Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Pojava male repičine pipe

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi: 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

 

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice, registrovano je prisustvo  imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) u niskom intenzitetu napada.

 

U toku je izlazak repičinih pipa sa mesta prezimljavanja i naseljavanje novih repičišta.

Vremenske prilike prognozirane za ovu nedelju iniciraće masovnije naseljavanje useva uljane repice ovim štetnim organizmima.

 

Imago male repičine pipe

  

Vizuelnim pregledima useva registrovano je i prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam). Simptomi navedenog patogena registruju se isključivo na najstarijem lišću koje se suši, odumire i propada.

 

Suva trulež uljane repice

 

Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

Takođe, tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš i poljska voluharica), u kategoriji srednje do visoke brojnosti.

 

      

Rupa od poljskih glodara     Aktivna rupa od poljskih glodara

 

Usevi uljane repice su pogodno stanište za njihovo razmnožavanje, prvenstveno zbog obilja hrane i biljnog pokrivača koji ih štiti od predatora a ujedno onemogućava i adekvatnu primenu rodenticida.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena registrovanih rodenticida u usevima uljane repice. Važno je  obratiti pažnju i na useve strnih žita koja se graniče sa repičištima. Dalje, tokom vegetacije poljski glodari će migrirati iz useva uljane repice u useve strnih žita. 

Pipa repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi 30% cvetova glavne cvasti otvoreno , do punog cvetanja (BBCH 63-65).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis).

 

Pipa repičine ljuske

 

Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimljavaju odrasli u zemljištu. Najpre se hrane divljim krstašicama, a kasnije prelaze na gajene biljke, u prvom redu na uljanu repicu.

Izgrizaju cvetne pupoljke, delove cveta i mlade plodove (ljuske). Ženka polaže jaja u otvore koje izbuši u mladim, sočnim ljuskama. Najveće štete pričinjavaju larve koje se hrane semenom (jedna larva može oštetiti 2-6 semenki).

 

Na nezrelim ljuskama se spolja vide bele pege, a na zrelim sitni izlazni otvori veličine čiodine glave. Otvori koje buše odrasli kao i izlazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae). 

Pri suzbijanju repičinog sjajnika (Megitethes aeneus) uništi se deo pipa repičine ljuske koje su se ranije pojavile, ali kako do njihove masovne pojave dolazi tek u punom cvetanju, na najveći deo populacije ne utiče ova mera.

 

Mere kontrole ove štetočine su:

·        prostorna izolacija novih polja od prošlogodišnjih pod uljanom repicom i semenskim krstašicama,

·         u našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u uljanoj repici.

Štetni insekti u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19), do faze početak rasta stabla (BBCH 30).

 

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napi) na nivou praga štetnosti od 1 pipe na 5 biljaka. S obzirom da je počelo polaganje jaja navedenih štetočina i da je njihova brojnost dostigla prag štetnosti data je preporuka za njihovo suzbijanje (vidi preporuku od 16.2.)

 

Pored repičinih pipa pregledom biljaka uočeno je i prisustvo pojedinačnih larvi crvenoglavog repičinog buvača (Psylliodes chrysocephala) na do 10% biljaka.

 

 

Larva crvenoglavog repičinog buvača

 

Odrasle jedinke crvenoglavog repičinog buvača javljaju se u  maju i junu mesecu. Nakon određenog vremena odlaze u letnju dijapauzu, u kojoj ostaju do kraja leta. Nastavljaju sa ishranom na tek izniklim biljkama uljane repice, praveći jamičaste otvore na kotiledonima i na lišću, te mogu naneti značajne štete u slučaju toplog i suvog vremena. Ženka polaže jaja u zemljište, u blizini biljaka. Nakon piljenja larve prodiru u lisne drške, iz kojih neretko prelaze u stablo uljane repice. Jači napad prouzrokuje kržljanje ili uginjavanje biljaka, a slabiji napad usporava razvoj biljaka. Veća brojnost larvi u biljakama znatno povećava osetljivost biljaka na izmrzavanje, kao i na napad patogena.

Od agrotehničkih mera kontrole najvažnije su: prostorna izolacija od prošlogodišnjih repičišta i drugih kupusnjača, plodored i uništavanje korovskih krstašica. Primenom hemijskih mera zaštite od repičine lisne ose i kupusnih buvača u početnim fazama razvoja useva uljane repice u velikoj meri se suzbija i crvenoglavi repičin buvač.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi: 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

 

 

Uljana repica_BBCH 19

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice, registrovano je prisustvo  imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

 

 

Imago male repičine pipe            Velika slika

 

Poređenjem sa predhodnim godinama, migracije ovog štetnog organizma sa mesta prezimljavanja registrovane su ranije, a takođe se u usevima uočavaju i u većim brojnostima.Navedeno je posledica visokih temperatura  za ovaj period godine (koje su na AMS beležene u prvoj i drugoj dekadi januara).

Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na 20 do 65% biljaka.

 

Suva trulež uljane repice

 

Trenutno se navedeni simptomi uočavaju na najstarijem lišću, u vidu pega prljavo bele boje, okruglog do nepravilnog oblika. Na mladim listovima nije uočeno širenje patogena.

 

 

Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od 5 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 15-19).

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice je, na pojedinim parcelama, registrovano prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 10 % pregledanih biljaka.

 

 

Simptomi suve truleži              Velika slika

 

Trenutno se uočavaju  simptomi  u vidu pega prljavo bele boje, okruglog do nepravilnog oblika, u okviru kojih su formirani crni piknidi gljive. Piknidi sa piknosporama značajni su za širenje patogena  tokom vegetacije.  Unutar useva  piknospore se raznose kišnim kapima, ili ređe strujanjem vazduha.

 

Ovaj patogen prouzrokuje simptome bolesti na biljkama uljane repice od faze kotiledona , pa sve do zrenja useva. Na kotiledonima, listu i ljuskama uljane repice simptomi su tipa pegavosti, dok na stablu i korenu patogen izaziva simptome tipa raka.

 

Za sada se ne preporučuje primena fungicida, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Štetočine uljane repice (pipa repičine mahune, rutava buba)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od 30% cvetova glavne cvasti otvoreno do puno cvetanje (BBCH 63-65).

Uljana repica_faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis).

 

Pipa repičine ljuske        Velika slika

Pipa repičine ljuske se nakon prezimljavanja  hrani divljim krstašicama, a zatim prelaze na useve uljane repice, gde izgriza cvetne pupoljke, delove cveta i mlade ljuske.

Nakon kopulacije ženke polažu od 30 do 150 jaja u otvore koje izbuše u mladim, sočnim ljuskama.

Glavne  štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju semenom unutar mahuna. Na površini nezrelih mahuna  vide se bele pege, a na zrelim sitni izlazni otvori veličine čiodine glave. Otvori koje buše imaga, kao i izlazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae).  

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda uljane repice, na rubnim delovima parcela registrovano je i prisustvo rutave bube (Tropinota hirta). Štete pravi odrasla jedinka napadajući pupoljke i cvetove, izgrizajući prašnike, tučak i ostale delove cveta. Time sprečava oplodnju, pa ne dolazi do zametanja ploda.

Rutava buba

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u uljanoj repici.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IX

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 55).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 18,5%.

 

Velika slika

 

Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija, u 25 nije bilo formiranih askospora, u 16 je do 25% formiranih askospora , u 6 je od 26% do 50% formiranih askospora,dok je u 3  bilo od 51-75% formiranih askospora.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Pojava imaga male repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi: 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

 

Usev uljane repice BBCH 19

 

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice, registrovano je prisustvo pojedinačnih imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus), na rubnim delovima parcela. Izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja i migracija na useve uljane repice posledica je porasta temperature prethodnih dana. Pojava ove štetočine u većoj  brojnosti, očekuje se  narednih dana, sa najavom toplijeg vremena. Početak polaganja jaja male repičine pipe se još ne očekuje.

 

Imago male repičine pipe

 

Takođe, vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na do 45% biljaka.

Trenutno se navedeni simptomi uočavaju  u vidu pega prljavo bele boje, okruglog do nepravilnog oblika, na najstarijem lišću. Patogen se u usevima širi piknosporama koje se formiraju u  piknidima, sitnim crnim  telašcima gljive koja se uočavaju u okviru pega.  Piknospore se kišnim kapima  raznose unutar useva i doprinose širenju bolesti.

Povoljni uslovi za razvoj patogena mogu prouzrokovati širenje simptoma na koren, korenov vrat, stabljiku (u osnovi stabljike ili na mestu gde je list pričvršćen za stabljiku) i mahune.

 

Simptom suve truleži

 

Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pipa repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi 30% cvetova glavne cvasti otvoreno , do punog cvetanja (BBCH 63-65).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis).

Pipe repičine ljuske

Pipa repičine ljuske ima jednu generaciju godišnje, a prezimljavaju odrasli insekti u zemlji. Nakon prezimljavanja, hrane se divljim krstašicama, a zatim prelaze na useve uljane repice, gde izgrizaju cvetne pupoljke, delove cveta i mlade ljuske.

Nakon kopulacije ženke polažu od 30 do 150 jaja u otvore koje izbuše u mladim, sočnim ljuskama. Larve se po piljenju hrane semenom unutar mahuna, posle čega izbuše izlazni otvor i u površinskom sloju zemljišta preobražuju se u lutku i imaga. Novi imago se tokom jula i avgusta hrani raznim krstašicama pre povlačenja na prezimljavanje.

Glavne  štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju semenom unutar mahuna. Na površini nezrelih mahuna  vide se bele pege, a na zrelim sitni izlazni otvori veličine čiodine glave.  Otvori koje buše imaga, kao i izlazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae).  

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u uljanoj repici.

Prisustvo repičinih pipa u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u  fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Faza razvoja uljane repice

U usevima uljane repice postavljene su žute lovne posude (Merikovi sudovi) za praćenje pojave i brojnosti imaga repičinih pipa, male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice, kao i u lovnim posudama, registrovano je prisustvo pojedinačnih imaga velike  repičine pipe i povećanje brojnosti imaga male repičine pipe.

Repičine pipe

Porast temperature najavljen za naredni period, značajno će uticati na povećanu aktivnost navedenih štetočina.  

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

1 - 10 Next