Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Leskovac
Zaštita višnje

Na području delovanja RC Leskovac zasadi višanja se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-65).

višnja BBCH 61-65

velika slika

U fazi cvetanja, višnja je osetljiva na infekciju  prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa). Najavljene padavine u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije ovim patogenom. U cilju zaštite višanja od navedenog patogena, pred padavine,  preporučuje se  primena nekog od registrovanih fungicida:

Chorus 50 WG, Ciprodex, Neon  (a.m. ciprodinil) 0,05%  (MBT 2) ili

Cormax  (a.m. ciprodinil)  0,2 kg/ha   (MBT 2),

ili neki drugi registrovani fungicid.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača. 

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

16.4.2021 14:11VišnjaMonilioza (Monilia laxa)Approved
 Šabac
Zaštita šljive

Na području RC Šabac zasadi šljive se, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fenofazama od početak cvetanja: puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju do faze cvetovi se smežuraju: većina latica otpala  (BBCH 65-67).

 

 

faza punog cvetanja

Najavljene višednevne  padavine, u fazi cvetanja šljive,  mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cvetova prouzrokovačem sušenja cvetova  i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

Proizvođačima se preporučuje da, u zasadima koji su u fazi cvetanja, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman nekim od registrovanih fungicida:

Chorus 50WG, Ciprodex, Neon  (a.m.ciprodinil) u koncetraciji 0,05%.

U zasadima šljiva, na belim lepljivim klopkama, registruju se visoki ulovi imaga šljivinih osa (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta). Samo u zasadima koji su u fazi precvetavanja preporučuje se primena insekticida u cilju suzbijanja šljivinih osa nekim od registrovanih insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m deltametrin)  0,03%-0,05%.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite polinatora.

16.4.2021 14:07ŠljivaMonilioza (Monilia laxa); Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)Approved
 Vranje
Zaštita šljive i višnje

Na području delovanja RC Vranje zasadi koštičavih voćnih vrsta se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama razvoja. Zasadi šljive su u fazi od prvi cvetovi otvoreni do faze 30% cvetova otvoreno (BBCH 60-63) a zasadi višnje su u fenofazi većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli baloni do početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

Najavljene padavine za neredne dane mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa) u zasdima šljive i višnje  gde je cvetanje u toku. Preporuka je da se sprovede hemijski tretman pre najavljenih padavina nekim od fungicida:

Ciprodex, Neon, Chorus 50 WG (ciprodinil) u

koncentraciji 0,05%.

16.4.2021 14:05Šljiva; VišnjaMonilioza (Monilia laxa); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)Approved
 Čačak
Zaštita šljive

Na području delovanja Čačak, zasadi šljiva se nalaze u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta , u različitim fazama cvetanja: od početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno, do faze precvetavanja, kraj cvetanja: sve latice opale  (BBCH 61-69).

 

Faza razvoja

Faza razvoja

Registrovani su ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava) na belim lepljivim klopkama postavljenim u zasadima šljiva.  U fazama precvetavanja počinje piljenje larvi ovih štetočina koje se ubušuju u tek zametnute plodove.

 U  zasadima gde se šljive nalaze u fazi kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69), u cilju suzbijanja tek ispiljenih larvi šljivinih osa, preproručuje se primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin:

-        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u koncentraciji 0,03-0,05%.

U ovoj fazi razvoja šljive, lisna masa osetljiva je na napad od strane gljive prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i gljive prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). U cilju sprečavanja ostvarenja infekcije navedenim patogenima, pre najavljenih padavina, preporučuju se primena fungicida na bazi aktivne materije mankozeb:  

-        Mankogal 80, Dithane M 45 u koncentraciji 0,2-0,25%.

U zasadima šljiva koji se nalaze u fazama cvetanja, najavljene padavine od subote mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sušenja cveta, grana i grančica (Monilinia laxa). U cilju zaštite zasada od navedenog patogena, pred najavljene padavine, preporučuju se hemijske mere zaštite po preporuci od 10.04. (preporuka).

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

16.4.2021 13:50ŠljivaŠljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Monilioza (Monilia laxa)Approved
 Zrenjanin
Zaštita kruške

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi kruške se nalaze u zavisnosti od sortimenta u fazi prvi cvetovi  otvoreni do puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno (BBCH 60-65).

 

   Fenofaza razvoja

S obzirom da se biljke nalaze u osetljivoj fazi  (fenofaza cvetanja) i  da su prošle godine registrovani simptomi bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora), proizođačima se u cilju preventivne zaštite kruške od navedenog patogena, pre padavina, preporučuje primena fungicida na bazi a.m. bakar hidroksida, Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06%.

Takođe za novoizraslu lisnu masu u cilju zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi a.m. mankozeb Mankogal 80,Dithane M 45,Mankogal ekstra 0,2-0,25%.

 

Podsećamo proizvođače da je primena insekticida u fazi cvetanja zabranjena.

16.4.2021 13:47KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)Approved
 Zrenjanin
Zaštita jabuke

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se nalaze u fazi od crvenih pupoljaka (sorta Zlatni delišes, BBCH 57), do faze početak cvetanja, 10% cvetova otvoreno (sorta Ajdared, BBCH 61).

 

  Fenofaza razvoja

Najavljene padavine, osetljiva faza jabuke i prisutan infektivni material u zasadima predstavljaju rizik za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

Delan 700 WG, Shanon (a.m. ditianon) 0,07%, Galileo, Fiesta (a.m. ditianon) 0,75-1kg/ha

+

Pyrus 400 SC, Pehar (a.m.pirimetanil) 1l/ha.

Kod osetljivih sorti jabuke, u cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Karathane gold 350 EC (a.m.meptildinokap) 0,4-0,5 l/ha.

16.4.2021 13:39JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Jagodina
Zaštita šljive
Na području delovanja RC Jagodina zasadi šljive se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze puno cvetanje: oko 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju do faze cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 65-67).
 
 
Kako se od 05.04. na belim lepljivim pločama registruju ulovi imaga žute i crne šljivine ose Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta, proizvođačima se preporučuje da u periodu precvetavanja i zametanja plodova a u cilju sprečavanja ubušivanja larvi, primene insekticidni tretman nekim od sledećih insekticida:
 
-Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) ...0,03-0,05 % ili
 
- Decis mega (a.m.deltametrin) … 0,015-0,025 %
 
Period precvetavanja i listanja je osetljiva fenofaza za infekciju patogenom prouzrokovačem plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila). Proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite od navedenih patogena pre najavljenih padavina izvrše fungicidni tretman nekim od registrovanih fungicida:
 
 - Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Metod 480 SC Capi (a.m. kaptan) ...0,2-0,3 %
 
Kod zasada koji su u fazi cvetanja u cilju od zaštite od prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica (Monilia laxa),  preporučuje se primena nekog od fungicida:
 
 - Ciprodex, Neon (a.m.ciprodinil) ...0,05 %
 
Prilikom primene fungicida treba voditi računa da u voćnim zasadima nema polinatora!
Primena insekticida je dozvoljena samo od faze precvetavanja!
16.4.2021 13:25ŠljivaŠljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Monilioza (Monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)Approved
 Vranje
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Vranje zasadi  jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od crvenih pupoljaka do početka  cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno  (BBCH 57-61).

Prognozirane višednevne padavine mogu stvoriti uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis). U cilju zaštite preporuka je primena kombinacije fungicida:

Delan 700WG, Shanon (ditianon) 0,07% ili Fiesta, Galileo (ditianon) 0,75-1kg/ha ili Alcoban (ditianon) 0,5-0,75 kh/ha    +

Pyrus 400 SC, Pehar (pirimetanil) u količini 1l/ha.

U cilju zaštite jabuke od pepelnice (Podosphaera leucotricha) preporuka je primena nekog od fungicida:

Stroby DF, Lunar, Asena (krezokim-metil) u koncentraciji 0,02%.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za primenu i sprovesti sve mere u cilju zaštite oprašivača. Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

 

16.4.2021 13:15JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Ruma
Zaštita koštičavog voća

 

Na terenu RC Ruma zasadi koštičavog voća se nalaze u različitim fazama cvetanja i precvetavanja  (63-69 BBCH).

 

S obzirom da je od subote popodne u najavi višednevni kišni period, kod voćnih vrsta/sorti koje se nalaze u fazi cvetanja (višnja, trešnja i šljiva) postoji visok rizik od  ostvarenja infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa). Pre najavljenih padavina preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida (vidi preporuku).

 

Za voćne vrste/sorte koje se nalaze u fazi precvetavanja i formiranja plodnika (breskva, kajsija, neke sorte šljive) u cilju zaštite formirane lisne mase od infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), pre najavljenih padavina se preporučuje primena nekog od fungicida na bazi kaptana u koncentraciji 0,2-0,3% (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi, Metod 480 SC) ili mankozeba u koncentraciji 0,2-0,25% (Mankogal 80, Dithane M 45,…).

 

Na lepljivim klopkama  postavljenim u zasade šljiva registruju se ulovi imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava). U zasadima šljive koji se nalaze u fazi precvetavanja preporučuje se insekticidni tretman u cilju suzbijanja ovih štetočina:

 (a.m deltametrin) Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u koncentraciji 0,03-0,05%.

 

U zasadima breskve se registruje prisustvo tripsa (Thrips spp.). U zasadima koji se nalaze u fazi precvetavanja, a nije sproveden tretman protiv ovih štetočina, preporuka je da se sada  izvrši (preporuka od 11.04.).

 

Pri upotrebi pesticida treba se pridržavati uputstva o njihovoj primeni.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

 

16.4.2021 12:43Višnja; Trešnja; Šljiva; Breskva; KajsijaMonilioza (Monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Thrips tabaci (Thrips tabaci); Tripsi (thrips spp)Approved
 Subotica
Zaštita jabuke od Venturia inaequalis

Na području delovanja RC  Subotica zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta  nalaze u fazi od crvenih pupoljaka  do faze početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 57 - 61).

Narednih nekoliko dana se najavljuje  kišni period, koji može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, evidentiran je veliki broj askospora u pseudotecijama, Sa kišom će se omogućiti intenzivno oslobađanje askospora iz askusa. Jabuka se nalazi u kritičnom momentu sa aspekta zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti, kada treba sprečiti primarne zaraze na cvetovima i mladom lišću.

 Preporučuje se proizvođačima primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida:

Polyram DF (a.m.metiram) u koncentraciji 0,2%

+

Pyrus 400 SC,Pehar (a.m. pirimetanil) u dozi 1 l/ha

Kod osetljivog sortimenta na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporuka je da se doda i  neki od fungicida registrovanih za suzbijanje ovog patogena.

16.4.2021 12:32JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
 Jagodina
Zaštita jabuke
Na području delovanja RC Jagodina, zasadi jabuke se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze prvi cvetovi otvoreni do faze otvoreno do 20% cvetova (BBCH 59-62).
 
 
Najavljene padavine, izuzetno osetljiva fenofaza razvoja jabuka i prisutan infektivni potencijal u jabučnjacima, predstavljaju visok rizik od nastanka zaraza prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).
 
U cilju zaštite jabuke od navedenog patogena preporučuje se primena kombinacije kontaktnih i sistemičnih fungicida:
 
 - Polyram DF (a.m.metiram) … 0,2 %
 
 +
 
 - Pehar, Pyrus 400 SC (a.m. pirimetanil) … 0,1 %
 
U pojedinim zasadima se uočava prisustvo simptoma pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u vidu belih mladara. 
 
 
Pored mehaničkog uklanjanja belih mladara, proizvođačima se u cilju zaštite od navedenog patogena preporučuje primena negog od sledećih fungicida:
 
Stroby DF, Asena, Lunar (a.m.kresoksim-metil) … 0,02 %
 
Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati svih propisanih mera u cilju zaštite oprašivača!
 
Primena insekticida u vreme cvetanja voćaka je zabranjena!
16.4.2021 12:24JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Sombor
Zaštita koštičavog voća

Na području delovanja RC Sombor, koštičave voćne vrste (trešnja, višnja, šljiva) se, u zavisnosti od vrste, lokaliteta  i sortimenta nalaze u fenofazama od većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do cvetovi se smežuravaju, većina latica je opala (BBCH 59-67).

puno cvetanje šljive

U narednim danima u najavi imamo padavine  koje sa nižim temperaturama vazduha i u fenofazi cvetanja, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju patogenom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa)

Poljoprivrednim proizvođačima šljive, trešnje i višnje (u zasadima koji se nalaze u fenofazi cvetanja) preporučuje se  da sprovedu hemijske mere zaštite od navedenog prouzrokovača, nekim od registrovanih preparata:

a.m. ciprodinil- Chorus  50 WG, Neon 0,03-0,05% ili Ciprodinil, Cormax 0,02%.

U zasadima šljive, koji se nalaze u fenofazi precvetavanja, registruju se visoki ulovi imaga šljivinih osa (Hoplocampa flava i H.minuta). U ovoj fenofazi preporučuje se primena insekticida cilju suzbijanja šljivinih osa nekim od registrovanih insekticida:  Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m deltametrin)  0,03-0,05%.

imaga šljivinih osa

U zasadima šljiva koji su u precvetavanju i gde je formirana lisna masa, u cilju zaštite šljive od prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum) uz insekticide, preporuka je primena i nekog od fungicida: Dithane M-45; Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 0,2-0,25%.

16.4.2021 12:23Šljiva; Trešnja; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)Approved
 Niš
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od većina cvetova je sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu do oko 30% cvetova je otvoreno (59-63 BBCH).

Velika slika

Najavljene padavine, visok nivo infektivnog potencijala patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i osetljiva faza u razvoju jabuke mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija od strane ovog patogena.

Proizvođačima se preporučuje primena kombinacija preventivnog i sistemičnog fungicida,pred najavljene padavine:

Delan 700 WG, Shanon (a.m. ditianon) 0,07% ili Galileo, Fiesta (a.m. ditianon) 0,75-1 kg/ha ili Alcoban (a.m. ditianon) 0,5-0,75 kg/ha

+

Pyrus 400 SC, Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 1 l/ha

U cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), posebno kod osetljivih sorti, proizvođačima se preporučuje primena  fungicida:

Karathane gold 350 EC (a.m. meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha.

16.4.2021 11:39JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Beograd
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi jabuke su u zavisnosti od sortimenta u različitim fazama cvetanja, od  prvi cvetovi otvoreni do 30% cvetova otvoreno (BBCH 60-63).

Od subote se za region Beograda, prognozira višednevni kišni period, koji će uz visok infektivni potencijal u  najosetljivijoj fazi u razvoju jabuke stvoriti rizik od nastanka primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, obave zaštitu jabuke primenom kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida i to:

Polyram DF (metiram) u koncentraciji primene 0,2% i

Pyrus 400 SC ili Pehar (pirimetanil) u koncentraciji primene 0,1%.

Kod osetljivog sortimenta u cilju sprečavanja širenja pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se hemijski tretman sa fungicidom:

Karatane gold 350EC (meptildinokap) u količini primene 0,4-0,5L/ha.

slika1

velika slika

16.4.2021 11:38JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)Approved
 Knjaževac
Zaštita šljive

Na području delovonja RC Knjaževac, zasadi šljive  se u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fenofazama od početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno do puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju  (BBCH 61-65).

Najavljene višednevne  padavine, u fazi cvetanja šljive,  mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cvetova prouzrokovačem sušenja cvetova  i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

Proizvođačima se preporučuje da, u zasadima koji su u fazi cvetanja, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman nekim od registrovanih fungicida:

Chorus 50WG, Ciprodex, Neon  (a.m.ciprodinil) u koncetraciji 0,05%.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite polinatora.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

16.4.2021 11:34ŠljivaMonilioza (Monilia laxa)Approved
 Knjaževac
Zaštita višnje

Na području delovonja RC Knjaževac zasadi višnje se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta,  nalaze u fazama od većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

Najavljene padavine u narednom periodu, u fazi cvetanja višnje,  mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

Proizvođačima se preporučuje da, u zasadima koji su u fazi cvetanja, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman nekim od registrovanih fungicida:

Chorus 50 WG (a.m.ciprodinil) u količini od 0,3-0,5 kg/ha ili

Cormax (a.m.ciprodinil) u količini od 0,2 kg/ha ili

Ciprodex, Neon (a.m.ciprodinil) u koncentraciji 0,05 %

ili neki drugi registrovani fungicid.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite polinatora.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

16.4.2021 11:28VišnjaMonilioza (Monilia laxa)Approved
 Svi regioni
Aktuelna zaštita voća
Za područje naše zemlje se u narednim danima najavljuje višednevni kišni period koji može stvoriti povoljne uslove za infekcije različitim prouzrokovačima bolesti. Na lokalitetima gde vremenski uslovi budu dozvolili, pre najavljenih padavina, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite.
 

U zasadima koštičavog voća (breskva, šljiva, višnja, trešnja) koji se nalaze u fazama cvetanja, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida u cilju zaštite od prouzrokovača sušenja cvetova grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U zasadima bresaka i nektarina koji su u fazi precvetavanja  i zametanja plodova, u cilju suzbijanja tripsa (Thysanoptera), preporučuje se primena insekticida (vidi preporuku Regionalnog centra Novi Sad).

Ovi štetni organizmi su, pored direktnih šteta koje prouzrokuju ishranom i ograničavajući faktor prilikom izvoza naših poljoprivrednih proizvoda, jer se pojedine vrste kao što je kalifornijski cvetni trips (Frankliniella occidentalis) nalaze na listama karantinskih štetnih organizama pojedinih zemalja gde se izvozi naše voće i povrće.

Na belim lepljivim klopkama postavljenim u zasade šljiva registruju se visoke brojnosti ulova odraslih jedinki crne šljivine ose (Hopolocampa minuta)  i žute šljivine ose (Hoplocampa flava). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi ovih štetočina u tek zametnute plodove šljive preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida (vidi preporuku Regionalnog centra Kragujevac).

Primena insekticida se preporučuje samo u zasadima koji su u fazi precvetavanja i formiranja plodova i u kojima više nisu prisutni polinatori!

U zasadima jabuka, u cilju sprečavanja primarnih infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) preporučuje se primena kombinacije kontaktnih i sistemičnih fungicida:

Delan 700 WG, Shanon (ditianon) 0,07% ili Galileo, Fiesta (ditianon) 0,75-1 kg/ha ili Alcoban (ditianon) 0,5-0,75 kg/ha

+

Pyrus 400 SC, Pehar (pirimetanil) u količini 1 l/ha.

U zasadima sa osetljivim sortimentom na pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha), kao što su Ajdared, Jonagold, Jonagored i drugi  i gde su u predhodnim vegetacijama registrovani simptomi pepelnice, preporučuje se i primena nekog od registrovanih fungicida: Karathane gold 350 EC (meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha ili Stroby DF, Lunar, Asena  ( a.m. kresoksim-metil) u koncentraciji 0,02%.

16.4.2021 11:24Breskva; Šljiva; Trešnja; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Tripsi (thrips spp); Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)Approved
 Valjevo
Zaštita zasada jabuke

Na području delovanja RC Valjevo zasadi jabuka se nalaze u fazi od crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene: cvetna loža lagano otvorena, čašični listići jedva vidljivi do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-60).

Ostvarenje primarnih zaraza prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na cvetnim delovima treba sprečiti u fenofazi cvetanja, a takođe treba sprečiti i ostvarenje infekcije na mladom lišću. Sada je jedan od najkritičnijih momenata u zaštiti jabuke, jer se sa narednim padavinama može očekivati intenzivno oslobađanje askospora ovog patogena.

Pred najavljeni višednevni kišni period od vikenda, proizvođačima se preporučuje da  sprovedu hemijski tretman kombinacijom sledecićih fungicida:

  • Polyram DF (a.m.metiram) u koncentraciji 0,2%

+

  • Pyrus 400SC, Pehar (a.m.pirimetanil) u količini 1 l/ha.

 

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati  upustva i voditi računa o zaštiti oprašivača.

Primena insekticida je zabranjena u fazi cvetanja!

16.4.2021 11:16JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
 Kruševac
Zaštita koštičavog voća

Na području delovanja RC Kruševac zasadi koštičavog voća se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja.

Zasadi šljive se nalaze u fazi od punog cvetanja do precvetavanja (BBCH 65-69), dok su zasadi všnje i trešnje u fazi od 40% cvetova otvoreno do faze cvetovi se smežuravaju: većina latica opalo (BBCH 64-66).

Najavljene padavine, u zasadima koštičavog voća koji se nalaze u fazama cvetanja, stvoriće povoljne uslove za infekciju cvetova prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa). U cilju zaštite cvetova, pred padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata:

Ciprodex, Neon ili Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil)  u koncentraciji 0,05% (šljiva, višnja),

Cormax (a.m. ciprodinil) u količini 0,2 kg/ha (trešnja),

Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 2 l/ha (trešnja).

 

U zasadima šljiva, na postavljenim belim lepljivim pločama, registruju se ulovi odraslih jedinki crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava). U cilju zaštite šljive od navedenih štetočina, samo u zasadima šljiva koji su u fazi precvetavanja i u kojima više nisu prisutni oprašivači,  preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux) u koncentraciji 0,03% - 0,05%.

 

Takođe, najavljene padavine stvoriće povoljne uslove za infekciju formirane lisne mase prouzrokovačem plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila). Proizvođačima se preporučuje da, u cilju zaštite od navedenih patogena, pre najavljenih padavina, sprovedu fungicidni tretman nekim od registrovanih fungicida: 

Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Metod 480 SC, Capi (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3 %.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i sprovesti sve mere u cilju zaštite oprašivača. Primena insekticida u vreme cvetanja voća je zabranjena!

16.4.2021 11:09Šljiva; Trešnja; VišnjaMonilioza (Monilia laxa); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)Approved
 Sremska Mitrovica
Zaštita šljive u precvetavanju

Na terenu RC Sremska Mitrovica, ranostasne sorte šljive su u fenofazi od kraj cvetanja: sve latice su opale do plodnik raste, opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 69-71).

šljiva

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasade šljive, registrovan je ulov odraslih jedinki crne šljivine ose(Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

U cilju spečavanja ubušivanja larvi šljivinih osa u tek zametnute plodove šljive, u zasadima koji su u fazi precvetavanja, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

a.m. deltametrin , preparati: Decis 2,5 EC ili Konfuzija  ili Polux u koncentraciji 0,03-0,05%.

Pred najavljene padavine preporučuje se i preventivni tretman fungicidom u cilju sprečavanja infekcije patogenom šupljikavost lišća koštićavog voća (Stigmina carpophila).

Preporuka proizvođačima je tretman fungicidom na bazi:

a.m. kaptan, preparati: Capi, Metod 480 SC, Merpan 48 SC, Captan 50 WP u koncentraciji 0,2-0,3%.

Prilikom primene insekticida strogo se treba pridržavati uputstva za primenu  i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela.

Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zabranjena!

16.4.2021 11:04ŠljivaŠljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)Approved
1 - 20 Next