Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica
Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva

Pregledom zasada šljiva na teritoriji delovanja RC Kosovska Mitrovica, utvrđeno je da se zasadi šljiva, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u različitim fazama razvoja od većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do početka cvetanja - oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

Na belim lepljivim pločama koje su postavljene u zasadu šljive, na lokaciji Velji Breg, registrovani su ulovi imaga crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

Šljivine ose se na teritoriji naše zemlje javljaju redovno svake godine i mogu naneti velike štete. Imaju jednu generaciju godišnje. Tokom cvetanja šljive ženke šljivinih osa polažu jaja na cvetne delove. Štete prave larve koje se ubušuju u tek zametnute plodove, nakon čega dolazi do njihovog otpadanja.  

U vreme cvetanja šljive zabranjena je upotreba insekticida! RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma na lokalitetima Grabovac, Jarinje i Dobrava, utvrđeno je da se usevi, zavisno od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama bokorenja, od tri do četiri stabla vidljivo (BBCH 23-24).

 

Hladno vreme sa mrazom u proteklom periodu dovelo je do izmrzavanja određenih delova pojedinih parcela kao i zaostajanja u razvoju ozimih useva.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nisu uočeni simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), simptomi žuto mrke pegavosti (Pyrenophora tritici), simptomi žute lisne rđe (Puccinia spp.), kao ni simptomi pepelnice žita (Erysiphae graminis).

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma nisu uočeni simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), simptomi lisne rđe ječma (Puccinia hordei), simptomi pepelnice žita (Erysiphae gramminis) kao ni simptomi sive pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis).

Vizuelnim pregledom nisu detektovane lisne vaši (Aphididae) na usevima ozime pšenice i ječma.

U narednom periodu se očekuje porast temperature kao i  padavine, pa se može očekivati dalji razvoj vegetacije, kao i eventualna pojava štetočina i bolesti. RC Kosovska Mitrovica će nastaviti dalje sa praćenjem ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice u regionu Kosovske Mitrovice

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica, na lokalitetima Jarinje, Dobrava i Grabovac, usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi bokorenja, vidljivo je dva do tri stabla, BBCH 22-23. Usevi pšenice se nalaze u fazi tri do četiri stabla vidljivo, BBCH 23-24.

 
 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti. Vizuelnim pregledom nije registrovano ni prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

Na parcelama pod pšenicom nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Usled zahlađenja koje je nastupilo u našem regionu početkom marta, došlo je izmrzavanja određenog procenta biljaka.

Regionalni centar Kosovska Mitrovica će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Preventivne mere u cilju kontrole krompirovog moljca (Phthorimea operculella)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica u toku je sadnja ranih i srednje ranih sorata krompira, a u narednim danima se očekuje i sadnja sorata krompira namenjenih za jesenju proizvodnju.

Krompirov moljac (Phthorimea operculella) predstavlja ekonomski najznačajniju štetočinu krompira u Srbiji. Štetnost moljca se ogleda u oštećenju krtola koje postaju tržišno neupotrebljive do potpunog propadanja celokupnog prinosa.

Rane sorte krompira koje imaju kraću vegetaciju i stižu za vađenje krajem jula često budu manje oštećene i napadnute od sorti koje imaju dužu vegetaciju i stižu za vađenje krajem avgusta i u septembru koje su ujedno i najugroženije.

Veliki broj generacija krompirovog moljca otežava mere borbe, i samo primenom svih preventivnih i direktnih mera zaštite krompira od strane svih proizvođača na nekom području mogu se postići zadovoljavajući rezultati u borbi protiv ove štetočine.

Preventivne mere za suzbijanje krompirovog moljca su usmerene na smanjenje rizika od napada moljca. Pre sadnje krompira namenjenog za jesenju proizvodnju preporučuju se sledeće preventivne mere kontrole i to:

-Sadnja  sorti krompira čiji je vegetacioni period kraći (rane i srednje rane sorte);

-Dobra priprema zemljišta i sadnja na dubini većoj od 10cm, uz dobro zagrtanje i formiranje pravilnih i visokih bankova;

-Sadnja samo zdravih i neoštećenih krtola;

-Održavanje vlažnosti zemljišta, češćim navodnjavanjem sa manjim zalivnim normama kako bi se izbeglo pucanje zemljišta i stvaranja povoljnih uslova za polaganje jaja krompirovog moljca na krtolama.

Tabla za pisanje i objavljivanje priloga!
Da bi napisali novi prilog , kliknite na Create a Post pod Upravljanje prilozima, sa desne strane.

Šta je prilog?

Prilog je tekst koji piše koordinator a odnosi se na monitoring štetnih organizama koji sprovodi po Programu za svoj region.

Prilozi se prikazuju u obrnutom hronološkom redu (najnoviji prilog prvi). Čitaocu priloga može se omogućiti da napiše komentar na pročitani prilog na koji zatim autor pročitanog priloga može da odgovori.

Za razliku od preporuka, koordinator u prilogu saopštava informacije o monitoringu štetnih organizama bez obzira što iz njih ne proizilazi akcija koju čitalac treba da preduzme. 

Poželjno je da prilog bude opremljen fotografijama i obrazloženjima koja proizilaze iz terenskih rezultata.

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima