Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Štetočine kupusa
Vizuelnim pregledom kupusa(početak formiranja glavica,BBCH 41) na lokalitetu Kanjiža ustanovljeno je prisustvo imaga i jaja bele leptiraste mušice Aleurodes proletella na 4% pregledanih biljaka. Bela kupusna mušica uspešno se suzbija na samom početku formiranja kolonija.U našoj zemlji za njeno suzbijanje registrovan je preparat Chess 50 WG(a.m.pimetrozin).

Pregledom je takođe uočeno prisustvo kupusnog moljca Plutella maculipennis  na 5% pregledanih biljaka.

 

Imago bele kupusne mušice i larva kupusnog moljca

 

U ovoj fenološkoj fazi razvoja kupusa još uvek nije postignut prag štetnosti pa za sada ne treba sprovoditi mere zaštite.

 

 

 

Štetočine kupusa
Pregledom kupusa rasađenog 27.marta (BBCH 19,devet i više listova razvijeno) na lokalitetu Kanjiža registruju se prva položena jaja bele kupusne mušice Aleurodes proletella,pri temperaturnoj akumulaciji od 255,74 CDD i indeksu napada od 1%.
 
 
Bela kupusna mušica se uspešno suzbija na samom početku formiranja kolonija pa je potrebno vršiti konstantno praćenje njenog prisustva u usevima kupusnjača radi određivanja momenta za sprovođenje zaštitnih mera. U našoj zemlji za njeno suzbijanje je registrovan preparat Chess 50 WG (a.m.pimetrozin).
 
Pregledom useva kupusnjača i dalje se registruje značajnije prisustvo buvača Phyllotreta spp
 
 
Na istom lokalitetu u feromonskim klopkama od 7.maja beleži se pojava kupusnog moljca Plutella maculipennis. Štete na kupusu pričinjavaju larve koje hraneći se  izgrizaju otvore na listovima.U kasnijim fazama razvoja useva može doći do još većih oštećenja ubušivanjem gusenica u glavice.
 
 
  Pragovi štetnosti za kupusnog moljca su:   
 
       - pre formiranja glavice 30% napadnutih biljaka
 
     formiranje glavice  15% napadnutih biljaka
 
     -  popunjavanje glavice  5% napadnutih biljaka
 
U našoj zemlji za suzbijanje ove štetočine registrovani su preparati na bati aktivnih materija: lambda cihalotrin,esenvalerat,tau-fluvalinat.
 
Pregledom useva kupusa uočen je i manji procenat svelih do potpuno uvelih biljaka na čijem korenu su registrovane larve kupusne muve Delia radicum.
 
 
U našoj zemlji ne postoje registrovani preparati za suzbijanje ove štetočine. Mogu se koristiti preparati na bazi aktivnih materija hlorpirifos i tiametoksam navodnjavanjem rastvorom u koncentraciji od 0,1%.
Štetočine kupusa
Pregledom kupusa (BBCH 16,šesti pravi list razvijen) na teritoriji Kanjiže uočeno je prisustvo buvača Phyllotreta spp. u indeksu napada od 8,5%.
 
 
Ova štetočina ima 1 generaciju godišnje.Imago izgrizanjem rupičastih otvora na kotiledonima i listovima kupusnjača može pričiniti značajne štete.Pogoduje mu suvo i toplo vreme.
Za suzbijanje buvača registrovani su preparati na bazi aktivnih materija malation i fenitotrion.
 
Pregledom kupusa je uočeno i prisustvo  pojedinačnih imaga velikog kupusara Pieris brassicae.
 
 
Veliki kupusar ima 2-3 generacije godišnje. Štete pričinjavaju gusenice,koje izgrizanjem mogu potpuno "skeletirati" listove. Najveće štete pričinjava druga generacija. Bitno je uočiti početak piljenja jajnih legala i prisustvo mlađih larvenih stadijuma gusenica. Za suzbijanje ove štetočine registrovan je preparat Alverde (a.m. metaflumizon) 1 l/ha uz dodatak okvašivača.
Bela kupusna mušica Aleurodes proletella
Pregledom proraslica kupusa na lokalitetu Horgoš 20.aprila,pri temperaturnoj akumulaciji od 127,16 CDD,uočene je početak piljenja larvi bele kupusne mušice Aleurodes proletella.Prisustvo prezimelih imaga i tek položenih jaja ove štetočine na istom lokalitetu registrovano je 23.marta,pri temperaturnoj akumulaciji od 11,29 CDD. U navedenom vremenskom periodu prosečna srednja dnevna temperatura iznosila je 9,97 C˚,minimalan 2,65  , a maksimalna 16,7 C˚.
 
 
 
 
RC Senta nastavlja sa praćenjem razvojnih stadijuma bele kupusne mušice.
Kupusni moljac

Pregledom kupusa, koji je u fenofazi početka formiranja glavica ( 41 BBCH  skale) ustanovljeno je prisustvo lutki u kokonima kupusnog moljca (Pluttella maculipennis) u indexu napada od 1%.

lutka na listu

Ova štetočina napada biljke iz porodice krstašica.

Najveće štete pravi na kupusu i karfiolu. Ima 2-3, a ponekad i više generacija godišnje koje se prepliću. Prezimljava u stadijumu lutke,a prvi leptiri počinju da lete krajem aprila. Polaže jaja pojedinačno ili 2-4 u grupi na naličju lišća duž glavnog nerva. Gusenice prave oštećenja na lišću u vidu malih "prozorčića". Pri jačem napadu ove štetočine od lista mogu ostati samo glavni nervi. Gusenice posle oko 2 nedelje prelaze u fazu lutke u vretenastom mrežastom kokonu. Nakon 1-2 nedelje pojavljuju se leptiri nove generacije.

Momentalno nema potrebe za hemijskim tretmanom , pošto se najveći deo populacije nalazi u fazi lutke, ali treba pratiti usev i pojavu larvi sledeće generacije, i tretman vršiti, kada se postignu pragovi štetnosti.

 

Pragovi štetnosti za kupusnog moljca su:

 

- 30% napadnutih biljaka u feno fazi pre formiranja glavice

- 15% napadnutih biljaka u feno fazi formiranja glavice

- 5% napadnutih biljaka u feno fazi popunjavanja glavice

 

Zaštitu kupusa izvršiti sledećim registrovanim insekticidima: 

-Lamdex (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha

-Mavric-EW (a.m.taufluvalinat) 0,3 l/ha

Kupusni moljac
Na teritoriji RC Senta (lokalitet Kanjiža) na kupusu je ustanovljeno prisustvo larvi i lutki u kokonima kupusnog moljca Pluttella maculipennis.Ova štetočina napada biljke iz porodice krstašica.
 
Najveće štete pravi na kupusu i karfiolu.Ima 2-3,a ponekad i više generacija godišnje koje se prepliću.Prezimljava u stadijumu lutke,a prvi leptiri počinju da lete krajem aprila. Polaže jaja pojedinačno ili 2-4 u grupi na naličju lišća duž glavnog nerva. Gusenice prave oštećenja na lišću u vidu malih "prozorčića". Pri jačem napadu ove štetočine od lista mogu ostati samo glavni nervi. Gusenice posle oko 2 nedelje prelaze u fazu lutke u vretenastom mrežastom kokonu. Nakon 1-2 nedelje pojavljuju se leptiri nove generacije.