Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Prva položena jaja pamukove sovice
Vizuelnim pregledom industrijske paprike (HS-6,BBCH 110) na lokalitetu Čoka ustanovljeno je prisustvo prvih položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) sa indeksom napada od 2,5%.
 
 
RC Senta nastaviće sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno dati signal za tretiranje.
Pamukova sovica ( Helicoverpa armigera )

Na području delovanja RC Senta, na lokalitetima Kanjiža, Čoka i Mol  na feromonskim klopkama od početka avgusta su registrovani povećani ulovi pamukove sovice. U Bogarašu povećani ulovi su beleženi već od treće dekade jula. Na svetlosnim lampama u Senti i Bogarašu je slična situacija.

Broj ulovljenih imaga na feromonskim klopkama postavljenim u Molu, Čoki i Kanjiži se smanjuje  od druge dekade avgusta, dok se u Bogarašu i dalje registruje masovan let pamukove sovice.

Na lokalitetu Čoka 09.08. vizuelnim pregledom industrijske paprike su nađena novopoložena jaja pamukove sovice , kao i siva jaja pred piljenje. Indeks napada na pregledanoj parceli je iznosio 5,5 %, što je veći nego u proteklom periodu. Pregledom iste parcele 16.08. su još uvek nađena novopoložena  jaja. Indeks napada je iznosio 7,2 %.

 

jaje na listu paprike

velika slika

 

jaje na plodu paprike

velika slika

 

Proizvođačima koji u prethodnom periodu nisu uradili insekticidni tretman se preporučuje da to urade sa nekim od sledećih insekticida :

  • Avaunt 15 - SC (a.m.indoksakarb) 0,2-0,25 l/ha
  • Coragen 20 -SC (a.m. hlorantraniliprol ) 0,14 -0,2 l/ha
Pamukova sovica ( Helicoverpa armigera )
Dinamika leta pamukove sovice na teritoriji rada RC Senta se prati feromonskim klopkama i svetlosnim lampama ( Terenski rezultati 2012. ). Prvi primerci sovice na svetlosnim lampama su ulovljeni 16.05., a na feromonskim klopkama 23.05. Od tada je ulov bio neredovan.

Pamukova sovica je polifagna štetočina koja pojedinih godina može naneti znatne štete. Suptropska je vrsta, u naše krajeve leptiri doleću sa područja Mediterana, ovde se dalje razmnožavaju i priključuju se malobrojnim lokalnim populacijama. Tokom godine razvija 2-3 generacije.

Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do sredine septembra.

Gusenice su veoma polifagne,hrane se na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka, a najveće štete nanose hraneći se na generativnim delovima biljaka.

Gusenica se najpre hrani lišćem, a kasnije se ubušuje u plodove, usput prljajući plod izmetom.

Biologija štetočine se prati i vizuelnim pregledima .

Pregledom useva kukuruza na osmatračkom punktu Čoka,10.06. registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice sa indeksom napada od 1 %. Zbog veoma visokih temperatura i sušnih uslova nije došlo do masovne pojave pamukove sovice i šteta na usevima.

 

sveže jaje pamukove sovice na listu kukuruza

 

Na osmatračkom punktu Čoka RC Senta, 10.07. , uočena su prva položena jaja pamukove sovice na usevu industrijske paprika sa indeksom napada od 0,15 %.

U narednom periodu pratiće se dalji razvoj ove štetočine.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

velika slika

jaje pamukove sovice