Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Zrenjanin.
Žetva suncokreta i analiza zdravstvenog stanja tokom proizvodne 2023 godine na terenu Srednjeg Banata

Na teritoriji Srednjeg Banata žetva suncokreta se bliži kraju.

Proizvodne površine pod ovom kulturom imaju značajan udeo u ukupnoj proizvodnji na našem terenu i kreću se na oko 50.000 ha.Tokom 2023. godine vremenskih uslovi su (pored agrotehničkih mera) značajno uticali na prinos. Na pojedinim parcelama i lokalitetima gde smo imali vremenske nepogode jedva da je nešto useva ostalo za kombajniranje, te su na takvim parcelama prinosi bili npr.: do 400 kg /ha (B.Višnjićevo), 1100 kg /ha (Zlatica) pa do 3.700 kg / ha (Hetin) gde je primenjena puna agrotehnika i zaštita, a nije bilo posledica nevremena.

Vizelnim pregledima tokom vegetacije registrovali smo u fazama intenzivnog porasta, da su usevi suncokreta, pored gustog sklopa (kasnije smo za posledicu pojačan porast u visinu), imali i nedovoljno dubuko razvijen korenov sistem (zbog obilnih padavina nije došlo do stimulisanja korena u dubinu jer je u zoni porasta uglavnom uvek bilo vlage, posledica smanjenje dužine glavnog korena koji treba da je izrazito žiličast). Sve navedeno je uticalo da imamo tokom olujnih vetrova lomove stabljike ili izvaljivanje biljaka iz korena, naročito pred kraj sazrevanja, kad su svemu doprinele i otežane glavice. Oplodnja i nalivenost zrna su bile vrlo dobre, kako u sredini glavice tako i na obodu, s tim što su glavice u kategoriji razvijenosti male do srednje (naravno sve navedeno vrlo varira zavisno od agrotehnike, vremena setve, dubine setve, unosa hraniva, preduzetih mera zaštite, osobina hibrida, lokaliteta).

Zdravstveno stanje useva suncokreta je takođe zavisilo od svih navedenih faktora. Na početku vegetacije smo imali dosta problema sa štetočinama, naročito agresivna pojava stepskog popca (Asheta deserta), zbog čega je dolazilo i do presejavanja površina. Takođe, registrovano je značajno prisustvo peščara  (Opatrum sabulosum) na suncokretu u osetljivoj fazi klijanja i nicanja, koja je dosta dugo trajala kao posledica neodgovarajućih vremenskih uslova za rast i napredak, te je suncokret dugo bio izložen aktivnosti ovih štetočina na početku vegetacije. Kasnije faze porasta lista (BBCH 3-4) pratila je pojava plamenjače i vrlo izraženo naseljavanje vaši (Aphididae) koje su dodatno zaustavljale usev u porastu.

Od faze butonizacije pa do faze sazrevanja suncokreta imali smo tokom 2023. godine 159,6 l/m padavina (uz napred navedene nepogode) a za istu fenološku fazu u razvoju tokom 2022. godine svega 76 l/m2 (lokalitet Krajišnik).

Na našem terenu svake godine se sve veći broj proizvođača, shodno preporukama Prognozno izveštajne službe opredeljuje za primenu fungicida u suncokretu u cilju smanjivanja šteta koje prouzrokuju biljne bolesti.

Rezultati ocene koju smo obavili na netretiranim parcelama suncokreta na više lokaliteta, različita agrotehnika i različiti hibridi (ocena se odnosila na list, stablo, vrat korena i glavicu) su sledeći:

  • Simptomi crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi) - od 14 do 19% biljaka
  • Simptomi mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi) - od 22 do 26% biljaka
  • Simptomi sivo – mrke pegavosti stabla suncokreta (Phomopsis spp – Diaporthe spp.) - od  22 do 24% biljaka
  • Simptomi bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) - od 25 do 28% biljaka

Navedene bolesti pored ostalog, doprinele su da tokom vremenskih nepogoda dođe do jačeg oštećenja biljaka i gubitka prinosa (lomljenje i izvaljivanje stabljike,o sipanje zrna i sl.)

RC Zrenjanin je tokom vegetacije pratio fenološke faze suncokreta i davao blagovremene preporuke proizvođačima o merama zaštite useva od najznačajnijih štetnih organizama.

proizvodnja bez šteta od nepogoda(i fungicidni tretman)

velika slika

suncokret pogođen nevremenom,lok Zlatica

velika slika

 

Prisustvo invazivnih stenica u ratarsko-povrtarskim usevima (Zrenjanin)

Na teritoriji RC Zrenjanin vizulnim pregledom povrtarskih i ratarskih kultura (paprika, paradajz, krastavac, kukuruz, soja) registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma zelene/povrtne stenice (Nezara viridula) koa i braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

Od ove dve invazivne vrste, zelena/povrtna stenica je prisutna u jačem intetnzitetu dok se prisustvo braon mramoraste stenice registruje sporadično.

Takođe, ove godine je uočen slabiji napad zelene stenice u ratarsko-povrtarskim kulturama u odnosu na prethodne godine.

Zelena/povrtna stenica spada u grupu polifagnih štetočina. Štete pričinjavaju i larve i odrasle jedinke koje buše biljno tkivo i sisaju sokove, a naročito se hrane na plodovima. Ženke polažu jaja na naličju listova u gomilicama i sveže položena jaja su bele boje.

       

Larve zelene stenice          Larve zelene stenice

Braon mramorasta stenica je izraziti polifag i napada veliki broj gajenih kultura.

Štete pričinjavaju larve i imaga sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka.  Simptomi se uočavaju u vidu beličastih okruglih uboda, koji kasnije mogu prerasti u nekrotične pege. Na napadnutim plodovima vrlo često dolazi  do deformacija što umanjuje tržišnu vrednost ploda, a u slučaju jakog napada može doći i do potpunog gubitka prinosa.

U kukuruzu i soji, kao posledica napada braon mramoraste stenice, može doći do neobrazovanja semena. Vrsta je sklona grupisanju te se često grupno i seli sa jednog useva na drugi, zbog čega je na parcelama izražen tzv. ivični efekat, odnosno veća brojnost jedinki, pa i procenat štete izraženiji po ivicama polja nego u sredini.

 Imago braon mramoraste stenice

Obe ove vrste luče neprijatan miris koji je zapravo odbrambeni mehanizam od prirodnih neprijatelja, zbog čega ih ptice uglavnom izbegavaju. Od prirodnih neprijatelja mramorastu stenicu najviše ugrožavaju parazitoidi jaja iz reda opnokrilaca (Hymenoptera), ali i predatorske vrste stenica, grabljivih muva i grinja.

Hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu preparata iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u suzbijanju stenica.

Rano zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza u Srednjem Banatu

Obilaskom terena na teritoriji rada RC Zrenjanin utvrđeno je da se usevi kukuruza nalaze u fazi rane voštane zrelosti.

 

 izgled zdravog klipa

Na klipovima je uočeno prisustvo simptoma od patogena:

Penicillium spp. na do 1%,

Fusarium spp. na do 4%,

Aspergillus spp. na do 1%,

Cladosporium spp. na do 3%.

Prisustvo oštećenja prouzrokovanih insektima, kukuruznom sovicom (Helicoverpa armigera) i kukuruznim plamencom (Ostrinia nubilalis) je registrovano na od 2 do 6 % klipova i to uglavnom na vršnom delu klipa.

Kombinovana oštećenja nastala kao posledica ishrane insekata i zatim naseljavanje klipa fitopatogenim gljivama su zabeležena na 2 do 4% klipova.

 

 kombinovana oštećenja

RC Zrenjanin nastavlja da prati zdravstveno stanje kukuruza.

Vilina kosica (Cuscuta spp)

Redovnim obilaskom terena koji obavlja RC Zrenjanin registrovano je prisustvo viline kosice i značajnije štete u usevima mrkve i peršuna.

Pored poljoprivrednog zemljišta njeno prisustvo je registrovano i na nepoljoprivrednim površinama, pored poljskih puteva, u kanalima, oko objekata i sl.

Vilina kosica (Cuscuta spp) je parazitna cvetnica, koja iz godine u godinu pravi velike štete pre svega u višegodišnjim leguminozama, ali se javlja i u šećernoj repi, kao i u raznim povrtarskim usevima. Kao parazit direktno uzima sintetisane organske materije od biljke domaćina i nakon određenog vremena parazitiranja na njemu potpuno ga iscrpljuje.

Seme je najvažniji način prenošenja viline kosice, ali može i vegatativno, fragmentacijom, odnosno kidanjem delova stabljike. Seme viline kosice se širi pomoću vetra, oruđa, setvom semena koja nisu očišćena od primesa semena viline kosice, supstratima, rasadom itd.

Svojim štetnim delovanjem na gajene biljke, vilina kosica može izazvati razne morfološke, anatomske i fiziološke promene. Na gajenim biljkama dolazi do slabljenja vitalnosti, a usled dugotrajne izloženosti, sušenja i propadanja.

Najvažniji način suzbijanja viline kosice je upotreba deklarisanog semena, a ukoliko se vilina kosica pojavila u usevu, ne treba dozvoliti da formira seme, jer je tada znatno teže suzbiti.

Takođe, preporučuje se i njeno uništavanje na neobrađenim površinama, putevima, krajevima parcela i to mehaničkim uklanjanjem, spaljivanjem, košenjem ili upotrebom totalnih herbicida.

    

Velika slika            Velika slika

Pojava cikade Reptalus panzeri u kukuruzu

Na teritoriji RC Zrenjanin pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Ova cikada je vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Simptomi bolesti su pojava crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza, deformacije na klipu i poremećaji u njegovom sazrevanju. U kasnijim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

Ženke polažu jaja na koren kukuruza. Kada se ispile, larve počinju da se hrane na korenu. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve nastavlju svoj razvoj.

Cikada Reptalus panzeri

U borbi protiv ove štetočine ne preporučuje se primena insekticida.

Jedna od najznačajnijih mere borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica jer se na taj način znatno smanjuje brojnost ove cikade u narednoj godini, a samim tim i rizik od pojave bolesti crvenila kukuruza.

Fusarium graminearum - prouzrokovač šturosti klasa pšenice i ječma

Na teritoriji rada RC Zrenjanin usevi strnih žita nalaze se u fazi sazrevanja ploda:

-ozimi ječam faza: mekana voštana zrelost: zrna su mekana ali suva (BBCH 85);

-ozime pšenice: srednja mlečna zrelost: zrno mlečno, zrna dostižu krajnju veličinu, još uvek zelena (BBCH 75) do faze rana voštana zrelost (BBCH 83).

Pregledom parcela pod strnim žitima na više lokaliteta (pregledom obuhvaćene i parcele koje nisu bile u monitoringu PIS-a RC Zrenjanin) koji je izvršen sa ciljem sagledavanja i objektivnog izveštavanja o stanju na terenu, možemo konstatovati prisustvo biljaka sa simptomima šturosti klasa (Fusarium graminearum). Zaraza je uočena na 2 do 25 % biljaka, sa procentom zaražene površine klasa od 5 do 100 %. Na pojedinim parcelama došlo je i do pojave saprofita na klasovima te se mogu uočiti oaze sa simptomima.

simptom fuzarioze klasa

Period  klasanja pšenice je tokom 2023. godine bio dugotrajan i neujednačen, kao i početak cvetanja.Tokom maja meseca, na našem terenu je bilo 15 kišnih dana, sa ukupnom količinom padavina od 102,6 l po m2 i prosečnom temperturom za maj mesec od 16,450C (podaci sa automatske meteorološke stanice na lokalitetu B. Karađorđevo).

Za jun mesec (do 16.06.) količina padavina je 38 l po m2, a prosečna temperatura je 19,15 0C sa 10 kišnih dana.

Poređenja radi, tokom 2022. godine, maj mesec je imao ukupnu količinu padavina od 41,4 l po m2  dok je prosečna temperatura iznosila 18,580C; jun (do 16.06. 2022. godine 13,6 l/m2) uz prosečnu temperaturu za pomenuti period od 22,360C.

Navedeni meteoroški uslovi doprineli su stvaranju optimalnih uslova za razvoj fuzarioze klasa.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XVI nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke, sorte Ajdared i Zlatni delišes, se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100% i na sorti Ajdared i na sorti Zlatni delišes.

Ispražnjenost pseudotecija kod obe sorte iznosi 100% što znači da je završen period primarnih infekcija od strane prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Prisustvo stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) u usevu soje

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi soje se u zavisnosti od roka setve, sortimenta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 1-3 troliske do fenofaze početka cvetanja.

Vizuelnim pregledom useva soje registrovano je prisustvo larvi stričkovog šarenjaka (Vanesa cardui) u niskim brojnostima, kao i oštećenja na listovima nastalih kao posledica njihove ishrane.

                 

 larva stričkovog šarenjaka    štete od larve

Stričkov šarenjak je polifagna štetočina. Oštećuje razne korovske biljke (palamida, stričak, čičak), a od gajenih vrsta oštećuje naročito soju, pasulj, boraniju, grašak, duvan i suncokret.

Štete pričinjavaju larve ishranom na listu, pri čemu paučinastom mrežom upredaju listove stvarajuči gusenična gnezda. U godinama prenamnoženja mogu uzrokovati golobrst useva u vidu oaza. U cilju zaštite useva, od agrotehničkih mera, preporučuje se uništavanje korova koji su domaćini ove štetočine na parcelama i oko njih.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XV nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke, sorte Ajdared i Zlatni delišes, se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm(BBCH 74).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Ovonedeljnim pregledom utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100% i na sorti Ajdared i na sorti Zlatni delišes.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni delišes iznosi 90,19%, dok kod sorte Ajdared iznosi 94%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Cikada Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela do faze cvasti potpuno razvijene (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo larvi cikade (Scaphoideus titanus), na naličju listova. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Larva cikade S.titanus

Štetnost ove cikade se ne ogleda u direktnim štetama, jer čak ni pri izrazito visokoj brojnosti populacija ove vrste nisu zapaženi vidljivi simptomi oštećenja, ali su indirektne štete izuzetno velike jer je ova cikada vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koje prouzrokuje oboljenje poznato pod nazivom zlatasto žutilo vinove loze.

Da bi cikada postala infektivna najpre se mora hraniti na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati. Larve trećeg razvojnog stupnja imaju sposobnost da prenesu fitoplazmu na zdrave čokote.

S obzirom da je u zasadima registrovano prisustvo larvi prvog stupnja, hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima