Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Pojava tripseva na breskvama

 

Pregledom zasada breskve u Horgošu registrovano je da se biljke nalaze u fenofazi BBCH 62 ( početak cvetanja; otvoreno oko 20% cvetova ).

 

Pregledom otvorenih cvetova breskve (otresanjem) registrovano je prisustvo tripsa ( Thips spp ).

Ove štetočine mogu uzrokovati velike štete na plodovima, te RCSenta nastavlja monitoring u zasadima bresaka i nektarina i po potrebi izdaće  signal za hemijsku zaštitu .

 

imago tripsa

.

Tripsi na soji

Vizuelnim pregledom useva soje na lokalitetu Senta i Ada, na listovima soje registrovani su simptomi od tripseva ( napadnuto je od 5-20% biljaka ).

simptomi od tripseva

larva tripsa

 Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju i širenju ove vrste. Soja je najugroženija u ranoj vegetativnoj fazi. Larve i imaga tripsa se hrane na naličju listova. Ekonomski pragovi kod nas nisu utvrđeni za soju.

Insekticidni tretman se ne preporučuje.

Tripsevi na luku

Pregledom jesenjih lukova na lokalitu  Čoka ,na listovima su utvrđena  imaga duvanovog tripsa (Thrips tabaci), kao i povećanje brojnosti larvi tripseva u indeksu napada od 25%.  Luk se nalazi u fazi od 6-7 listova .

larve i imaga tripseva

 

Sporadično se primete simptomi od minirajuće muve luka ( Napomyza gymnostoma ).

minirajuća muva luka

 

Luk iz arpadžika se nalazi u fazi od 3 do 5 listova. Na ovim lukovima još uvek nisu registrovani tripsevi.

 

U suzbijanju tripseva zadovoljavajući rezultati se postižu  samo u početnim fazama napada, sa preparatima iz preporuke od 07.04.2014

Duvanov trips na luku ( Thrips tabaci )

Crni luk iz arpadžika se nalazi u fazi od 10-12 listova. Vizuelnim pregledom biljaka na lokalitetu Čoka , utvrđeno je smanjenje brojnosti  larvi tripsa ( indeks napada je 41,2 % ), i povećanje brojnosti imaga ( indeks napada je 30,2 % ) . Luk iz semena je u fazi od 4-5 listova. Na arpadžiku još nisu registrovani tripsevi.

Thrips tabaci na luku

Luk iz arpadžika se nalazi u fazi od 7-12 listova. Vizuelnim pregledom biljaka na lokalitetu Čoka ,utvrđen je indeks napada larvi od 94,4% . Na listovima su vidljivi simptomi od ishrane tripseva.

 

larve

 

Za suzbijanje tripseva  videti preporuku od 05.05.