Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Smederevo
Zaštita vinove loze

Na području  RC Smederevo vinova loza se, u zavisnosti od sorte, nalazi u fazi šarak bobica do faze omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

 

 

 

U cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator), naročito kod osetljivog sortimenta, preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

  • Akord (a.m.tebukonazol) 0,4 l/ha - karenca 21 dan ili
  • Luna experience (a.m. tebukonazol+fluopiram) 0,035-0,04% - karenca 14 dana.

 

Za zaštitu vinove loze od prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea) preporučuje se primena fungicida:

 

  • Teldor 500 SC (a.m.fenheksamid) 0,1%  - karenca 21 dan vinske sorte i 7 dana stone sorte.

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

17.8.2019 16:57Vinova lozaPepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)11996
Smederevo
Zaštita jabuke

Na području RC Smederevo zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

 

 

 

U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,5 l/ha - karenca 7 dana

 

U cilju zaštite plodova od skladišnih patogena: prouzrokovača mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.), preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha - karenca 3 dana ili

Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana ili

Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 gr/ha  - karenca 14 dana. 

 

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

17.8.2019 16:43JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)11995
Kragujevac
Zaštita jabuke
Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuka se nalaze u fenofazi napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (85 BBCH).
 
 
Trenutno je u toku piljenje larvi III generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).
 
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman:
 
Avaunt 15 EC (a.m indoksakarb) … 0,5 l/ha (karenca 7 dana)
 
Preporučuje se izvođenje tretmana u večernjim satima, zbog visokih dnevnih temperatura.
17.8.2019 15:47JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)11994
Kragujevac
Zaštita kupusa
Na području RC Kragujevac usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi početak formiranja glavice(BBCH 41).
 
Vizuelnim pregledom biljaka ustanovljeno je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) u indeksu napada 2, imaga buvača (Phyllotreta sp.) u indeksu napada 9,5 i lisnih vaši (Aphididae) u indeksu napada 3.
 
 
 

Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo navedenih štetočina,  preporučuje se primena hemijskih mera zaštite insekticidom:

Vantex 60 CS (a.m. gama-cihalotrin) ... 70 ml/ha

17.8.2019 15:00KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)11993
Novi Sad
Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvića korena.

 

Od poslednje preporuke za zaštitu šećerne repe (31.07.), na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve gotovo svakodnevno se beleže visoki rizici za ostvarenje infekcije od strane pomenutog patogena.

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

 

Sada je neophodno sačuvati lisnu masu kako ne bi došlo do retrovegetacije, iscprljivanja biljaka i gubitaka u prinosu i sadržaju šećera. Proizvođačima se preporučuje da zaštite useve primenom kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

·            Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) u količini 1,5 l/ha (karenca 21 dan)

·       Rias 300 EC, Cercohem (difenokonazol + propikonazol) u količini 0,3 l/ha (karenca 21 dan)

16.8.2019 19:57Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)11992
Novi Sad
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

Aktivnosti jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na području delovanja RC Novi Sad prikazani su na mapi:

U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi preporučuje se primena insekticida Affirm 095 SG  (emamektin benzoat) u koncentraciji 0,3%, uz dodatak mineralnog ulja (karenca 7 dana).

U ovim fazama neophodno je zaštititi plodove jabuka od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.). U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

·    Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana

·    Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4 – 0,45 kg/ha - karenca 3 dana

·    Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana

·    Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha – karenca 14 dana

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

16.8.2019 19:17JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)11991
Subotica
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Subotica vinova loza se, u zavisnosti od sortimenta, nalazi u fazi od šarak bobica do omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

 

Obojavanje plodova-šarak

 

U cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator), naročito kod osetljivog sortimenta, preporučuje se primena nekog od fungicida:

·         Akord (a.m.tebukonazol) u količini 0,4 l/ha (karenca 21 dan) ili

·         Luna experience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,035-0,04% (karenca 14 dana).

Za zaštitu vinove loze od prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea) preporučuje se primena fungicida:

·         Teldor 500 SC (a.m.fenheksamid) u koncentraciji 0,1%  (karenca 21 dan vinske sorte i 7 dana stone sorte).

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

16.8.2019 17:38Vinova lozaPepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)11990
Vrbas
Zaštita kruške

Na području RC Vrbas, kasnostasne sorte krušaka nalaze se u fazi napredovanja zrenja, boja karakteristična za kultivar (BBCH 85).

 

Vizuelnim pregledom zasada krušaka, registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

-          Imago: 4,16

-          Jaja: 11,66

-          Mlađe larve (L1-L3): 12,5

-          Starije larve ( L4-L5 ): 5

U toku je piljenje larvi pete letnje generacije obične kruškine buve. U cilju suzbijanja larvi ove štetočine, preporučuje se primena insekticida Delegate 250 EW (a.m. spinetoram) u količini 0,3-0,4 kg/ha.

