Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Zrenjanin
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja, od klijanja i nicanja do faze tri lista razvijena (BBCH 00-13).

 

 Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki  repičine lisne ose (Athalia rosae) kao i prisustvo položenih jaja pomenute štetočine na do 8% biljaka. U toku je polaganje jaja i piljenje larvi pagusenica repičine lisne ose, koje u slučaju jačeg napada, u početnim fazama razvoja useva, mogu izazvati golobrst.

 

 imago repičine lisne ose

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 gusenica po m²) primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha,

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

22.9.2023 12:53Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)Approved
 Subotica
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Subotica kupus namenjen za jesenju proizvodnju se nalazi u fenofazi razvoja: od početka formiranja glavice, do glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 41-43).

slika
slika

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 8% biljaka i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella), lisnih vaši (Aphididae) i buvača (Phyllotreta sp.) na do 5% biljaka.

 

 
mušica-velika
slika
 

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju usev i ukoliko utvrde prisustvo štetočina primene neki od insekticida:

-       a.m. lambda-cihalotrin (Grom) u količini 0,3-0,4 l/ha ili (Lambdex) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

-       a.m. tau-fluvalinat (Mavrik) u količini 0,3 l/ha ili

-       a.m.deltametrin (Scatto) u količini 0,3-0,5 l/ha ili

-       a.m.hlorantraniliprol (Coragen 20 SC/Inecor 20 SC u količ.0,14-0,2 l/ha, Altacor 35 WG u količ.80-120 g/ha) ili

-       a.m.hlorantraniliprol+ lambda-cihalotrin (Ampligo 150 ZC u količ.0,1-0,3 l/ha).

22.9.2023 11:44KupusBela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Subotica
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Subotica postrni krompir se nalazi u fenofazi kraj cvetanja, do vidljive prve bobice (BBCH 69-70).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo mlađih larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Proizvođačima se preporučuje da pregledaju usev i ukoliko uoče prisustvo larvi primene neki od registrovanih insekticida:

-       a.m. acetamiprid (Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Zlatospilan, Kestrel, Aceplan,  Afinex, Asheta/Jassa, Špic, Atis) u količini 0,2 – 0,25 kg/ha  ili

-       a.m. deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux) 0,3-0,5 l/ha.

velika slika

Proizvodnja postrnog krompira zastupljena je na peskovitom zemljištu, što u sušnim uslovima i visokim dnevnim temperaturama, zahteva kontinuirano navodnjavanje. Takvi uslovi favorizuju razvoj bolesti krompira: plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Takođe, najavljuje se i nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za razvoj navedenih patogena.

U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

-       a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam (Fuzija plus) u količini 2 l/ha ili

-       a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid (Infinito SC) u količ. 1,2-1,6 l/ha ili

-       a.m. mandipropamid+difenokonazol (Revus top 500 SC) u količini 0,4-0,6 l/ha ili

-       a.m.propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil (Axidor) u količ. 2,5 l/ha.

22.9.2023 9:03KrompirPlamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)Approved
 Zrenjanin
Zaštita peršuna

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja listova do faze koren dostigao 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 19-43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria petroselini) na do 18% biljaka, kao i simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 12% biljaka. Povoljne temperature vazduha i jutarnje rose uz povećanu relativnu vlažnost vazduha pogoduju daljem razvoju i širenju navedenih patogena.

 

   pegavost lista

Preporuka proizvođačima je pregled useva i ukoliko uoče prisustvo simptoma pomenutih patogena sprovođenje fungicidnog tretmana nekim od sledećih preparata:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) 1 l/ha, karenca 7 dana ili

Score 250 EC, Sekvenca (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha, karenca 14 dana ili

Signum (a.m. boskalid+ piraklostrobin) 1 kg/ha, karenca 14 dana.

21.9.2023 13:38PeršunCrna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)Approved
 Zrenjanin
Zaštita spanaća

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi spanaća se nalaze u fazi razvoja lista, dva do šest listova razvijeno (BBCH 12-16).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 10% biljaka. Vaši su registrovane na naličju listova i usled njihove ishrane može doći do zaostajanja biljaka u porastu.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko utvrde prisustvo lisnih vaši primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

Polux (a.m. deltametrin) 0,03-0,05% (karenca 7 dana) ili

Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) 0,15 l/ha (karenca 7 dana) ili

Closer 120 SC (sulfoksaflor) 200 ml/ha (karenca 1 dan). 

21.9.2023 13:22SVILisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Sombor
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Sombor za sada je uljana repica posejana na manjim površinama  i setva će se nastaviti posle najavljenih padavina .

Na površinama na kojima je setva obavljena  u ranijim rokovima uljana repica se nalazi u fenofazi od nicanja do dva lista razvijena i njeno nicanje je neujednačeno.  

Vizuelnim pregledima useva uljane repice registruje se prisustvo imaga, jaja, kao i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae).

   

imago A.rosae                                           pagusenica A.rosae

Trenutni vremenski uslovi su pogodni za razvoj repičine lisne ose  pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo navedene štetočine.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (1 pagusenica /biljci ili 50 pagusenica /m2), preporučuje se da sprovedu tretman nekim od registrovanih insekticida :

-              Decis 2,5 EC,  Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

-              Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.

 

21.9.2023 11:12Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)Approved
 Vršac
Zaštita uljane repice
 
 
Regionalni centar :Vršac
Fenofaza :Usevi uljane repice iz najranijih rokova setve se nalaze u različitim fazama nicanja do fenofaze tri lista razvijeno (BBCH 00-13).
Nedostatak padavina je doprineo neujednačenom rastu i razvoju biljaka.
 
Vizuelnim pregledom uljane repice registrovano je prisustvo odraslih jedinki i jaja repičine lisne ose (Athalia rosae).U toku je polaganje jaja i piljenje pagusenice navedene štetočine.
 
 
Proizvođačima se preporučuje da redovno obilaze i pregledaju useve uljane repice i po postizanju praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica / m2) primene neki od registrovanih insekticida.
  • Grom (a.m lambda -cihalotrin)-0,2-0,25 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC,Konfuzija,Polux (a.m. deltametrin)-0,2-0,3 l/ha.
21.9.2023 10:27Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)Approved
 Pančevo
Zaštita uljane repice

Na teritoriji  RC Pančevo usevi uljane repice iz najranijih rokova setve nalaze se u fazi dva do tri lista razvijena (BBCH 12-13). Takođe, setva se očekuje i u narednom periodu.

Vizuelnim pregledom useva uljane repice utvrđeno je prisustvo imaga I  pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae). Pagusenice ove štetočine najveće štete prave u početnim fazama porasta biljaka izgrizanjem lišća, gde u većoj brojnosti jako brzo mogu da dovedu do golobrsta.

Proizvođačima se preporučuje redovan pregled  parcela I u slučaju registrovanja prisustva pomenute štetočine iznad praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po m2) sprovođenje insekticidnog tretmana:

·      Decis 2,5-EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) – 0,2 - 0,3 l/ha ili

·       Grom (a.m. lambda-cihalotrin)- 0,25 l/ha

 

21.9.2023 8:29Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)Approved
 Zrenjanin
Zaštita mrkve

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi mrkve se nalaze u fazi razvoja korena, koren dostigao 30 do 50% od krajnjeg prečnika (BBCH 43-45).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti lista mrkve (Alternaria dauci) na do 15% biljaka.

Simptom crne pegavosti

Uslovi koji vladaju u proizvodnji pogodni su za dalji razvoj i širenje patogena, te se proizvođačima preporučuje pregled useva, i ukoliko registruju simptome crne pegavosti primena nekog  od fungicida:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) 1 l/ha, karenca 7 dana;

Sekvenca (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha, karenca 14 dana;

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,75 kg/ha, karenca 14 dana.

19.9.2023 13:29MrkvaCrna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)Approved
 Bačka Topola
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice iz najranijih rokova setve ( kraj treće dekade avgusta) nalaze se u fazi tri lista razvijena (BBCH 13).

 

Uljana repica_faza razvoja

 

Usled nedostatka padavina, na ovim parcelama registruje se izuzetno neujednačen rast i razvoj biljaka.

Odsustvo padavina odlaže setvu uljane repice na planiranim površinama.

Vizuelnim pregledima izniklih useva uljane repice registruje se prisustvo imaga, jaja, kao i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae).

 

    

Repičina lisna osa_imago          Repičina lisna osa_pagusenica

 

Visoke dnevne temperature, nedostatak padavina, koje su obeležile protekli period, pogodovale su razvoju repičine lisne ose.

Na pojedinim parcelama brojnost se približava  pragu  štetnosti (jedna gusenica po biljci, ili 50 pagusenica po m2).

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva nakon nicanja, radi pregleda na prisustvo navedene štetočine koja može prouzrokovati golobrst useva.

Po postizanju praga štetnosti preporučuje se primena nekog od navedenih insekicida:

 

· Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u količini (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

· Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.

 

 

19.9.2023 12:27Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)Approved
 Vrbas
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazama razvoja: od klijanja i nicanja do faze dva lista razvijena (BBCH 00-12).

usev uljane repice

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Lipar, registrovano je prisustvo jaja i odraslih jedinki repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 8% biljaka.

odrasla jedinka repičine lisne ose

U toku je polaganje jaja i piljenje pagusenica  repičine lisne ose.

Poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje da redovno obilaze useve i prate prisustvo štetočina na njima. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica /m2), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

        -          Decis 2,5 EC,  Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha

        -          Grom (a.m.lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha.

 

19.9.2023 9:34Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)Approved
 Novi Sad
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi glavica dostigla od 30% do 50% od očekivane veličine (BBCH 43-45).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka. Trenutno se nalazimo u kritičnom periodu za zaštitu kupusa, jer je neophodno sprečiti ubušivanje larvi navedene štetočine u glavice.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i preged useva, i ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine primena nekog od navedenih insekticida:

·        Lambada, Grom, Herbos king ( lambda-cihalotrin) u količini 0,3 l/ha ili

·        Scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha ili

·        Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha.

19.9.2023 7:31KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis)Approved
 Kikinda
Zaštita uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda u toku je setva uljane repice na predviđenim površinama.Usevi koji su posejani u poslednjoj dekadi avgusta meseca i početkom septembra meseca nalaze se u fenofazi nicanja do fenofaze četiri razvijena lista (BBCH 09-13).
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka uljane repice registrovano je prisustvo položenih jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) sa naličja lista na do 15% biljaka kao i prisustvo odraslih jedinki pomenute štetočine.
 
 
 
U toku je polaganje jaja i piljenje pagusenica repičine lisne ose. Ispiljene pagusenice se hrane lišćem, veoma su proždrljive i u fazi nicanja useva pri masovnom napadu mogu izazvati veoma velike štete.
 
 
 
 
Prilikom pregleda useva na listovima su registrovana i položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) čija se aktivnost i dalje registruje na svetlosnim lampama. Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju pomenutih štetočina.
 
U narednim danima se očekuje intenzivno piljenje pagusenica u usevima uljane repice.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo pagusenica repičine lisne ose.
 
Hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po m2) primenom jednog od navedenih insekticida:
 
  • Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u količini (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

vaši na uljanoj repici

Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada treba sprovesti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza jer su vaši vektori fitopatogenih virusa u usevima uljane repice. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje vašiju u uljanoj repici, ali se mogu koristiti insekticidi na bazi deltametrina i lamda-cihalotrina.

 
 
 
18.9.2023 13:04Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Approved
 Kragujevac
Zaštita jabuka

Na terenu RC Kragujevac trenutno je u toku berba pojedinih sorti jabuka (Golden delicious), dok se berba Ajdareda očekuje u narednih petnaest do dvadeset dana (BBCH 85-napredovanja zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar).

