Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-X nedelja praćenja

Na području našeg rada, proizvodni zasadi jabuke su u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama razvoja, od plodovi dostigli dimenziju 10 mm do veličina ploda 20 mm (BBCH 71-72).     

Nakon laboratorijskog pregleda prezimelog lišća dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je za Ajdared  75 %, a za Zlatni Delišes 79 %. Ispražnjenost pseudotecija je 8 % za Ajdared i za Zlatni delišes.  Pregledano je 50 pseudotecija.

RC  Beograd  nastavlja sa  praćenjem dozrelosti i isprežnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke.
 
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - IX nedelja praćenja

 Na  teritoriji RC Beograd i Mladenovac, proizvodni zasadi jabuke su u fazi od kraj cvetanja do plodovi dostigli dimenzije 20 mm (BBCH 69-72).       

Laboratorijskim pregledom opalog lišća i pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) zabeležili smo, da je dozrelost pseudotecija za Zlatni Delišes 62,5% i za Ajdared je 57,50%.

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.

velika slika

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VIII nedelja praćenja

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi jabuke su u zavisnosti od sortiementa i lokaliteta u različitim fazama razvoja od punog cvetanja najmanje 50% cvetova otvoreno  do cvetovi venu većina latica opala (BBCH 65-67).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća iz voćnjaka, registrovana je dozrelost pseudotecija za Zlatni Delišes od 46,53% i za Ajdared od 42,16%.

 

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VII nedelja praćenja

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno  (BBCH 60-61).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća iz voćnjaka, registrovana je dozrelost pseudotecija za Zlatni Delišes od 40,07% i za Ajdared od 39,47%.

 

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.
Prisustvo štetnih insekata u ozimim usevima

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac usevi ozime pšenice i ozimog ječma u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve se nalaze u različitim fenofazama vlatanja, od početka rasta stabljike do prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledom ozimih useva pšenice i ječma uočena su oštećenja od imaga žitne pijavice (Lema melanopus), kao i prisustvo jaja.

Larva je najštetniji stadijum razvoja žitne pijavice i prag štetnosti iznosi 0,5-1 larva po biljci.

Žitna pijavica prezimljava kao odrasli insekat i kada dnevena temperatura uzastopno nekoliko dana budu iznad 100C prezimela imaga postaju aktivna. Počinju da se dopunski hrane izgrizajući lisku na veoma specifičan način u vidu tankih uzdužnih proreza. Trenutno se ova štetočina dopunski hrani i počinje da polaže jaja.

Osim toga, u usevima ozimog ječma registrovana je sporadična pojava lisnih vaši (Aphididae), koje pričinjavaju štete usevu, kako zbog svoje ishrane, tako i zbog vektorske uloge u prenošenju biljnih virusa.

Takođe, uočena je spradična pojava cikada u usevu ozime pšenice.

 

slika1.                       slika2

velika slika               velika slika

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VI nedelja praćenja

 

 Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac, zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fenofazi od većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama do prvi cvetovi otvoreni (BBCH59-60).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća zabeležili smo:

·         kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija  u 18 nema formiranih askospora, kod 2 je do 25%, kod 22 je od 26% do 50%, kod 4 je od 51%-75%, i kod 4 je od 76-100 %  askusa sa formiranim askoasporama. Dozrelost pseudotecija je 37%.

·         kod sorte Ajdared od 50  pregledanih pseudotecija  u 18 nema formiranih askospora, kod 4 je do 25%, kod 20 je od 26% do 50%, kod 5 je od 51-75% i kod 3 je od 76-100% askusa sa formiranim askosporama. Dozrelost pseudotecija je 35,50 %.

RC Beograd-Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.

slika1

velika slika

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-V nedelja praćenja

Na području delovanja RC Beograda i Mladenovca zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od početak bubrenja pupoljaka do početak pucanja pupoljaka (BBCH 01-07)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća registrovano je:

·         kod sorte Zlatni Delišes od 68 pregledanih pseudotecija  u 46 nema formiranih askospora, kod 7 je do 25%, kod 8 je od 26% do 50%, kod 6 je od 51%-75%, a kod 1 je od 76-100 % askusa sa formiranim askoasporama. Dozrelost pseudotecija je 16,54%.

·         kod sorte Ajdared od 74 pregledane pseudotecije  u 52 nema formiranih askospora, kod 13 je do 25%, kod 5 je od 26% do 50%, a kod 4 je od 51-75% askusa sa formiranim askoasporama. Dozrelost pseudotecija je 11, 82 %.

 

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.
 
slika1
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-V nedelja praćenja

 Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od početak bubrenja pupoljaka (lisnih) do početak pucanja pupoljaka (BBCH 01-07).

velika slika      velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke registrovano je:

·         kod sorte Zlatni Delišes od 56 pregledanih pseudotecija  u 42 nema formiranih askospora, kod 6 je do 25%, kod 5 je od 26% do 50%, a kod 3 je od 51%-75% askusa sa formiranim askoasporama. Dozrelost pseudotecija je 11,16%.

·         kod sorte Ajdared od 62 pregledane pseudotecije  u 49 nema formiranih askospora, kod 11 je do 25%, kod 2 je od 26% do 50% askusa sa formiranim askoasporama. Dozrelost pseudotecija je 6,04%.

 

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Beograda  i Mladenovca usevi ozime pšenice i ječma su u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike u različitim fazama bokorenja:

  • ozime pšenice: od prvo do treće stablo vidljivo  (BBCH 21-23) i
  • ozimi ječam: 4 stablo vidljivo  (BBCH 24).

Nakon vizuelnog pregleda useva ozime pšenice uočeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 7% biljaka i simptoma pepelnica žita (Erysiphe graminis) na do 2% biljaka. Takođe, je uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 1% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 7% biljaka.

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo pojedinačnih aktivnih rupa od glodara,  poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Broj aktivnih rupa od glodara je ispod praga štetnosti. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

 

velika slika             velika slika

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-IV nedelja praćenja

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta,  nalaze u fenofazi mirovanja do početak bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, kod sorte Ajdared  registrovana je dozrelost pseudotecija  od  1%, a kod sorte Zlatni Delišes 3,5%. 

 
RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima