Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Užice
Zaštita maline

Na području rada RC Užice , zasadi malina se nalaze u fazi: stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Zaštita maline do završetka vegetacije  je važna da bi se odnegovali kvalitetni i zdravi izdanci za sledeću godinu, što direktno utiče na visinu prinosa.
Vizuelnim pregledom malinjaka, na lišću i izdancima koji su ostaveljni za sledeću godinu, registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata) i simptomi gljive prouzrokovača sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).

U ovom periodu potrebno je nastaviti sa preventivnim merama zaštite, u cilju smanjenja infektivnog potencijala pomenutih patogena i ostalih oboljenja. Kod maline je period opadanja lišća produžen, pa nije potrebno čekati da opadne lišće pre tretiranja.
Obzirom da se u narednom periodu najavljuju povoljne temperature, proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakra koji deluju na prezimljavajuće oblike navedenih patogena.

Preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih preparata:

·       Cuprozin 35 WP (a.m. bakar – oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

·       Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4 % ili

·       Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.


Tretiranje treba obaviti po mirnom i suvom vremenu, sa većom količinom tečnosti, da se okupa cela biljka, kako bi depozit dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

 

Produžen period toplog vremena u Zlatiborskom kraju doveo je do ponovnog cvetanja i rađanja maline. Na većini lokaliteta, naročito na osunčanijim parcelama, uočena je retrovegetacija u niskom intenzitetu, na malini sorte Vilamet na vršnim delovima izdanaka.

21.10.2020 10:45MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) Approved
Novi Sad
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta

Na području delovanja RC Novi Sad koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalazi u fazi od lišće počinje opadati (BBCH 93) do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95).

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta se preporučuje jesenji tretman preparatima na bazi bakra u fazi kada otpadne 70% lisne mase. S obzirom na trenutnu situaciju, kod ranog sortimenta se ulazak u ovu fazu očekuje tokom sledeće nedelje kada se prognoziraju i povoljne temperature kao i vreme bez padavina kada bi se mogao sprovesti tretman.

Ovaj tretman ima za cilj suzbijanje prezimljujućih formi mnogobrojnih prouzrokovača biljnih bolesti, kao što su: prouzrokovač sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovač bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i dr. Navedeni patogeni prezimljavaju na kori grana i stabla, rak ranama, pupoljcima i drugim skrovitim mestima pa je tretman neophodno sprovesti uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Pored hemijskih mera zaštite neophodno je i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, kao i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci zasada u cilju praćenja fenofaza i po opadanju 70% lisne mase primena nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75%

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35%

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8%

21.10.2020 9:41Breskva; Kajsija; Šljiva; Trešnja; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)Approved
Čačak
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Čačak usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi glavica dostigla 50% do 80 % od očekivane veličine (BBCH 45 – 48). 

Faza razvoja kupusa

velika slika

larva kupusnog moljca 

Larva - Plutella xylostella

Bela kupusna mušica

Aleyrodes proletella

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 4% biljaka, jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 10% biljaka i lisne vaši (Aphididae) na 4% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida:

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih pesticida.

16.10.2020 8:41KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
Leskovac
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Leskovac, kupus namenjen za jesenju proizvodnju nalazi se u fazi glavice dostigle od 50% do 70% krajnje veličine (BBCH 45-47).

kupus 45-47

velika slika

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

- larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 5% biljaka,

Plutella xylostella 45-47

velika slika

-  larve pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 4% biljaka,

larva Helicoverpa armigera

velika slika

-  jaja i imago bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 18% biljaka.

Aleyrodes proletella 45-47

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i vizuelni pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina, u cilju zaštite glavica i lisne mase, preporučuje se primena insekticida:

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih peparata.

15.10.2020 15:16KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) Approved
Kragujevac
Zaštita kupusa

Na teritoriji RC Kragujevac kupus namenjen za jesenju proizvodnju se nalazi u fazi glavice dostigle 80% od očekivane veličine (BBCH 48) do glavice tipične veličine (BBCH 49).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom kupusa utvrđeno je prisustvo sledećih štetočina:

·       larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 4% biljaka,

·       larve pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 4% biljaka,

·       lisne vaši (Aphididae) na do 4% biljaka.

 

Pamukova sovica na kupusu

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled površina pod kupusom na prisustvo štetočina. U slučaju da se primete pomenute štetočine, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi kupusovog moljca i pamukove sovice u glavice, preporučuje se primena insekticida:

 

Mavrik (a.m tau-fluvalinat) … 0,3 l/ha  (karenca 7 dana, MBT 2) ili nekog drugog registrovanog insekticida.

 

Prilikom primene insekticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i o maksimalnom broju dozvoljenih tretmana (MBT) u toku jedene vegetacije.