 

fenofaza Ajdared

 

Za početak naredne nedelje u najavi je kišni period koji bi mogao stvoriti uslove povoljne za infekciju gljivama prouzrokovačima mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži plodova (Penicillium spp.). Uoči najavljenih padavina preporuka je fungicidni tretman:

 

Bellis (a.m boskalid, piraklostrobin) … 0,8 kg/ha (karenca 7 dana, MBT 3) ili

Geoxe 50 WG (a.m fludioksonil) … 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili

Switch 62,5 WG (a.m.ciprodinil, fludioksonil) … 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili

Zato 50 WG (a.m trifloksistrobin) … 150 g/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili nekim drugim od registrovanih preparata za pomenutu namenu.

Trenutno je u toku piljenje larvi jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plod nekim od preparata:

 

Afirm opti (a.m.emamektin benzoat) … 2 kg/ha (karenca 7 dana, MBT 3) ili

Ema, Mayor, Triton (a.m. emamektin benzoat ) … 0,25-0,3 % (karenca 7 dana, MBT 2) ili

Avaunt 15 EC, Top gun (a.m. indoksakarb) … 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili

Delegate 250 WG (a.m spinetoram) … 0,3-0,4 kg/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili

Exirel (a.m. cijantraniliprol) … 0,06% (karenca 7 dana, MBT 2) ili

Laser 240 SC (a.m. spinosad) … 400 ml /ha (karenca 7 dana, MBT 2) .

 

Prilikom odabira preparata za tretman treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) preparata u toku jedne vegetacije.

U zasadima gde je berba u toku, hemijske mere se ne preporučuju!

 

16.9.2023 14:42JabukaMrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)Approved
 Zrenjanin
Zaštita cvekle namenjene za jesenju proizvodnju

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi cvekle namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

 

 Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista (Cercospora beticola) na  do 15% biljaka. Na zaraženim listovima prisutno je od 1 do 5 pega. Povoljni meteorološki uslovi (optimalne temperature vazduha tokom noći i jutra), kao i jutarnje rose uz povišenu  relativnu vlažnost vazduha mogu doprineti daljem širenju infekcije na parceli.

 

 Simptom pegavosti lista

U cilju očuvanja lisne mase i neometanog razvoja korena proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih simptoma, preporučuje se primena nekog od fungicida:

Score 250 EC, Sekvenca (a.m. difenokonazol) 0,4 l/ha, karenca 28 dana,

Zoxis 250 SC, Quadris (a.m. azoksistrobin) 1 l/ha, karenca 14 dana.

15.9.2023 13:11CveklaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Approved
 Leskovac
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi od početak formiranja glavice do faze glavica dostigla 30% očekivane veličine  (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 8 % biljaka, bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 14 % biljaka, kao i lisne vaši (Aphididae) na do 11 % biljaka.

plutella sl 4
Aleyrodes proletella sl. 5
Aphididae sl.3

U cilju zaštite kupusa od navedenih štetočina, preporuka proizvođačima je sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od preparata:

-          Alverde (a.m.metaflumizon) 1 l/ha ili

-          Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m.hloantraniliprol) 0,14 - 0,2 l/ha ili

-          Altacor 35 WG (a.m. hlorantraniliprol) 0,08-0,1 kg/ha ili

-     Zakon (a.m. hlorantraniliprol) 75-125 ml/ha ili

-          Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) 0,3 l/ha.

15.9.2023 12:16KupusKupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
 Kragujevac
Zaštita kupusa

Na terenu RC Kragujevac kupus namenjen za jesenju proizvodnju nalazi se u fazi od početak formiranja glavice (BBCH 41) do faze glavica dostigla 30 % očekivane veličine  (BBCH 43).

fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostela) i kupusne sovice (Mamestra brassicae). Najavljene visoke dnevne temperature za naredni period pogodovaće razvoju ovih štetočina čije se larve pored ishrane na listovima ubušuju i u glavice kupusa, usled čega one gube tržišnu vrednost. Pored navedenih štetočina pregledima je uočeno i prisusvo jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 10 % biljaka, imaga buvača (Phyllotreta spp.) na do 6 % biljaka i biljne vaši (Aphididae) na do 2 % biljaka.

Proizvođačima se može preporučiti obilazak useva i u slučaju da se primeti prisustvo pomenutih štetočina, izvođenje insekticidnog tretmana nekim od preparata:

Altacor 35 WG (a.m. hlorantraniliprol) … 80-100 g/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili

Zakon (a.m. hlorantraniliprol) ... 75-125 ml/ha (karenca 1 dan, MBT 2) ili

Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) … 0,14-0,2 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili

Alverde (a.m. metaflumizon) … 1 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol, lambda-cihalotrin) … 0,1-0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

Exalt (a.m.spinetoram) … 2 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

Scatto (a.m. deltametrin) … 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2).

15.9.2023 10:18KupusBela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)Approved
 Pirot
Zaštita kupine

Na području delovanja RC Pirot završena je berba kupina. Zasadi polako ulaze u početnu fazu starenja i početka mirovanja.

 

(simptomi žute rđe na listu)

Proizvođačima se preporučuje da nakon berbe obave uklanjanje dvogodišnjih izdanaka tako što će ih iseći do osnove i izneti iz zasada. Preporuka je da se ostave oko 3 zdrava izdanka po dužnom metru, međuredni prostor istarupirati. Ova mera obezbeđuje zaštitu jednogodišnjih izdanaka i održavanje dobrog zdravstvenog stanja. Smanjuje se rizik prenošenja bolesti i štetnih organizama sa zaraženih na zdrave izdanke, što doprinosu dobrom rodnom kapacitetu za narednu godinu.

Pored navedenih mehaničkih mera potrebno je obaviti i hemijske mere zaštite protiv prouzrokovača bolesti i štetočina ukoliko se njihovo prisustvo registruje u zasadima.

Prilikom obavljanja vizuelnog pregleda zasada, na više lokaliteta registrovano je prisustvo ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymella applanata), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i purpurne pegavosti izdanaka kupine (Septocyta ruborum).

Preporučuje se obavljanje tretmana u cilju zaštite kupine od navedenih patogena. Za tretman koristiti neki od registrovanih fungicida:

·         Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u koncentraciji 0,75 l/ha ili

·         Akord (a.m. tebukonazol) u količini 0,8 l/ha

Preporuka je da se obavi i pregled na prisustvo simptoma napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), i ukoliko se uoči njihovo prisustvo sprovesti akaricidni tretman:

  • Abstate, Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,075-0,01% uz dodatak okvašivača.
15.9.2023 9:18KupinaŽuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae)Approved
 Leskovac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuke u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u različitim fazama zrenja; od faze početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 81-87).

jabuka BBCH 87

velika slika

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama najavljene za predstojeći period kada se jabuka nalazi u fazi sazrevanja plodova neophodno je nastaviti zaštitu od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.). Preporuka proizvođačima je primena nekog od navedenih fungicida:

Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) 0,075% (karenca 14 dana) ili

Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 g/ha  (karenca 14 dana) ili

Neimar 500 SC ili Belatrix  (a.m. trifloksistrobin) 150 ml/ha (karenca 14 dana) ili

Bellis (a.m. boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Geoxe 50 WG ili Stampa (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Aserija, Feribot ili Flux (a.m. fludioksonil) 1 l/ha (karenca 3 dana).

U zasadima u kojima je berba u toku ne preporučuju se  hemijske mere zaštite.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

15.9.2023 9:12JabukaMrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)Approved
 Kraljevo
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama sazrevanja ploda, od faze povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 85-87).

 

velika slika

 

U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: prouzrokovača mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži plodova (Penicillium spp.), proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana nekim od registrovanih fungicida:

 

·         Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u koncentraciji 0,08-0,1%   (3 dana karenca)   ili

·         Geoxe 50 WG ili Stampa (a.m. fludioksonil) u količini 0,4-0,45 kg/ha   (3 dana karenca)   ili

·         Aserija, Feribot ili Flux (a.m. fludioksonil) u količini 1 l/ha   (3 dana karenca).

 

U zasadima u kojima je berba u toku sproviđenje hemijskih mera se ne preporučuje!

 

Prilikom primene sredstava za zaštitu bilja obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i uskladiti je sa berbom!

 

15.9.2023 8:06JabukaMrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)Approved
1 - 20 Next