Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Vranje
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Vranje u pregledanim zasadima kruške utvrđeno je da se kruška nalazi u fenofazi plodovi oko 50% krajnje veličine (BBCH 75).

U toku je razvoj treće letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma:

- imago u indeksu napada 16

- jaja u indeksu napada 17,25

- mlađe larve (L1-L3) u indeksu napada 7

- starije larve (L4-L5) u indeksu napada 9,25

 

 

Velika slika

 

U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja, kao i suzbijanja larvi, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin)0,05% (karenca 7 dana) 

Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,15% uz dodatak okvašivača (karenca 14 dana).

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana u kasnim večernjim satima.

27.6.2019 10:15KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)11452
Vranje
Zaštita vinove loze

Na teritoriji delovanja RC Vranje vizuelnim  pregledom zasada vinove loze, utvrđeno je da se  vinova loza nalazi, u zavisnosti od sortimenta, u fenofazi od početka rasta bobica  do bobice veličine zrna pšenice (71-73 BBCH).

 

Vremenski uslovi su pogodni za dalje širenje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Takođe, vinova loze se nalazi u fenofazi kada je osetljiva na infekcije od gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea).

 

U cilju zaštite grozdova i lisne mase proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman kombinacijom preparata na bazi:

a.m (pirirmetanil) Pyrus 400 SC 2,5l/ha

+

a.m (metiram + piraklostrobin) Cabrio top 0,15-0,20%.

27.6.2019 9:56Vinova lozaPepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)11451
Svi regioni
Jabukin smotavac

Na području Srbije jabuke se nalaze u različitim fazama razvoja plodova, od faze plod dostigao 50 do 60% krajnje veličine (BBCH 75-76).  

 

U pojedinim zasadima, vizuelnim pregledima plodova jabuka, registruju se položena jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

 

 

Aktivnost jabukinog smotavca na području Srbije prikazana je na mapi:

U regionima Novi Sad i Pančevo započeo je proces piljenja larvi druge generacije (narandžasta boja). U regionima označenim žutom bojom započeo je proces polaganja jaja druge generacije, a početak piljenja larvi se očekuje od sledeće nedelje. U regionima označenim zelenom bojom još uvek je u toku piljenje larvi prve generacije, a početak leta leptira druge generacije se očekuje u narednih nekoliko dana.

Detaljnije informacije o aktivnostima jabukinog smotavca i merama zaštite mogu se pogledati odabirom biljne vrste jabuka i selektovanjem određenog regiona.

27.6.2019 9:33JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)11450
Senta
Zaštita vinove loze

Na terenu RC Senta vinova loza se u zavisnosti od sortimenta, nalazi u fenofazi od početka rasta bobica  do veličine zrna pšenice (71-73 BBCH).

 

Vremenski uslovi su pogodni za dalje širenje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Takođe, vinova loze se nalazi u fenofazi kada je osetljiva na infekcije od gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea).

 

simptomi plamenjače

 

U cilju zaštite bobica i lisne mase od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

 

Pergado F 45 WG (a.m.folpet+mandipropamid) 2-2,5 kg/ha    +

Cantus (a.m.boskalid) 1-1,2 kg/ha.

 

Vizuelnim pregledom vinograda, na naličju listova, registruje se prisustvo larvi cikade  Scaphoideus titanus u indeksu napada do 3,5. Pored larvi prvog i drugog razvojnog stupnja, registruje se i početak pojave larvi trećeg razvojnog stupnja.

 

larva i košuljica

 

Mere zaštite od ove štetočine se preporučuju kada je u zasadu dominantno prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja. RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

27.6.2019 8:58Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)11449
Kruševac
Zaštita višnje i trešnje

Na području delovanja RC Kruševac berba višanja i trešanja je u toku ili je završena; plodovi sazreli za ishranu (BBCH 89).

U cilju sprečavanja infekcije od strane prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), koja za posledicu može dovesti do prerane defolijacije lišća, što će se negativno odraziti na prezimljavanje biljaka, kao na i rodnost naredne godine, preporuka proizvođačima je da nakon berbe nastave sa zaštitom od ovog patogena.

Preporučuje se proizvođačima da prate vremensku prognozu.Nakon berbe plodova i pred najavljene padavine, u cilju očuvanja lisne mase , preporučuje se primena nekog od fungicida: 

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 0,25%;

Delan 700 WG (a.m. ditianon) 0,075%.

