% biljaka.

 

 

simptom mrežaste pegavosti ječma

 

RC Senta u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi 80-100% opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 2.

prezimljujući imago

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

Pamukova sovica je štetočina toplijih predela sveta, a kao migratorna vrsta u našu zemlju doleće sa područja Mediterana. U našim proizvodnim uslovima, tokom godine razvija 2-3 generacije. Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do sredine septembra.

 

Štete pričinjavaju larve koje se hrane na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka, a najveće štete nanose hraneći se na generativnim delovima biljaka. Najpre se ishranjuju lišćem, a kasnije se ubušuju u plodove, usput prljajući plod izmetom i čineći ga neupotrebljivim. U našim uslovima, najveće štete nastaju u usevima paprike, paradajza, soje, boranije, kukuruza, duvana i drugih biljnih vrsta.

 

Dinamika leta i brojnost odraslih jedinki pamukove sovice na teritoriji rada RC Senta se prati feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama, na više lokaliteta. Svi značajni biološki događaji pamukove sovice (početak polaganja jaja, intenzivno polaganje jaja, početak piljenja larvi i dr.) se prate vizuelnim pregledima, a sve u cilju utvrđivanja momenta za pravovremenu primenu hemijskih mera zaštite i adekvatnog izbora insekticida. 

 

Vizuelnim pregledom useva tokom ove proizvodne sezone, prva jaja pamukove sovice su registrovana početkom jula i to na usevu soje. Od tada do danas u usevima se registruje različit nivo prisutnosti ove štetočine u zavisnosti od biljne vrste, primenjenih mera zaštite i atraktivnosti samog useva (navodnjavani i zakorovljeni usevi su favorizovani od strane ove štetočine jer larve za svoj optimalan razvoj zahtevaju veoma visoku relativnu vlagu).

Velika slika

larva na kukuruzu

 

gljiva Fusarium sp. i oštećenje od gusenica

 

RC Senta je tokom ove proizvodne sezone dao sledeće preporuke sa ciljem zaštite useva od pamukove sovice: link 1, link 2, link 3.

U proteklih nedelju dana, na svetlosnoj lovnoj lampi postavljenoj na lokalitetu Bogaraš, registruju se izuzetno visoke brojnosti odraslih jedinki pamukove sovice.

 

Trenutno su najugroženiji usevi iz postrnih rokova setve (kukuruzi šećerci iz kasnijih rokova setve, boranija, soja) kao i kupusi namenjeni za jesenju proizvodnju te se ovim proizvođačima upućuje poseban oprez. Ukoliko se registruje prisustvo jaja pamukove sovice, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida, na početku piljenja larvi, uz obavezno poštovanje karence.

Prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na soji

Na terenu RC Senta vizuelnim pregledom useva soje na rubovima parcela, na listovima je  registrovano  prisustvo simptoma ishrane od običnog paučinara (Tetranychus urticae). Na naličju listova su uočene pokretne forme grinja.

obični paučinar

Obični paučinar živi na naličju lista gde se hrani sisajući sokove biljaka. Prvi simptomi napada se uočavaju na licu lista u obliku sitnih pega srebrnasto - bele boje. Usled povećanja brojnosti grinja pege se međusobno spajaju i površina lista se suši i žuti. Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija, smanjuje intenzitet fotosinteze što za posledicu ima skaraćenje vegetacije, zaostajanje u porastu i formiranje manjih i sitnijih plodova.

U proteklom period registrovan je veliki broj tropskih dana (Tmax ≥ 30°C), takođe se najavljuju isti vremenski uslovi i u narednim danima, stoga postoji veliki rizik od prenamnožavanja grinja i velikih šteta usled njihove ishrane.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da se izvrše pregledi useva soje na prisustvo grinja. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena registrovanih akaricida. Tretman sprovesti na rubovima parcela (uzglavnicama/uvratinama) kako bi se zaustavila migracija grinja ka unutrašnjosti useva. Zbog visokih dnevnih temperatura izvođenje tretmana  se preporučuje u večernjim časovima.

Prisustvo kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera v. virgifera) u usevima kukuruza

Na terenu RC Senta vizuelnim pregledom useva kukuruza uočeno je prisustvo imaga kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera v. virgifera), koje se hrane na listovima. Procenat biljaka sa simptomima oštećenja ishranom imaga navedene štetočine se kreće do 30%. 

imago

Kukuruzna zlatica u našim uslovima ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jajeta. Jaja su položena u zemljište, na dubinu 10–30 cm, uglavnom gde se gajio kukuruz.

Glavne štete prouzrokuju larve ishranom na korenu kukuruza. Posledica ishrane je znatno skraćivanje korena. Larve mogu potpuno uništiti glavno i bočno korenje, pa biljke lako poležu pri pojavi jačih vetrova i olujnih kiša (pri tom se javlja simptom, tzv. “guščiji vrat”).

Odrasli insekti se pojavljuju od kraja juna, pa do sredine oktobra, najčešće u drugoj polovini jula i tokom avgusta. Odrasli insekti se hrane listovima (pre cvetanja), na metlici ili svili (u vreme cvetanja), što doprinosi pojavi rehuljavosti klipova, kao i zrnima kukuruza u mlečnoj zrelosti unutar vrha klipa. Ishrana imaga ne utiče značajnije na prinos, osim u usevima semenskog kukuruza.

Smanjenje brojnosti i štete od kukuruzne zlatice postiže se primenom agrotehničkih mera, od kojih su najznačajnije PLODORED (kukuruzna zlatica je tipična štetočina monokulture), đubrenje, ranija setva, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Prisustvo povrtne (zelene) stenice na regionu RC Senta

Na terenu RC Senta, registrovano je prisustvo jajna legla, larvi i imaga povrtne  stenice (Nezara viridula ) na usevima paradajza, soje i vinove loze, kao i na raznom povrću i voću, plastenicima i baštama.

larva na plodu paradajza

larva na vinovoj lozi

Suvo i toplo vreme, koje trenutno vlada u proizvodnji, pogoduje razvoju povrtne stenice. Ova štetočina je izuzetno polifagna i hrani se velikim brojem različitih vrsta gajenih i kulturnih biljaka (korovi, cveće, pre svega povrtarskim i voćarskim usevima).

Imaga povrtne stenice su u obliku štita, zelene boje. Mužjaci su nešto manji oko 12 mm, a ženke su 13 mm dužine. Ženke polažu jaja tri do četiri nedelje posle izletanja u grupama od 30 do 130. Jaja polaže na naličju listova, na gornjem delu useva. Larve imaju 5 stadijuma razvoja, a pile se otvaranjem poklopca na jajima kao i većina stenica.

Povrtna stenica ima usni aparat za bodenje i sisanje. Na mestu ishrane ubacuje tečnost proteinskog porekla iz pljuvačnih žlezda, koji menja ukus plodova. Stenice se hrane svim delovima biljaka ali primarno plodovima i time smanjuje njihovu tržišnu vrednost. Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege.

Najveću efikasnost prilikom suzbijanja pokazali su insekticidi iz grupe piretroida. Prilikom njihove primene posebnu pažnju treba obratiti na karencu insekticida i visoke temperature u predstojećem vremenskom periodu.

Lisni vaši na suncokretu

Na terenu RC Senta, usevi suncokreta se u zavisnosti od roka setve i hibrida nalaze u fenofazi od 8 listova razvijeno do cvast upravo vidljiva izmedju mladih listova (18-51 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva suncokreta na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae) i šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi).

velika slika              velika slika

 

Hemijske mere se sprovode samo ako je na ivičnim delovima parcele od strane vaši napadnuto 20-30% biljaka, te se proizvođačima preporučuju pregledi useva suncokreta i utvrđivanje prisustva vaši.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fenofazi drugog opadanja plodova (73 BBCH).

Pregledom listova jabuke  sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti, 10.06.2021 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je ispražnjenost istih od 100%.

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima