Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Zrenjanin.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis ( V nedelja )

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u sledećim fenofazama razvoja:

-        sorta Ajdared -  zeleni listići 10mm iznad ljišture pupoljka: prvi listovi se odvajaju - faza mišjih ušiju (BBCH 10/54)

-        sorta Zlatni delišes –  od faze zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljka do faze zeleni listići 10mm iznad ljišture pupoljka (BBCH 09-10).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovana je dozrelost 

kod sorte Zlatni delišes od 21,81%, a

kod sorte Ajdared od 13,2%.  

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati dozrevanje pseudotecija na svom terenu.

Pojava žitne pijavice

Na teritoriji RC Zrenjanin vizuelnim pregledom useva ozimih strnih žita (pšenice i ječma), registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

imago žitne pijavice

U proizvodnji žita štete pričinjavaju i imago i larva hraneći se listovima, ali su štete od ishrane larvi mnogo značajnije.  U narednom periodu očekuje se masovnija pojava imaga, kopulacija, polaganje jaja kao i piljenje larvi.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati aktivnost žitne pijavice i signaliziraće vreme za suzbijanje larvi.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (IV nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u sledećim fenofazama razvoja:

-        sorta Ajdared - početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07)

-        sorta Zlatni delišes - kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovana je dozrelost 

kod sorte Zlatni delišes od 11,60% a

kod sorte Ajdared od 6,81%.  

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati dozrevanje pseudotecija na svom terenu.

askusi sa askosporama

Zdravstveno stanje ozimih stnih žita

Vizuelnim pregledom ozimih pšenica na teritoriji RC Zrenjanin registrovana faza je intenzivno bokorenje, razvijeno 3 do 6 sekundarnih stabala (BBCH 23 do 26).

Prilikom pregleda uočen je manji procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i lisne rđe (Puccinia triticina) u odnosu na prošli pregled zbog sušenja donjih listova.  Registrovano je i prisustvo simptoma pepelnice  žita (Ersyphe graminis).

Rezultati pregleda ozime pšenice su prikazani u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima lisne rđe

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista

Lukićevo

BBCH 26

2

21

2

Zlatica

BBCH 25

1

14

2

Mihajlovo 1

BBCH 25

2

10

1

Mihajlovo  2

BBCH 24

0

8

1

 

Pregledom ozimog ječma registrovana je faza intenzivnog bokorenja (BBCH 25 do 27). Takođe, i u usevima ječma je uočen smanjen intenzitet biljnih bolesti na listu u odnosu na period pre tri nedelje kao posledica sušenja donjih listova. Trenutno stanje na referentnim lokacijama monitoringa je prikazano u tabeli: 

Lokalitet

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe ječma (Puccina hordei)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice žita (Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Lukićevo

BBCH 27

1

25

21

Mihajlovo

BBCH 25

0

18

12

 

U usevima ječma se uskoro očekuje ulazak biljaka u fazu vlatanja, a RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita i signaliziraće vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis) III nedelja

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta ,nalaze u sledećim fenofazama razvoja:

-        sorta Ajdared od početka bubrenja lisnih pupoljaka do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03)

-        sorta Zlatni Delišes početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01)

Ovonedeljnjim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovana je dozrelost od 5,66% kod sorte Zlatni Delišes i 3,5% kod sorte Ajdared.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

askusi sa askosporama

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis) II nedelja

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se nalaze u sledećim fenofazama razvoja:

-        sorta Ajdared, početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01)

-        sorta Zlatni delišes, pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je formiranje askospora u askusima. Dozrelost za ovu nedelju je kod sorte Zlatni delišes 2,88% (od 52 pseudotecije u 46 nema formiranih askospora, a u 6 je do 25% formiranih askospora), a kod sorte Ajdared dozrelost je 1% (od 50 pseudotecija u 48 nema formiranih askospora, a u 2 je do 25% formiranih askospora)

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati dozrevanje pseudotecija na svom terenu.

   

askusi sa askosporama     askospore

Mala i velika repičina pipa

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi uljane repice se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do početka izduživanja stabljike  (BBCH 19 - 30).

              

fenofaza razvoja         parcela uljane repice

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus)  i velike repičine pipe (Ceuthorynchus napi) u indeksu napada 0,25.

imago velike repičine pipe

U klopkama (Merikovi sudovi) se registruju pojedinačni primerci imaga. Disekcijom tela ženki velike repičine pipe registrovan je početak formiranja jaja. Povišene temperature u narednom periodu doprineće intenzivnijoj pojavi i migraciji imaga. Prag štetnosti za sada nije postignut, a RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati dinamiku pojave imaga, kopulaciju i prisustvo jaja u telu ženki.

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

jaja u telu ženku

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I nedelja

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, registrovano je formiranje askusa, ali bez formiranih askospora.

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 0%.

formirani askusi bez askospora

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravsteveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji monitoringа RC Zrenjanin, obilaskom i pregledom parcela pod pšenicom uočeno je da se usevi nalaze u fazi intenzivnog bokorenja, razvijeno od 1 do 6 sekundarnih stabala  (BBCH 21-26).

Prilikom vizuelnog pregleda registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima  pepelnice  žita (Erysiphe graminis), rđe (Puccina spp.)  i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).  Rezultati pregleda useva pšenice su prikazani u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe ( Puccina spp.)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice (Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti (Septoria tritici)

Lukićevo

BBCH 26

12

35

8

Zlatica

BBCH 23

8

28

7

Mihajlovo 1

BBCH 24

16

19

6

Mihajlovo 2

BBCH 22

4

12

5

 

  

siva pegavost lista      rđa na listu

Usevi ozimih ječmova se nalaze u različitim fazama bokorenja, razvijeno od 3 do 7 sekundarnih stabala (BBCH 23 -27).

Vizuelnim pregledom  takođe je uočeno povećanje broja biljaka sa simptomima biljnih bolesti i to rđe (Puccinia spp.), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u odnosu na prošli pregled.

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozimog ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccina spp)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice(Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Lukićevo

BBCH 27

8

38

42

Mihajlovo

BBCH 23

6

36

33

 

Padavine koje su u toku i temperature koje su iznad prosečnih vrednosti, uticaće povoljno na dalje širenje infekcije. Za sada se ne peporučuju hemijske mere zaštite, a RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

  

mrežasta pegavost lista     pepelnica na listu

Tokom obilaska terena na pojedinim parcelama pod ozimim strnim žitima registrovano je prisustvo velikog broja aktivnih rupa od glodara: poljski miš (Apodemus silvaticus) i poljska voluharica (Microtus arvalis) u indeksu napada od 4,16 do 9,37.  

Preporuka proizvođačima je da čim vremenske prilike to dozvole obiđu i pregledaju svoje parcele i ukoliko uoče više od 10 aktivnih rupa po hektaru obavezno primene neki od rodenticida- gotovi mamci (a.m. bromadiolon) uz obavezno zatrpavanje mamaka kako ne bi došlo do trovanja divljači.

aktivne rupe od glodara

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji rada RC Zrenjanin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazi od 4 razvijena lista (BBCH 14) do različitih faza bokorenja, razvijeno od 1 do 3 sekundarna stabla (BBCH 21 -23)

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima pepelnice  žita(Erysiphe graminis) i rđe (Puccina spp) u odnosu na prošli pregled od 28.11.  Uočeno je i prisustvo biljaka sa simptomima sive pegavost lista pšenice (Septoria tritici). Na usevima iz kasnijih rokovima setve nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe ( Puccina spp.)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice (Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti (Septoria tritici)

Lukićevo

BBCH 23-24

8

16

4

Zlatica

BBCH 21

6

14

2

Mihajlovo 1

BBCH 22

10

16

1

Mihajlovo 2

BBCH 14

0

0

0

 

Usevi ozimih ječmova nalaze se u različitim fazama bokorenja, razvijeno od 1 do 6 sekundarnih stabala( BBCH 21 -26)

Vizuelnim pregledom je uočeno povećanje broja biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u odnosu na prošli pregled.

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozimog ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccina spp)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice(Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Lukićevo

BBCH 25-26

4

14

24

Mihajlovo

BBCH 21-22

4

12

18

 

Za sada se ne peporučuju hemijske mere zaštite, a RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

 

velika slika

 

velika slika

 

velika slika

 

velika slika

velika slika

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima