Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (IV nedelja)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi  početka bubrenja lisnih pupoljaka  (01 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija patogena Venturia inaequalis sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija od 11,25%.

 

Od 60 pregledanih pseudotecija u 41 nema formiranih askospora. U 13 pseudotecija je do 25% formiranih askospora, u 4 pseudotecije do 50%, a u 2 do 75% formiranih askospora.

 

 velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (III nedelja)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi  od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka  (00-01 BBCH).

 

 Laboratorijskim pregledom pseudotecija patogena Venturia inaequalis sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija od 8,60%.

 

Od 61 pregledane pseudotecije u 48 nema formiranih askospora. U 8 pseudotecija je do 25% formiranih askospora, u 2 pseudotecije do 50%, a u 3 do 75% formiranih askospora.

 

 velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Prisustvo repičinih pipa u usevima uljane repice

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva i u žutim lovnim klopkama (Merikovim sudovima) registrovani su pojedinačni primerci imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe  (Ceutorhynchus napi).

 

 

Mala i velika repičina pipa

 

Sa porastom temperature u narednom periodu uslediće njihova masovnija pojava u usevima uljane repice i period dopunske ishrane imaga.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita - RC Ruma

 

Na terenu RC Ruma  ozimi usevi strnih žita se zavisno od vremena setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama bokorenja.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma (faza: treće do četvrto sekundarno stablo vidljivo (23-24 BBCH);   lokaliteti: Pavlovci, Šatrinci) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na  15% do 20% biljaka, a prisustvo simptoma prouzrokovača sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) i pepelnice žita (Erisyphe graminis) na pojedinačnim biljkama.

 

Mrežasta pegavost lista ječma

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice (faza: drugo do treće sekundarno stablo vidljivo (22-23 BBCH); lokaliteti: Pavlovci, Šatrinci) nije registrovano prisustvo simptoma  bolesti.

 

U usevima ozimih strnih žita nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae), ali je uočeno prisustvo  aktivnih rupa od  poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus, poljska voluharica - Microtus arvalis). Proizvođačima se  preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka uz obavezno zatrpavanje kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (II nedelja)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi  mirovanja (00 BBCH).

Redovnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 7,40%.

 

Od 54 pregledane pseudotecije u 39 nema formiranih askospora. U 14 pseudotecija je do 25% formiranih askospora, a u 1 je od 26% do 50% formiranih askospora. 

 

  velika slika                                            velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (I nedelja)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi  mirovanja (00 BBCH).

 

 Laboratorijskim pregledom pseudotecija patogena Venturia inaequalis sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registruju se prazne pseudotecije, pseudotecije u kojima je počelo formiranja askusa, kao i prve pseudotecije sa prisutnim zrelim askosporama.

 

                       

                       velika slika

 

 

Od 57 pregledanih pseudotecija u 53 nema formiranih askospora, a u 4 je do 25% formiranih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 1,75 %.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Uljana repica

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazi od 5 do 9 listova razvijeno (15-19 BBCH).

 

 uljana repica

velika slika

 

Na najstarijem lisću, kod 5% biljaka, uočavaju se simptomi prouzrokovača suve truleži uljane repice (Phoma lingam) u vidu suvih pega u okviru kojih su vidljiva plodonosna tela - piknidi.

 

 phoma

velika slika

 

U povoljnim uslovima za razvoj bolesti, osim na lišću simptomi suve truleži se mogu javiti na korenu, korenovom vratu, stablu i mahunama, te može doći do poleganja, loma, pa i sušenja cele biljke.

 

Ovaj patogen se prenosi semenom, a održava na korovima iz porodice krstašica i u zaraženim biljnim ostacima i do 4 godine. Stoga su važne mere: setva zdravog semena, poštovanje plodoreda, uništavanje žetvenih ostataka i korova.

 

Prilikom vizuelnog pregleda useva nije uočeno prisustvo štetočina, ali se sa porastom temperature vazduha u narednom periodu može očekivati pojava repičinih pipa.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i po potrebi će blagovremeno preporučiti mere zaštite.

 

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Ruma  ozimi usevi strnih žita se zavisno od vremena setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama razvoja, od nekoliko listova razvijeno do različitih faza bokorenja (14-23 BBCH).

 

 

Fenofaza ječma i pšenice

 

 

Vizuelnim pregledom useva ječma (faza: prvo do treće sekundarno stablo vidljivo (21-23 BBCH);   lokaliteti: Pavlovci, Šatrinci); registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 3% do 5% biljaka.

 

Mrežasta pegavost lista ječma

 

Pregledom useva pšenice (faza: prvo do drugo sekundarno stablo vidljivo (21-22 BBCH); lokaliteti: Ruma, Pavlovci, Šatrinci); nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

 

Takođe, prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) nije registrovano u usevima ozimih strnih žita.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje kukuruza u regionu Rume

 

Na teritoriji RC Ruma (opštine: Ruma, Irig, Inđija) u okviru  monitoringa useva merkantilnog kukuruza izvršen je vizuelni pregled hibrida iz ranih i kasnih grupa zrenja pred berbu, na 20 proizvodnih parcela na lokalitetima: Ruma, Voganj, Erem, Stejanovci, Pavlovci, Dobrinci, Kraljevci, Žarkovac, Putinci, Ljukovo, Stari Slankamen, Slankamenački Vinogradi, Krčedin, Neradin, Irig, Rivica, Vrdnik.

 

Pregled je vršen u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja, prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera), kao i simptoma prisustva gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.).

 

Tabelarni prikaz napadnutih klipova (na 100 pregledanih klipova):

 

opština

lokacija

BS

I

F

P

A

C

Ruma

20

71

25

1

0

2

Voganj

46

40

17

0

0

14

Erem

43

52

20

0

0

2

Stejanovci

42

52

20

2

0

1

Pavlovci

34

49

35

0

0

4

Dobrinci

67

22

15

0

0

0

Kraljevci

58

21

23

3

0

0

Kraljevci

14

76

47

1

0

0

Žarkovac

18

78

22

4

1

0

Žarkovac

29

70

15

0

0

1

Putinci

14

79

71

2

0

0

Irig

Irig

27

72

8

0

0

3

Irig

7

91

25

2

1

1

Rivica

14

85

26

2

0

1

Vrdnik

22

55

41

0

0

3

Neradin

36

62

13

1

0

0

Inđija

Ljukovo

14

71

54

6

0

0

Krčedin

34

51

26

2

0

0

Stari Slankamen

41

34

36

1

0

1

Slankamenački Vinogradi

55

36

16

0

0

1

 

Procentualna zastupljenost:

BS -  klipovi bez simptoma: 7 - 67%

I- klipovi oštećeni samo od insekata: 21 - 91%

F- klipovi sa simptomima Fusarium spp. 8 - 71%

P- klipovi sa simptomima Penicillium spp.: 0 - 6%

A- klipovi sa simptomima Aspergillus spp. 0 - 1%

C- klipovi sa simptomima Cladosporium spp.: 0 - 14%

 

Procenat infestiranih klipova se kreće od 33 do 93% i u zavisnosti je od zastupljenog hibrida, primenjene agrotehnike i proizvodnih uslova. U najvećoj meri su evidentirana oštećenja samo od insekata, samo od Fusarium spp. i kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp., dok su simptomi od gljiva iz rodova  Cladosporium,  Penicillium i Aspergillus  registrovani na malom broju klipova. S obzirom da su prikazani procenti infestiranih klipova u granicama uobičajenih vrednosti za region Rume, može se zaključiti da je zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza u redu i da se ne očekuje prisustvo mikotoksina u zrnu kukuruza iznad zakonom dozvoljenih vrednosti. S obzirom da su laboratorijska ispitivanja u toku, RC Ruma će u narednom periodu izvestiti o zdravstvenoj bezbednosti merkantilnog kukuruza u svom regionu.

 

Simptomi (velika slika)

 

Venturia inaequalis- završen period primarnih infekcija

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm, pa do polovine krajnje veličine (74-75 BBCH). 

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovana je potpuna ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija.

 

U  zasadima  u kojima su prisutni simptomi treba nastaviti sa zaštitom protiv ovog patogena u kišnim periodima, kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima