Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš
Praćenje dozrelosti apotecija Blumeriella jappii – II nedelja

Na području delovanja RC Niš, zasadi višnje se, u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena i sortimenta, nalaze u fazi od početka cvetanja: oko 10% cvetova je otvoreno do oko 20% cvetova je otvoreno (61-62 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je formiranje askusa, ali bez zrelih askospora.

Velika slika

RC Niš nastavlja praćenje dozrelosti apotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis - VIII nedelja

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od većina cvetova je sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu do oko 30% cvetova je otvoreno (59-63 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju kod sorte Zlatni Delišes iznosi 56%, a kod sorte Ajdared iznosi 48.5%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 10%, a kod sorte Ajdared 6%.

Velika slika

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

Na teritoriji delovanja RC  Niš vinova loza se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalazi u fazi  mirovanja: zimski pupoljci zašiljeni do okruglasti, svetli ili tamno braon, zavisno od kultivara; ljuspice pupoljaka više manje zatvoreni zavisno od kultivara do faze "vunenih pupoljaka": braonkasta vuna jasno vidljiva (00-05 BBCH).

Vizuelnim pregledom vinograda na različitim lokalitetima uočeno je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) na lastarima u vidu srebrnastih zona na kojima se nalaze crna telašca (piknidi gljive).

Velika slika

Infekcija ovim patogenom nastaje u vlažnim uslovima i temperaturom preko 10 stepeni na početku vegetacije pri pojavi prvih listova.

Osnovna mera zaštite je da se pri sadnji koristi zdrav sadni materijal, i odstranjivanje obolelih lastara u toku rezidbe.

Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku vegetacije, od faze pojave 1 do 2 lista pred najavljene padavine, preparatima na bazi bakra ili aktivne materije mankozeb.

RC Niš nastavlja sa praćenjem ovog patogena i faze razvoja vinove loze i daće signal za hemijsiki tretman.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis - VII nedelja

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi crvenih pupoljka: cvetne krunice su izdužene: cvetna loža je lagano otvorena: čašićni listići su jedva vidljivi  do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 57-61).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju kod sorte Zlatni Delišes iznosi 49%, a kod sorte Ajdared iznosi 41,5%.

Velika slika

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 6%, a kod sorte Ajdared 4%.

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti apotecija Blumeriella jappii – I nedelja

Na području delovanja RC Niš, zasadi višnje se, u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena i sortimenta, nalaze u fazi vidljivi pojedinačno formirani cvetni popoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama, zelene ljuspice neznatno otvorene do faze cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele, još uvek zatvoreni (BBCH 55-57).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je formiranje askusa bez askospora.

velika slika

RC Niš nastavlja praćenje dozrelosti apotecija ovog patogena.

Malinina muva galica (Lasioptera rubi) u kupini

Na području delovanja RC Niš, zasadi kupine se nalaze u fazi razvoja listova, od tri do pet listova razvijeno (BBCH 13-15).

velika slika

Vizuelnim pregledima, u pojedinim zasadima kupine, registrovano je prisustvo karakterističnih zadebljanja (gala) od malinine muve galice (Lesioptera rubi) na pojedinim izdancima.

velika slika

U galama prezimljavaju larve ove štetočine. Odrasli insekti pojavljuju se u vreme cvetanja kupine. Nakon kopulacije, ženka polaže jaja na jednogodišnjim izdancima. Ispiljene larve prodiru kroz epidermis u unutrašnjost kore nakon čega se formiraju gale. Na napadnutim izdancima dolazi do prekida sprovodnih sudova, zbog čega se izdanci slabije razvijaju i lako se lome na zadebljalom delu. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje.

Ukoliko se registruje prisustvo gala, u cilju smanjenja brojnosti ove štetočine proizvođačima se preporučuje mahaničko uklanjanje izdanaka sa galama do osnove, iznošenje iz zasada i uništavanje, pre izletanja imaga.

Hemijske mere zaštite su otežane jer se masovna pojava odraslih jedinki malinine muve galice pojavljuje u vreme cvetanja kupine, kada je primena insekticida zabranjena zbog prisutnih oprašivača u zasadima. Hemijski tretmani se mogu sprovoditi do početka cvetanja nekim od registrovanih insekticida.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od sortimenta i datuma setve nalaze u različitim fazama razvoja, od sedam sekundarnih stabla vidljivo  do početka rasta stabljike (BBCH 27-30).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma žuto mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na 1 do 2% biljaka i prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na do 1% biljaka.

velika slika

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice uočenao je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na listovima u niskom intenzitetu napada.

velika slika

Na pregledanim parcelama ozimih useva registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

velika slika

Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupaod glodara po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida  ili a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

RC Niš nastavlja sa praćnjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Šljivine ose

Na području delovanja RC Niš, šljive se nalaze u fazi od prvi cvetovi otvoreni do najmanje 30% cvetova otvoreno (BBCH 61 - 63).

Na lepljivim klopkama registrovani su ulovi imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

velika slika

Ženke šljivih osa polažu jaja u čašične listiće cvetova. Ispiljena larva se ubušuje u tek zametnut plod i tamo se hrani semenkama i perikarpom ploda, nakon čega tek zametnuti plodovi opadaju.

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju.

RC Niš nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće vreme za sprovođenje mera zaštite.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis - VI nedelja

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka do faze crvenih pupoljaka (BBCH 10-57).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost kod sorte Zlatni Delišes iznosi 33%, a kod sorte Ajdared iznosi 26%.

velika slika

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis - V nedelja

Na području delovanja RC Niš jabuke se, zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka, faza mišijih ušiju (BBCH 03-10).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost kod sorte Zlatni Delišes iznosi 12,26%, a kod sorte Ajdared iznosi 7,5%.

velika slika

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima