Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Kikinda
Zaštita jabuke
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta koji je zastupljen nalaze u sledećim fenofazama razvoja: početak zrenja pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do fenofaze napredovanje zrenja; povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).
U zasadima jabuka sa ranim sortama (Gala) započela je berba jabuka.
 
 
Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovana su položena jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Ovo je period polaganja jaja i piljenja larvi treće generacije štetočine.
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi u svojim zasadima sprovedu mere zaštite jednim od sledećih insekticida:
  • Runner 240 SC (metoksifenozid) u koncentraciji 0,04-0,06 % - karenca preparata je 14 dana ili
  • Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,33-0,5 l/ha - karenca preparata je 7 dana

Kod sorti jabuka koje se nalaze u završnim fazama sazrevanja u cilju sprečavanja pojave mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) kao i meke truleži plodova (Penicillium spp.) preporučuje se upotreba nekog od sledećih fungicida :

  • Bellis (boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha karenca je 7 dana ili
  • Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha karenca 3 dana ili
  • Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha  karenca 14 dana ili
  • Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha    karenca je 3 dana

U zasadima  gde je u toku berba jabuka hemijske mere zaštite se ne preporučuju!

14.8.2020 13:26JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)Approved
Leskovac
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paprike se nalaze u različitim  fenofazama razvoja: od prvi plod dostigao tipičnu veličinu do treći plod dostigao tipičnu veličinu (BBCH 71-73).

usev paprike(BBCH 71-73)

velika slika

Vizuelnim pregledom useva paprike, registrovano je prisustvo sveže položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 11% biljaka, kao i sveže položenih jaja sovice gama (Autographa gamma) na do 4% biljaka. Intenzivno piljenje larvi se očekuje za 2-3 dana.

Helicoverpa a.-jaje

Helicoverpa armigera-jaje

Autographa gamma-jaje

Autographa gamma-jaje

Proizvođačima paprike se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja navedenih štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo preporučuje se primena  insekticida:

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u količini 0,2 – 0,25 l/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se tretman sprovede u večernjim satima.

Prilikom hemijskih mera zaštite, treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U usevima u kojima se odvija berba, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

14.8.2020 13:05PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)Approved
Kraljevo
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja.

Kod ranih sorti (Junska lepotica i Karmen) berba je završena.

Zasadi u kojima je prisutna sorta Viljamovka se nalaze u fazi od plodovi oko 90% krajnje veličine do faze početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar, (BBCH 79-81), dok se kasne sorte (Abate Fetel i Kiferov sejanac) nalaze u fazi plodovi oko 80% krajnje veličine, (BBCH 78).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške, sorta Viljamovka, registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

 

·         Imago: 6,25

·         Jaja: 10

·         Mlađe larve (L1-L3): 2,5

·         Starije larve (L4-L5): 3,25

 

U cilju suzbijanja ove štetočine, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

     Delegat 250 WG (a.m. spinetoram)...0,3-0,4 kg/ha  (7 dana karenca)

 

U zasadima u kojima se očekuje berba u narednih 10 dana hemijske mere zaštite se ne preporučuju!

14.8.2020 11:49KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)Approved
Vršac
Zaštita paprike
Regionalni centar: Vršac
 
Fenofaza razvoja paprike: od prvi plod dostigao tipičnu veličinu do treći plod dostigao tipičnu veličinu (BBCH 71-73).
 
Vizuelnim pregledom useva paprike, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 15% biljaka, jaja sovice gama (Autographa gamma) na 5% biljaka, kao i sveže položena jajna legla II geneacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 7,5% biljaka.
 
Jaje sovice gama, jajno leglo kukuruznog plamenca i jaje pamukove sovice
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi pomenutih štetočina preporučuje primena nekog od sledećih insekticida:
  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili
  • Ampligo 150 SC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha
U usevu paprike je registrovano i prisustvo larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).
 
Larve braon mramoraste stenice
 
 
Detaljnije informacije o ovoj štetočini pogledati ovde.
14.8.2020 11:12PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovice gama (autographa gamma); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)Approved
Sremska Mitrovica
Druga generacija dudovca

Na svetlosnoj lovnoj lampi postavljenoj na lokalitetu Laćarak, beleže se povećani ulovi odraslih jedinki  dudovca (Hyphantria cunea). U odnosu na prethodne godine, registruju se i do nekoliko puta veće brojnosti druge generacije.

 

Dudovac je polifagna štetočina, napada oko 120 biljnih vrsta uglavnom drvenastih ali u slučaju prenamnoženja, seli se i na zeljaste domaćine. Prisutna je u manjem broju svake godine, ali ciklično može doći do prenamnoženja i tad izaziva ,,golobrst,, na  drvenastim biljkama. Naročito može biti štetna u voćnim zasadima, na jabukama, šljivama, trešnjama i kruškama.

Štete prave gusenice  koje svojim usnim aparatom za grickanje jedu lisnu masu i stvaraju zapretke u kojima žive u grupama pre eklozije imaga. Smatra se da 5 guseničnih gnezda (legla) može da izazove značajan golobrst drveta dok 10 i više gnezda izaziva potpuni golobrts drveta.

Ocena brojnosti se vrši na 50 stabala i uzima prosek po sledećima kriterijumima:

Niska brojnost – do 1 jajno leglo ili gusenično gnezdo  po stablu

Od 2 do 5 jajnih legala ili guseničnih gnezda   – slab napad

Od 5 do 10 jajnih legala ili guseničnih gnezda - srednji napad

Od 11 do 15 jajnih legala ili guseničnih gnezda - jak napad.

Korekcija ocene brojnosti vrši se u zavisnosti od habitusa biljke i veličine krune.

Preporuka proizvođačima je obilazak zasada i ocena prisustva guseničnih ili jajnih legala, kao i uništavanje istih.

Ukoliko se ustanovi srednji ili jak napad, preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite registrovanim insekticidima.

14.8.2020 10:51Voćni zasadiDudovac (hyphantria cunea)Approved
Vrbas
Zaštita paprike

Na području delovanja  RC Vrbas,  usevi paprika  se nalaze u fenofazi  razvoja plodova; od treći plodovi dostigli konačnu veličinu – do peti plod dostigao konačnu veličinu (BBCH  73 – 75).

Vizuelnim pregledom useva paprika, registrovana su sveže položena  jaja i jaja pred piljenje od pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 73% biljaka, na licu lista paprike i na plodovima, kao i sveže položena i jajna legla pred piljenje od kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 32%  biljaka, na naličju i licu lista paprike. Takođe je uočena aktivnost parazitne osice, Trichogramma sp., na 13% jajnih legala.

Od poslednje preporuke (4.08.2020.), na svetlosnim lovnim lampama i  dalje se registruju povećani ulovi odraslih jedinki ovih štetočina.

Preporuka je da se ugroženi usevi pregledaju na prisustvo jaja  pamukove sovice i jajnih legala kukuruznog plamenca, kao i na prisustvo parazitne osice. Prilikom izbora insekticida treba uzeti u obzir vreme i insekticid prethodnog tretmana, maksimalan broj tretmana insekticida i karencu. Preporučuju se insekticidi ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1 – 0,15 l/ha ( ima prioritet u slučaju prisustva parazitne osice ) ili

  Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u količini 0,2 – 0,25 l/ha Ili

Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha.

 
 
 
 
 
14.8.2020 10:44PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)Approved
Kraljevo
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi jabuke se nalaze u fazi od početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar, (BBCH 81-85). Kod ranih sorti jabuke berba je u toku ili se očekuje u narednih nekoliko dana.

 

 

Ajdared, BBCH 81      Gala, BBCH 87

 

 Trenutno je u toku početak polaganja jaja treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U naredenim danima se očekuje i početak piljenja larvi ove štetočine.

U cilju zaštite plodova jabuke od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

 

·         Exirel (a.m. cijantraniliprol)...0,06%

·         Runner 240 SC (a.m. metoksifenozid)...0,04-0,06%

 

 

U cilju sprečavanja pojave prouzrokovača truleži u skladištima: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp), proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

 

·         Zato 50 WG (trifloksistrobin)...150 g/ha  (14 dana karenca)

·         Luna expirience (tebukonazol + fluopiram)...0,075%  (14 dana karenca)

·         Bellis (boskalid + piraklostobin)...0,8 kg/ha  (7 dana karenca)

·         Switch 6,25 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil)...0,8-1 kg/ha  (3 dana karenca)

·         Geoxe  50 WG (a.m. fludioksonil)...0,4-0,45 kg/ha  (3 dana karenca)

 

Prilikom primene hemijskih sredstava za zaštitu bilja ovavezno voditi računa o karenci preparata i uskladiti je sa vremenom berbe!

 

14.8.2020 10:35JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)Approved
Senta
Zaštita paprike

Na terenu RC Senta, usevi paprike se nalaze u različitim fazama razvoja (71-74 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva paprika, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 50% biljaka.

jaje pamukove sovice

Intenzivno piljenje larvi pamukove sovice se očekuje u narednih nekoliko dana, pa se proizvođačima paprike preporučuje pregled useva i po potvrdi prisustva navedene štetočine, sprovođenje hemijskog tretmana nekim od insekticida:

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u dozi 0,2