Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš
Pojava žitne pijavice

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 24-27).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u indeksu napada 0,5.

U toku je dopunska ishrana imaga, parenje i polaganje jaja. Štete pričinjavaju imaga dopunskom ishranom, ali najznačajnije štete pričinjavaju larve koje izgrizaju listove u vidu uzdužnih pruga.  

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Niš nastavlja sa praćenjem aktivnosti štetnih organizama u usevu pšenice i signaliziraće vreme za  hemijski tretman.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis – II nedelja

Na području delovanja RC Niš, jabuke se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalaze u fazi  zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka do zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi se odvajaju (faza mišijih ušiju) 09-10 BBCH.

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost kod sorte Zlatni delišes iznosi 6,5%, a kod sorte Ajdared 3,5%.

velika slika

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Preventivne mere u proizvodnji krompira

Na području delovanja RC Niš u toku je sadnja krompira namenjenog za ranu proizvodnju, a sadnja  krompira namenjenog za jesenju proizvodnju počeće za 10 dana.

Najznačajnija štetočina krompira na području delovanja RC Niš je krompirov moljac (Phthorimaea operculella)

Pre sadnje krompira namenjenog za jesenju proizvodnju koji je i najugroženiji od ove štetočine, preporučuju se sledeće mere kontrole:

-          Sadnja sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda (rane i srednje rane sorte) jer su najugroženije sorte sa dugom vegetacijom ,

-          Korišćenje zdravih i neoštećenih krtola za sadnju (ne koristiti krtole sa simptomima napada moljca kao i drugih štetnih organizama i uništiti ih),

-          Duboka sadnja (optimalna dubina setve 15 cm)

-          Formiranje visokih bankova

Hemijske mere zaštite u suzbijanju krompirovog moljca predstavljaju samo korektivne mere zaštite, a za uspešnu zaštitu useva krompira od ove štetočine neophodna je primena svih raspoloživih preventivnih mera.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 22-24).

Vizuelnim pregledom registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2% biljaka. Simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis)  i rđe (Puccinia spp.) nisu registrovani na pregledanim parcelama.

velika slika

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju.

Obilaskom useva nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (Apodemus sylvaticus-poljski miš i Microtus arvalis-poljska voluharica). Međutim, preporučuje se proizvođačima da redovno obilaze parcele i ukoliko se registruje prisustvo preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida i a.m. bromadiolona) uz obavezno zatrpavanje rupa nakon primene mamaka kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis – I nedelja

Na području delovanja RC Niš, jabuke se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalaze u fazi  bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene, sa svetlo obojenim mrljama do kraja bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama (01-03 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost kod sorte Zlatni delišes iznosi 3,5%, a kod sorte Ajdared 1,5%.

velika slika

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Niš sušni period je uzrokovao da se sa obradom zemljišta i setvom strnih žita kasni. Posejano je 50 do 60% planiranih površina, a usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama od nicanja do 1-2 lista razvijeno (BBCH 11-12).

velika slika

Vizuelnim pregledima poniklih useva pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, dok je u usevima ječma registovano prisustvo simptoma  sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis ) na 1% biljaka.

velika slika

Takođe, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo cikada (Cicadelidae) na 4-5% biljaka, kao i prisustvo krilatih formi i prvih kolonija vaši  (Aphididae) na 1% biljaka. Najavljene niske temperature u narednom periodu usporiće razoj i aktivnost ovih štetnih organizama.

velika slika

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Cikada Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Niš, u zasadima kupina, uočeno je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.

velika slika

Karakterističan simptom prisustva ove cikade  je  bela voštana  tvorevina koju luče larve na grančicama i naličju listova napadnutih biljaka.

Ova cikada je polifagna štetočina i ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta. Ima usni aparat za bodenje i sisanje i hrani se isisavanjem biljnog soka iz floema usled čega dolazi do  slabijeg porasta i iznurivanja biljaka domaćina. Problem takođe, predstavlja  i  izražena produkcija medne rose koju luči ova štetočina, a posledica toga je i razvoj gljive čađavice.

S obzirom da se kupina nalazi u fazi od sazrevanja plodova do berbe ukoliko se uoči prisustvo ove cikade  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

Praćenje dozrelosti apotecija Blumeriella jappii – VI nedelja

Na  području delovanja RC Niš, zasadi višnje nalaze se u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 85).

Laboratorijskim  pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumriella jaapii), registrovana je ispražnjenost apotecija od 100%. Period primarnih infekcija navedenog patogena je završen.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis – XV nedelja

Na području delovanja RC Niš, jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od 100% kod sorte Ajdared i Zlatni Delišes.

Period primarnih infekcija navedenog patogena je završen. Primenu fungicida nastaviti u zasadima gde se registruju simptomi od ovog patogena.

velika slika

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Niš zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvojene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57 ).

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju listova registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stadijuma cikade Scaphoideus titanus.

velika slika

S. titanus ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Larve se pojavljuju tokom maja meseca, a odrasle jedinke tokom juna i ostaju u vinogradu sve do septembra.

Ova  cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača  zlatastog žutila vinove loze. Cikada postaje infektivna ishranom na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati, a posle inkubacionog perioda (21 dan). Tu sposobnost imaju larve trećeg razvojnog stadijuma i zadržavaju je do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja s obzirom da su larve trećeg larvenog stadijuma infektivne i svojom ishranom prenose zarazu na zdrave čokote vinove loze.

RC Niš nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima