Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Pipa repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi 30% cvetova glavne cvasti otvoreno , do punog cvetanja (BBCH 63-65).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis).

Pipe repičine ljuske

Pipa repičine ljuske ima jednu generaciju godišnje, a prezimljavaju odrasli insekti u zemlji. Nakon prezimljavanja, hrane se divljim krstašicama, a zatim prelaze na useve uljane repice, gde izgrizaju cvetne pupoljke, delove cveta i mlade ljuske.

Nakon kopulacije ženke polažu od 30 do 150 jaja u otvore koje izbuše u mladim, sočnim ljuskama. Larve se po piljenju hrane semenom unutar mahuna, posle čega izbuše izlazni otvor i u površinskom sloju zemljišta preobražuju se u lutku i imaga. Novi imago se tokom jula i avgusta hrani raznim krstašicama pre povlačenja na prezimljavanje.

Glavne  štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju semenom unutar mahuna. Na površini nezrelih mahuna  vide se bele pege, a na zrelim sitni izlazni otvori veličine čiodine glave.  Otvori koje buše imaga, kao i izlazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae).  

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u uljanoj repici.

Prisustvo repičinih pipa u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u  fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Faza razvoja uljane repice

U usevima uljane repice postavljene su žute lovne posude (Merikovi sudovi) za praćenje pojave i brojnosti imaga repičinih pipa, male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice, kao i u lovnim posudama, registrovano je prisustvo pojedinačnih imaga velike  repičine pipe i povećanje brojnosti imaga male repičine pipe.

Repičine pipe

Porast temperature najavljen za naredni period, značajno će uticati na povećanu aktivnost navedenih štetočina.  

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava male repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).U usevima uljane repice postavljene su žute lovne posude (Merikovi sudovi) za praćenje pojave i brojnosti imaga repičinih pipa (Ceutorhynchus pallidactylus,Ceutorhynchus napi).

Velika slika

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice , kao i u lovnim posudama, registrovano je prisustvo pojedinačnih imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

Imaga male repičine pipe

Izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja i migracija na useve uljane repice, posledica je porasta temperature predhodnih dana.

Pojava ove štetočine u većoj  brojnosi, prognozira  se narednih dana, sa najavom toplijeg vremena.Početak polaganja jaja male repičine pipe se još ne očekuje.

Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi: 9 i više listova razvijeno (BBCH 19). Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na do 35% pregledanih biljaka.

       

Faza razvoja uljane repice     Simptom suve truleži

Simptomi u vidu pega prljavo bele boje, okruglog do nepravilnog oblika, u okviru kojih se zapažaju  sitna crna telašca gljive – piknidi, trenutno se uočavaju  na najstarijem lišću. Piknospore koje se formiraju u okviru  piknida, kišnim kapima se raznose unutar useva i doprinose širenju bolesti. Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj, simptomi se mogu javiti na korenu, korenovom vratu,stabljici (u osnovi stabljike ili na mestu gde je list pričvršće za stabljiku) i mahunama.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Repičin sjajnik

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u  fazi pojava cvetnih pupoljaka još zatvorenih lišćem (BBCH 50).

Imago repičinog sjajnika

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na do 1%  biljaka.

Štete pričinjavaju odrasle jedinke repičinog sjajnika, koje izgrizaju cvetne pupoljke te može doći do smanjenja prinosa.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite (još nije postignut ekonomski prag štetnosti).

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem repičinog sjajnika i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava male repičine pipe

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19). Vizuelnim pregledima useva uljane repice, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

 

Faza razvoja uljane repice         Mala repičina pipa

Migracija sa mesta prezimljavanja na useve uljane repice izazvana je porastom temperature predhodnih dana (temperature iznad proseka za ovo doba godine). Trenutno se registruje niska brojnost imaga koja je ispod praga štetnosti. U narednom periodu  se očekuje povećanje brojnosti imaga, čemu će pogodovati i najavljene visoke dnevne temperature.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Bačka Topola  nastavlja sa praćenjem stanja u usevima uljane repice.

Repičina lisna osa (Athalia rosae)

Na području delovanja RC Bačka Topola setva uljane repice je počela u prvoj dekadi septembra, prvenstveno zbog suše u predhodnom periodu. Na površinama posejanim neposredno pre obilnih, olujnih padavina od 09.09.2019. godine stvorena je debela pokorica koja je onemogućila nicanje uljane repice, te je sada u toku presejavanje tih površina. Na površinama sa izniklim usevima, uljana repica je u fazi razvoja: kotiledoni potpuno razvijeni do faze prvi list razvijen (BBCH 10-11).  

Poslednjih godina na našem regionu značajno su povećane površine pod uljanom repicom, a samim tim povećan je i pritisak štetočina koje napadaju ovu biljnu vrstu. Vizuelnim pregledom površina pod uljanom repicom registrovano je prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae).

Imago repičine lisne ose

Repičina lisna osa u pojedinim godinama može toliko oštetiti  listove mladog useva uljane repice da može doći do golobrsta. Štetni stadijum, pagusenice repičine lisne ose,  mogu pojesti  količinu hrane dvostruko veću od sopstvene težine. Uljana repica je najosetljivija na napad ove štetočine u početnim fazama razvoja. U narednom periodu se prognozira polaganje jaja repičine lisne ose.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pojava repičinih pipa

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi  uljane repice  se nalaze  u  fazi razvoja lista do faze početak rasta stabla (BBCH 19-30). Prisutnost imaga repičinih pipa: male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napi) potvrđeno je ulovima u Merikovim posudama i tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice.

Utvrđene  brojnosti   nisu dostigle   prag štetnosti (prisustvo 1 pipe na 5 pregledanih biljaka).

Preporuka za poljoprivredne proizvođače: neophodan je  obilazak parcela u cilju utvrđivanja  pojave i brojnosti imaga repičinih pipa.

Mala repičina pipa

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice  registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Velika slika

RC Bačka Topola nastavlja praćenje štetnih organizama u uljanoj repici.

Pojava imaga repičine lisne ose

Na području delovanja RC Bačka Topola setva uljane repice je u toku ( BBCH 00-03, suvo seme do faze završeno bubrenje semena). Registrovan je let imaga repičine lisne ose (Athalia rosae).

 Imago repičine lisne ose

Štetni stadijum ovog organizma je pagusenica koja može izazvati potpun golobrst useva uljane repice. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma (praćenje pojave pagusenica) i faza razvoja uljane repice. Za sada se ne preporučuju mere zaštite .

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi  uljane repice  nalaze se  u fazi razvoja od 9 i više listova razvijeno do početka rasta stabla (BBCH 19-30).

Tokom vizuelnih pregleda utvrđeno je prisustvo male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napiu brojnostima koje nisu dostigle prag štetnosti. Takođe, registruje se  i prisustvo simptoma suve truleži (prouzrokovač Phoma lingam) u vidu pojedinačnih pega na starijem lišću.

 

Lokalitet/Hibrid

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Phoma lingam

Zobnatica

Neptun

30. Početak rasta  stabla

16

Zobnatica

KWS Umberto

30. Početak rasta  stabla

24

Zobnatica

KWS Factor

30. Početak rasta  stabla

15

 
 
 
 

Proizvođačima se preporučuje pregled  useva na prisustvo ovih štetočina, a RC  Bačka Topola nastavlja sa monitoringom i signaliziraće vreme za tretman.

1 - 10 Next