Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Opasnost od glodara u regionu Sente

Obilaskom parcela na terenu RC Senta uočene su aktivne rupe glodara na skoro svim parcelama u različitoj brojnosti.

Na novozasejanjim površinama uljane repice i ječma se registruju rupe od poljskih glodara (poljski miš, poljska voluharica, miš humkaš) u kategoriji niske brojnosti (II kategorija) što podrazumeva  10-500 rupa po hektaru od poljske voluharice i 10-50 rupa od poljskih miševa.

U lucerki, voćnjacima, šećernoj repi, kukuruzu, samonikloj uljanoj repici, povrću, ruderalnim staništima njihova brojnost je visoka (kategorija IV) što podrazumeva 5000-20000 rupa po hektaru od poljske voluharice i 500-2000 rupa po hektaru od poljskih miševa.

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

Za kontrolu glodara je preporuka primena sledećih agrotehničkih mera:

×        intenzivna agrotehnika,

×        blagovremena setva i žetva,

×        zaoravanje žetvenih ostataka,

×        prostorna izolacija od postojećih žarišta

×        postavljanje motki u obliku slova T za sletanje ptica grabljivica.

 

Hemijske mere kontrole se preporučuju na  novozasejanim povšinama, lucerištima i voćnjacima. Preporuka je suzbijanje glodara ubacivanjem gotovih mamaka u aktivne rupe, koje obavezno treba zatvoritida ne bi došlo do trovanja divljači. Mamke treba koristiti po uputstvu proizvođača i obavezno nositi zaštitnu opremu.

 

rupe u lucerki

 

 

u šećernoj repi                     
Pojačana aktivnost glodara

Obilaskom parcela pod lucerkom, sojom, šećernom repom, povrćem, i višegodišnjih zasada na teritoriji RC Senta, uočeno je značajno prisustvo glodara. Zbog visoke brojnosti glodara na parcelama, očekuje se velik napad i na novozasnovanim usevima.

 

Glodari najveće štete u polju nanose u periodu od nicanja useva do proleća. Useve oštećuju pregrizanjem mladog lišća oko svojih jazbina, stvarajući na taj način lako uočljive oaze u polju. Kod višegodišnjih kultura poput krmnog bilja i zatravljenih voćnjaka brojnost glodara je veća jer im nije narušeno stanište obradom zemljišta. Brojnost glodara je takođe veća kod useva posejanih nakon redukovane obrade zemljišta.

 

Preporuka proizvođačima je da obilaze svoje parcele i prate brojnost poljskih glodara. Najzastupljenije vrste na našim poljima su poljska voluharica (Microtus arvalis) i poljski miš (Apodemus sylvaticus). Procena brojnosti dobija se brojanjem aktivnih rupa ( ulaznih otvora u podzemne jazbine).

Poljska voluharica                                                

I kategorija - vrlo niska brojnost  : do 10 rupa/ha

II kategorija -niska brojnost : 10-500 rupa/ha

III kategorija -srednja brojnost : 500-5000 rupa/ha

IV kategorija -visoka brojnost : 5000-20000 rupa/ha

V kategorija -vrlo visoka brojnost : 20000-50000 rupa/ha

 

Poljski miš

I kategorija - vrlo niska brojnost  : do 10 rupa/ha

II kategorija -niska brojnost : 10-50 rupa/ha

III kategorija -srednja brojnost : 50-500 rupa/ha

IV kategorija -visoka brojnost : 500-2000 rupa/ha

V kategorija -vrlo visoka brojnost : 2000-10000 rupa/ha

 

Ukoliko se ustanovi brojnost iz II kategorije, preporučuje se suzbijanje glodara ubacivanjem gotovih mamaka u aktivne rupe, koje obavezno treba zatvoritida ne bi došlo trovanja divljači. Mamke koristiti po uputstvu proizvođača i obavezno nositi zaštitnu opremu. Ove mere je sad opravdano izvesti u lucerištima, uvratinama parcela, višegodišnjim zasadima bez plodova, novozasnovanim parcelama uljane repice.

 

Mere zaštite osim primene rodenticida, podrazumevaju i preventivnu zaštitu:

·         intenzivnu agrotehniku,

·         blagovremenu setvu i žetvu,

·         zaoravanje žetvenih ostataka,

·         prostornu izolaciju od postojećih žarišta.

Štetočine na soji

Na terenu RC Senta usevi soje se u zavisnosti od datuma setve nalaze se u fenofazi otvoreni cvetovi na trećini cvasti biljke do fenofaze prve mahune dostigle krajnju dužinu; ravne mahune (62-70 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva soje na pojedinim parcelama, po rubnim delovima, registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae).

 

grinje na naličju                  grinje na naličju soje

Visoke temperature i suvo vreme izuzetno pogoduju razvoju i širenju grinja.

One se nalaze na naličju listova. Listovi tokom njihove ishrane gube hlorofil, te se simptomi ispoljavaju u vidu sitnih hlorotičnih pega, a kasnije dolazi do potpunog žućenja listova.

Na nekim parcelama su registrovane odrasle jedinke i larve braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viridula). Stenice sisajući biljne sokove oštećuju mahune soje.

larva H.halys                        larve N.viridula

 

U prethodnom periodu je RC Senta preporučio mere zaštite useva soje od grinja (pogledati preporuku). Međutim, ukoliko se i dalje registruje prisustvo, moguća je primena registrovanih akaricida na bazi abamektina i fenpiroksimata koji imaju karencu 7 dana, gde neće uskoro žetva (kasni sortiment). Primena akaricida se sprovodi samo na rubnim delovima parcela da se ne dozvoli njihovo širenje ka unutrašnjosti.

Braon mramorasta stenica ( Halyomorpha halys)

Na terenu RC Senta u usevima šećerne repe,vinove loze,kruške, paradajza, kao i u svetlosnim lovnim lampama registrovano je prisustvo pojedinačnih primeraka odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

 

Odrasle jedinke su smeđe boje, 12-17 mm dužine, a mogu se prepoznati po bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Jaja su buretasta i polaže ih u grupicama od 28 komada na naličje lista. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Noge, glava i grudi su im crni, a boja tela varira u zavisnosti od uzrasta larve, od crvene do smeđe sa bakarno-crvenim pegama.

 

  

Ova invazivna vrsta stenice je izrazito polifagna, dosad je registrovana na velikom broju biljnih vrsta, a najveće štete u svetu registrovane su na paradajzu, paprici, jabukama, kruškama, breskvama, krastavcima, kukuruzu, pasulju, soji.

imago

 

larva

 

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Takođe, mesta uboda pedstavljaju ulazne otvore za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

U jesen migriraju u naselja radi prezimljavanja.

O merama zaštite protiv ove štetočine možete više pročitati na linku .

Početak polaganja jaja kukuruzne sovice na papriku

Vizuelnim pregledom industrijske i konzumne paprike na terenu RC Senta, registrovana su sveže položena jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na do 10 % biljaka.

 

jaje na listu

 

imaga pamukove sovive u feromonskoj klopci

 

Kukuruzna sovica je polifagna štetočina, koja pojedinih godina može naneti znatne štete. Suptropska je vrsta, a u naše krajeve leptiri doleću sa područja Mediterana, ovde se dalje razmnožavaju i priključuju se malobrojnim lokalnim populacijama. Tokom godine razvija 2-3 generacije.

Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do sredine septembra. Jaja polažu pojedinačno na listove, peteljke, plodove.

Gusenice su veoma polifagne i hrane se na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka, a najveće štete nanose hraneći se na generativnim delovima biljaka. Najpre se hrani lišćem, a kasnije se ubušuje u plodove, usput prljajući plod izmetom.

 

RC Senta prati fenofaze biljaka i polaganje jaja ove štetočine, te blagovremeno će izdati signal za tretman.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Senta zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 60-65).
 
Nedeljnim pregledom pseudotecija gljive Venturia inaequalis-prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, izdvojenih iz prezimelog lišća jabuke (Zlatni delišes BBCH 61, lokalitet Senta) ustanovljena je dozrelost od 52,88% i ispražnjenost od 5,45%.
 
RC Senta nastavlja sa nedeljnom dinamikom praćenja dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis.
Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

Pamukova sovica je štetočina toplijih predela sveta, a kao migratorna vrsta u našu zemlju doleće sa područja Mediterana. U našim proizvodnim uslovima, tokom godine razvija 2-3 generacije. Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do sredine septembra.

 

Štete pričinjavaju larve koje se hrane na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka, a najveće štete nanose hraneći se na generativnim delovima biljaka. Najpre se ishranjuju lišćem, a kasnije se ubušuju u plodove, usput prljajući plod izmetom i čineći ga neupotrebljivim. U našim uslovima, najveće štete nastaju u usevima paprike, paradajza, soje, boranije, kukuruza, duvana i drugih biljnih vrsta.

 

Dinamika leta i brojnost odraslih jedinki pamukove sovice na teritoriji rada RC Senta se prati feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama, na više lokaliteta. Svi značajni biološki događaji pamukove sovice (početak polaganja jaja, intenzivno polaganje jaja, početak piljenja larvi i dr.) se prate vizuelnim pregledima, a sve u cilju utvrđivanja momenta za pravovremenu primenu hemijskih mera zaštite i adekvatnog izbora insekticida. 

 

Vizuelnim pregledom useva tokom ove proizvodne sezone, prva jaja pamukove sovice su registrovana početkom jula i to na usevu soje. Od tada do danas u usevima se registruje različit nivo prisutnosti ove štetočine u zavisnosti od biljne vrste, primenjenih mera zaštite i atraktivnosti samog useva (navodnjavani i zakorovljeni usevi su favorizovani od strane ove štetočine jer larve za svoj optimalan razvoj zahtevaju veoma visoku relativnu vlagu).

Velika slika

larva na kukuruzu

 

gljiva Fusarium sp. i oštećenje od gusenica

 

RC Senta je tokom ove proizvodne sezone dao sledeće preporuke sa ciljem zaštite useva od pamukove sovice: link 1, link 2, link 3.

U proteklih nedelju dana, na svetlosnoj lovnoj lampi postavljenoj na lokalitetu Bogaraš, registruju se izuzetno visoke brojnosti odraslih jedinki pamukove sovice.

 

Trenutno su najugroženiji usevi iz postrnih rokova setve (kukuruzi šećerci iz kasnijih rokova setve, boranija, soja) kao i kupusi namenjeni za jesenju proizvodnju te se ovim proizvođačima upućuje poseban oprez. Ukoliko se registruje prisustvo jaja pamukove sovice, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida, na početku piljenja larvi, uz obavezno poštovanje karence.

Prisustvo povrtne (zelene) stenice na regionu RC Senta

Na terenu RC Senta, registrovano je prisustvo jajna legla, larvi i imaga povrtne  stenice (Nezara viridula ) na usevima paradajza, soje i vinove loze, kao i na raznom povrću i voću, plastenicima i baštama.

larva na plodu paradajza

larva na vinovoj lozi

Suvo i toplo vreme, koje trenutno vlada u proizvodnji, pogoduje razvoju povrtne stenice. Ova štetočina je izuzetno polifagna i hrani se velikim brojem različitih vrsta gajenih i kulturnih biljaka (korovi, cveće, pre svega povrtarskim i voćarskim usevima).

Imaga povrtne stenice su u obliku štita, zelene boje. Mužjaci su nešto manji oko 12 mm, a ženke su 13 mm dužine. Ženke polažu jaja tri do četiri nedelje posle izletanja u grupama od 30 do 130. Jaja polaže na naličju listova, na gornjem delu useva. Larve imaju 5 stadijuma razvoja, a pile se otvaranjem poklopca na jajima kao i većina stenica.

Povrtna stenica ima usni aparat za bodenje i sisanje. Na mestu ishrane ubacuje tečnost proteinskog porekla iz pljuvačnih žlezda, koji menja ukus plodova. Stenice se hrane svim delovima biljaka ali primarno plodovima i time smanjuje njihovu tržišnu vrednost. Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege.

Najveću efikasnost prilikom suzbijanja pokazali su insekticidi iz grupe piretroida. Prilikom njihove primene posebnu pažnju treba obratiti na karencu insekticida i visoke temperature u predstojećem vremenskom periodu.

Lisni vaši na suncokretu

Na terenu RC Senta, usevi suncokreta se u zavisnosti od roka setve i hibrida nalaze u fenofazi od 8 listova razvijeno do cvast upravo vidljiva izmedju mladih listova (18-51 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva suncokreta na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae) i šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi).

velika slika              velika slika

 

Hemijske mere se sprovode samo ako je na ivičnim delovima parcele od strane vaši napadnuto 20-30% biljaka, te se proizvođačima preporučuju pregledi useva suncokreta i utvrđivanje prisustva vaši.

Početak cvetanja kajsije i uticaj niskih temperatura

Na terenu RC Senta zasadi kajsije ranog sortimenta se nalaze na početku faze cvetanja; pupoljci zatvoreni,vidljive svetlobraon ljuspice (51 BBCH).

 

faza kajsije

Tokom narednih par dana predviđaju se jutarnji mrazevi, koji mogu naneti štetu cvetovima. Cvetovi kajsije mogu podneti temperature do -2°C, ali po prognozi vremena očekuju se niže temperature tokom ranih jutarnjih časova.

Kako bi se ublažile posledice mraza, preporuka je  pred najavljeni mraz ili neposredno posle mraza, primena sledećih biostimulatora:

  • Aleox (a.m.dihidrokvercetin) 250-400 ml/ha ili
  • Epin extra (a.m.epibrasinolid) 0,150 l/ha
1 - 10 Next