Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Jagodina
Zaštita jabuke
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda, plod prečnika oko 40 mm ( BBCH 74).
 
 
Nestabilno vreme sa čestim padavinama proteklih dana stvorilo je povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).
Kako se i narednih dana najavljuje nestabilno vreme sa padavinama, a u zasadima je još uvek prisutan infektivni potencijal (askospore), proizvođačima se u cilju zaštite od navedenog patogena preporučuje primena kombinacije fungicida :
 
-Polyram DF  (a.m.metiram) ….0,2 %
 
+
 
-Pyrus 400 SC, Pehar (a.m.pirimetanil) ….0,1 %
 
U zasadima sa osetljivim sortama na prouzrokovača pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha), proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi sumpora :
 
- Thiovit jet 80 WG, Kumulus DF 3-5 kg/ha
 
U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Takođe, vizuelnim pregledima, registruje se prisustvo kolonija vaši (Aphididae).
 
U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida :
 
- Vantex 60 SC (a.m.gama-cihalotrin) u količini  40-50 mL/ha.
4.6.2020 19:59JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Čačak
Zaštita jabuke
Na području RC Čačak, jabuke se nalaze u fazi od drugog opadanja plodova do prečnika ploda 40 mm (BBCH 73-74).
 
Faza razvoja
 
Nestabilno vreme sa učestalim padavinama stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). S obzirom da se i u narednom periodu najavljuje nestabilno vreme sa padavinama  proizvođačima se preporučuje primena kombinacija fungicida:
 
- Poliram DF (metiram) 0,2%
+
-Pyrus 400 SC, Pehar (a.m. pirimetanil) 0,1%.
 
U zasadima sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha ), preporučuje se primena fungicida na bazi sumpora:
 
- Thiovit jet 80 WG, Kumulus DF 3-5 kg/ha.
 
U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela). U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena insekticida:
 
- Vantex 60 SC (a.m. gama-cihalotrin) 40-50 ml/ha.
4.6.2020 15:03JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Zrenjanin
Zaštita suncokreta

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi suncokreta se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno do početka izduživanja stabljike (BBCH 18 – 30).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi) kod određenih hibrida. Nestabilno vreme sa čestim padavinama i povoljnim temperaturama, uticalo je na pojavu primarnih infekcija.

Najznačajnija mera borbe protiv ovog patogena je petopoljni plodored (pogledati preporuku od 12.3.).

Sada nakon registrovanja simptoma plamenjače na parceli, predlažu se sledeće mehaničke mere borbe:

-          uklanjanje zaraženih biljaka da bi se izbegle sekundarne infekcije

-          uklanjanje samoniklih biljaka

      Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti primeniom fungicida:

 Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa ( a.m. Metalaksil M + mankozeb) u količini 2,5 kg/ha.

   

 simptom plamenjače     zaražena biljka

4.6.2020 14:49SuncokretPlamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)
Zrenjanin
Zaštita luka

Na teritoriji RC Zrenjanin,  usevi prolećnog crnog luka (luk iz semena) se nalaze u fazi od 4-5 listova razvijeno (BBCH 14-15).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, preporuka je da se sprovedu mere zaštite primenom insekticida

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha.

Takođe, padavine u predhodnom periodu stvorile su povoljne uslove za infekciju luka gljivom prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor).

 

U cilju zaštite luka od plamenjače preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Folio gold (a.m. hlorotalonil+metalaksil) 2-2,5 l/ha  

                               ili

Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil+azoksistrobin) 2-2,5 l/ha.

   tripsi na luku

4.6.2020 14:40LukPlamenjača luka (peronospora destructor); Tripsi (thrips spp)
Zrenjanin
Zaštita šljive

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi šljiva se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75).

 

Vizuelnim pregledom zasada, sa naličja listova, registrovano je prisustvo  kolonija šljivine brašnjave vaši (Hyalopterus pruni) na 26% biljaka.

 

  lisne vaši na listovima

 

Proizvođačima se preporučuje, pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo vaši,  primena insekticida:

 

Kohinor 200 SL (a.m.imidakloprid) u koncentraciji 0,05-0,06%.

 

Najavljene padavine u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija od strane prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophyla) i prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

 

U cilju zaštite lisne mase od navedenih patogena preporučuje se primena fungicida:

 

Merpan 50 WP, Metod 480 SC,  Captan 50 WP (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3 %.

4.6.2020 14:31ŠljivaLisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Zrenjanin
Zaštita krompira

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krompira se nalaze u fazi od 30% biljaka zatvara redove do početka cvetanja (BBCH 33-60).

