Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Bačka Topola.
Štetnost kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi merkantilnog i semenskog kukuruza se nalaze u fazi pojavljuje se šesto kolence, do početak pojave metlice: metlica se uočava na vrhu stabla (BBCH 36-51).

Vizuelnim pregledima useva merkantilnog kukuruza registruju se oštećenja od kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera), na površinama pod višegodišnjom monokulturom.

Oštećenja se uočavaju na korenu kukuruza, kao posledica ishrane larvi kukuruzne zlatice. Larve se u početku hrane sitnim delovima korena, kasnije bočnim i glavnim korenom, usled čega biljka gubi uporište u zemljištu. Karakterističan simptom prisustva ove štetočine poznat je pod nazivom „guščiji vrat“. Takve biljke lako poležu pri pojavi jačih vetrova i olujnih kiša.

 

Velika slika                                Velika slika

Odrasli insekti se ishranjuju na lišću, a u vreme cvetanja, na metlici i svili kukuruza. Posledica ishrane imaga su najčešće rehuljavi klipovi.

S obzirom da je kukuruzna zlatica isključivo štetočina monokulture, plodored je najefikasnija i najvažnija mera borbe protiv ovog štetnog organizma.

Prisustvo pamukove sovice u usevima paprike

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi paprike iz rasada nalaze se u fazi početka cvetanja  (BBCH 51-55).

 

Vizuelnim pregledom useva paprike  registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), na licu lišća, na do 7% biljaka.

 

 

Jaje pamukove sovice

 

Kukuruzna (pamukova sovica) je izrazito polifagna štetočina. Najveće štete pravi u usevima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, soje, suncokreta, a u slučaju masovne pojave registruje se gotovo na svim gajenim biljakama.

 

Kod paprike, gusenice ovog štetnog organizma se ubušuju u plod, nakon čega  napadnuti plodovi trule i propadaju. Takvi plodovi paprike gube tržišnu vrednost i šteta je nenadoknadiva.

Za sada, u ovoj fenofazi razvoja paprike, ne preporučuje se primena  hemijskih mera zaštite.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i signaliziraće momenat za primenu hemijskih mera zaštite.

Prisustvo tripsa u soji

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi soje se nalaze u fenofazi početak cvetanja (BBCH 50-55).

Vizuelnom pregledom useva soje registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera) i oštećenja od ishrane. Simptomi su uočljivi isključivo na rubnim delovima parcela pod sojom.

 

 

Simptomi na lišću

Tripsi se hrane biljnim sokovima iz listova, najpre duž nerava, a potom i iz drugih delova lista. Na delovima lista gde se hrane nastaju sitne srebrnasto-bele pege. Pri jačem napadu oštećeno lišće žuti, suši se i opada.

 

Velika slika                                Velika slika

Trenutno prisutne vremenske prilike (suvo i izrazito toplo vreme) pogoduju razvoju ovih štetnih organizama. Razmnožavanju tripsa doprinosi i zakorovljenost useva.

Redukciji brojnosti tripsa doprinose mnogobrojni prirodni neprijatelji, a smanjenju populacije doprinose i česte i jake kiše i snažan vetar.

Trenutni nivo prisustva ovih štetočina ne iziskuje primenu hemijskih mera zaštite, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu soje.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi :prečnik ploda do 40mm.  (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je  ispražnjenost pseudotecija od 100 %.

 

 

Ispražnjena pseudotecija

 

U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora, te je konstatovano da je završen period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Pojava prvih pega od Cercospora beticola na šećernoj repi

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi 30% biljaka zatvorilo prostor između sebe do potpuno zatvaranje redova, oko 90% biljaka zatvorilo red (BBCH 33-39).

 

Faza razvoja šećerne repe

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola), u vidu pojedinačnih pega na 1% pregledanih biljaka.

 

Pega_Cercospora beticola

 

 

Primarne infekcije ostvarene su u uslovima čestih padavina, prisutnih visokih vrednosti relativne vlažnosti vazduha  u predhodnom periodu, kao  i mikroklimata koji je prisutan u usevima šećerne repe u kojima je oko 90% biljaka sklopilo redove.

U narednom periodu očekuje se širenje simptoma ovog patogena.

 

Trenutno se ne preporučuje primena  hemijskih mera suzbijanja.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem prisustva ovog patogena u usevima šećerne repe i po postizanju prvog epidemijskog praga signaliziraće vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

 

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova: od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza, na naličju listova registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

Jajno leglo kukuruznog plamenca

U toku je početak polaganja jaja prve generacije ove štetočine.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca, i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Invazivne stenice u zasadima i poljoprivrednim usevima

Na području delovanja RC Bačka Topola  registruje se prisustvo imaga dve invazivne stenice: braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viridula), u zasadima jabučastog voća, leske i usevima krompira.

  

Braon mramorasta stenica      Zelena povrtna stenica

U toku je migracija prezimljujuće generacije odraslih jedinki ovih vrsta, u poljoprivredne useve i zasade radi dopunske ishrane i parenja.

Ove invazivne vrste stenica napadaju veliki broj biljnih vrsta, među kojima je kod nas do sada registrovano njihovo prisustvo na: soji, kukuruzu, paradajzu, paprici, zasadima vinove loze, leske, jabuke, kruške, breskve, oraha, maline.

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz  nadzemnih delova biljaka. Napadnuti plodovi su sa  simptomima u vidu sitnih, okruglih uboda koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Ovakvi plodovi gube tržišnu vrednost, a pri  jačem napadu može doći i do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Indirektne štete nastaju kada mesta uboda postanu ulazni otvor za patogene, prouzrokovače različitih vrsta truleži.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva i zasada na prisustvo invazivnih stenica. U ovom periodu, veoma je važno utvrditi njihovo prisutvo na parcelama, da bi se sprečilo polaganje jaja i njihov dalji razvoj.

Suzbijanje ove dve invazivne vrste stenica je otežano, s obzirom da se  masovno javljaju u periodu sazrevanja voća i povrća, kada je primena insekticida ograničena zbog karence. U ovom momentu, preporučuje se primena registrovanih insekticida iz grupe piretroida, uz strogo poštovanje karence preparata.

Na manjim proizvodnim površinama moguće je njihovo mehaničko sakupljanje i uništavanje odraslih jedinki i larvi stenica.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi: prečnik ploda do 40mm.  (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od  100%, dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 96 %.

 

Velika slika

 

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi: drugo opadanje plodova (BBCH 73).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od  100%, dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 92%.

 

Velika slika

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela  do  cvasti potpuno razvijene (BBCH 55-57).

 

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo  larvi cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

 

Larva cikade Scaphoideus titanus

 

Cikada vinove loze (Scaphoideus titanus) je vektor fitoplazme  Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje vinove loze: zlatasto žutilo, i kao  takva ima veliki ekonomski značaj.

Ova cikada je izraziti monofag, razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja. Larve se pile u maju i junu, prolazeći kroz pet razvojnih supnjeva, a odrasle jedinke se pojavljuju u junu i prisutne su u vinogradima sve do septembra. Infektivne postaju larve III razvojnog stupnja, a sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

Direktne štete od ishrane ovih cikada su zanemarljive, ali su zato indirektne štete, kao vektori fitoplazme FD, izuzetno velike.

RC Bačka Topola nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima