Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 14-18).

 

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  do 1%  pregledanih biljaka.

 

s

jajno leglo

 

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca. Prag štetnosti u ovim usevima iznosi 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mere zaštite.

Zdravstveno stanje kukuruza pred berbu

Na terenu RC Senta izvršen je monitoring zdravstvenog stanja hibrida kukuruza  ranih, srednjih i kasnih grupa zrenja na 20 parcela.  

 

Vizuelnim pregledom klipova kukuruza pre berbe uočeno je prisustvo štetnih organizama:

- štete od insekata: kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) i

- fitopatogenih gljiva: Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp.

 

Na našem terenu dominantno je prisustvo gljiva Aspergillus spp. i Fusarium spp., kao i štete od insekata.

Rezultati vizuelnih pregleda klipova hibrida merkantilnog kukuruza (100 klipova po parceli) prikazani su u tabeli:

 

Vrsta oštećenja na klipu merkantilnog kukuruza

% ošećenih klipova

Insekti

50-98

Fusarium spp.

30-91

Aspergillus spp.

6-92

Cladosporium spp.

0-45

Penicillium spp.

0-36

 
Kako je na pojedinim parcelama konsatovano intenzivno prisustvo klipova sa simptomima fitopatogenih gljiva koje u specifičnim uslovima imaju sposobnost sinteze mikotoksina, preporuka je da se jako zaražene parcele ne koriste za ishranu stoke (pogotovo ne u mlečnom govedarstvu).
 
 
 
Polaganje jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-19).

 

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  do 3%  pregledanih biljaka.

 

 jajno leglo

 

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, a prag štetnosti u ovim usevima iznosi 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

 

RC senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mere zaštite.

Prisustvo kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera v. virgifera) u usevima kukuruza

Na terenu RC Senta vizuelnim pregledom useva kukuruza uočeno je prisustvo imaga kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera v. virgifera), koje se hrane na listovima. Procenat biljaka sa simptomima oštećenja ishranom imaga navedene štetočine se kreće do 30%. 

imago

Kukuruzna zlatica u našim uslovima ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jajeta. Jaja su položena u zemljište, na dubinu 10–30 cm, uglavnom gde se gajio kukuruz.

Glavne štete prouzrokuju larve ishranom na korenu kukuruza. Posledica ishrane je znatno skraćivanje korena. Larve mogu potpuno uništiti glavno i bočno korenje, pa biljke lako poležu pri pojavi jačih vetrova i olujnih kiša (pri tom se javlja simptom, tzv. “guščiji vrat”).

Odrasli insekti se pojavljuju od kraja juna, pa do sredine oktobra, najčešće u drugoj polovini jula i tokom avgusta. Odrasli insekti se hrane listovima (pre cvetanja), na metlici ili svili (u vreme cvetanja), što doprinosi pojavi rehuljavosti klipova, kao i zrnima kukuruza u mlečnoj zrelosti unutar vrha klipa. Ishrana imaga ne utiče značajnije na prinos, osim u usevima semenskog kukuruza.

Smanjenje brojnosti i štete od kukuruzne zlatice postiže se primenom agrotehničkih mera, od kojih su najznačajnije PLODORED (kukuruzna zlatica je tipična štetočina monokulture), đubrenje, ranija setva, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Početak polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-19).

 

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  do 3%  pregledanih biljaka.

 

jajno leglo na naličju lista

 

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, a prag štetnosti u ovim usevima iznosi 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

 

Preporuka proizvođačima semenskog i kukuruza šećerca je redovan pregled parcela i praćenje brojnosti jajnih legala.

 

RC Senta nastavlja monitoring ovog štetnog organizma i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamencа

Na terenu  RC Senta, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2-3% biljaka.

U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Jajno leglo Ostrinia nubilalis

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca i 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza.

RC Senta nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i signaliziraće pravo vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Polaganje jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  1-2%  pregledanih biljaka.

RC Senta nastavlja monitoring ovog štetnog organizma i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Početak polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza se nalaze u fazi 3-9 i više razvijenih listova (BBCH 13-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza ( lokalitet Senta, hibrid ZP366 ), registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

Za sada se ne preporučuju mere zaštite.

Dinamika polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca

Praćenjem polaganja jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca(Ostrinia nubilalis), registrovano je intenziviranje polaganja jajnih legala u prethodnim danima.  Na hibridu kukuruza Kerbanis ( lokalitet Senta ) ,procenat  biljaka sa jajnim leglima je prikazan u tabeli :

 

Datum

očitavanja

% biljaka sa janim leglima

 

14.07.

0%

20.07.

1%

27.07.

1%

31.07.

6%

Ukupno:

8%

 

        

sveže jajno leglo  

Na semenskom kukuruzu, lokalitet Sterijino ( hibrid P9241 ), očitavanjem 31.07.2017. ,registrovana su jajna legla na 3% biljaka.

Hemijske mere se preporučuju kad se postigne prag štetnosti, a to je kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca 5% biljaka sa jajnim leglima i 10% biljaka merkantilnog kukuruza sa jajnim leglima.

 

Monitoring kukuruza pred berbu

Na teritoriji RC Senta, u sklopu monitoringa kukuruza 2016 pred berbu, izvršen je vizuelni pregled ranih (30.08.-02.09.) i kasnih hibrida merkantilnog kukuruza ( 28.-29.09.) na 20 različitih lokacija.

Pregled je urađen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera), kao i prisustva simptoma gljivičnih oboljenja (rodovi: Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium).

Kod svih hibrida dominiraju infekcije gljivama roda Fusarium (19-91% klipova sa simptomima samo Fusarium ili kombinovano sa oštećenjima od insekata i drugih patogena).  Aspergillus spp. je registrovan na 7 parcela (1-4% klipova).

Kod svakog hibrida je pregledano 100 klipova, a rezultati su prikazani u procentima zaraženih klipova sa određenim štetnim organizmom. Najveći deo su kombinovana oštećenja.

 

Punkt Hibrid Grupa zrenja bez simptoma Insekti (%) Aspergillus (%) Fusarium (%) Penicillium (%) Cladosporium (%)
Kanjiža P9241 200 43 43 2 48 3 2
Kanjiža NS 4030 400 26 58 2 68 4 2
Male Pijace P9537 300 5 81 0 83 18 2
Senta AS 5B23 200 51 34 0 29 4 9
Senta Kamparis 300 38 45 1 48 0 0
Mol BC 306 300 23 45 0 63 7 2
Banatski Monostor P9903 300 48 35 0 19 0 0
Bogaras Rivoxx 300 19 45 2 72 0 9
Ada Konfites 400 6 71 3 91 10 0
Mol P9721 300 21 43 0 72 9 4
Ada P1114 600 8 67 4 79 23 2
Mol Zoan 600 10 48 0 78 29 3
Mol Kerbanis 500 11 34 0 82 8 1
Mol AS 72 700 22 45 0 63 5 6
Mol ZP 666 600 31 37 0 47 0 8
Senta P0216 500 18 58 0 62 7 2
Senta P0412 500 28 47 0 44 3 0
Trešnjevac ZP 606 600 42 31 0 40 0 8
Orom ZP 666 600 10 49 0 77 7 0
Kanjiža NS 7020 600 39 22 1 49 2 0

 

Fusarium sp.

1 - 10 Next