 

27.6.2019 8:53VišnjaPegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)11448
Novi Sad
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ranog kupusa se nalaze u fazi glavica dostigla 50-80% od očekivane veličine (BBCH 45-48), dok se usevi kupusa namenjenog za letnju proizvodnju nalaze u fazi 5-6 listova razvijeno (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

·         Larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 70-85% biljaka

·         Larve malog kupusara (Pieris rapae) na 5-10% biljaka

·         Imaga buvača (Phyllotreta sp.) – na letnjem kupusu, na 60% biljaka

U toku je piljenje larvi IV generacije kupusovog moljca.

U cilju sprečavanja oštećenja listova od strane pomenutih štetočina, proizvođačima letnjeg kupusa se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin: Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba – u količini 0,15-0,3 l/ha.

Imajući u vidu blizinu berbe, proizvođačima ranog kupusa se preporučuje primena nekog od insekticida sa kraćom karencom:

·         Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (7 dana karenca) ili

·         Alverde (metaflumizon) u količini 1 l/ha (7 dana karenca)

27.6.2019 8:44KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae); Buvači (phyllotreta spp)11447
Senta
Zaštita šljive

Na terenu RC Senta, šljiva se nalazi u fenofazi razvoja ploda, plod od 50 do 70% krajnje veličine ( 75-77 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom plodova registrovana su položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u različitim fazama, u indeksu napada  3,5.

 

U toku je intenzivno polaganje jaja i početak piljenja larvi II generacije ove štetočine.  

 

U cilju sprečavanja ubušivanje larvi u plodove proizvođačima se preporučuje  primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,02%.

27.6.2019 8:37ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)11445
Senta
Zaštita šećerne repe

Na terenu RC Senta usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na lokalitetu Senta ,na osetljivim sortama registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na nivou II epidemijskog praga, ( na 25% listova prisutno  3 do 5 pega ).

 

velika slika

 

U proteklom periodu uslovi su bili veoma povoljni za razvoj i širenje patogena, te se za par dana očekuje ispunjenje praga i na tolerantnim sortama.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva šećerne repe i pregled listova na prisustvo pega. Ukoliko se registruje nivo pega u visini praga, potrebno je sprovesti hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC  ( hlorotalonil) u dozi 1,5 l/ha ili  

Odeon ( hlorotalonil)  i dozi od 1,3 kg/ha  +

 

Duett ultra, Excorta plus ( tiofanat-metil + epoksikonazol ) u dozi od  0,4-0,6 l/ha

27.6.2019 8:21Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)11443
Ruma
Zaštita breskve i nektarine

 

Na terenu RC Ruma kasnostasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fenofazi od plod oko 70% krajnje veličine i početka obojavanja ploda do obojavanje ploda skoro završeno (77-85 BBCH), dok je berba srednjestasnog sortimenta u toku.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera) na listovima i plodovima.

 

Takođe, u toku je piljenje larvi druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta).

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida Exirel (a.m. cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075 – 0,1% (karenca 7 dana).

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku berba ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

26.6.2019 23:59BreskvaTripsi (thrips spp); Breskvin smotavac (cydia molesta)11442
Ruma
Obični paučinar u bostanu

 

Na terenu RC Ruma usevi lubenice i dinje  se, zavisno od vremena sadnje, nalaze u različitim fazama  cvetanja i razvoja ploda (63-71 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva,  na pojedinim parcelama, registrovano je prisustvo pokretnih formi i jaja običnog paučinara (Tetranichus urticae).

 

Obicni paucinar na naličju lista lubenice

velika slika

 

Obični paučinar se hrani na naličju listova sišući biljne sokove. Simptomi prisustva se najpre ispoljavaju na licu najstarijeg lišća u vidu sitnih pega beličasto-srebrnaste boje koje se kasnije spajaju. U uslovima suvog i toplog vremena često dolazi do njihovog prenamnoženja. Jako napadnuto lišće menja boju, žuti i suši se, a biljke zaostaju u porastu.

 

S obzirom da su uslovi u kojima se odvija proizvodnja izuzetno povoljni za razvoj ove štetočine, proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva. Ukoliko se ustanovi prisustvo grinja preporučuje se tretman nekim od preparata registrovanih u vrežastim kulturama:

 

·         Abastate, Vertimec 018 EC, Armada ili Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) 0,1% ili

·         Fobos EC ili Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0,05%.

 

Prilikom suzbijanja grinja, zbog istovremenog prisustva svih stadijuma razvića, treba primeniti dva vezana tretmana u razmaku od 7 dana.

 

U usevima u kojima  se registruje prisustvo lisnih vaši preporučuje se primena insekticida Kohinor 200 SL (a.m. imidakloprid) 0,5-0,6 l/ha.

 

Tretman sprovesti u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura. Voditi računa o karenci.

 

26.6.2019 23:46Lubenica i dinjaObična grinja (tetranychus urticae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)11441
Subotica
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Subotica, zasadi krušaka se  nalaze u fazi porasta plodova, plodovi su dostigli polovinu od krajnje veličine (BBCH 75).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri):

- Imago u indeksu napada  14

- Jaja u indeksu napada 64 

- Mlađe larve (L1-L3) u indeksu napada  28

- Starije larve (L4-L5) u indeksu napada  5

 

Takođe, vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo eriofidne grinje (Eriophyes pyri) na mladim listovima.

 

 

Slika: oštećenje eriofidne grinje -uveličano

 

U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja, kao i suzbijanja larvi, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida:

 

Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,05% (karenca 7 dana)

 +

Abastate, Kraft 1,8 EW ili Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača  (navedeni insekticid delovaće i na eriofidnu grinju).

 

Preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim satima zbog visokih temperatura.

26.6.2019 22:40KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Eriofide (eriophyoidae)11440
Leskovac
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Leskovac, punkt Slavujevce, pregledom zasada kruške utvrđeno je da se nalazi u fenofazi plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

U toku je razvoj treće letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma:

- imago u indeksu napada 16,66

- jaja u indeksu napada 35

- mlađe larve (L1-L3) u indeksu napada 29,99

- starije larve (L4-L5) u indeksu napada 5

 

neskeletirani imago
imaga i jaja C.pyri
larve C.pyri

 

U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja, kao i suzbijanja larvi, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida:

 

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin)0,05% (karenca 7 dana)

+

Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,15% uz dodatak okvašivača (karenca 14 dana).

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana u kasnim večernjim satima. Kod ranih sorti ne primenjivati hemijske mere zaštite.

26.6.2019 20:30KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)11439
Smederevo
Zaštita vinove loze

Na području  RC Smederevo vinova loza se,  u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalazi u fenofazi od bobice veličine graška do faze početka dodirivanja bobica (75-77 BBCH).

 

Vremenski uslovi su povoljni za razvoj i dalje širenje patogena prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator)

 

 

Takođe, vinova loze se nalazi u fenofazi kada je osetljiva na napad od stranje gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea).

 

U cilju zaštite kako grozdova tako i lisne mase od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

 

Cabrio top (metiram+piraklostrobin) 0,15 – 0,20%

+

Pyrus 400 SC (pirimetanil) 2,5 l/ha

 

U vizuelnim pregledima grozdova registrovana su položena jaja pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U narednih nekoliko dana očekuje se piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

 

U cilju zaštite grozdova preporučuje se primena insekticida:

 

Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,012-0,015%

 

Proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite u petak ili subotu, u večernjim satima,  jer se u tom periodu najavljuje pad temperature.

 

U zasadima je uočeno prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Mere zaštite od ove štetočine preporučuju se kada je u zasadu dominantno prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja. RC Smederevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme tretman.

26.6.2019 19:03Vinova lozaPlamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)11438
Smederevo
Zaštita šljive

Na području RC Smederevo šljiva se nalazi u fenofazi plodovi oko 70% krajnje veličine do početka obojavanja ploda (BBCH 77–81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je piljenje larvi II generacije ove štetočine.

 

 

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite insekticidom:

 

Coragen (hlorantraniliprol) 0,02%.

 

 

26.6.2019 18:38ŠljivaŠljivin smotavac (grapholita funebrana)11437
Novi Sad
Zaštita luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi 6-7 razvijenih listova (BBCH 16-17).

Vizuelnim pregledom prolećnih lukova gde do sada nisu sprovedene adekvatne mere zaštite, registrovano je prisustvo plamenjače luka (Peronospora destructor). Oazno po parceli javlja se žutilo na vršnim delovima lista luka, a  na površini lista prisutna je navlaka od sporonosnih organa gljive.

Od prethodne preporuke za zaštitu luka od navedenog patogena, u zavisnosti od lokaliteta, palo je 10-55,4 l kiše. Ovakvi uslovi doprineli su skraćenju dužine efikasnosti prethodno nanetih fungicida. U cilju zaštite useva i očuvanja lisne mase proizvođačima se preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

·         Folio Gold (hlorotalonil + metalaksil) 2-2,5 l/ha

·        Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) 2-2,5 kg/ha

·        Ortiva Opti 480 SC (hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha

Vizuelnim pregledom useva registruje se i prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Uslovi u kojima se trenutno odvija proizvodnja luka favorizujući su za ovu grupu štetnih organizama. Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva radi utvrđivanja prisustva tripsa. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo na nivou  1-2 larve po listu, preporučuje se sprovođenje mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.

Još jednom napominjemo da se zadovoljavajući rezultati u suzbijanju ove štetočine postižu samo u početnim fazama napada.

26.6.2019 17:33LukPlamenjača luka (peronospora destructor); Tripsi (thrips spp)11435
Novi Sad
Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Trenutni nivo prisustva simptoma se razlikuje u zavisnosti od lokaliteta, osetljivosti sortimenta, učestalosti gajenja repe  i prethodno sprovedenih mera zaštite:

Lokalitet

Sorta

Procenat listova sa pegama

Prosečan broj pega po listu

Gložan

Tibor

20,5%

2,85

Silbaš

Koala

16,6%

2,2

 

Trenutno se na pojedinim parcelama registruje prisustvo simptoma blizu drugog epidemijskog praga, koji iznosi 25% listova sa 3-5 pega.

U protekle dve nedelje na automatskih meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe konstantno se registruju povoljni uslovi za razvoj i širenje pegavosti lista. Vlažan period, sa pljuskovitim kišama doprineo je novim infekcijama i skraćenju dužine efikasnosti prethodno nanetih fungicida.

S obzirom na uslove koji su za nama kao i na povoljnost uslova koji trenutno vladaju u proizvodnji šećerne repe, nikako ne treba dozvoliti dalji razvoj patogena i širenje simptoma u polju.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva šećerne repe i pregled na prisustvo pega na listovima. Ukoliko se registruje nivo pega u visini drugog epidemijskog praga preporučuju se hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

·    Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha +

·    Duett ultra, Ceres, Excorta plus (tiofanat-metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

26.6.2019 16:54Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)11434
Zrenjanin
Zaštita crnog luka

Na teritoriji RC Zrenjanin, pregledom useva crnog luka registrovano je da se biljke nalaze u fazi devet i više listova jasno vidljivo do faze početka razvoja vegetativnog dela koji se koristi za berbu (BBCH 19-40).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera) na nivou praga štetnosti od 1 do 2 larve tripsa po listu luka. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i po postizanju praga štetnosti sprovođenje hemijskih mera zaštite insekticidom:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha

Sa svakim narednim padavinama može doći do stvaranja povoljnih uslova za razvoj i širenje patogena prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). Proizvođačima se preporučuje da prate vremensku prognozu i pred najavljene padavine sprovedu hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

  Dakoflo (a.m. hlorotalonil)  2-2,5 l/ha

  Bravo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5-2 l/ha

  Odeon (a.m. hlorotalonil)  1,2-1,5 kg/ha.

26.6.2019 15:07LukTripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)11433
Kragujevac
Zaštita breskve i nektarine

Na području RC Kragujevac kasnostasne sorte breskve i nektarine su u fenofazi od početka obojavanja ploda do obojavanje ploda skoro završeno (81-85 BBCH), dok je u toku berba srednjestasnog sortimenta.

velika slika

Vizuelnim prgledom registrovano je prisustvo jaja breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine.

Takođe, vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo tripsa (Thysanoptera). 

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina sprovođenje hemijskih mera zaštite insekticidom Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075 – 0,1% (karenca 7 dana).

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku berba ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

26.6.2019 15:00BreskvaBreskvin smotavac (cydia molesta); Tripsi (thrips spp)11432
Vrbas
Zaštita šećerne repe

Na području RC Vrbas, lokalitet Kula, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva, u odnosu na prošli pregled, registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Na ovom lokalitetu dostignut je drugi epidemijski prag od 25% listova sa 3 do 5 pega od ovog patogena.

Preporučuje se pregled useva šećerne repe i po postizanju praga, primena kombinacije fungicida preventivnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

Bravo 720 SC, Dakoflo, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha

+

Duett ultra, Ceres, Excorta plus (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4 – 0,6 l/ha.

pege na listovima šećerne repe

26.6.2019 14:45Šećerna repaSiva pegavost lista šećerne repe (Ramularia beticola)11431
Pančevo
Tretman višnje i trešanje posle berbe

Na teritoriji RC Pančevo berba višanja i trešanja je u toku ili je završena; plodovi sazreli za ishranu (BBCH 89).

U cilju sprečavanja infekcije od strane prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), koja za posledicu može dovesti do prerane defolijacije lišća, što će se negativno odraziti na prezimljavanje biljaka, kao na i rodnost naredne godine, preporuka proizvođačima je da nakon berbe nastave sa zaštitom od ovog patogena.

Pred najavljene padavine zaštititi zasade fungicidom a.m. mankozeb: Mankogal-80, Dithane M 45,u koncentraciji  0, 025 %
26.6.2019 14:16Trešnja; VišnjaPegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)11430
1 - 20 Next