Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje
Štitasta vaš vinove loze (Pulvinaria vitis)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje na lokalitetima Nova Božurna i Babin Potok, vizuelnim pregledom zasada vinove loze starijih više od 30 godina, registrovano je prisustvo prezimljujućih formi  lozine štitaste vaši (Pulvinaria vitis ), ispod stare ispucale kore , kao i na površini starog dela čokota. Radi se o ekstenzivnoj proizvodnji vinove loze, kao i o zasadima malih površina.

Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje. Telo joj je spljošteno i ovalno, smeđe boje veličine 5-7 mm. Na kraju tela se nalazi bela voštana kesa u kojima se nalaze jaja.  Prezimljava  kao larva na skrivenim mestima, u pukotinama kore, kao i u račvama grana. Larve se hrani na mladim letorastima, siše sokove sa mladih delova čokota, što može dovesti do prevremenog opadanja listova u zasadima vinove loze.

Jedna ženka može položiti  do 5000 jaja u toku jedne sezone. Larve se hrane do drugog stupnja razvoja, posle čega se povlače na mesta prezimljavanja. Najveće štete, ova štetočina nanosi kao vektor različitih virusa vinove loze.

Ukoliko se u zasadima uoči prisustvo lozine štitaste vaši, u cilju zaštite vinove loze poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje mehaničko uklanjanje štitića, kao i uklanjanje stare kore sa drvenastog dela čokota, a zatim i  primena  preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 3-4 %.

Tretiraju se samo drvenasti delove loze tamo gde su uočeni štitići lozine štitaste vaši.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice na teritoriji Topličkog okruga

Na teritoriji Topličkog okruga, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u fazi od početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo, do faze četvrto stablo vidljivo (BBCH 21-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 6 % biljaka,  kao i prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 4 % biljaka. Prisustvo simptoma drugih bolesti za sada nije uočeno.

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u zavisnosti od lokaliteta na 2-6 %  biljaka.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i na vreme će signalizirati  pravi momenat za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i prisustvo glodara

Na teritoriji  delovanja RC Prokuplje usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od 3 do 8 listova razvijeno  (BBCH 13-18).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4 % pregledanih biljaka, dok prisustvo simptoma biljnih bolesti u usevima pšenice za sada nije uočeno.

Na pojedinim lokalitetima, na teritoriji Topličkog okruga, uočene su aktivne grupe od glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus alvaris), kao i oštećenja na biljkama nastala usled njihove ishrane.

 
Kategorizacija brojnosti glodara prema broju aktivnih rupa je:
 

Poljska voluharica (Microtus alvaris)

  • Kategorija I: do 10 rupa po hektaru;
  • Kategorija II: 10-500 rupa po hektaru;
  • Kategorija III: 500-5000 rupa po hektaru;
  • Kategorija IV: 5000-20000 rupa po hektaru;
  • Kategorija V: 20000-50000 rupa po hektaru.

Poljski miš (Apodemus sylvaticus)

  • Kategorija I: do 10 rupa po hektaru;
  • Kategorija II: 10-50 rupa po hektaru;
  • Kategorija III: 50-500 rupa po hektaru;
  • Kategorija IV: 500-2000 rupa po hektaru;
  • Kategorija V: 2000-10000 rupa po hektaru.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovno obilaženje parcela i useva. Mere zaštite se preporučuju na parcelama gde je brojnost aktivnih rupa u kategoriji II.

Za suzbijanje glodara se mogu koristiti registrovani rodenticidi u vidu gotovih mamaka. Sve rodenticide treba primenjivati u skladu sa njihovim uputstvom za primenu i po suvom vremenu.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na teritoriji  delovanja RC Prokuplje usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od 2 do 7 listova razvijeno  (BBCH 12-17).

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti, dok je vizuelnim pregledom štetočina,  na više lokaliteta, registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae u niskom intenzitetu napada, na do 2 %  biljaka, kao i prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 3 % biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Miocrotus arvalis) nije registrovano.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja listova (12-16 BBCH).

Na više lokaliteta gde su izvršeni vizuelni pregledi useva ozime pšenice nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, dok se vizuelnim pregledom štetočina se registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 8-15 % biljaka, kao i prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 3-10 % biljaka. Najavljeno zahlađenje za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti navedenih štetočina.

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Miocrotus arvalis).

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Bakteriozno izumiranje kod višnje

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje vizuelnim pregledom zasada višanja uočeni su simptomi koji upućuju na bakteriozno izumiranje i rak-rane koje izaziva bakterija Pseudomonas syringe pv. syringae.

velika slika

Osim višnje, ovaj patogen napada šljivu, trešnju, kajsiju, breskvu i dr.

Simptomi se mogu javiti u vidu sušenja formiranih cvetnih i lisnih pupoljaka. Takvi pupoljci, bilo lisni ili cvetni, se ne otvaraju i dolazi do njihovog izumiranja. Na listu se javljaju vodenaste pege, koje kasnije potamne, nekrotiraju, tkivo unutar njih ispada i list ostaje šupljikast, dok na plodovima dolazi do pojave tamno-zelenih pega, koje kasnije dobijaju mrku boju, nekrotiraju i mogu zahvatiti veću površinu ploda.

Simptomi ove bolesti su najkarakterističniji na kori grana i letorasta, koja se vremenom suši i puca, pri čemu nastaju rak-rane često praćene curenjem smole.

Jači napad ovog patogena može prouzrokovati značajne gubitke u zasadima voćnih vrsta u vidu sušenja i propadanja  stabala, samim tim može dovesti i do značajnog smanjenja prinosa.

U cilju zaštite voća od bakterioza od izuzetnog značaja su preventivne mere kontrole, u koje spadaju:

·       korišćenje zdravog sadnog materijala prilikom podizanja zasada

·       orezivanje, uklanjanje i spaljivanje zaraženih grana van zasada

·       dezinfekcija alata za rezidbu

·       pravilan izbor parcele, izbalansirano đubrenje, zaštita od mraza tokom jake zime.

U hemijske mere zaštite spada jesenji tretman bakarnim preparatima, kada opadne oko 70% lisne mase u cilju sprečavanja zaraze kroz lisne ožiljke i smanjenja inokuluma u rak-ranama. (

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu na teritoriji Topličkog okruga (kasni hibridi)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, na teritoriji Topličkog okruga, na 10 lokaliteta, na parcelama sa hibridima kasnih grupa zrenja, pre berbe, sproveden je vizuelni pregled sa ciljem utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova hibrida merkantilnog kukuruza.

Vizuelni pregled izvršen je na lokalitetima: Podina, Pejkovac, Lukomir, Kostenica, Merovac, Gornja Trnava, Donje Svarče, Barbatovac, Kuršumlija, Selova.

Na svakoj od 10 parcela, pregledano je po 100 klipova kukuruza u cilju utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja pred berbu.

Registrovano je prisustvo štetnih organizama i to: fitopatogenih gljiva iz roda Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium i štetnih insekata kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera).

Rezultati vizuelnih pregleda klipova hibrida kasnih grupa zrenja merkantilnog kukuruza pred berbu, prikazani su u sledećoj tabeli:

Vrsta oštećenja na klipu merkantilnog kukuruza

Procenat klipova sa oštećenjima i/ili simptomima patogena (%)

Bez vidljivih oštećenja

34-82

Oštećenja od insekata

9-59

Aspergillus spp.

0-4

Penicillium spp.

0-11

Fusarium spp.

7-27

Cladosporium spp.

6-28

 
 
 
Zdravstveno stanje klipova merkantilnog kukuruza  rane i srednje rane grupe zrenja na teritoriji Topličkog okruga

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, na deset lokaliteta na teritorijama opštine Prokuplje, Blace, Žitorađa i Kuršumlija, na parcelama sa hibridima ranih i srednje ranih grupa zrenja, neposredno pre berbe, sproveden je vizuelni pregled sa ciljem utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova hibrida merkantilnog kukuruza.

Vizuelni pregled izvršen je na lokalitetima: Pejkovac, Donje Crnatovo, Gornja Stražava, Kondželj, Kaševar, Krivaja, Stubal, Šiljomana, Tulare i Pepeljevac.

Vizuelno je pregledano  100 klipova kukuruza po parceli i registrovano je prisustvo štetnih organizama i to:

·       Štetni insekti: kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera) i kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis), kao i vidna oštećenja na klipovima nastala ishranom gusenica navedenih štetočina i

·       Fitopatogene gljive: Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium spp., Cladosporium spp.

Rezultati vizuelnih pregleda na teritoriji Topličkog okruga, prikazani su u sledećoj tabeli:

Vrsta oštećenja na klipu merkantilnog kukuruza

Procenat klipova sa oštećenjima i/ili simptomima patogena (%)

Bez vidljivih oštećenja

50-73

Oštećenja od insekata

13-39

Aspergillus spp.

0-8

Penicillium spp.

0-7

Fusarium spp.

9-33

Cladosporium spp.

8-25

 

 
 

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza.

Siva trulež grožđa (Botrytis cinerea)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta nalaze u fazi početak šarka do faze omekšavanja bobica (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na pojedinim lokalitetima gde su izostale pravovremene hemijske mere zaštite ili one nisu primenjene na vreme registrovani su simptomi sive truleži grožđa (Botrytis cinerea) na bobicama.

Jedna je od tri ekonomski najznačajnijih bolesti vinove loze.

Primarne infekcije se  ostvaruju još u fenofazi cvetanja, kada nastaju latentne zaraze, koje ostaju pritajene sve do početka zrenja, kada dolazi do truleži grožđa. Do zaraze dolazi ukoliko nakon dužeg sušnog perioda, dođe do veće količine padavina. Tada nakon vlaženja dolazi do stvaranja  jačeg pritiska unutar bobica i do pucanja pokožice. To mesto je otvoren put za napad navedenog patogena. Od početka zrenja grozdovi bivaju zaraženi direktno kroz epidermis, kroz otvore nastale ishranom larvi raznih štetočina, usled padavina praćenih gradom, povreda ili nekih drugih faktora. Na zaraženim bobicama pojavljuju se smeđe pege, koje se povećavaju i zahvataju celu površinu bobice. Ukoliko je vreme suvo, dolazi do smežuravanja i sušenja bobica. Ako je vreme vlažno, na bobicama se pojavljuje karakteristična pepeljasto siva navlaka, koja predstavlja reproduktivne organe gljive.

Najosetljivije su sorte zbijenih grozdova, jer je na njima olakšano širenje zaraze.

Ovako zaraženi grozdovi gube na tržišnoj vrednosti. Takođe, pojavom ovog patogena u zasadima vinove loze može doći do znatnog smanjenja prinosa.

U cilju zaštite od navedenog patogena, neophodno je obezbediti sve uslove za dobro provetravanje čokota i grožđa, kroz pravilno određivanje postavljanja redova pri zasnivanju, dobro formiranje čokota, sprovođenje zelene rezidbe, zalamanje i uklanjanje zaperaka, skidanje suvišnog lišća oko grozda od faze šarka grožđa.

Takođe, suzbijanje pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) je od izuzetnog značaja, jer oštećenja na bobicama nastale  usled ishrane larvi navedene štetočine predstavljaju mesto ulaza patogena.

Pored agrotehničkih mera, važna je i primena fungicida posebno u godinama sa učestalim padavinama.

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, na više lokaliteta na naličju lista kukuruza registrovana su položena jajna legla  kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2-4 %  pregledanih biljaka. Na svetlosnoj lovnoj lampi na lokalitetu Glašinac prethodnih dana registrovani su povećani ulovi navedene štetočine. U toku je polaganje II generacije kukuruznog plamenca.

Kukuruzni plamenac prezimljava u stadijumu gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima.  Leptiri su aktivni u večernjim satima i noću. Posle parenja ženke polažu jaja u gomilicama, na naličje listova, uglavnom uz glavni nerv lista.  Nakon određenog perioda dolazi do piljenja larvi,  koje svojom ishranom prave oštećenja na metlici, listovima, klipu, dršci klipa, stablu kukuruza. Oštećene biljke su podložne infekciji različitim vrstama patogena, gljivama iz roda: Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, Fusarium.

Za smanjenje brojnosti ove štetočine primenjuje se kombinacija: agrotehničkih, mehaničkih, bioloških i hemijskih mera, kao i gajenje otpornih hibrida.

Uništavanje kukurzovine odmah posle berbe i duboko zaoravanje biljnih ostataka, utiče na smanjenje populacije ove štetočine.

Prag štetnosti za kukuruz šećerac i semenski kukuruz  je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, dok je u usevima merkantilnog kukruza prag štetnosti 10% biljaka sa položenim jajnim leglima navedene štetočine.

Registrovani insekticidi za suzbijanje kukuruznog plamenca su: 

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

DOZA/KONCENTRACIJA

KARENCA

CORAGEN 20 SC

HLORANTRANILIPROL

0,1-0,15 L/HA

14 DANA

AMPLIGO 150 ZC

HLORANTRANILIPROL +
LAMBDA-CIHALOTRIN

0,2-0,25 L/HA

7 DANA

AVAUNT 15 EC

INDOKSAKARB

0,25 L/HA

14 DANA

RADIANT 120 SC

SPINETORAM

0,4 L/HA

14 DANA

DECIS 2,5 EC,
KONFUZIJA,
POLUX

DELTAMETRIN

0,4-0,5 L/HA

35 DANA

DECIS EXPERT

DELTAMETRIN

0,075-0,125 L/HA

30 DANA

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine i u narednom periodu. 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima