Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Zrenjanin.
Dozrelost pseudotecija (I nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

   

Ajdared                      Zlatni delišes

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je formiranje askusa, ali bez formiranih askospora.

    

Pseudotecije sa askusima   

Dozrelost za ovu nedelju je 0%.

RC Zrenjanin nastavlja da prati dozrelost pseudotecija.

Aktivnost obične kruškine buve Cacopsylla pyri

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Zrenjanin, zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3 i položena jaja navedene štetočine u indeksu napada 1.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

              

imago kruškine buve                    položeno jaje

Stanje ozimih useva u Srednjem Banatu

RC Zrenjanin je pre snežnih padavina, u periodu 11-13.12. 2018. godine izvršio pregled ozimih useva na teritoriji svog delovanja i registrovano je sledeće stanje:

Ozime pšenice

Ozime pšenice se nalaze u fazi od  1 razvijenog lista do bokorenja (BBCH 11-24 ). Kod proizvodnje u suvom ratarenju, vremenski uslovi u proteklom periodu doprineli su veoma lošem nicanju useva i slaboj kondiciji useva sa neujednačenim sklopovima. Padavine su bile lokalne, periodične i nedovoljne da bi osigurale dovoljnu vlažnost zemljišta dugoročno, pa je nicanje useva bolje na delovima parcele gde je zemljište zbijenije (uzglavnice, redovi u tragu točka i sl.). Primećene su i prve izmrzle biljke pšenice (faza 1 do 2 lista). Takođe, registrovano je i prisustvo aktivnih rupa glodara, ali u niskom procentu.

Lokaliteti Torak, Žitište, B.Karađorđevo i Srpski Itebej imali su dobar raspored padavina i na tim lokalitetima  pšenice u suvom ratarenju su u fazi od početka (BBCH 21) do punog bokorenja (BBCH 24).

Pregledom biljaka pšenice nije registrovano prisustvo bolesti ni na jednom lokalitetu.

   

      BBCH 11               BBCH 13                BBCH 22

Ozimi ječmovi

U uslovima navodnjavanja ozimi ječmovi su u fazi  intenzivnog bokorenja (BBCH 22-23). U odnosu na pregled od 13.11., registrovano je povećanje procenta biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) koji se kreću i do  24%.  Simptomi sočivaste pegavosti lista (Rhynchosporium secalis) uočeni su na do 10% biljaka.

   

    BBCH 22-23           mrežasta pegavost   sočivasta pegavost

Uljana repica

Faza uljane repice u uslovima navodnjavanja je 9 i više listova (BBCH 19). Posle intenzivnog naseljavanja vaši i preduzetih insekticidnih tretmana (preporuka od 13.11.) i pada temperature u poslednjem periodu, registrovano je drastično smanjenje intenziteta napada lisnih vaši (na 6% biljaka malobrojne kolonije na naličju srednjih listova rozete). U uslovima suvog ratarenja, jedan deo parcela pod uljanom repicom je preoran (veoma loše nicanje, loši sklopovi biljaka, neujednačene faze i sl.).

  

     BBCH 19                               vaši

RC Zrenjanin će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Pregled voćnih zasada

Na teritoriji RC Zrenjanin vizuelnim pregledom zasada šljive , koje se nalaze u fazi potpuno opalog lišća (BBCH 97), na grančicama su registrovane smeđe do crvenkaste larve štitaste vaši (Partenolecanium corni). Njihova aktivnost prestaje na temperaturi ispod 8 0C. Larve se u toku zime ne hrane i vrlo su otporne na niske temperature. U proleće pri porastu temperature iznad 13 0C i prvim kretanjem sokova u biljci,  larve štitaste vaši prekidaju mirovanje i kreću se ka periferiji krune gde počinju da se hrane na vršnim mladarima.

        

fenofaza razvoja            štitasta vaš

Pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared koje se nalaze u fazi 80% opalog lišća (BBCH 96), registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum). Vataste prevlake sa kolonijama se uočavaju na prizemnom delu stabla, na mestima orezivanja i u pazuhu lisnih drški. U pregledanim uzorcima mladara pod binokularom registruje se visok procenat aktivnih vaši, kao i prisustvo parazitiranih vaši od strane parazitne osice (Aphelinus mali).

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem ovih štetočina

    

    krvava vaš                aktivna i parazitirana vaš

Pregledom zasada kruške koje se nalazi u fazi 80% opalog lišća do lišće potpuno opalo (BBCH 96-97) registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

imago obične kruškine buve

Zdravstveni pregled ozime pšenice

Na teritoriji RC Zrenjanin (lokaliteti Zlatica, Lukićevo, Mihajlovo) usevi ozime pšenice koji su u sistemu navodnjavanja nalaze se u fazi od 2  do 3 lista razvijeno (BBCH 12-13).

                 

  pšenica u navodnjavanju   pšenica u suvom ratarenju

Pregledom parcela u suvom ratarenju registrovani su lokaliteti gde nema nicanja  do parcela gde je procenat nicanja od 10 do 30%. Nedostatak padavina i česti vetrovi uticali su na isušivanje zemljišta te je nicanje ozime pšenice vrlo otežano.

Na parcelama pšenice gde je navodnjavanje obavljeno posle setve postignut je veoma dobar sklop. Pregledom je registrovano prisustvo cikada u niskom intenzitetu i minimalne štete na listu usled njihove ishrane.

Tokom pregleda nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Zrenjanin nastavlja da prati stanje ozime pšenice i u sledećem periodu.

      

  cikada na listu             štete od cikada

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

RC Zrenjanin izvršio je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu. Pregledom je obuhvaćeno 20 različitih hibrida na 20 lokaliteta (Perlez, Lazarevo, Mihajlovo, Farkadždin, B.Višnjićevo, Žitište, Orlovat, Klek, Botoš, Torak, B.Karađorđevo, Melenci, Sečanj, Kumane, Aleksandrovo, Srpski Itebej,  Jaša Tomić, Lukićevo, Novi Bečej i Srpska Crnja).

Oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis – kukuruzni plamenac i Helicoverpa armigera – pamukova sovica)  prisutna su na 1 do 42% klipova.

Kombinovana oštećenja (insekti i gljive iz rodova  Cladosporium, Penicillium i Fusarium) prisutna su na  1 do 8% klipova.

            

oštećenje od insekta   Fusarium na klipu

Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) na soji

Vizuelnim pregledom useva soje registrovano je da se soja nalazi u fazi sazrevanja (BBCH 89).

Na sortama iz kasnijih grupa zrenja registrovano je prisustvo simptoma bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na 10 do 12 % biljaka, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta.

Obilne padavine tokom osetljive faze razvoja soje, zakorovljenost i gusti sklop, doprinose većem intenzitetu pojave ove bolesti.

Najznačajnija mera borbe protiv ovog patogena je plodored. Sklerocije ovog patogena ostaju u zemljištu 5 do 8 godina, što treba imati u vidu prilikom planiranja setvene strukture.  

Sclerotinia na stablu soje

Crvenilo na kukuruzu

Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima Crvenila kukuruza (prouzrokovač stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Reptalus panzeri).

Prvi simptomi javljaju se krajem jula i karakteristično je da prvo pocrveni glavni nerv lista iznad klipa. Nakon toga crvena boja se širi i na ostatak lista, na rukavac lista, zahvata stablo, komušinu i na kraju celu biljku koja se ubrzo zatim i suši. Klip kod obolelih biljaka je deformisan, zrna su sutnija i  štura.

Najznačajnija mera kontrole crvenila kukuruza jeste plodored odnosno izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način onemogućava potpuni razvoj  vektora - cikade Reptalus panzeri.

   

početni simptomi       zaražena biljka

  

zaraženi klipovi                 zaražen klip

Povrtna stenica (Nezara viridula)

Na teritoriji RC Zrenjanin, u usevima paprike, paradajza i plavog patlidžana, registrovano je prisustvo larvi povrtne stenice (Nezara viridula).

Ova štetočina je polifag, a štete pričinjavaju i odrasle jedinke i larve, hraneći se na plodovima u toku njihove tehnološke zrelosti. Napadnuti plodovi, usled sisanja sokova i ubadanja u tkivo menjaju boju, dobijaju gorak ukus i gube tržišnu vrednost.

Za suzbijanje ove štetočine preporučuje se primena insekticida Talstar 10 EC (a.m. bifentrin), u koncentraciji 0,05%.

Ovaj preparat registrovan je u usevu paradajza, gde ima karencu 7 dana.

   

larve na plodu     imago u kopulaciji    larva na plodu

Zdravstveno stanje suncokreta

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi suncokreta se nalaze u fazi sazrevanja ( BBCH 80).

Vizuelnim pregledom biljaka na listovima su registrovani  simptomi mrke pegavosti (Alternaria helianthi) i sive pegavosti (Septoria helianthi).

Na stablu u zoni oko spojnog mesta sa lisnom drškom  uočeni su simptomi crne pegavosti (Phoma macdonaldi) i sivo mrke pegavosti (Phomopsis helinathi). Tokom pregleda oučena su slomljena stabla biljaka kao posledica propadanja parenhima od prouzrokovača sivo mrke pegavosti.

Na stablu i glavi suncokreta uočeni su simptomi bele truleži (Scerotinia scleroriorum). U vlažnim godinama, kao što je ova, simptomi su posebno izraženi u vidu guste micelijske prevlake na mestima zaraze.

Tokom pregleda nisu registrovani simptomi plamenjače (Plasmopara halstedii). Takođe prilikom pregleda na pojedinim biljkama registrovani su simptomi sive truleži (Botrytis cinerea) na glavi suncokreta.

Na pojavu bolesti u ovoj godini uticale su velike količine padavina praćenje povoljnim temperaturama u osetljivoj fazi biljaka, od butonizacije i tokom cvetanja. S obzirom na inokulum koji ostavljaju za sobom pomenute bolesti i višegodišnju vitalnost plodonosnih tela, neophodno je ispoštovati plodored kao važnu meru za naredne godine.

    

sivo mrka pegavost   crna pegavost     

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima