Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi vinove loze se nalaze u fazi od zatvaranja grozda do faze početak šarka (BBCH 79-81).

 

Ova proizvodna sezona koju je obeležilo prisustvo čestih padavina s proleća i tokom ranog leta, bila je veoma povoljna za razvoj prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Simptomi ovog oboljenja su prisutni u zasadima gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite.

Gljiva koja prouzrokuje plamenjaču napada sve zelene organe vinove loze, a najčešće list i bobice. Bolest se u većini slučajeva prvo javlja na donjim listovima. U početku nastaju svetlo žute mrlje, takozvane uljane pege. Takođe, sa naličja listova gde se nalaze pege se javlja beličasta prevlaka, pa tako zaražene zone na listovima počinju da poprimaju smeđu boju, tkivo odumire i suši se. Bobice mogu biti zaražene od zametanja do promene boje, a simptomi bolesti zavise od toga kada je nastupila infekcija. Ako su bobice zaražene nakon cvetanja simptomi su u vidu bele prevlake i takve bobice se suše, dok kod bobica koje pređu jednu trećinu veličine karakterističnu za određenu sortu, bobice se smežuraju, a kožica postaje ljubičasto-smeđa.

Parazitna gljiva Plasmopara viticola prezimljava u zoosporama u opalom lišću, koje u proleće klijaju pri temperaturi višoj od 12C i kišnim kapima se šire na donje listove vinove loze.

Proizvođačima se preporučuje sprovođenje agrotehničkih mera kao što su: uklanjanje obolelih biljnih delova, rezidba po suvom vremenu uz obaveznu dezinfekciju alata, pravovremeno sprovođenje hemijskih mera zaštite (pogledati preporuke za vinovu lozu).

Pepelnica vinove loze (Erysiphe necator)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi vinove loze se nalaze u fazi početak dodirivanja bobica do zatvaranja grozda (BBCH 77-79).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze uočeno je prisustvo simptoma pepelnice i to uglavnom u zasadima gde nisu na vreme sprovedene hemijske mere zaštite.

Pepelnica na vinovoj lozi se javlja od ranog proleća pa sve do kraja vegetacionog perioda. Pepelnicu prouzrokuje gljiva Erysiphe necator.  Ova gljiva može inficirati sve zelene organe - lišće, peteljke, mladare, bobice. Simptomi se prvo javljaju na lišću u vidu pepeljastih pega, kako sa lica tako i sa naličja listova. Kasnije kako bolest napreduje razvija se brašnasta kolonija koju čini micelija sa konidioforama i konidijama.

Najveće štete izaziva na bobicama. Zaražene bobice zaostaju u razvoju, pucaju, sasuše se i propadaju.

Optimalne temperature za infekciju i razvoj pepelnice su 25-28C, a širenje pepelnice može se odvijati u toku dužeg sušnog perioda.

Mere kontrole pepelnice podrazumevaju: gajenje otpornih sorti, uklanjanje listova koji se nalaze uz grozdove sa ciljem boljeg provetravanja i sprovođenje hemijskih mera zaštite (pogledati preporuke za vinovu lozu).

Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi vinove loze se nalaze u različitim fazama cvetanja do faze kraj cvetanja (BBCH 61-69).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registruje se prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus na naličju listova.  Pomenuta cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree -prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Trenutno u zasadima vinove loze dominiraju larve drugog razvojnog stupnja. Najavljene visoke temperature naredne nedelje ubrzaće razvoj larvi trećeg razvojnog stupnja, koje imaju sposobnost da prenesu pomenutu fitoplazmu.

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće kada je vreme za primenu insekticida.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području rada RC Kosovska Mitrovica vinova loza u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalazi u fazi cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (55-57 BBCH).

Vuzuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus. U toku je piljenje larvi ove štetočine.

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje destruktivno oboljenje vinove loze – Zlatasto žutilo vinove loze. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje, svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore lastara. Početak piljenja larvi odvija se tokom maja ili juna i  tokom razvoja larva prolazi kroz pet razvojnih stupnjeva. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna ili jula i ostaju u vinogradima do septembra.

U zasadima je registrovano prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja tako da se mere zaštite za sada ne preporučuju.

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu primene insekticida.

Lozina lisna grinja šiškarica (Eriophyes vitis)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica u zasadima  vinove loze je uočeno prisustvo simptoma na listovima, uzrokovanih napadom lozine lisne grinje šiškarice (Eriophyes vitis).

Procenat inficiranih čokota je oko 3, a infestiranih listova na čokotu je oko 7. Ova štetočina ima tri generacije, a razvoj ove grinje kreće od sredine aprila i završava se do kraja septembra. Imago je crvolikog oblika, bledožute je boje, a prezimljava u ljuspicama vinove loze, a aktivnost imaga kreće sa porastom temperature, preko 15°C.

Prvi i klasični tip simptoma napada je erinoza lišća. Grinje sisaju sokove, pa na naličju lista formiraju udubljenja ispunjena vunastom prevlakom što često može navesti do pogrešnog zaključka da se radi o plamenjači vinove loze. I vunasta prevlaka je takođe ispunjena kolonijom grinja koja je u početku žućkasto-beličastom boje, koja posle postaje ljubičasta ili rđasta. Grinje iz takvih listova prelaze na mlađe delove biljke. Na licu lista dolazi do formiranja bradavičastih izraštaja tamnozelene do crvene poje.

Drugi tip oštećenja se javlja na pupoljcima, gde prezimljava odrasla grinja, izazivajući izumiranje pojedinih pupoljaka i deformaciju lastara u vidu kratkih internodija, formirajući rozetnu u obliku “veštičje metle”. Grinje se u nove zasade mogu preneti zaraženim sadnim materijalom ili kalemljenjem. Treći tip oštećenja je uvijanje lišća, kao posledica sisanja sokova, bez pojave vunaste prevlake.

Kod suzbijanja grinja šiškarica treba obratiti pažnju na intenzitet napada. Ukoliko je intenzitet napada manji, preporučuju se hemijske mere uklanjanja i spaljivanja listova. Ukoliko je intenzitet napada veći, vrši se hemijsko tretiranje fungicidima na bazi sumpora, koji imaju supresivno dejstvo, a tretman treba sprovesti pri temperaturi vazduha od 15 do 28°C. Svakako se preporučuje i zimsko tretiranje s nekim od uljnih insekticida. Lozine grinje imaju i veliki broj prirodnih neprijatelja, posebno predatorskih grinja.