Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje
Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljive

Na području delovanja RC Prokuplje zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, prvi cvetovi otvoreni do početka cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (59-61 BBCH).

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadima šljiva registrovani su ulovi imaga crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

Ovi insekti imaju jednu generaciju godišnje. Odrasli insekti se javljaju sa kretanjem vegetacije, u proleće, u zavisnosti od klimatskih uslova, uglavnom u periodu cvetanja šljiva. Veće štete nastaju ako je pre i tokom cvetanja šljiva toplo i suvo vreme. Usled jačeg napada ovih štetočina može doći do velikog broja otpadanja tek zametnutih plodova.

U fenofazi cvetanja šljive zabranjena je upotreba insekticida!

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i na vreme će obavestiti poljoprivredne proizvođače o vremenu sprovođenja hemijskih mera zaštite.

Pojava imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Na teritoriji RC Prokuplje u toku je priprema zemljišta za setvu  krompira namenjenog za jesenju proizvodnju.

Na feromonskim klopkama su registrovani prvi ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) na teritoriji delovanja RC Prokuplje .

U našoj zemlji krompirov moljac (Phthorimaea operculella) spada u veoma značajne štetočine u proizvodnji krompira.

U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se korišćenje svih raspoloživih mera zaštite:  agrotehničkih, hemijskih i dr.

Od izuzetnog je značaja korišćenje zdravih i neoštećenih krtola pri sadnji.

Uzimajući u obzir da su krtole bliže površini zemljišta podložnije napadu ove štetočine, u slučaju ogoljavanja krtola, treba zagrtati krompir i održavati bankove.

U uslovima suše preporučuje se navodnjavanje, u cilju sprečavanja pucanja pokorice zemljišta, kroz koju ženka krompirovog moljca u takvim uslovima dospeva do krtola i polaže jaja.

Tokom vađenja krompira treba odvajati oštećene krtole od zdravih, obaviti vađenje krtola u što kraćem roku, krompir odmah premestiti nakon vađenja u skladište, u cilju sprečavanja polaganja jaja ženke krompirovog moljca na izvađenim krtolama u polju.

Pre skladišćenja treba dobro pregledati krtole. Ukoliko se na krtolama primete simptomi oštećenja krompirovog moljca, krtole treba odstraniti, jer u istim takvim mogu se nalaziti larve krompirovog moljca.

Ukoliko postoje otvori na skladištima gde se krompir nalazi, potrebno je na otvorima postaviti zaštitne mreže u cilju sprečavanja ulaska krompirovog moljca u skladište.

U skladištima treba održavati temperaturu manju od 10 °C, jer je smanjena mogućnost razvoja krompirovog moljca.

 RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ove štetočine u narednom periodu.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i prisustvo glodara
Na teritoriji RC Prokuplje, usevi ozime pšenice nalaze u raznim fazama bokorenja, od pet do sedam sekundarnih stabla vidljivo (BBCH 25-27).
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka nije uočeno prisustvo simptoma bolesti: pepelnice žita (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.) kao ni sive pegavosti lista (Septoria tritici).
 
Na pojedinim mestima uočene su aktivne grupe od glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus), kao i poljske voluharice (Microtus alvaris).
 
Kategorizacija brojnosti prema broju aktivnih rupa
 
Poljska voluharica (Microtus alvaris)
Kategorija I: do 10 rupa po hektaru.
Kategorija II: 10-500 rupa po hektaru.
Kategorija III: 500-5000 rupa po hektaru.
Kategorija IV: 5000-20000 rupa po hektaru.
Kategorija V: 20000-50000 rupa po hektaru.
 
Poljski miš (Apodemus sylvaticus)
Kategorija I: do 10 rupa po hektaru
Kategorija II: 10-50 rupa po hektaru.
Kategorija III: 50-500 rupa po hektaru.
Kategorija IV: 500-2000 rupa po hektaru.
Kategorija V: 2000-10000 rupa po hektaru.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovno obilaženje parcela i useva. Mere zaštite se preporučuju na parcelama gde brojnost aktivnih rupa pripada kategoriji II.
Za suzbijanje glodara se mogu koristiti registrovani rodenticidi u vidu gotovih mamaka. Sve rodenticide treba primenjivati u skladu sa njihovim uputstvom za primenu i po suvom vremenu.
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području RC Prokuplje, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja, od pet do šest sekundarnih stabala vidljivo (25-26 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice regsitrovana su oštećenja od mraza na malom procentu biljaka, dok prisustvo simptoma bolesti: sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.) nisu registrovani.

Takođe, vizuelnim pregledima useva ozime pšenice, nisu registrovane aktivne rupe od glodara.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Tabla za pisanje i objavljivanje priloga!
Da bi napisali novi prilog , kliknite na Create a Post pod Upravljanje prilozima, sa desne strane.

Šta je prilog?

Prilog je tekst koji piše koordinator a odnosi se na monitoring štetnih organizama koji sprovodi po Programu za svoj region.

Prilozi se prikazuju u obrnutom hronološkom redu (najnoviji prilog prvi). Čitaocu priloga može se omogućiti da napiše komentar na pročitani prilog na koji zatim autor pročitanog priloga može da odgovori.

Za razliku od preporuka, koordinator u prilogu saopštava informacije o monitoringu štetnih organizama bez obzira što iz njih ne proizilazi akcija koju čitalac treba da preduzme. 

Poželjno je da prilog bude opremljen fotografijama i obrazloženjima koja proizilaze iz terenskih rezultata.

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima