Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja pamukove sovice u usevima paprike

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi paprika se nalaze u fazi razvoja listova do početka cvetanja (BBCH 19-62).

Vizuelnim pregledom useva paprika registrovana su položena jaja kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 3% biljaka.

Kukuruzna (pamukova) sovica je vrsta leptira, štetočina koja je izuzetno polifagna i napada više od 250 gajenih biljaka. Sreće se ne samo na kukuruzu, već i na drugim biljkama kao što su paprika, paradajz, soja, duvan, suncokret. Gusenice mlađeg razvojnog stupnja hrane se lišćem, dok se starije ubušuju u plod, takvi plodovi su podložni napadu različitih prouzrokovača truleži i nisu za upotrebu. S

Suzbijanje kukruuzne sovice se izvodi primenom agrotehničkih i hemijskih mera. Od agrotehničkih mera najznačajnije su: plodored, obrada zemljišta, đubrenje, uništavanje korova, dok se primena hemijskih sredstava zasniva se na praćenju najznačajnijih bioloških događaja: polaganje jaja, piljenje larvi, kao i praćenju leta na feromonskim klopkama na osnovu čega se donosi odluka o adekvatnom odabiru insekticida.  

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem navedene štetočine u usevima i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Polaganje jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u usevima paprika

Na području rada RC Kosovska Mitrovica, usevi paprika na otvorenom se nalaze u fazi 9 i više listova (BBCH 19). Vizulenim pregledima useva paprika registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na pojedinačnim biljkama.

Pamukova (kukuruzna) sovica je izrazito polifagna štetočina, a najveće štete pravina kukuruzu, paprici, paradjzu, boraniji, soji, suncokretu, duvanu ali se pri masovnoj pojavi može registrovati ishrana na skoro svim gajenim biljkama. Gusenice mlađeg razvojnog stupnja skeletiraju lišće dok se starije hrane i generativnim organima. Kod paprika larva se ubušuje u plod i pričinjava štete koje se ne mogu popraviti, takvi plodovi gube tržišnu vrednost, a nakon kiše se napune vodom i trule.

RC Kosovska Mitrovica naastavlja sa praćenjem navedene štetočine.

Antraknoza plodova paprike

Na području rada RC Kosovska Mitrovica vizuelnim pregledom useva paprike na lokaciji Velji Breg, primećeni su simptomi antraknoze plodova paprike.

Antraknoza plodova paprike je bolest koju prouzrokuje nekoliko gljiva iz roda Colletotrichum. Ovo oboljenje se prenosi zaraženim semenom i ostacima zaraženih biljaka.

Na plodovima se prvo pojavljuju mala vodenasta ulegnuća koja se šire i postepeno prelaze u lezije prečnika i do 4 cm. Kako lezija raste formiraju se koncentrični krugovi crne boje, koji predstavljaju mikrosklerocije gljive. Na stablu i listovima simptomi su prisutni u vidu braonkasto-sivkastih pega nepravilnog oblika,  oivičenih tamno braon bojom. Sazrevanjem, plodovi postaju osetljiviji na infekciju ovim patogenom.

U borbi protiv ovog patogena ključne su preventivne mere zaštite koje podrazumevaju korišćenje zdravstveno ispravnog semena. Ako se koristi sopstveno seme ono mora biti poreklom iz potpuno zdravih biljaka i bez ikakvih simptoma bolesti, a preporučuje se i potapanje ovakvog semena u vodu temperature 52°C kako bi se uništile spore na površini semena. U proizvodnji iz rasada treba koristiti samo potpuno zdrave biljke i poštovati plodored, pa nikako ne saditi papriku na istoj parceli bar tri godine a ni na površini posle paradajza ili patlidžana. Kod navodnjavanja koristiti sisteme kojima se ne vlaže nadzemni delovi biljke (sistem "kap po kap").

Prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi paprike na otvorenom se u zavisnosti od vremena sadnje i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja, od faze vidljivo prvo primarno-sekundarno stablo do faze vidljivo devet i više cvetnih početaka sa izduženim plodnicima (ovariama) na glavnom stablu (BBCH 21-59).

Vizuelnim pregledom useva paprike na lokaciji Velji Breg, na donjim listovima paprike uočeni su simptomi bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria).

 

Bakteriozna pegavost lista paprike je ekonomski najznačajnija bolest u proizvodnji paprike na otvorenom polju. Tokom leta, kada su vrednosti dnevnih temperatura visoke i prisutna je vlaga, može doći do infekcije lišća. Usled jačeg napada dolazi do opadanja zaraženog lišća i defolijacije biljaka što svakako bitno utiče na smanjenje prinosa.

Prvi simptomi se mogu uočiti na lišću paprike u vidu sitnih, tamnozelenih pega. U povoljnim uslovima pege se šire, obolelo tkivo nekrotira i dobija mrku boju. Prvo oboleva starije lišće a zatim se pegavost i hloroza šire i na mlađe lišće, a donji listovi opadaju.

Preventivne mere borbe od pomenutog patogena su od izuzetnog značaja: upotreba zdravog semenskog materijala, plodored  i priprema za period rasađivanja (dezinfkcija alata, kontejnera i dr.), gajenje manje osetljivih sorata.

Hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu preparata na bazi bakra pred padavine ili navodnjavanje, kako je i RC Kosovska Mitrovica obavestila proizvođače sledećim preporukama.