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci, koja za navedeni insekticid iznosi 7 dana.

16.8.2019 16:53KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)11989
Pančevo
Zaštita vinove loze

Na terenu RC Pančevo zasadi vinove loze se nalaze u fazi početak šarka do faze omekšavanje bobica (BBCH 81-85)

 

 

 

Vremenski uslovi pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži (Botrytis cinerea).

 

U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida: 

Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid ) 0,1% (karenca: 7 dana stone sorte; 21 dan vinske sorte)

+

Akord (a.m. tebukonazol)  0,4 l/ha (karenca 21 dan).

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata! 

16.8.2019 13:14Vinova lozaPepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)11988
Čačak
Zaštita jabuke

Na području RC Čačak zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

lokalitet Lipnica

-  U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca ( Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

U cilju zaštite plodova od skladišnih patogena: prouzrokovača mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.),preporučuje se primena nekog od fungicida:

·       Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

·        Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 gr/ha  (karenca 14 dana). 

Prilikom hemijskih mera zaštite obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata.

16.8.2019 12:27JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)11987
Niš
Zaštita maline

Na području delovanja RC Niš, zasadi maline su u fazi odumiranja lišća na dvogodišnjim izdancima koji su doneli rod i u fazi rasta i razvoja mladih izdanaka (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova.

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo grinja primena nekog od akaricida:

Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) 0,1% ili

Envidor (a.m. spirodiklofen) 0,4 l/ha ili

Uranus (a.m. etoksazol) 0,5 l/ha.

U pojedinim zasadima su registrovana zadebljanja u vidu bradavičastih ispupčenja na izdancima u kojima je  uočeno  prisustvo larvi malinine muve galice (Lasioptera rubi).

velika slika

Proizvođačima se preporučuje mahaničko uklanjanje ovakvih izdanaka do osnove, iznošenje iz zasada i uništavanje.

Takođe, u pojedinim zasadima maline vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).

velika slika

Ukoliko se uoče simptomi ovog patogena preporučuje se primena nekog od fungicida: 

Akord WG (a.m. tebukonazol) 0,075% ili

Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 0,75l/ha.

16.8.2019 11:49MalinaObična grinja (tetranychus urticae); Malinina galica (Lasioptera rubi); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) 11986
Senta
Zaštita paprike

Na terenu RC Senta usevi paprike se nalaze u različitim fazama : od  formiranja do sazrevanja plodova ( 71- 81 BBCH ).

 

Vizuelnim pregledom useva paprike na lokalitetu Senta registrovano je prisustvo sveže položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 45% biljaka. 

jaje na plodu 

Intenzivno piljenje larvi pamukove sovice se očekuje u narednoj nedelji, pa se proizvođačima paprike preporučuje pregled useva i sprovođenje hemijskog tretmana sa nekim od  insekticida:

 

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha

Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 3 dana)

16.8.2019 11:07PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)11985
Niš
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Niš usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom biljaka utvrđeno je prisustvo:

buvača (Phyllotreta sp.) u indeksu napada 13,33, imaga i jaja bele kupusne mušice (Aleyrodes proletalla) u indeksu napada 11,5;   jaja i larve malog kupusara (Pieris rapae),  larve kupusovog moljca (Plutella xylostella)  u indeksu napada 4,75. U toku je piljenje larvi VI generacije ove štetočine.

velika slika

U cilju sprečavanja daljih oštećenja na listovima proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Vantex 60 CS (a.m. gama-cihalotrin) 70 ml/ha.

15.8.2019 17:54KupusBuvači (phyllotreta spp); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Mali kupusar (pieris rapae); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)11983
Bačka Topola
Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se širenje  simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

 

U proteklih nekoliko dana, na automatskim meteorološkim stanicama, zabeleženi su visoki rizici za ostvarenje infekcije ovim patogenom.

U cilju očuvanja  lisne mase, da bi se sprečila  retrovegetacija i gubici u prinosu i sadržaju šećera, proizvođačima se preporučuje da zaštite useve primenom kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

Preventivni fungicidi:

  • Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (a. m. hlorotalonil) 1,5 l /ha (karenca 21 dan)

Sistemični fungicidi:

  • Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil ) 1,5 l/ha (karenca 42 dana) ili
  • Duett ultra (a.m. eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha (karenca 42 dana) ili
  • Bumper P (a.m.prohloraz + propikonazol ) 0,8 – 1 l/ha (karenca 21 dan)  ili
  • Rias 300 EC (a.m. difenokonazol + propikonazol )0,3 l/ha (karenca 21 dan) ili
  • Propulse 250 SE (a.m. fluopiram + protiokonazol ) 1-1,2 l/ha (karenca 14 dana)

Prilikom izbora peparata treba voditi računa o maksimalnom broju tretiranja u toku godine na istoj površini koji za sve navedene sistemične fungicide iznosi dva puta! Takođe, treba voditi računa o karenci primenjenih fungicida!

