Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Aktivnost pipe repičine ljuske na uljanoj repici

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom parcela uljanih repica registrovano je prisustvo pipa repičine ljuske (Ceutorrhynchus assimilis), i to najveća brojnost na uvratinama. Ova štetočina prezimljava u stadijumu imaga u zemlji i ima jednu generaciju godišnje. Imaga nakon izlaska se dopunski hrane izgrizajući cvetne pupoljke, cvetove i mlade ljuske.

Jaja polažu u mlade ljuske. Larve pričinjavaju štete koje se hrane semenom unutar mahuna. Oštećenja na mahunama olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae).  

 

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna,po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zabranjena!

Aktivnost repičinih pipa

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

Na lokalitetu Senta, vizuelnim pregledom useva uljane repice i u lovnim klopkama (Merikove posude) registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus)- na 100 biljaka 11 imaga i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi )- na 100 biljaka 2 imaga. U toku je dopunska ishrana i kopulacija odraslih jedinki. Najavljene temperature vazduha  će povećati njihovu aktivnost.

male repičine pipe u Merikovoj posudi

 kopulacija imaga

mala repičina pipa

velika repičina pipa

RC Senta nastavlja sa praćenjem repičinih pipa i pravovremeno će signalizirati momenat njihovog suzbijanja.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam). Simptomi su prisutne na donjim  listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju piknidi. U zavisnosti od parcele pege su prisutne na do 40% biljaka.

 

 

Ovaj patogen napada usev već u jesenjem periodu kada se simptomi ispoljavaju na lišću. U povoljnim uslovima za razvoj bolesti, patogen se može proširiti i na stablo i prouzrokovati rak stabljike. Ova fitopatogena gljiva može da umanji prinos i do 50%. Utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.

 

U ovom momentu ne preporučuju se mere zaštite, a RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

 

Prisustvo štetočina nije registrovano, ali u narednim danima sa prognoziranim porastom temperature i sa sunčanim periodima očekuje se izlazak repičinih pipa (Ceutorhynchus sp.) sa mesta prezimljavanja.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se zavisno od vremena setve nalaze u fenofazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 20% biljaka. Simptomi se uočavaju  na najstarijim listovima u vidu pepeljastih pega u okviru kojih se nalaze piknidi sa piknosporama, koje se dalje šire unutar useva, te zaražavaju i mlađe listove.

 

 

 

Ovaj patogen može ostvariti infekcije lista već u jesenjem periodu. U povoljnim uslovima i kako odmiču faze razvoja biljke, zaraza se širi i na stabljiku gde patogen prouzrokuje rak stabljike. Suva trulež može da umanji prinos i do 50%, utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.

 

Za sada nije postignut prag štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka, te se i mere zaštite ne preporučuju.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Aktivnost repičinih pipa

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

usev uljane repice

Na lokalitetu Senta, vizuelnim pregledom useva uljane repice i u lovnim klopkama (Merikove posude) registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Najavljene niske temperature vazduha umanjiće njihovu aktivnost.

 

 male repičine pipe u Merikovoj posudi

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem repičinih pipa i pravovremeno će signalizirati momenat njihovog suzbijanja.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

faza uljane repice 19 BBCH 

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam). U zavisnosti od parcele simptomi su prisutni na 10 do 40% biljaka. Simptomi su prisutni na donjim  listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju piknidi.

 

 simptomi suve truleži na listovima

 

Ovaj patogen napada usev već u jesenjem periodu kada se simptomi ispoljavaju na lišću. U povoljnim uslovima za razvoj bolesti, patogen se može proširiti i na stablo i prouzrokovati rak stabljike. Ova fitopatogena gljiva može da umanji prinos i do 50%. Utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće  vreme ukoliko bude bilo potrebe za suzbijanje ovog patogena.

 

Prisustvo štetočina još nije registrovano, ali za par dana sa sunčanim periodima i višom temperaturom se očekuje izlazak repičinih pipa.

Repičin sjajnik

Vizuelnim pregledom useva uljane repice u Senti ustanovljeno je da se usevi nalaze u fenofazi pojave cvetnih pupoljaka, koji su još zatvoreni lišćem (50 BBCH skale) .

 

Pregledom biljaka registrovano je pojedinačna pojava repičinog sjajnika (Meligaethes aeneus) na cvetnim pupoljcima na do 5% biljaka.

 

 

Sa rastom uljane repice i temperature, očekuje se masovnija pojava ove vrste.  

Sjajnik se hrani polenom i do šteta dolazi samo kada su cvetovi u fazi pupoljka, jer sa otvaranjem cveta i pristup do polena  je olakšan.

 

RC Senta prati aktivnost repičinog sjajnika i kad brojnost dostigne prag štetnosti, izdaće signal za tretman.

Aktivnost repičinih pipa

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno do početka rasta stabla (19-30 BBCH).

 

Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus)  i velike repičine pipe (Ceuthorynchus napi).

Pregledom 100 biljaka na parceli uljane repice u Senti, koja se nalazi u fazi početka rasta stabla, registrovano je prisustvo 22 imaga male repičine pipe i 10 imaga velike repičine pipe. Na ovoj parceli je prisutno 1,6 imaga na 5 biljaka tako da je dostignit prag štetnosti  (1 imago na 5 biljaka).

 

 

Disekcijom tela ženki utvrđeni su tragovi dopunske ishrane  i prisustvo jaja u 4,5% odraslih jedinki, dok na biljkama nisu uočeni tragovi polaganja jaja .

 

 

legalica male repičine pipe

 

mužjak male repičine pipe

 

Sa porastom temperature u narednom periodu (za 5 do 7 dana) očekuje se intenzivnija pojava pipa i početak polaganja jaja kada bi trebalo i sprovesti hemijske mere suzbijanja .

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.

Pojava male repičine pipe na usevima  uljane repice

Uljana repica se na terenu RC Senta nalazi u različitim fenofazama zavisno od vremena setve (od faze 9 i više listova do početka rasta stabla; 19-30 BBCH skale).

  

Vizuelnim pregledom useva registrovana su pojedinačna imaga male repičine pipe (Ceuthorrynchus quadridens) na do 3% biljaka. Toplo vreme tokom vikenda je dovelo do njihove aktivnosti. 

 

 

mala repičina pipa

 

Larve repičine pipe bušeći hodnike u stablu uljane repice dovode do usporavanja razvoja biljaka iznad napadnutog mesta, što kasnije dovodi do deformacije cvetnog stabla i njegovog povijanja, kao i do pucanja tkiva.

 

RC Senta i dalje prati razvoj i širenje štetnih organizama na uljanoj repici i blagovremeno će izdati signal o potrebi hemijske zaštite useva.

Repičina lisna osa

Na teritoriji RC Senta setva uljane repice se polako završava. Ranije posejani usevi se nalaze u razvojnoj fazi od kotiledona do 2-4 pravih listova.

Pregledom useva uljane repice na lokalitetu Tornjoš koja je u fazi BBCH 11 (razvijen prvi par listova), registrovano je prisustvo tek ispiljenih pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na 2% biljaka, kao i  prisustvo buvača ( Phyllotreta spp.) u indeksu napada od 2,2.

Ove štetočine na  mladim biljkama mogu da pričine značajne štete za veoma kratko vreme.

 

 imago repičine lisne ose

 

pagusenica

 

U toku je polaganje jaja i početak piljenja pagusenica repičine ose.

 

Prag štetnosti u usevima uljane repice je 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica na m2.

RC Senta će nastaviti praćenje razvoja štetočina u usevima uljane repice i blagovremeno će signalizirati vreme za tretman. 

1 - 10 Next