Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Prisustvo cikade Reptalus panzeri u kukuruzu

Na terenu RC Senta vizuelnim pregledom useve kukuruza registruje se prisustvo odraslih jedinki cikade Reptalus panzeri.

d

cikada R.panzeri

Ova cikada je vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Simptomi bolesti su pojava crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza, deformacije na klipu i poremećaji u njegovom sazrevanju. U kasnijim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

Ima jednu generaciju. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca. Ženke polažu jaja na koren kukuruza. Posle piljenje, larve počinju da se hrane na korenu. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve nastavljaju svoj razvoj.

Protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Najbitnija mera borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način prekida životni ciklus cikade i znatno smanjuje brojnost insekata u narednoj godini.

Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 14-18).

 

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  do 1%  pregledanih biljaka.

 

s

jajno leglo

 

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca. Prag štetnosti u ovim usevima iznosi 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mere zaštite.

Zdravstveno stanje kukuruza pred berbu

Na terenu RC Senta izvršen je monitoring zdravstvenog stanja hibrida kukuruza  ranih, srednjih i kasnih grupa zrenja na 20 parcela.  

 

Vizuelnim pregledom klipova kukuruza pre berbe uočeno je prisustvo štetnih organizama:

- štete od insekata: kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) i

- fitopatogenih gljiva: Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp.

 

Na našem terenu dominantno je prisustvo gljiva Aspergillus spp. i Fusarium spp., kao i štete od insekata.

Rezultati vizuelnih pregleda klipova hibrida merkantilnog kukuruza (100 klipova po parceli) prikazani su u tabeli:

 

Vrsta oštećenja na klipu merkantilnog kukuruza

% ošećenih klipova

Insekti

50-98

Fusarium spp.

30-91

Aspergillus spp.

6-92

Cladosporium spp.

0-45

Penicillium spp.

0-36

 
Kako je na pojedinim parcelama konsatovano intenzivno prisustvo klipova sa simptomima fitopatogenih gljiva koje u specifičnim uslovima imaju sposobnost sinteze mikotoksina, preporuka je da se jako zaražene parcele ne koriste za ishranu stoke (pogotovo ne u mlečnom govedarstvu).
 
 
 
Polaganje jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-19).

 

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  do 3%  pregledanih biljaka.

 

 jajno leglo

 

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, a prag štetnosti u ovim usevima iznosi 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

 

RC senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mere zaštite.

Prisustvo kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera v. virgifera) u usevima kukuruza

Na terenu RC Senta vizuelnim pregledom useva kukuruza uočeno je prisustvo imaga kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera v. virgifera), koje se hrane na listovima. Procenat biljaka sa simptomima oštećenja ishranom imaga navedene štetočine se kreće do 30%. 

imago

Kukuruzna zlatica u našim uslovima ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jajeta. Jaja su položena u zemljište, na dubinu 10–30 cm, uglavnom gde se gajio kukuruz.

Glavne štete prouzrokuju larve ishranom na korenu kukuruza. Posledica ishrane je znatno skraćivanje korena. Larve mogu potpuno uništiti glavno i bočno korenje, pa biljke lako poležu pri pojavi jačih vetrova i olujnih kiša (pri tom se javlja simptom, tzv. “guščiji vrat”).

Odrasli insekti se pojavljuju od kraja juna, pa do sredine oktobra, najčešće u drugoj polovini jula i tokom avgusta. Odrasli insekti se hrane listovima (pre cvetanja), na metlici ili svili (u vreme cvetanja), što doprinosi pojavi rehuljavosti klipova, kao i zrnima kukuruza u mlečnoj zrelosti unutar vrha klipa. Ishrana imaga ne utiče značajnije na prinos, osim u usevima semenskog kukuruza.

Smanjenje brojnosti i štete od kukuruzne zlatice postiže se primenom agrotehničkih mera, od kojih su najznačajnije PLODORED (kukuruzna zlatica je tipična štetočina monokulture), đubrenje, ranija setva, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Početak polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-19).

 

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  do 3%  pregledanih biljaka.

 

jajno leglo na naličju lista

 

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, a prag štetnosti u ovim usevima iznosi 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

 

Preporuka proizvođačima semenskog i kukuruza šećerca je redovan pregled parcela i praćenje brojnosti jajnih legala.

 

RC Senta nastavlja monitoring ovog štetnog organizma i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamencа

Na terenu  RC Senta, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2-3% biljaka.

U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Jajno leglo Ostrinia nubilalis

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca i 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza.

RC Senta nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i signaliziraće pravo vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Polaganje jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  1-2%  pregledanih biljaka.

RC Senta nastavlja monitoring ovog štetnog organizma i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Početak polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza se nalaze u fazi 3-9 i više razvijenih listova (BBCH 13-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza ( lokalitet Senta, hibrid ZP366 ), registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

Za sada se ne preporučuju mere zaštite.

Dinamika polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca

Praćenjem polaganja jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca(Ostrinia nubilalis), registrovano je intenziviranje polaganja jajnih legala u prethodnim danima.  Na hibridu kukuruza Kerbanis ( lokalitet Senta ) ,procenat  biljaka sa jajnim leglima je prikazan u tabeli :

 

Datum

očitavanja

% biljaka sa janim leglima

 

14.07.

0%

20.07.

1%

27.07.

1%

31.07.

6%

Ukupno:

8%

 

        

sveže jajno leglo  

Na semenskom kukuruzu, lokalitet Sterijino ( hibrid P9241 ), očitavanjem 31.07.2017. ,registrovana su jajna legla na 3% biljaka.

Hemijske mere se preporučuju kad se postigne prag štetnosti, a to je kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca 5% biljaka sa jajnim leglima i 10% biljaka merkantilnog kukuruza sa jajnim leglima.

 

1 - 10 Next