 

 

      fenofaza razvoja

 

Padavine i temperature u predhodnom periodu su stvorile  izuzetno povoljne uslove za ostarenje infekcija prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

 

U cilju zaštite lisne mase od navedenih patogena, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 

Consento (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) 1,67 - 2 l/ha ili

Kardinal plus (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha ili

Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m.metalaksil M+mankozeb) ili

Leonida (a.m.metalaksil M+fluozinam) 0,5 - 0,6 l/ha ili

Silueta (a.m.propamokarb-hidrohlorid + mankozeb) 4 l/ha

4.6.2020 14:26KrompirCrna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Zrenjanin
Zaštita paprike

Na teritoriji RC Zrenjanin,  usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

 

       fenofaza razvoja

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja povoljni su za razvoj prouzrokovača bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria).

S obzirom da se i za naredne dane najavljuje nestabilno vreme sa padavinama, u cilju zaštite paprike od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakra:

Fungohem SC, Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4-0,6%

                                          ili

Champ DP (a.m. bakar-hidroksid) u količini 2 kg/ha

Takođe, tokom vizuelnih pregleda useva paprike, registrovano je prisustvo krilatih jedinki vaši (Aphididae) na 18% biljaka. Lisne vaši su, pored direktnih šteta koje nanose tokom ishrane, veoma značajne i kao vektori virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV), koji može da prouzrokuje značajne ekonomske gubitke u proizvodnji paprike.

Proizvođačima se preporučuje redovan pregled svojih useva i ukoliko se registruje prisustvo vaši sprovođenje insekticidniog tretmana preparatom:

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u koncentraciji 0,03%.

4.6.2020 14:23PaprikaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)
Čačak
Zaštita krompira
Na području delovanja RC Čačak usevi krompira u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i vremena sadnje se nalaze u fazi od 30 %  biljaka zatvara redova (BBCH 33) do početak cvetanja (BBCH 61).
 
 

Vremenski uslovi u kojima se odvija proizvodnja u prethodnih nedelju dana, sa čestim padavinama i visokom relativnom vlagom vazduha, izuzetno su povoljni za razvoj prouzrokovača plemenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). S obzirom da se usevi krompira nalaze u veoma osetljivoj fazi, po stabilizaciji vremenskih prilika, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha,

·        Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha.

·        Kardinal plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha,

·        Consento (propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) 1,67-2 l/ha,

·        Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha.

4.6.2020 13:47KrompirCrna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Pirot
Zaštita borovnice

Na području RC Pirot, zasadi borovnice se nalaze u fazi razvoj ploda.

Borovnica se trenutno nalazi u osetljivoj fazi razvoja, u fazi intenzivnog razvoja plodova. Česte padavine ovih dana, kao i najava padavina u narednim danima, stvaraju  povoljne uslove za infekcije gljivom koja prouzrokuje sivu trulež (Botrytis cinerea).

Proizvođačima se preporučuje da, pred najavljene padavine, sprovedu tretman fungicidom:

·      Luna Sensation (a.m. fluopiram + trifloksistrobin) 0,6-0,8 l/ha (fungicid registrovan za suzbijanje sive truleži u zasadima maline i jagode).

4.6.2020 13:25BorovnicaSiva trulež (botrytis cinerea)
Vrbas
Zaštita šljive

Na području delovanja  RC Vrbas, šljive se nalaze u fazi plod od 50% do 70 % krajnje veličine (BBCH 75-77). 

 

faza šljive

 

Najavljene padavine u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem  šupljikavosti lista koštičavog voća voća (Stigmina carpophilla).

U cilju  zaštite lisne mase, proizvođačima se preporučuje spovođenje tretmana fungicidom na bazi aktivne materije kaptan (Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC) u koncentraciji  0,2 – 0,3%.

 

Vizuelnim pregledom zasada šljive, registrovano je prisustvo kolonija šljivine brašnjave vaši (Hyalopterus pruni) na preko 30% biljaka. 

 

šljivina brašnjava vaš

 

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada šljive i ukoliko se registruje prisustvo vaši, primena insekticida na bazi a.m. imidakloprid (Kohinor 200 SL) u koncentraciji 0,05-0,06%.

4.6.2020 13:02ŠljivaŠljivina brašnjava vaš (Hyalopterus pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Pirot
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Pirot kruške se nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova do faze prečnik plodova do 40 mm (BBCH 73-74).

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

(Jaja kruškine buve)

(Larve kruškine buve)

U toku je let imaga i polaganje jaja druge letnje generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Movento 100 SC (a.m. spirotetramat) u koncentraciji 0,15 % +                                        

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha uz dodatak okvašivača.

U cilju zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida Polyram DF (a.m. metiram) 0,2%.

4.6.2020 12:39KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Pirot
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Pirot, na punktu Prčevac-vinogradi, zasadi vinove loze se nalaze u fazi početak cvetanja, cvetovi potpuno razvijeni, cvetovi odvojeni (BBCH 57) do faze cvetanje, cvetne kapice odvojene od drške (BBCH 60).

 

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama prethodnih dana, najavljene padavine u narednim danima, i osetljiva faza cvetanja vinove loze, stvaraju visok rizik od infekcija prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman kombinacijom preparata:

·      Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum + folpet) 0,3-0,4%

+

·      Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,04%.

4.6.2020 12:15Vinova lozaPlamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)
Sremska Mitrovica
Zaštita jabuke

Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi plodovi dostigli veličinu 40 mm(BBCH 74).

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je ispražnjenost od 100%, tako da proizvođači koji su u predhodnom periodu ispoštovali sve preporučene tretmane  i izbegli primarne infekcije ovim patogenom, u narednom periodu mogu da odahnu.

Proizvođači koji na plodu ili listu imaju simptome krastavosti ili pegavosti, trebalo bi i u narednom periodu da nastave zaštitu jabuke zbog sekundarnih infekcija koje se ostvaruju pomoču konidija. U zasadima gde su prisutni simptomi ovog patogena, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od fungicida:

a.m. mankozeb, preparat: Mankogal 80, Caiman u koncentraciji 0,25%.

Zaštita od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) nastavlja se u svim zasadima. U cilju suzbijanja navedenog patogena, naročito kod osetljivog sortimenta, preporučuje se primena fungicida:

a.m.penkonazol , preparat Topas 100 EC u koncentraciji 0,04%.

U većini zasada jabuke, na vrhovima grana prisutne su kolonije lisnih vaši (Aphididae). U toku je i piljenje prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

Za suzbijanje ovih štetočina preporučuje se primena insekticida:

a.m. acetamiprid , preparati: Kestrel, Afinex u koncentraciji0,02-0,025%

Na više lokaliteta RC Sremska Mitrovica, u opštinama Sremska Mitrovica i Šid (03.06. u popodnevnim satima) bilo je gradonosnih padavina.

Oštećenja na plodovima od grada

Preporuka proizvođačima je tretman za saniranje povreda i sprečavanja prodora patogena kroz povrede. Tretman mogu sprovesti preparatom na bazi:

a.m. kaptan , preparat Metod 480 SC, Merpan 80 WDG u koncentraciji 0,25%.

Mogu se koristiti i preparati na bazi aminokiselina, za prevazilaženje stresnih okolnosti kao što su Megafol, Isabion, Delfan plus u količini 2l/ha.

4.6.2020 11:42JabukaPepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)
Valjevo
Zaštita breskve

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi breskve i nektarine nalaze se u fazi razvoja ploda, plod je oko 80 % krajnje veličine (BBCH 78).

 

Velika slika

 

Promenljivi vremenski uslovi sa čestim padavinama izuzetno pogoduju razvoju  prouzrokovača različitih vrsta truleži (Monilinia spp.). U cilju zaštite plodova preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha (karenca 14 dana)

Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,5 – 0,75 kg/ha (karenca 7 dana).

 

Samo u zasadima u kojima se registruju simptomi pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. Persicae) proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi sumpora:

Webesan, Kolosul 0,3-0,5 % (karenca 14 dana).

4.6.2020 11:15BreskvaPepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Vršac
Zaštita jabuke
Jabuke se u regionu koji pokriva RC Vršac, nalaze u fazi prečnik ploda 40 mm - plodovi uspravni T-faza (BBCH 74).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđena je potpuna ispražnjenost pseudotecija. Završen je period primarnih infekcija od ovog patogena.
Zbog čestih padavina u proteklom periodu u nekim zasadima se uočavaju simptomi ovog patogena na listovima i plodovima jabuke. Tamo gde se registruju simptomi, treba nastaviti zaštitu od čađave pegavosti lista i krastavosti ploda. Zaštitu treba nastaviti i od gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).
U cilju zaštite lisne mase i plodova jabuke, preporučuje se primena kombinacije fungicida:
  • Hilan ili Kardinal (fluazinam) 1 l/ha

+

  • Sercadis (fluksapiroksad) 0,25 - 0,3%.

