Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Početak polaganja jaja prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi kukuruza nalaze se u fazi: od 7 do 9 i više listova ( BBCH 17-19).

 

 Kukuruz_faza razvoja

 

Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 1 % biljaka, na svetnosnim lovnim lampama beleži se povećan broj izlovljenih imaga ovog štetnog organizma.

 

 Ostrinia nubilalis_jajno leglo

 

Takođe, tokom vizuelnih pregleda registrovano je i prisustvo sledećih štetnih organizama, u niskom intenzitetu napada:

 

-      Lisne vaši (Aphididae) na do 5% biljaka,

-      Braon mramorasta i zelena povrtna stenica (Halyomorpha halys i Nezara viridula) na do 1% biljaka,

-      Žitna pijavica (Lema melanophus) na do 2% biljaka,

-      Gama sovica (Autographa gamma) na do 4% biljaka.

         

Lisne vaši                     Braon mramorasta stenica

   

Povrtna stenica                      Lema melanophus_imago

        

Autographa gamma_jaje      

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u kukuruzu.

 

 

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu (kasni hibridi)

RC Bačka Topola izvršio je monitoring zdravstvenog stanja kasnih hibrida kukuruza pred berbu, na svom području delovanja (FAO grupe 500-600).

 

Rezultati monitoringa su prikazani u tabeli:

 

Simptomi (insekti; patogeni; kombinovana oštećenja)

% oštećenih/zaraženih klipova

BS – bez simptoma

 

0-54%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)

2-20%

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

 

0-12%

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

 

0-16%

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

 

0-9%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

2-46%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

2-20%

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.+

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

0-20%

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.+

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

0-5%

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.+

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

0-6%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

0-12%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp+

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

0-20%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp+

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

0-10%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.+

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp

0-12%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp+

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.+

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

0-4%

 

Kukuruzni plamenac  (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera) pored direktnih šteta na klipu, prouzrokuju i indirektne štete. Na mestima oštećenja otvaraju put za infekcije različitim vrstama gljiva-prouzrokovača plesni (Aspergillus spp, Fusarium spp, Penicilium spp. i dr.). Ove gljive imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu biti štetni za zdravlje ljudi i životinja.

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu (rani hibridi)

RC Bačka Topola izvršio je monitoring zdravstvenog stanja ranih hibrida kukuruza pred berbu, na svom području delovanja (FAO grupe 300-400).

 

Rezultati su prikazani u sl. tabeli:

 

Simptomi (insekti; patogeni; kombinovana oštećenja)

% oštećenih/zaraženih klipova

BS – bez simptoma

 

4-42%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)

4-14%

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

 

1-20%

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

 

1-24%

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

 

0-8%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

0-40%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

0-12%

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.+

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

0-5%

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.+

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

0-9%

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.+

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

0-2%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

0-9%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

C – simptomi oštećenja od Cladosporium  spp.

0-2%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp+

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

0-20%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp+

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

0-10%

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.+

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.+

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp

0-5%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.+

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp

0-2%

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)+

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp+

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.+

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

0-4%

 

Kukuruzni plamenac  (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera) pored direktnih šteta na klipu, prouzrokuju i indirektne štete. Na mestima oštećenja otvaraju put za infekcije različitim vrstama gljiva-prouzrokovača plesni (Fusarium spp., Aspergillus spp.,Penicilium spp. i dr.). Ove gljive imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu biti štetni za zdravlje ljudi i životinja.

 

  

Velika slika                  Velika slika

 

Velika slika                   Velika slika             

Oštećenja od larvi prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Bačka Topola,usevi merkantilnog , semenskog i kukuruza šećerca se u zavisnosti od hibrida, rokova setve, lokaliteta i  upotrebe sistema za navodnjavanje, kao i uslova koji su vladali u proizvodnji, nalaze u fazi od početka pojave metlice, do faze gornji i donji delovi metlice u cvetanju -svila potpuno razvijena (BBCH 51-65).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovana su oštećenja od larvi prve generacije kukurznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U ubušenjima je utvrđeno prisustvo  larvi L4, L5. Najveći procenat oštećenih biljaka je u usevima merkantilnog kukuruza , gde se na našem području delovanja ne koriste hemijske mere suzbijanja ovog štetnog organizma.

 

Kukuruzni plamenac_gusenice

 

Ovo je izuzetno polifagna štetočina, napada oko 240 raznih gajenih i korovskih biljaka.U našim uslovima razvija do tri generacije godišnje.

Kukuruzni plamenac naseljava useve sa najgušćim sklopovima, jače razvijenim biljkama, tj.parcele sa najbujnijom vegetacijom.

Leptiri se hrane nektarom raznih biljaka.Jaja polažu na naličju lišća, u blizini lisnog nerva ili na lisni rukavac, u grupama od po 15-45 crepasto složenih jaja.U uslovima povećane relativne vlažnosti vazduha polažu veći broj jaja.

Gusenice se po piljenju, prvih 15-20 dana , zadržavaju u lisnom rukavcu kukuruza.

U tom periodu se hrane izgrizajući sitne otvore na lišću koji su uglavnom ekonomski beznačajni.

 

 

Štete od k.plamenca       Velika slika

 

Nakon trećeg presvlačenja ubušuju se  u stabljiku i klipove gde nastavljaju sa ishranom i razvićem. Hrane se  sržju stabljike bušeći  duge kanale kroz stabljiku, puneći ih  izmetom  i izgrizotinama. U jednoj stabljici se može naći 5-10 ili više gusenica.

Kasnije dolazi do prelamanja takvih stabljika ispod metlice i klipa, naročito usled jačeg vetra ili kombajniranja.Gusenice napadaju i sve delove klipa , bušeći dršku, kočanku i izgrizajući zrna.

Štete od kukuruznog plamenca su biološke i mehaničke. Biološke štete se ogledaju u napadu raznih patogena na mestima oštećenja klipa i stabljike, a mehanička oštećenja onemogućavaju zahvatanje klipa prilikom mehaničke berbe (usled lomljenja stabljike).

Mere borbe :

·      zaoravanje i uništavanje kukuruzovine i dr. žetvenih ostataka u kojima gusenice prezimljavaju,

·      prezimelu kukuruzovinu treba uništiti do sredine maja ,

·      za proizvodnju paprike i kukuruza šećerca birati površine udaljene od prošlogodišnjih kukuruzišta,

·      biološko suzbijanje primenom parazitoida ili bioinsekticida,

·      hemijske mere zaštite (nakon utvrđivanja pragova štetnosti:5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca,10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza).

Početak polaganja jaja prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova, od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza, na naličju listova registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.

 

Kukuruzni plamenac_jajno leglo

 

U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Ubušujući se kroz lisni nerv ili rukavac u stabljiku, larve kukuruznog plamenca ishranom prave hodnike, presecaju sprovodne snopiće,i tako   dospevaju i do metlice i klipa.

Najznačajnija su oštećenja stabljike i klipa. Tokom kombajniranja, ili olujnog vremena napadnute biljke su lako lomljive.

Osim direktnih šteta, gusenice kukuruznog plamenca izazivaju i indirektne štete, otvarajući put mnogim prouzrokovačima bolesti.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca, i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Štetnost kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi merkantilnog i semenskog kukuruza se nalaze u fazi pojavljuje se šesto kolence, do početak pojave metlice: metlica se uočava na vrhu stabla (BBCH 36-51).

Vizuelnim pregledima useva merkantilnog kukuruza registruju se oštećenja od kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera), na površinama pod višegodišnjom monokulturom.

Oštećenja se uočavaju na korenu kukuruza, kao posledica ishrane larvi kukuruzne zlatice. Larve se u početku hrane sitnim delovima korena, kasnije bočnim i glavnim korenom, usled čega biljka gubi uporište u zemljištu. Karakterističan simptom prisustva ove štetočine poznat je pod nazivom „guščiji vrat“. Takve biljke lako poležu pri pojavi jačih vetrova i olujnih kiša.

 

Velika slika                                Velika slika

Odrasli insekti se ishranjuju na lišću, a u vreme cvetanja, na metlici i svili kukuruza. Posledica ishrane imaga su najčešće rehuljavi klipovi.

S obzirom da je kukuruzna zlatica isključivo štetočina monokulture, plodored je najefikasnija i najvažnija mera borbe protiv ovog štetnog organizma.

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova: od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza, na naličju listova registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

Jajno leglo kukuruznog plamenca

U toku je početak polaganja jaja prve generacije ove štetočine.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca, i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi semenskog kukuruza su u fazi :gornji i donji delovi metlice u cvetanju; svila potpuno razvijena do faze: metlica u punom cvetanju svila se suši (BBCH 65-67); a usevi merkantilnog kukuruza nalaze se u fazi: kraj cvetanja :svila potpuno suva do faze početak razvoja semena (BBCH 69-71).
Vizuelnim pregledima useva kukuruza registrovan je početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), na do 1,5% pregledanih biljaka.
U narednom periodu  očekuje se povećanje brojnosti imaga kukuruznog plamenca kao i   intenzivnije polaganje jaja.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i daće pravovremeno obaveštenje za primenu hemijskih mera zaštite.   
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu

RC Bačka Topola izvršio je zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu. Vizuelni pregledom klipova kukuruza obuhvaćeno je 20 različitih hibrida na lokalitetima: Bačka Topola, Bajša, Stara Moravica, Gornja Rogatica, Zobnatica, Pobeda, Gunaroš, Njegoševo, Panonija, Mali Iđoš, Lovćenac i Feketić.

Rezultati vizuelnih pregleda su:

·         Oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera - pamukova sovica i Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac) na 14 do 42% klipova

·         Oštećenja od gljiva iz roda Fusarium na 2 do 21% klipova

·        Kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Fusarium na 0 do 15% klipova

·        Kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Aspergillus na 0 do 1% klipova

·        Kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Penicillium na 0 do 2% klipova

·        Kombinovana oštećenja insekti i gljive iz rodova Fusarium i Penicillium na 0 do 2% klipova

·              Kombinovana oštećenja gljiva iz rodova Fusarium i Penicillium na 0 do 3% klipova

·              Kombinovana oštećenja gljiva iz rodova Fusarium i Cladosporium  na 0 do 1% klipova

 

Oštećenje od gljiva iz roda Fusarium

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1-3% pregledanih biljaka.

Jajno leglo kukuruznog plamenca

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i signaliziraće pravo vreme za sprovođenje mera zaštite.

1 - 10 Next