14.10.2020 11:37KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Approved
Sremska Mitrovica
Zaštita uljane repice

Na terenu RC Sremska Mitrovica,  usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazi od nicanja do 6 listova razvijeno (BBCH 10-16). Usled nepoviljnih uslova za rast i razvoj biljaka usled nedostatka padavina u proteklom periodu, na pojedinim parcelama, vidljiv je neujednačen sklop biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, osmatrački punkt Čalma, uočeno je prisustvo imaga i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 11% biljaka. Pagusenice repičine lisne ose njaveće štete prave u početnim fazama razvoja biljaka, kada usled njihove ishrane može doći do golobrsta.

 

 
 

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je obilazak parcela i ukoliko se registruje prisustvo pagusenica na nivou praga štetnosti od 1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom, sprovođenje hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

 

Fastac  10 EC (a.m alfa-cipermetrin) 0,1l/ha ili

Decis 2,5 EC (a.m deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha ili

Grom (a.m lambda-cihalotrin) 0,2-0,25l/ha.

 

Takođe, vizuelnim pregledom je registrovano i prisustvo imaga buvača (Phyllotreta sp.) kao i štete na kotiledonim listićima usled njihove ishrane. Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje buvača.

 

 

14.10.2020 10:43Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Repičin crvenoglavi buvač (Psylliodes chrysocephala)Approved
Šabac
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Šabac setva uljane repice je bila razvučena zbog nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno nedostatka padavina. Trenutno se usevi uljane repice, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od nicanja do razvoja 6 listova (BBCH 10-16). Takođe, kod useva se usled nepovoljnih uslova uočava neujednačeni sklop, a na mnogim parcelama će doći i do presejavanja useva.

 

faza razvoja

 

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetima Maovi, Lipolist, Mačvanski Pričinović i Klenak registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na 10- 12% biljaka, odnosno 0,11 pagusenica po biljci. 

 

 

pagusenica

 

Pagusenice repičine lisne ose se hrane lišćem i najveće štete prave u početnim fazama razvoja useva kada može doći do golobrsta.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se uoči prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom, sprovođenje hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

 

·       Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha ili

·       Fastac 10 EC (a.m. alfa – cipermetrin) 0,1 l/ha ili

·       Decis 2,5 EC, Polux (a.m. deltametrin) 0,2 -0,3 l/ha.

 

Takođe, tokom vizuelnih pregleda registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 17% biljaka i prisustvo pojedinačnih odraslih jedinki buvača (Phyllotreta sp.). 

 

lisne vaši

Pored direktnih oštećenja koja nastaju usled njihove ishrane, lisne vaši su i vektori fitopatogenih virusa. U ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada se preporučuju hemijske mere zaštite. Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje vaši.

12.10.2020 13:24Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
Užice
Zaštita kupine

Na području rada RC Užice završena je berba kupina. Zasadi kupina se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifiču boju (BBCH 93).

Poljoprivrednim proizvođačima se po završetku berbe, kada počne sušenje starih izdanaka, preporučuje uklanjanje dvogodišnjih izdanaka. Stari izdanci se iseku do osnove i iznose van zasada. Ova mera ima za cilj zaštitu jednogodišnjih izdanaka od infestiranja štetnim organizmima i omogućava njihov bolji razvoj i obrazovanje rodnih pupoljka za narednu godinu.

Takođe, zbog intenzivnijeg prisustva simptoma rđe izdanka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i purpurne pegavosti lista (Septocyta ruborum) u ovoj vegetciji u odnosu na predhodne godine, preporučuje se i primena hemijskih mera zaštite:

- Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75 l/ha.

Ukoliko se vizuelnim pregledom listova uoči  prisustvo simptoma napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), u cilju smanjenja njihove populacije, preporučuje se sprovođenje insekticidnog tretmana nekim od registrovanih akaricida.

12.10.2020 12:37KupinaŽuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis); Obična grinja (tetranychus urticae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)Approved
Jagodina
Zaštita kupusa
Na području delovanja RC Jagodina, usev kupusa namenjen za jesenju proizvodnju se nalazi u fazi glavice dostigle od 50% do 70% krajnje veličine (BBCH 45-47).
 
Vizuelnim pregledom useva kupusa na lokaciji Striža, registrovano je prisustvo sledećih štetočina:
 
 - larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 6% biljaka,
 - larve kupusne sovice (Mamestra brassicae) na do 3% biljaka,
 - jaja i imago kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 12% biljaka i
 - biljne vaši (Aphididae) na do 6% biljaka.
 
Jaja i imago kupusne mušice i larva kupusne sovice
 
 
Po stablizaciji vremenskih prilika poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve kupusa i da ukoliko uoče prisustvo ovih štetočina, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi kupusovog moljca i kupusne sovice u glavice, primene neki od registrovanih insekticida:
 - Alverde (a.m.metaflumizon) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili
 - Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2)
 ili neki drugi registrovani insekticid.
 
Prilikom izbora insekticida voditi računa o karenci izabranog preparata i o maksimalnom broju tretiranja u toku vegetacije (MBT).
11.10.2020 21:08KupusBela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
Novi Sad
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice iz optimalnih rokova setve se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijenih (BBCH 14-16), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u različitim fazama nicanja.

Vizuelnim pregledom useva iz optimalnih rokova setve, gde su tokom septembra primenjene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja repičine lisne ose, registrovano je prisustvo pojedinačnih krilatih formi kao i kolonija vaši (Aphididae) na 54% biljaka. Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Vizuelnim pregledom useva iz kasnijih rokova setve registrovano je prisustvo larvi repičine lisne ose (Athalia rosae). Proizvođačima se preporučuje pregled useva i po postizanju praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) primena hemijske mere zaštite nekim od registrovanjih insekticida:

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili

·        Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili

·        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha.

10.10.2020 11:50Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
Zrenjanin
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin, zbog nedostatka padavina u predhodnom periodu, setva uljane repice je na najvećem delu terena obavljena kasnije. Usevi na parcelama se nalaze u fazi od razvoja kotiledona do prvih pravih listova (BBCH 09 – 12).

   

   fenofaza useva

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na  12% biljaka, odnosno  0,18 pagusenica po biljci. Na biljkama se mogu uočiti oštećenja usled njihove ishrane. U narednom periodu se očekuje njihova intenzivnija pojava i još veće štete.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve na prisustvo pagusenica repičine lisne ose i ukoliko se registruje njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha

Fastac 10 EC (a.m. alfa – cipermetrin) 0,1 l/ha

Decis 2,5 EC, Polux (a.m. deltametrin) 0,2 -0,3 l/ha

Takođe, tokom vizuelnih pregleda registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 22% biljaka. Pored direktnih oštećenja koja nastaju usled njihove ishrane, lisne vaši su i vektori fitopatogenih virusa. U ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada se preporučuju hemijske mere zaštite. Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje vaši.

 

 štete od pagusenica A.rosae

9.10.2020 14:00Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Repičina lisna osa (athalia rosae)Approved
Svi regioni
Zaštita uljane repice

Usevi uljane repice iz optimalnih i kasnijih rokova setve se nalaze u fazama od nicanja do razvoja listova.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) i krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae).

Pagusenice repičine lisne ose

Lisne vaši

Pagusenice repičine lisne ose se hrane listovima uljane repice i u početnim fazama razvoja useva mogu izazvati golobrst.

Lisne vaši pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom su i prenosioci fitopatogenih virusa. U našim uslovima, u proteklim sezonama je na biljkama uočeno prisustvo simptoma virusa žutice postrne repe (Turnip yellows virus, TuYV), što je i laboratorijski potvrđeno.

U cilju zaštite useva uljane repice od navedenih štetnih organizama, preporučuje se vizuelni pregled useva i sprovođenje hemijskih mera zaštite po postizanju pragova štetnosti:

·       1 pagusenice repičine lisne ose po biljci ili 50 pagusenica po m² i

·       20% infestiranih biljaka lisnim vašima (EPPO standard (PP 2/8(1)).

U usevima uljane repice, registrovani su sledeći insekticidi: 

·       Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha (MBT 2) ili

·       Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha (MBT 2) ili

·       Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha (MBT 1).

Prilikom izbora insekticida treba voditi računa o maksimalnom dozvoljenom broju tretmana insekticida (MBT) u toku jedne vegetacije.

9.10.2020 9:25Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
Zrenjanin
Zaštita crne zimske rotkve

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi zimske crne rotkve se nalaze u fazi od razvoja listova do formiranja i rasta korena.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae ) na 56% biljaka.

vaši na listu

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče značajnije prisustvo vaši primena hemijskih mera zaštite.

U usevima rotkve registrovani su sledeći insekticidi:

  • Polux (a.m.deltametrin) 0,03% - 0,05% ili
  • Kozak (a.m.lambda-cihalotrin) 0,15 – 0,2 l/ha ili
  • Tonus (a.m. acetamiprid) 0,25 kg/ha.

Karenca za navedene insekticide iznosi 7 dana, a mogu se koristiti maksimalno 2 puta u toku jedne vegetcije.

8.10.2020 13:35SVILisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Approved
Kraljevo
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od glavica dostigla 50% do 70% od očekivane veličine (BBCH 45-47).

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

 

·         larve kupusnog moljca (Plutella xylostella) na 5% biljaka,

·         jaja i imago bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 9% biljaka.

 

  

Imago bele kupusne mušice

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva kupusa na prisustvo štetočina. Ukoliko se uoči prisustvo pomenutih štetočina, u cilju zaštite kupusa, preporučuje se primena insekticida:

 

·         Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha   (7 dana karenca).

 

Prilikom primene hemijskih sredstava za zaštitu bilja obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

8.10.2020 11:27KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella)Approved
Užice
Zaštita kupusa

Na području rada RC Užice usevi kupusa namenjeni  za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi glavica dostigla od 70% do 80% očekivane veličine (BBCH 47-48).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Pilatovići registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plytella xylostella) na 4% biljaka i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleurodes proletella) na 10% biljaka.

 
 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje vizuelni pregled useva i ukoliko se utvrdi prisustvo pomenutih štetočina, u cilju zaštite glavica i lisne mase, preporučuje se primena insekticida:

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih pesticida.
7.10.2020 8:59KupusBela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)Approved
Subotica
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Subotica setva uljane repice je kasnila zbog nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno nedostatka padavina, tako da su usevi uljane repice neujednačenog sklopa i nalaze se u fenofazi od nicanja do razvijenih 6 listova (10-16 BBCH).

 
 

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Verušić, registrovano je prisustvo repičine lisne ose (Athalia rosae) na 70% biljaka. Pagusenice repičine lisne ose svojom ishranom oštećuju listove i u početnim fazama razvoja useva mogu prouzrokovati golobrst. Obzirom da se na pregledanim parcelama nalazi i značajan broj biljaka koje su u fazi kotiledona, preporučuje se pregled useva i ukoliko se uoči prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

·        FASTAC 10 EC, 0,1 l/ha, (a.m. alfa cipermetrin) ili

·        DECIS 2,5 EC, 0,2 – 0,3 l/ha (a.m. deltametrin) ili

·        GROM 0,2 – 0,25 l/ha (a.m. lambda-cihalotrin).

Na pojedinim parcelama registrovano je i prisustvo pojedinačnih odraslih jedinki buvača (Phyllotreta sp.). Gore navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje buvača.

6.10.2020 9:42Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp)Approved
Pančevo
Zaštita voćnjaka od glodara

Vizuelnim pregledom zasada jabuke i breskve registrovano je prisustvo aktivnih rupa glodara. Izrazito povoljni vremenski uslovi u proteklom periodu, omogućili su njihovo masovno namnožavanje.

Proizvođačima preporučujemo pregled svojih voćnjaka i ukoliko se registruje povećan broj aktivnih rupa od glodara, sprovođenje njihovog suzbijanja primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

1.10.2020 8:06Breskva; JabukaPoljski miš (apodemus sylvaticus)Approved
Pirot
II generacija dudovca (Hyphantria cunea)

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledima zasada jabuke i šljive, na više lokaliteta, na pojedninačnim stablima registrovano je prisustvo larvi druge generacije dudovca (Hyphantria cunea).

 

Štete prave larve hraneći se lišćem. Mlade gusenice dudovca se najpre nalaze u grupama u paučinastim gnezdima, a kasnije, starije gusenice se razilaze po stablu i žive samostalno. U slučaju jakog napada može doći do golobrsta.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled zasada. U zasadima gde se regustruju pojedinačna gusenična gnezda preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje. Ukoliko je brojnost guseničjih gnezda veći, 2-3 gnezda po stablu, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.

30.9.2020 11:17Jabuka; ŠljivaDudovac (hyphantria cunea)Approved
Zrenjanin
Zaštita kelerabe u plastenicima

Na teritoriji RC Zrenjanin, usev kelerabe u plastenicima se nalazi u fazi početka formiranja glavica  (BBCH 41).

   

   fenofaza razvoja

Tokom vizuelnog pregleda biljaka registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

  • imaga i jaja kupusne bele mušice (Aleyrodes proletellana 15% biljaka,
  • jaja i larve malog kupusara (Pieris rapae) na do 5% biljaka.

Bela kupusna mušica

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina primena insekticida:

Cipkord, Crna mamba (a.m. cipermetrin) u količini 0,3 l/ha.

25.9.2020 14:19SVIBela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Mali kupusar (pieris rapae)Approved
Zrenjanin
Zaštita kelja, karfiola, brokolija i kelj pupčara

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kupusnjača (karfiol, brokoli, kelj i kelj pupčar), namenjeni za jesenju proizvodnju, se nalaze u fazi razvoja glavica,  glavice dostigle od 50% do 70% od očekivane veličine (BBCH 45-47).

Tokom vizuelnog pregleda biljaka registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

  • imaga i jaja kupusne bele mušice (Aleyrodes proletellana 10% do 18% biljaka,
  • jaja i larve malog kupusara (Pieris rapae) na 5% do 12% biljaka.

Bela kupusna mušica

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina primena insekticida:

Coragen (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

25.9.2020 14:13SVIBela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Mali kupusar (pieris rapae)Approved
1 - 20 Next