Na plodovima se registruju jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi prve generacije. U cilju zaštite plodova jabuke od ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

  • Imidan 50 WP (fosmet) 0,15-0,2%.
4.6.2020 9:51JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Sombor
zaštita krompira

Na području delovanja RC Sombor, usevi krompira se nalaze u fazama od sklapanja redova do početka cvetanja (BBCH 33-61).

 

velika slika

 

Padavine u proteklom periodu stvorile su povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophthora infestans), kao i prouzrokovačem crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

 

S obzirom da su nestabilni vremenski uslovi sa padavinama najavljeni i u narednom periodu, u cilju zaštite useva od ovih patogena, proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite nekim od fungicida koji imaju u sebi sistemično i kontaktno delovanje:

·         Silueta (propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha,

·         Consento (propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) 1,67-2 l/ha,

·         Kardinal plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha,

·         Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha,

·         Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha,

·         Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha.

4.6.2020 9:16KrompirCrna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Novi Sad
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se nalaze u fazi od početak cvetanja (BBCH 61), do faze puno cvetanje (BBCH 65).

Vinova loza se nalazi u fazi kada je najosetljivija na infekciju od strane gljiva prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Uslovi u kojima se odvija proizvodnja sa čestim padavinama i dugotrajnim vlaženjem lista, kao i prognoziran porast temperature u narednom periodu, stvaraju izuzetno povoljne uslove za infekciju od strane navedenih patogena. U cilju zaštite cvasti i lisne mase proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

·        Mikal flash (fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4%

+

·        Tilt 250 EC, Bumper, Presing (propikonazol) u koncentraciji 0,015%

+

·        Kumulus DF, Microthiol disperss, Webesan (elementarni sumpor) u koncentraciji 0,3-0,5%.

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju lista, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada 0,5.

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi - zlatasto žutilo vinove loze. S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

4.6.2020 9:16Vinova lozaPlamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)
Užice
Zažtita kupusa

Na području rada  RC Užice  usevi ranog kupusa se nalaze u fazi početak formiranja glavice (BBCH 41).


Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella)  i lisnih vaši (Aphididae). U ovim fazama razvoja najveću pažnju treba usmeriti na suzbijanju ovih štetočina.

Osim kupusovog moljca i vaši registrovano je i prisustvo odraslih jedinki buvača (Phyllotreta spp.) i crvene kupusne stenice (Eurydema ventrale) na pojedinačnim biljkama. Suzbijanje ovih štetočina u ovim fazama razvoja kupusa nije od ekonomskog značaja.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i vizuelni pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo štetočina preporučuje se primena nekog od insekticida:  

Cipkord 20 EC, Notikor, Crna mamba ( cipermetrin ) u količini od 0,3 l/ha.

4.6.2020 9:09KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Crvena kupusna stenica (Euridema ventralis)
Kikinda
Zaštita šljive
Na području delovanja RC Kikinda zasadi šljiva se, u zavisnosti od zastupljenog sortimenta, nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75).
 
 
Vizuelnim pregledom, sa naličja listova, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) . Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo vaši  primena insekticida Kohinor 200 SL (a.m.imidakloprid) u koncentraciji 0,05-0,06%. Indeks napada iznosi 32,5.
 
 
Nestabilno vreme sa čestim padavinama pogoduje stvaranju uslova za ostvarenje infekcija od strane prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophyla) kao i plamenjače šljive (Polystigma rubrum).
 
U cilju zaštite lisne mase od navedenih patogena preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Merpan 50 WP; Metod 480 SC; Captan 50 WP) u koncentraciji 0,2-0,3 %.
4.6.2020 9:06ŠljivaPlamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Mladenovac
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Mladenovac i Beograd usevi krompira se nalaze u fazi od 30% biljaka zatvara redove do faze početak cvetanja (BBCH 33-61).

velika slika

 

Nestabilno vreme praćeno učestalim padavinama u predhodnom periodu stvorilo je povoljne uslove za infekcije gljivama prouzrokovačima plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Najavljne padavine i u narednom periodu pogodovaće razvoju ovih patogena.

 

U cilju zaštite krompira proizvođačima se preporučuje primena fungicida koji u sebi imaju sistemičnu i kontaktnu komponentu:

 

            Ridomil Gold MZ 68 WG (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha ili

            Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha.

 

Vizuelnim pregledom useva, uočeno je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje primena insekticida:

 

Kestrel (a.m. acetamiprid) 0,2-0,25 l/ha.

4.6.2020 9:03KrompirPlamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)
1 - 20 Next