15.8.2019 16:26Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)11982
Zrenjanin
Zaštita karfiola

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi karfiola se, u zavisnosti od datuma rasađivanja, nalaze u fazi od 5 do 6 razvijenih listova do faze početka formiranja glavica (BBCH 15-41).

Na mlađim biljkama karfiola vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo kolonija lisnih vaši (Myzus persicae) na 12% pregledanih biljaka. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče prisustvo vaši sprovedu insekticidni tretman preparatom:

Chees 50 WG (a.m. pimetrozin) 0,4 kg/ha

   lisne vaši

Na  biljkama karfiola koje su u fazi početka formiranja glavica registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti lista (Alternaria spp.) na starijim listovima. Ukoliko se prilikom pregleda biljaka registruje prisustvo ovog patogena preporučuje se primena fungicida:

Dakoflo (a.m. hlorotalonil) 3 l/ha

 crna pegavost lista

15.8.2019 14:35SVICrna pegavost kupusnjača (alternaria spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)11981
Niš
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Niš zasadi vinove loze se nalaze u fazi početak šarka do faze omekšavanje bobica (BBCH 81-85).

velika slika

Vremenski uslovi pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži (Botrytis cinerea). U cilju zaštite proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida: 

Luna experience (a.m. fluopiram+tebukonazol) 0,4 l/ha (karenca 14 dana)  ili Akord (a.m. tebukonazol) 0,4 l/ha (karenca 21 dan) +

Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid ) 1 l/ha (karenca: 7 dana stone sorte; 21 dan vinske sorte).

U toku je polaganje jaja i početak piljenje larvi treće generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

Proizvođačima se preporučuje pregled grozdova na prisustvo jaja ove štetočine. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, na početku piljenja larvi, preporučuje se primena insekticida:

Laser 240 SC (a.m.spinosad) u koncentraciji 0,01% (karenca 14 dana).

Navedeni insekticid delovaće i na imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii), čije je prisustvo registrovano u lovnim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze.

Osim hemijskih mera, proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole u cilju smanjenja populacije azijske voćne mušice (pogledaj preporuku).

Prilikom hemijskih mera zaštite obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata.

15.8.2019 14:10Vinova lozaPepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)11980
Niš
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Niš, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

velika slika

Pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman kombinacijom preparata:

Runner 240 SC (a.m. metoksifenozid) 0,04-0,06 % (karenca 14 dana) +

Vantex (a.m. gama cihalotrin) 40-50 ml/ha (karenca 14 dana)

U cilju zaštite plodova od skladišnih patogena: prouzrokovača mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.),preporučuje se primena fungicida:

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 gr/ha  (karenca 14 dana). 

Prilikom hemijskih mera zaštite obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata.

15.8.2019 14:05JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)11979
Zrenjanin
Zaštita mrkve

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi mrkve se nalaze u fazi razvoja lista, peti list razvijen (BBCH 15).

 

 fenofaza razvoja

Zbog temperaturnih kolebanja i dužeg zadržavanja jutarnje rose na listovima proizvođačima se preporučuje preventivni tretman u cilju sprečavanja pojave simptoma prouzrokovača crne pegavosti lista (Alternaria dauci) preparatom:

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2 kg/ha.

15.8.2019 13:54MrkvaCrna pegavost mrkve (alternaria spp)11978
Zrenjanin
Zaštita šećerne repe

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pege su prisutne kako na starijim, tako i na mlađim listovima.

U proteklih nekoliko dana na meteorološkim stanicama se beleže izuzetno povoljni uslovi za širenje i razvoj pomenutog patogena.

U cilju očuvanja lisne masne proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog mehanizma delovanja:

Dakoflo 720 SC; Balear 720 SC (a.m. hlorotalonil) 1,5 l/ha

                                    +

Propulse 250 SE (a.m. fluopiram + protiokonazol) 1 – 1,2 l/ha.

pegavost lista

15.8.2019 13:43Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)11976
Senta
Zaštita kruške
Na terenu RC Senta kasnostasne sorte krušaka se nalaze u fazi napredovanje zrenja: pojava do povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (81-85 BBCH).
Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:
imago 4,
jaja 21,
mlađe larve 15,
starije larve 3.
U toku je piljenje larvi pete letnje generacije ove štetočine.
U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida: Delegate 250 WG (spinetoram) u količini 0,3 – 0,4 kg/ha (karenca 7 dana). Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!
15.8.2019 9:37KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)11975
1 - 20 Next