Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Zrenjanin
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi uljane repice se nalaze u fazi od dva do četiri razvijena lista (BBCH 12- 14).

Nedostatak vlage u zemljištu doprineo je sporom i neujednačenom nicanju.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae).

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po 1 m²) preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

 • Fastac 10 EC (a.m. alfa – cipermetrin) 0,1 l/ha
 • Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha
 • Decis 2,5 EC, Polux (a.m. deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha
 • Talstar 10 EC, Fobos, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,1 – 0,2 l/ha.

   

fenofaza razvoja        štete u usevu

11.10.2018 14:09Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)
Svi regioni
Pravilan odabir parcele za setvu pšenice

Na području Srbije, setva pšenice se očekuje u narednom periodu. Iako nedostatak padavina onemogućava kvalitetnu pripremu zemljišta i trenutno odlaže setvu pšenice, u ovom periodu je veoma važno napraviti pravilan odabir parcele za setvu pšenice kako bi se sprečila pojava crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

U vizuelnim pregledima useva kukuruza tokom ove proizvodne godine, registrovano je prisustvo simptoma crvenila kukuruza na mnogim lokalitetima.

Bolest crvenilo kukuruza prouzrokuje stolbur fitoplazma. Simptomi oboljenja ispoljavaju se u vidu crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza. Na klipu dolazi do različitih deformacija i poremećaja u sazrevanju. U odmaklim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

 

 

 

 

Stolbur fitoplazma se prenosi pomoću cikade Reptalus panzeri.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u trećem stadijumu larve na korenu pšenice. Na proleće larve prolaze kroz četvrti i peti razvojni stadijum, a odrasle jedinke se pojavljuju u junu i odlaze na kukuruz.

Sve do kraja jula hrane se floemskim sokovima na biljkama kukuruza. Ženke polažu jaja oko korena kukuruza na kome se hrane larve.

Ukoliko se posle kukuruza kao naredni usev poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

 

PREPORUKA:

Na svim lokalitetima gde su se tokom ove sezone registrovale biljke kukuruza sa simptomima crvenila, preporučuje se, kao najznačajnija mera, izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz-pšenica, odnosno uvođenje neke druge kulture između kukuruza i pšenice.

Na ovaj način može se smanjiti brojnost cikada i umanjiti mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

10.10.2018 21:36Kukuruz; PšenicaCrvenilo kukuruza (stolbur fitoplazma); Cikade (cicadellidae)
Vršac
Zaštita uljane repice
Na terenu koji pokriva RC Vršac usevi uljane repice se nalaze u fazi od nicanja do dva lista razvijena (BBCH od 09-12). Na jednoj parceli mogu se uočiti biljke u različitim fazama razvoja, što je posledica neujednačenog nicanja usled nedostatka vlage u zemljištu.
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) kao i imaga buvača (Phyllotreta sp.).
 
Oštećenje od buvača
 
Neujednačeno nicanje uljane repice
 
Preporuka poljoprivrednim proizvođačima :
 
Redovno obilaziti svoje parcele i po postizanju praga štetnosti (10% oštećene  lisne mase od imaga buvača (Phillotreta sp.) ili 1 pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) po biljci ili 50 pagusenica po m2), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
 • Decis 2,5 EC (deltametrin)      -0,3 l/ha
 • Grom (lambda-cihalotrin)        -0,25 l/ha
 • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin)-0,1 l/ha
 • Talstar 01 EC (bifentrin)          -0,2 l/ha
5.10.2018 10:52Uljana repicaRepičin crvenoglavi buvač (Psylliodes chrysocephala); Repičina lisna osa (athalia rosae)
Niš
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Niš, na lovnim klopkama postavljenim u zasadima kupine i maline registruje se povećana brojnost imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) koja predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji. Trenutno, najveću opasnost u podizanju populacije ove štetočine predstavljaju zasadi malina i kupina gde se registruje prisustvo prezrelih plodova i plodova sa simptomima truleži, kao i napusteni zasadi. Oni su idealno mesto za neometan razvoj i razmnožavanje kao i podizanje brojnosti azijske voćne mušice, a zahvaljujući izuzetno visokom reprodukcionom potencijalu štetočine svakodnevno se beleži povećanje ulova odraslih jedinki na klopkama.

U cilju smanjenja populacije ovog štetnog organizma koja će prezimeti za narednu vegetaciju apelujemo na proizvođače maline i kupine da što pre preduzmu sve raspoložive mere u svojim zasadima:

1.      Uklanjanje starih rodnih izdanaka sa trulim plodovima i njihovo spaljivanje.

2.      U zasadima postaviti veliki broj klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki u cilju smanjenja broja adulta za prezimljavanje. Klopke postaviti na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

3.      Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Na plastičnim flašama je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica prečnika 4 milimetra. Takođe, potrebno je napraviti i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 (1,5 dl jabukovog sirćeta i 1,5 dl crnog vina) i par kapi deterženta za sudove. Potrebno ih je prazniti na svakih 7 dana i menjati atraktant.

4.      Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, džanarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini i predstavljati mesto njenog umnožavanja.

Raspoložive mere kontrole treba da sprovesti na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja ove štetočine.

 

2.10.2018 11:00Kupina; MalinaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Kikinda
Zaštita uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi uljane repice, u zavisnosti od roka setve nalaze se u fenofazi kotiledoni potpuno razvijeni do fenofaze dva lista razvijena (BBCH 10-12).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo repičine lisne ose (Athalia rosae) kao i buvača na biljkama uljane repice (Phyllotreta sp.).
 
Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je pregled useva uljane repice na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) ili 10 % oštećene lisne mase od buvača, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida.
 
 • Fastac 10 EC (a.m. alfa - cipermetrin ) 0,1 l/ha ili
 • Grom (a.m.lamda - cipermetrin ) 0,2-0,25 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC; Polux  (a.m.deltametrin )  0,2-0,3 l/ha ili
 • Fobos EC; Talstar 10 EC (a.m.bifentrin ) 0,1-0,2 l/ha
28.9.2018 15:11Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp)
Vrbas
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 2 lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) i imaga buvača (Phyllotreta sp.).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva uljane repice na prisustvo ovih štetočina. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti - jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po m2,  ili 10% oštećene lisne mase od  buvača, preporučuje se primena nekog od insekticida: 

 

1.      Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha ili

 

2.      Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha ili

3.      Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha ili

4.      Talstar 10 EC, Fobos, Bifenicus (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

usev uljane repice

pagusenica repičine lisne ose, i oštećenja na mladim biljkama uljane repice od ishrane

28.9.2018 13:27Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)
Subotica
Zaštita uljane repice

RC Subotica-uljana repica

Usevi uljane repice se nalaze u fazi od nicanja do dva lista razvijena , po BBCH od 09d o 12, u zavisnosti od vremena setve.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo mlađih stadijuma pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na  50 do 90 % biljaka. Takođe su registrovane štete od buvača  (Phyllotreta sp.).

 

  

 

 

Preporuka:

Pregledati useve uljane repice na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti - jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po m2,  ili 10% oštećene lisne mase od  buvača, preporučuje se primena insekticida na bazi: 

 

·        deltametrin  Decis 2,5-EC  0,3 l/ha ili

·        lambda-cihalotrin Grom  0,25 l/ha ili

·        alfa-cipermetrin  Fastac 10-EC 0,1 l/ha ili

·        bifentrin Talstar 10-EC  0,2 l/ha.

28.9.2018 10:32Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Repičin crvenoglavi buvač (Psylliodes chrysocephala)
Šabac
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Šabac usevi uljane repice se nalaze u  fazi od  nicanja (kotiledoni probijaju kroz površinu zemlje) do dva  lista razvijena (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) kao i imaga buvača (Phylllotreta sp.).

 

 Preporuka za poljoprivredne proizvođače: usevi uljane repice nalaze se u početnim fazama razvoja kada su veoma osetljivi na napad ovih štetočina, te se  preporučuje obilazak useva. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) ili 10% oštećene lisne mase od  buvača, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od sledećih insekticida:

 • Decis 2,5 EC , Polux  (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha
 • Talstar 10 EC, Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,1-0,2 l/ha
 • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha
 • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

imago A.rosae

pagusenica A.rosae

ostecenja od buvaca i osice

27.9.2018 9:22Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Repičin crvenoglavi buvač (Psylliodes chrysocephala)
Senta
Zaštita uljane repice

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi od nicanja do dva lista razvijena (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 60% biljaka.

 

Ove štetočine na  mladim biljkama mogu da pričine značajne štete za veoma kratko vreme.

 

pagusenica

 

Prag štetnosti u usevima uljane repice je 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica na m2.

 

Preporuka: Pregledati useve uljane repice na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi prisustvo navedene štetočine na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:  

·         Decis 2,5-EC (deltametrin) 0,3 l/ha

·         Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

·         Fastac 10-EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

·         Talstar 10-EC (bifentrin) 0,2 l/ha

24.9.2018 9:18Uljana repicaBuvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae)
Leskovac
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi glavice dostigle 20 do 30% očekivane veličine ( BBCH 42-43).

lokalitet D. Stopanje

velika slika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi osme generacije kupusovog moljca (Plutella xylostella) u indeksu napada 3,5.

P. xylostella - larve

velika slika

Takođe je registrovano prisustvo larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 3, kao i larvi malog kupusara (Pieris rapae).

larva H. armigera
larve P. rapae

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva larvi navedenih štetočina. U cilju sprečavanja oštećenja na listovima, kao i ubušivanja u glavice, preporučuje se primena insekticida:

Mavrik (tau-fluvalinat) 0,3 l/ha 

21.9.2018 15:21KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Mali kupusar (pieris rapae)
Novi Sad
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od kotiledona do dva lista razvijena (10-12).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae), na 55% biljaka.
 
 

Navedena štetočina ishranom izgriza lišće i usled jačeg napada može u potpunosti uništiti lisnu masu tek izniklih biljaka.

S obzirom da se usevi uljane repice nalaze u početnim fazama razvoja kada su veoma osetljivi na napad ove štetočine, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) neophodno  je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od sledećih insekticida:

 

Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha

Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos, Bifenicus (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

21.9.2018 14:53Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)
Pančevo
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo, uljane repice se nalaze  u fazi od kotiledona do prvog para listova (BBCH  12-14).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga buvača (Phylllotreta sp.) i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) kao i oštećenja na biljkama uljane repice usled njihove ishrane.

 
 
 

Pragovi štetnosti navedenih štetnih organizama su:

 -10% oštećene lisne mase od imaga buvača (Phylllotreta sp.)  

 -1 pagusenica (Athalia rosae)  po biljci ili 50 pagusenica po m².

Preporuka proizvođačima uljane repice je da redovno obilaze svoje parcele i da po  postizanju praga štetnosti primene neki od registrovanih insekticida:

  Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

  Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

  Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

  Talstar 10 EC, Fobos (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

21.9.2018 8:52Uljana repicaBuvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae)
Zrenjanin
Tretman u usevu cvekle

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi cvekle iz postrne setve, nalaze se u fazi BBCH 45 (koren dostigao do 50% krajnjeg prečnika).

Vizuelnim pregledom registrovani su simptomi pegavosti lista (prozrokovač Cercospora beticola). Dugi periodi jutarnje rose, kao i navodnjavanje, doprineli su daljem razvoju i širenju ovog patogena, te je preporuka proizvođačima da u cilju očuvanja lisne mase obave još jedan fungicidni tretman preparatom:

Quadris (a.m.azoksistrobin) 1 l/ha, karenca 14 dana.

pegavost lista cvekle

20.9.2018 15:45SVIPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Zrenjanin
Tretman u mrkvi i peršunu

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi mrkve i peršuna iz postrne setve se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 43-45: koren dostigao 30 do 50% krajnjeg prečnika).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (prouzrokovač Erysiphe heraclei) na listovima i lisnim drškama.

Simptomi u vidu beličaste prevlake od sporonosnih organa gljive prisutni su na listovima I lisnim drškama na do 21% biljaka.

U cilju očuvanja lisne mase, preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko  registruju simptome ovog patogena, sprovedu fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:

Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,75 kg/ ha, karenca 14 dana

Qvadris (a.m.azoksistrobin) 1 l/ha, karenca 7 dana

Ortiva Opti 480 SC(hlorotalonil + azoksistrobin) 2 l/ha, karenca 14 dana.

      

 Faza useva          Simptom pepelnice

20.9.2018 14:24Mrkva; PeršunPepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)
Sombor
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Sombor pri kraju je setva uljane repice.

Na parcelama na kojima je setva obavljena u ranijim rokovima, usevi se nalaze u fenofazi razvijena 2-4 lista (po BBCH skali 12-14).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Apatin i Karavukovo, registrovano je prisustvo:

imaga buvača (Phylllotreta sp.) i 

pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae).

pagusenice repičine lisne ose

Proizvođačima uljane repice se preporučuju redovni obilasci parcela u cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina kao i njihove brojnosti.

Ukoliko se u usevima utvrdi prisustvo

-jedne pagusenice  repičine lisne ose po biljci  ili 50 pagusenica po m²  ili

 

-10% oštećene lisne mase od  buvača

preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

Pyrinex super (a.m. hlorpirifos + bifentrin) 0,4 – 0,5 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

19.9.2018 15:16Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp)
Bačka Topola
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice nalaze se  u  fazi od  nicanja (kotiledoni probijaju kroz površinu zemlje) do dva  lista razvijena (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na 4-6%  biljaka. Pagusenice su najaktivnije u najtoplijem delu dana i mogu izazvati golobrst useva uljane repice.

Pagusenica repičine lisne ose

Preporuka za poljoprivredne proizvođače: usevi uljane repice nalaze se u početnim fazama razvoja kada su veoma osetljivi na napad ove štetočine, te se  preporučuje obilazak useva. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) neophodno  je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od sledećih insekticida:

 • Decis 2,5 EC , Polux  (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha
 • Talstar 10 EC, Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,1-0,2 l/ha
 • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha
 • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha
19.9.2018 14:22Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)
Zrenjanin
Tretman u kelju pupčaru

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kelja pupčara se nalaze u fazi početka formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo pepeljaste kupusne vaši (Brevicoryne brassicae), na naličju listova. Procenat napadnutih biljaka iznosi 19%.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine, tretman obave insekticidom:

Lambada (a.m. lambda – cihalotrin) 0,3 l/ha.

vaši na kelju pupčaru

14.9.2018 14:37KupusLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Zrenjanin
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji

Vizuelnim pregledom povrtarskih useva u plasteniku, registrovano je prisustvo larvi tripsa. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Usev

Faza razvoja po BBCH skali

Procenat biljaka sa larvama tripsa (%)

Paprika

Sazrevanje ploda do puna zrelost (BBCH 81 – 89)

22

Krastavac

Cvetanje do razvoja ploda (BBCH 64 – 73)

18

 

U fazama plodonošenja, može doći do deformacija na plodovima usled ishrane ovih štetočina. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo navedene štetočine, tretman sprovedu nekim od preparata vodeći računa o karenci:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha
 
    
14.9.2018 13:35Paprika; KrastavacTripsi (thrips spp)
Vranje
Azijska voćna mušica

Na području RC Vranje, na lovnim klopkama došlo je do povećanja brojnosti ulovljenih imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Brojnost ovog štetnog organizma počinje da se raste kako odmiče berba remontantnih sorata maline (Polka, Polana).Obzirom da ove sorte plodonose do prvih mrazeva a trenutni vremenski uslovi pogoduju povećanju brojnosti azijske voćne mušice, te u berbama koje slede se mogu očekivati i štete od ovog  organizma. Ženka napada zdrave plodove , čvrstom testerastom legalicom lako zaseca pokožicu ploda i unutra ubacuje jaja. Embrionalni razvoj može da traje od svega par sati do 3 dana, nakon čega se larve  hrane unutar plodova, koji brzo propadaju i trule.

                    sl.1

U cilju kontrole populacije ovog štetnog organizma preporučuje se redovna berba i uklanjanje trulih plodova iz zasada.U zasadu rasporediti što veći broj posuda za masovno izlovljavanje ove štetočine. Posude se mogu praviti od plastičnih flaša- pet ambalaže u koju se sipa crno vino, jabukovo sirće i nekoliko kapi deterdženta za sudove. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki. Prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

Preporučuje se obavezna higijena ivica parcela i uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavljati mesto njenog umnožavanja.

 

13.9.2018 16:31MalinaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Zrenjanin
Tretman u celeru

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 43 – koren ili zadebljalo stablo dostiglo 30% od krajnjeg prečnika).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti lista celera (Septoria apii). Simptomi se javljaju na listu i lisnim drškama. U slučaju jake infekcije može doći do propadanja celih listova, a samim tim i korena.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma ovog patogena tretman obave preparatom:

Odeon (a.m. hlorotalonil) 2 kg/ha.

Voditi računa o karenci, koja za navedeni preparat iznosi 21 dan.

Siva pegavost lista celera

12.9.2018 16:02CelerPegavost lista celera (Septoria apii)
1 - 20 Next