Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze

Na području delovanja RC Bačka Topola nema značajne proizvodnje grožđa, ona se uglavnom zasniva na malim površinama i okućnicama.

Međutim, sa aspekta očuvanja proizvodnje grožđa na nacionalnom nivou, svi regioni u zemlji u okviru Prognozno-izveštajne službe za zaštitu bilja prate prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi i saopštavaju preporuke za njeno suzbijanje.

 

Ova cikada  je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje najdestruktivnije oboljenje vinove loze, zlatasto žutilo.

 

I cikada i fitoplazma FD se nalaze na karantinskoj listi A2 štetnih organizama u našoj zemlji što dovoljno govori o velikom riziku koji nosi njihovo prisustvo u vinogradima.

 

Tokom vizuelnih pregleda vinograda, kao i na žutim lepljivim klopkama, regsitruje se prisustvo imaga cikade Scaphoideus titanus, kao i simptomi  zlatastog žutila.

 

      

Scaphoideus titanus_imago       Velika slika

 

Simptomi oboljenja na vinovoj lozi praćeni su promenom boje lista i pojavom nekroze između glavnih nerava, a u kasnijoj fazi , savijanjem lista po obodu prema naličju.Boja listova na inficiranim  biljkama je različita. Kod crnih sorti listovi su tamno ljubičaste do svetlo crvene boje, a svetlo žuti do zlatno žute boje kod belih sorti.

 

Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze su sledeće:

 

  1. krčenje i spaljivanje zaraženih čokota na kraju vegetacije vinove loze,
  2. praćenje pojave simptoma bolesti u toku vegetacije i eliminacija sumnjivih čokota,
  3. praćenje pojave Scaphoideus titanus i ostalih potencijalnih vektora fitoplazmi,
  4. sprovođenje akcije uništavanja “divlje loze” u neposrednom i širem okruženju zasada vinove loze, pre predviđenih hemijskih tretmana,
  5. sprovođenje akcije uništavanja napuštenih loznih zasada u neposrednom i širem okruženju proizvodnih ili matičnih vinograda, 
  6. suzbijanje cikade S. titanus kontaktnim insekticidima.
Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela  do  cvasti potpuno razvijene (BBCH 55-57).

 

Faza razvoja vinove loze

 

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo  larvi cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

Scaphoideus titanus_larva

 

Cikada vinove loze (Scaphoideus titanus) je  vektor fitoplazme  Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje najdestruktivnije oboljenje vinove loze: zlatasto žutilo, i kao  takva ima veliki ekonomski značaj.

 

Larve se pile u maju i junu, i prolaze kroz pet razvojnih supnjeva. Infektivne postaju larve III razvojnog stupnja, a sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

 

Takođe, tokom vizuelnih pregleda registrovane su i sl. vrste cikada:

·         Anoplotettix horvathi 

·         Allygidius atomarius,

koje se navode kao „potencijalni" prirodni vektori Fda i srodnih fitoplazmi“ (IZBIS).

 

  

Anoplotettix horvathi        Allygidius atomarius

 

RC Bačka Topola nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i dr. potencijalnih vektora Fda i  signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

Zlatasto žutilo vinove loze

Na području delovanja RC Bačka Topola, tokom vizuelnih pregleda zasada vinove loze, registrovano je prisustvo simptoma zlatastog žutila, što je potvrđeno i laboratorijskim analizama.

Simptom zlatastog žutila

Ovo izuzetno destruktivno oboljenje vinove loze prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree (FD), čiji je vektor cikada Scaphoideus titanus.

Scaphoideus titanus_larva L5

Hraneći se na fitoplazmatičnim biljkama larve navedene cikade postaju infektivne od trećeg (L3) razvojnog stupnja, a tu sposobnost da prenose fitoplazmu zadržavaju do kraja života.

Simptomi zlatastog žutila vinove loze uočavaju se na svim nadzemnim delovima biljaka vonove loze.

U proleće, na zaraženim čokotima kretanje  pupoljaka izostaje ili kasni, lastari su sa skraćenim internodijama i nedovoljno odrvenjavaju.

Listovi zaraženih čokota menjaju boju,kasnije se uvijajući  po obodu prema naličju. U zavisnosti od sortimenta menja se i boja listova, kod crnih sorti od svetlo crvene do tamno ljubičaste, kod belih sorti od svetložute do zlatnožute. Cvasti nekrotiraju, te su grozdovi rehuljavi, lošeg kvaliteta ili se i ne formiraju.

 

Mere kontrole zlatastog žutila su:

·        suzbijanje vektora,

·        uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota,

·        krčenje napuštenih vinograda,

·        uništavanje divlje loze i korovskih biljaka u blizini proizvodnih zasada.

Cikada Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela  do  cvasti potpuno razvijene (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo  larvi cikade Scaphoideus titanus. 

 

Scaphoideus titanus_Larva L1

 

U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

Cikada vinove loze (Scaphoideus titanus) je vektor fitoplazme  Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje najdestruktivnije oboljenje vinove loze: zlatasto žutilo.

Larve se pile u maju i junu, prolazeći kroz pet razvojnih stupnjeva, a odrasle jedinke se pojavljuju u junu i prisutne su u vinogradima sve do septembra.

Larve III razvojnog stupnja postaju infektivne, a sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života.

Direktne štete od ishrane ovih cikada su zanemarljive, ali su zato indirektne štete, kao vektora fitoplazme FD, izuzetno velike.

 

RC Bačka Topola nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela  do  cvasti potpuno razvijene (BBCH 55-57).

 

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo  larvi cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

 

Larva cikade Scaphoideus titanus

 

Cikada vinove loze (Scaphoideus titanus) je vektor fitoplazme  Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje vinove loze: zlatasto žutilo, i kao  takva ima veliki ekonomski značaj.

Ova cikada je izraziti monofag, razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja. Larve se pile u maju i junu, prolazeći kroz pet razvojnih supnjeva, a odrasle jedinke se pojavljuju u junu i prisutne su u vinogradima sve do septembra. Infektivne postaju larve III razvojnog stupnja, a sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

Direktne štete od ishrane ovih cikada su zanemarljive, ali su zato indirektne štete, kao vektori fitoplazme FD, izuzetno velike.

RC Bačka Topola nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada 0,5

Larva Scaphoideus titanus

Cikada vinove loze  Scaphoideus titanus  je vektor fitoplazme Flavescence doree (FDkoja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

U toku je početak piljenja larvi ove štetočine. Infektivne postaju tek larve III razvojnog stupnja , te se za sada  ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Cikade Metcalfa pruinosa i Psammotettix alienus
Na području delovanja RC Bačka Topola (lokaliteti Lovćenac, Bajša) u zasadima vinove loze registrovana je pojava cikade Metcalfa pruinosa.
 
 
M.pruinosa je izrazit polifag. Napada brojne vrste šumskog i ukrasnog drveća, voće i vinovu lozu ali i neke zeljaste biljke. Ima jednu generaciju godišnje, prezimi u stadijumu jajeta.Štete na biljkama domaćinima prave larve i odrasle jedinke, sišući sokove na granama, lišću i mladim izbojcima biljaka. Obilno luče mednu rosu na kojoj se nastanjuju  gljive čađavice.

Preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

Cikada Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Bačka Topola, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od punog cvetanja do početka rasta plodova (BBCH 65-71).

Vizuelnim pregledima zasada vinove loze registrovano je prisustvo larvi II razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus na naličju listova.

Scaphoideus titanus, larva II stupnja

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme  Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. Ova cikada je izraziti monofag što znači da svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja. Larve se pile od polovine maja prolazeći kroz pet razvojnih supnjeva, a odrasle jedinke se pojavljuju u junu i prisutne su u vinogradima sve do septembra. Infektivne postaju larve III razvojnog stupnja, a sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

Direktne štete od ishrane ovih cikada su zanemarljive, ali su zato indirektne štete, kao vektori fitoplazme FD, izuzetno velike.

RC Bačka Topola nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Bačka Topola, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni do faze početak cvetanja (BBCH 57-61).Tokom  vizuelnih pregleda vinograda na lokalitetima: Feketić, Lovćenac, Bajša i Stara Moravica, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus na naličju listova.

Larva Scaphoideus titanus

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi - ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE. Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja , jer se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a tek su treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu.

RC Bačka Topola nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Cikada Scaphoideus titanus

Zasadi vinove loze na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: od  bobice rastu do veličine zrna pšenice, grozdovi počinju da vise, do bobice veličine graška , grozdovi obešeni( BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo larvenih stadijuma cikade Scaphoideus titanus (vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze) .

Larva Scaphoideus titanus

Mere zaštite  i prevencije protiv ovog oboljenja vinove loze su:

·   stalni sanitarni pregledi zasada

·   obavezno uklanjanje obolelih čokota

  • suzbijanje vektora prenosioca fitoplazme cikade Scaphoideus titanus ( nekim od sl. registrovanih insekticida: Todome 24 SC (a.m. buprefozin+fenpiroksimat) 0,1% ili  Elisa (a.m. buprofezin) 0,06% ili Talstar (a.m. bifentrin) 0,05%

·     uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada

·     uništavanje korova

·     uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze

1 - 10 Next