Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš
Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

U zasadima vinove loze na Nišavskom okrugu gde se vrši praćenje cikada Scaphoideus titanus, na žutim lepljivim klopkama i dalje se registruju ulovi odraslih jedinki ove štetočine.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree, koja prouzrokuje oboljenje – zlatasto žutilo vinove loze.

Cikada  ima jednu generaciju godišnje. Ženka polaže jaja pod koru dvogodišnjih lastara iz kojih se u proleće pile larve. Larve presvlačenjem prelaze iz jednog uzrasta u drugi (ukupno 5).  Svi larveni uzrasti i odrasle jedinke hrane se na naličju lista vinove loze i pokretni su.  Samo larve (L3,L4,L5) i odrasle jedinke mogu preneti pomenutu fitoplazmu sa bolesnih na zdrave čokote hraneći se sokovima obolelih biljaka.

U vinogradima u kojima nisu adekvatno sprovedene hemijske mere suzbijanja larvi cikade došlo je do pojave simptoma zlatastog žutila vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree.

velika slika

Na zaraženim čokotima došlo je do promene boje lista, listovi su savijeni po obodu prema naličju. Boja listova je različita u zavisnosti od sortimenta vinove loze (tamnoljubičasti do svetlocrveni, svetložuti do zlatnožuti). Prisutni su simptomi rehuljavosti grozdova.

Mere suzbijanja zlatastog žutila vinove loze su:

- korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

-uklanjanje zaraženih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada, uništavanje korova,

- krčenje napuštenih zasada vinove loze,

- suzbijanje cikade.

U slučaju pojave ovih simptoma obavezno je uklanjanje zaraženih čokota. Zapušteni vinogradi predstavljaju veliku opasnost za dalje širenje zlatastog žutila vinove loze, te  je njihovo krčenje obavezno.

Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

U zasadima vinove loze, lokalitet Malča gde se vrši praćenje cikada Scaphoideus titanus na žutim lepljivim klopkama registrovani su ulovi odraslih jedinki ove štetočine.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

Ova cikada  ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava jaje u kori dvogodišnjih lastara iz kojih se u proleće pile larve. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a samo larve (L3,L4,L5) i odrasle jedinke mogu preneti ovo oboljenje sa bolesnih na zdrave čokote hraneći se sokovima obolelih biljaka.

Zaštita zasada vinove loze od zlatastog žutila vinove loze zahteva primenu mera za sprečavanje širenja zlatastog žutila vinove loze:

-         Korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

-         Sanitarni pregledi zasada;

-         Uklanjanje čokota koji pokazuju simptome;

-         Uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada;

-         Uništavanje korova;

-         Krčenje napuštenih zasada vinove loze;

-         Pratiti prisustvo vektora cikade Scaphoideus titanus žutim lepljivim pločama.

-     Primena hemijskih mera za suzbijanje vektora – cikade Scaphoideus titanus registrovanim insekticidima

RC Niš je dao više preporuka za primenu hemijskih mera za suzbijanje cikade Scaphoideus titanus.

Prisustvo jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, na naličju listova kukuruza registrovana su sveže položena jajna legla  kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2 % biljaka.

velika slika

U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jaja i piljenje larvi II generacije ove štetočine. Takođe, na svetlosnoj lampi, lokalitet Donja Trnava beleže se povećani ulovi imaga ove štetočine.

Prag štetnosti za ovu štetočinu kod merkantilnog kukuruza je 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, a kod semenskog i kukuruza šećerca je prisustvo jajnih legala na 5% biljaka.

Hemijske mere zaštite sprovode se po dostizanju pragova štetnosti, na početku piljenja larvi, te se suzbijanje za sada ne preporučuje, a RC Niš nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Zlatasto žutilo vinove loze (Flavescence doree)

Na području delovanja RC Niš vinova loza se nalazi u fazi bobice su veličine zrna pšenice do faze bobice veličine graška (73-75 BBCH).

Vizuelnim pregledom vinove loze, uočeni su simptomi zlatastog žutila vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree (FD). Ova pojava na vinovoj lozi registrovana je na pojedinačnim čokotima.

velika slika

Ova bolest je direktno povezana s prisustvom cikade Scaphoideus titanus. Cikada prenosi fitoplazmu s zaraženih na zdrave čokote. Ženke cikade polažu jaja u početkom septembra na starijim izdancima vinove loze. Larve se hrane na donjoj strani listova tokom juna. Odrasli insekti se pojavljuju početkom jula i nastavljaju se hraniti na lišću vinove loze, što omogućava prenos bolesti s zaraženih na zdrave čokote. Takođe, fitoplazma se može preneti i putem sadnog materijala.

velika slika

Početni simptomi infekcije fitoplazmom FD su lastari koji imaju skraćene internodije i zaostaju u porastu. Na zaraženim čokotima listovi se savijaju po obodu prema naličju. Boja listova je različita u zavisnosti od sortimenta vinove loze. Kod crvenih sorti inficirani listovi su tamnoljubičasti do svetlocrveni, a kod belih sorti svetložuti do zlatnožuti. Često dolazi i do nekroze cvasti, tako da nema formiranja grozdića ili su oni rehuljavi, smežurani i lošijeg kvaliteta.

U vinogradima u kojima nisu sprovedene hemijske mere suzbijanja larvi cikade u proteklim vegetacijama došlo je do pojave pomenutih simptoma.

Mere zaštite i prevencije su:

Uklanjanje i uništavanje obolelih čokota vinove loze,

Praćenje pojave cikada, postavljanjem žutih lepljivih ploča u vinogradu,

Suzbijanje korova i samoniklih biljaka vinove loze, kao potencijalnih rezervoara zaraze,

Krčenje zapuštenih vinograda, kao i uništavanje divlje loze,

Za sadnju treba koristiti  zdrav i sertifikovan sadni materijal. Pri izboru sortimenta treba birati manje osetljive sorte vinove loze, posebno u vinogradima u kojima je fitoplazmoza već prisutna.

Suzbijanje vektora - cikade Scaphoideus titanus (od prisustva trećeg larvenog stupnja). 

Virus bronzavosti paradajza i virus mozaika krastavca na paprici

Na području delovanja RC Niš, usevi paprike u plasteničkoj proizvodnji se u zavisnosti od datuma rasađivanja nalaze u fazama intenzivnog cvetanja i plodonošenja (BBCH 64-72).  Usevi paprike na otvorenom se u zavisnosti od datuma rasađivanja nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledima paprike u plasteničkoj proizvodnji i na otvorenom na pojedinim biljkama registovano je prisustvo simptoma virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV) i virus mozaika krastavca.

U plasteničkoj proizvodnji paprika su zabeležni simptomi koje uzrokuju virusi na listovima i plodovima. Ovi simptomi su primećeni u usevima gde nije pravovremeno vršeno suzbijanje tripsa, od kojih su pojedinevrste vektori virusa bronzavosti paradajza.

Simptom koje uzrokuje virus bronzavosti paradajza je pojava bronzaste boje koja se u početku javlja sa naličja, a potom se proširi na celu lisku.

velika slika

Na mladim, zelenim plodovima javljaju se nekrotični prstenovi i šare usled čega plodovi imaju nepravilan oblik.

velika slika

Često se javlja neravnomerno sazrevanje plodova. Takvi plodovi gube tržišnu vrednost.

Takođe, u zasadima paprike u plasteničkoj proizvodnji i na otvrenom uočavaju se simptomi koji upućujuna zaraze virusom mozaika krastavca. Vektori ovog virusa su biljne vaši.

Simptomi na biljkama paprike su u vidu nervature u cik cak ili/i hlorotičnog mozaika na listovima, nekroze. Cvetovi su izobličeni a plodovi kržljavi i izobličeni.

velika slika

Preventivne mere u borbi protiv viroza su:

-  pregled biljaka na prisustvo tripsa (metod otresanja na belu podlogu),

- pregled biljaka na prisustvo vaši vizuelnim pregledom,

-  suzbijanje tripsa i vaši primenom registrovanih insekticida.

-  uništavanje korova u i oko plastenika jer su korovi rezervoari virusnih oboljenja i vektora,

-  uništavanje biljaka sa simptomima virusa.

Šturost klasa ozime pšenice (Fusarium graminearum)

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice se nalaze u fazi mlečne zrelosti (BBCH 73-77).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova kreće se  od 10 do 30, a zaražena površina klasa od 5 % do 60 %. Simptomi su izraženiji na parcelama gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite.

velika slika

Infekcija ovom gljivom se ostvaruje u fazi cvetanja pšenice u vlažnim uslovima. Vremenski uslovi koji su vladali u predhodnom periodu kao i izostanak hemijskih mera zaštite u fazi početka cvetanja pšenice doveli su do ostvarenja infekcije ovim patogenom.  

Simptomi se ispoljavaju u vidu šturosti zrna što za posledicu ima smanjenje prinosa i kvaliteta zrna. Inficirana zrna mogu sadržati mikotoksine štetne po zdravlje ljudi i domaćih životinja.

Polaganje jaja I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Niš, usevi kukuruza se nalaze u fazi 6 do 9 i više razvijenih listova (16-19 BBCH).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na naličju listova registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), u niskom indeksu napada. U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jaja i piljenje larvi I generacije ove štetočine.

velika slika

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo  krilatih i beskrilnih jedinki  lisnih vaši (Aphididae) u niskom indeksu napada.

velika slika

Povoljni uslovi u ovoj vegetaciji  doprineli su razvoju i razmnožavanju lisnih vaši koje pričinjavaju direkne štete sisajući sokove.  Direktne štete se ogledaju u deformaciji biljnog tkiva, zaostajanja u porastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete su prenošenje virusih oboljenja. Jedan od njih je virus mozaične kržljavosti kukuruza  (Maize dwarf mosaic virus, MDMV). Ovaj virus utiče na smanjenje prinosa, kvalitet zrna i kvalitet lista kod silažnog kukuruza.

RC Niš nastavlja sa praćenjem pomenutih štetočina.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Niš vinova loza se nalazi u različitim fazama cvetanja (BBCH 60-64).

Vizuelnim pregledom vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade  Scphaphoideus titanus na naličju listova.

velika slika

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.

Larve L3, L4, L5 i imago su sposobne da prenesu fitoplazmu. S obzirom da su registrovane larve prvog stupnja razvoja, hemijske mere zaštite se zasada ne preporučuju.

RC Niš nastavlja sa monitoringom ove štetočine i blagovremeno će signalizirati vreme za hemijski tretman.

Trešnjina muva u zasadima višnje

Na podučju delovanja RC Niš zasadi višanja se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do faze plod oko 60% krajnje veličine (BBCH 76).

 Na feromonskim klopkama u zasadima višnje na lokalitetu Donji Matejevac, registrovan je prvi ulov imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). U toku je početak leta ove štetočine.

velika slika

Imaga ove muve, posle perioda dopunske ishrane polažu jaja ispod pokožice ploda. Napadnuti plodovi podložni su infekcijama različitih vrsta truleži.

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Niš nastavlja sa praćenjem trešnjine muve u zasadu višnje.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-27).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 8 % biljaka i simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 3 % biljaka.  

Vizuelnim pregledom,  je registrovano i  prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4% biljaka.

RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima