Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Prisustvo tripsa u usevima soje

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi soje se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 60-63).

 

Vizuelnim pregledima useva soje, registrovano je prisustvo larvi i imaga tripsa (Thysanoptera), u niskom intenzitetu napada, na rubnim delovima pojedinih parcela.

 

Trips_imago i larva

 

Štete nastaju tokom  ishrane biljnim sokovima iz listova. Na mestima ishrane se javljaju  srebrnasto-bele sitne pege, usled čega može doći do žućenja, sušenja i propadanja lisne mase soje.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima soje.

Štetni organizmi u usevima soje

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi soje se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 55-60).

 

Vizuelnim pregledima useva, na pojedinim parcelama (lokaliteti Gornja Rogatica i Bačka Topola) registrovano je prisustvo leptira i  gusenica stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui), videti preporuku od 17.6.

 

Takođe tokom vizuelnih pregleda, registrovano je i prisustvo:

·         odraslih jedinki i jajnih legala braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys),

Braon mramorasta stenica

·         tripsa (Thysanoptera),

 

Simptom napada tripsa    Trips na naličju lišća

·         jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Pamukova sovica_jaje

Navedeni štetni organizmi registrovani su u niskom intenzitetu napada. Na osnovu  prisutnih vremenskih prilika možemo očekivati povećanje brojnosti u narednom periodu.

Za sada se protiv njih ne preporučuje primena  hemijskih mera zaštite.

 

Od bolesti, u usevima soje su uočeni simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica), na pojedinim parcelama na do 5% biljaka.

 

Simptomi plamenjače soje

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima soje.

Prisustvo tripsa u soji

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi soje se nalaze u fenofazi početak cvetanja (BBCH 50-55).

Vizuelnom pregledom useva soje registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera) i oštećenja od ishrane. Simptomi su uočljivi isključivo na rubnim delovima parcela pod sojom.

 

 

Simptomi na lišću

Tripsi se hrane biljnim sokovima iz listova, najpre duž nerava, a potom i iz drugih delova lista. Na delovima lista gde se hrane nastaju sitne srebrnasto-bele pege. Pri jačem napadu oštećeno lišće žuti, suši se i opada.

 

Velika slika                                Velika slika

Trenutno prisutne vremenske prilike (suvo i izrazito toplo vreme) pogoduju razvoju ovih štetnih organizama. Razmnožavanju tripsa doprinosi i zakorovljenost useva.

Redukciji brojnosti tripsa doprinose mnogobrojni prirodni neprijatelji, a smanjenju populacije doprinose i česte i jake kiše i snažan vetar.

Trenutni nivo prisustva ovih štetočina ne iziskuje primenu hemijskih mera zaštite, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu soje.

Štetni organizmi na soji
Na lokalitetu Stara Moravica, u usevu  soje (sorta :Wendy, faza razvoja : 69.kraj cvetanja  BBCH skala), vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo sledećih štetnih organizama:
  • Peronospora manshurica, prouzrokovač plamenjače soje, na 15% biljaka

Plamenjača soje, simptomi na licu lista

Plamenjača soje, simptomi na naličju lista

Simptomi se najčešće nalaze na lišću, mahunama i semenu soje.  Na licu lista su u vidu žućkastih pega, a sa naličja lista u okviru pega je sivkasta navlaka od konidiofora i konidija. Simptomi se prvo javljaju na mladom lišću, a putem konidija se širi na ostalo lišće. U unutrašnjosti mahuna i na zaraženom semenu se formira beličasta prevlaka. Patogen se prenosi zaraženim semenom i biljnim ostacima, a tokom vegetacije se širi konidijama nošenim vetrom.Mere suzbijanja su hemijske (naročuto kod semenskih useva)i agrotehničke (plodored 3-4 godine,setva zdravog semena, setva otpornih sorti,duboko zaoravanje žetvenih ostataka).

  • Trips, na 10% biljaka (imaga i larve nalazimo na naličju listova)

Imago tripsa

Najveće štete na soji može naneti u ranim vegetativnim fazama .Štetočini pogoduje suvo i toplo vreme. Ne preporučuje se primena insekticida.