Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Ruma
Zaštita kruške
 

Na terenu RC Ruma zasadi kruške se nalaze u fazi od drugog opadanja plodova do plod veličine do 40mm  (73-74 BBCH). 

 

U toku je razvoj druge letnje generacije obične kruškine buve (Psylla pyri).

 

Pregledom krušika na lokalietu Irig /Kudoš uočava se prisustvo ove štetočine u sledećim indeksima napada:

 

imago- 23

jaja- 73

mlađi larveni stadijumi (L1-L3)- 37

stariji larveni stadijumi (L4-L5)- 20

 

Imago i larve

 

U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se tretman kombinacijom insekticida:

 

 Nurelle D, Konzul ili Despot (hlorpirifos+cipermetrin) 0,1-0,15% +

Vertimec 018 EC, Abastate ili Kraft 1,8 EW (abamektin) 0,15% uz dodatak okvašivača.

 

U narednim danima najavljeno je nestabilno vreme sa padavinama. U cilju zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje se primena fungicida na bazi kaptana (Merpan 50 WP, Capi, Captan 50 WP ili Metod 480 SC  0,2-0,3%.

24.5.2018 0:47KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Kruševac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi (BBCH 74) prečnik ploda do 40 mm.

Osetljiva fenofaza jabuke, padavine u proteklom periodu, kao i  najavljeno nestabilno vreme za naredne dane i prisustvo infektivnog potencijala u voćnjaku, zahtevaju primenu kombinacije preventivnih i sistemičnih preparata u cilju zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha):

 Indar 5 EW  (a.m. fenbukonazol) 0,9 l/ha   +

 Antracol 70 WG (a.m. propineb) 2 kg/ha

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukovog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju zaštite plodova od ove štetočine preporučuje se primena preparata:

 Kestrel, Wizzzaard (a.m. acetamiprid) 0,025%.

23.5.2018 22:44JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Sombor
Zaštita crnog luka

Vizuelnim pregledom useva crnog luka (proizvodnja iz arpadžika, fenofaza razvoja 4-6 listova)  na punktovima Toplana i Kupusina, registrovano je prisustvo tripsa (Thrips tabaci):

-imaga – na 21 % biljaka

-larvi - na 34 % biljaka.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva tripsa. Ukoliko se utvrdi prisustvo 1-2 larve biljci potrebno je izvršiti tretman insekticidom:

Dicarzol 50 SP (a.m. formetanat – hidrohlorid) 1 kg/ha.

imago i larva Thrips tabaci

23.5.2018 20:36LukThrips tabaci (Thrips tabaci)
Šabac
Zaštita kruške

Na području RC Šabac, lokalitet Majur, u toku je razvoj druge letnje generacije obične kruškine buve (Psylla pyri). S obzirom na dominatno prisustvo odraslih jedinki i larvi, preporuka proizvođačima je da izvrše hemijski tretman sa kombinacijom insekticida:

Nurell-D, Despot, Konzul (hlorpirifos+cipermetrin) 0,15% + Tonus extra (acetamiprid) 0,05% uz dodatak okvašivača.

Takođe, u zasadima krušaka, preporučuje se i zaštita od prouzrokovača čađave krastavosti (Venturia pirina):

Pehar (pirimetanil) 1l/ha+ Dithane M45 (mankozeb) 2-2,5 kg/ha.

23.5.2018 17:11KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Šabac
Zaštita kruške - bakteriozna plamenjača

U pojedinim zasadima kruške sorte Viljamovka (faza razvoja BBCH 71-73) na području RC Šabac, registrovana je pojava bakteriozne plamenjače jabučastog voća Erwinia amylovora. Preporuka je mehaničko uklanjanje obolelih delova voćaka sa makazama koje su predhodno dezinfikovane varikinom ili 70% etil-alkoholom. Potrebno je ukloniti i do 30 cm zdravog letorasta ispod obolelog dela, kao i redovna zaštita kruške od insekata koji su vektori bakterije. Odstranjene biljne delove treba izneti i  spaliti van voćnjaka. Nakon uklanjana zaraženih biljnih delova preporuka je primena preparata na bazi bakar-hidroksida u smanjenoj koncentraciji.

23.5.2018 17:04KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Pirot
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Pirot zasadi jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova do faze plod veličine do 40 mm (BBCH 73-74).

 

Velika slika

Padavine u proteklom periodu, najava nestabilnog vremena za naredne dane, osetljiva faza razvoja jabuke i prisustvo infektivnog potencijala u prezimelom lišću, zahtevaju primenu kombinacije preventivnih i sistemičnih preparata u cilju zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha):

-          Indar 5 EW  (a.m. fenbukonazol) 0,9 l/ha +

-          Antracol 70 WG (a.m. propineb) 2 kg/ha

U cilju zaštite plodova od  jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u ovoj fazi razvoja preporuka je primena preparata:

-          Kestrel, Wizzzaard (a.m. acetamiprid) 0,025%.

23.5.2018 15:43JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Pirot
Zaštita vinove loze

Na području  RC Pirot, vinova loza se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi od cvetne kapice odvojene od drške do početak cvetanja:oko 10% cvetnih kapica opalo (BBCH 60 – 61).

  

Velika slika                       Velika slika

Proteklu nedelju obeležilo je kišovito vreme, koje je pogodovalo razvoju plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), kao i pepelnice (Uncinula necator).

Kako se i za naredni period najavljuje kišovito  vreme preporučuje se tretman vinove loze sledećim preparatima (kada to dozvole vremenski uslovi):

Forum gold (a.m ditianon+dimetomorf) u konc. 0,12-0,15 % +

Luna experience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,04%.

 

Takođe, ovakvo vreme pogoduje i razvoju crne truleži (Guignardia bidwelii), ali zaštitom vinove loze od plamenjače istovremeno se štiti vinova loza i od ove bolesti. 
23.5.2018 15:33Vinova lozaPlamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii)
Zrenjanin
Tretman u jabuci

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes, se nalaze u fenofazi razvoja ploda (BBCH 74 – prečnik ploda do 40 mm).

Padavine u preteklom periodu dovele su do stvaranja uslova za infekciju od strane prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), a s obzirom i na najavljene padavine u narednom periodu, potrebno je nastaviti sa zaštitom zasada jabuke.

Preporuka proizvođačima je da tretman obave kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Score 250 EC, Hemokonazol 250 EC, Sekvenca (a.m. difekonazol) 0, 03 %

                  +

Merpan 80 WG, Captan 50 WP (a.m. kaptan) 0, 2 – 0, 3 %.

U cilju zaštite plodova od jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), preporučuje se tretman na bazi a.m. acetamiprid:

Kestrel, Wizazzzard – 0, 025 %.

23.5.2018 15:32JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)
Kikinda
Zaštita krompira
Na području delovanja RC Kikinda, usevi krompira se nalaze u fenofazi zatvaranja redova; oko 50% redova zatvoreno do fenofaze vidljivi prvi pojedinačni pupoljci prve cvasti na glavnom stablu (BBCH 33-51).
 
  
velika slika                               velika slika
 
 
Uslovi u kojima se odvija proizvodnja u poslednjih nedelju dana su veoma povoljni za razvoj plamenjače krompira (Phytophtora infestanas).  Preporučuje se primena jednog od navedenih fungicida u cilju zaštite krompira:
  • Equation PRO WG (a.m. cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha ili
  • Ridomil Gold 68 WG (a.m. metalaksil+mankozeb) 2,5 kg/ha

Pregledom useva krompira registrovano je prisustvo odraslih i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) pa se proizvođačima preporučuje primena  insekticida Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,25 l/ha.

23.5.2018 15:23KrompirPlamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)
Pančevo
Zaštita vinove loze

Vizuelnim pregledom vinograda na području RC Pančevo ustanovljeno je da se vinova loza, u zavisnosti od sorte, nalaze u fazi od puno cvetanje do zametanje bobica (BBCH 65-71).

 

 

 

Uslovi koji vladaju i koji se najavljuju su povoljni za razvoj prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator), a vinova loza se nalazi u veoma osetljivoj fazi.

 

U cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena, preporučuje se primena sledeće kombinacije preparata:

Forum gold (a.m ditianon+dimetomorf)  0,12-0,15 %

 +

Collis (a.m boskalid+kresoksim metil) 0,04%.

23.5.2018 15:22Vinova lozaPlamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)
Novi Sad
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

U narednim danima se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Najavljeni uslovi pogodovaće i daljem razvoju gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite listova i plodova od navedenih patogena, pred najavljene padavine, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

·         Captan 50 WP, Metod 480 SC (kaptan) u koncentraciji 0,2 – 0,3% +

·         Indar 5 EW (fenbukonazol) u količini 0,9 l/ha

23.5.2018 15:14JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Pančevo
Pojava rđe na belom luku

Na teritoriji RC Pančevo na lokalitetima  Crepaja, Debeljaca i Kovačica, vizuelnim pregledom useva belog luka (BBCH-19) registrovanio je prisutvo simptoma rđe (Puccinia porri).

Simptomi se ispoljavaju na listu u vidu crvenkastih  uredosorusa u kojima se nalaze uredospore koje služe za dalje širenje patogena. Napadnuti listovi se suše što utiče na smanjenje veličine glavica a time i na smanjenje prinosa.

  

velika slika

Proizvođačima belog luka se preporučuje da  obiđu useve i ukoliko primete simptome  rđe izvrše tretman fungicidom:

Ortiva opti 480 SC ( hlorotalonil +azoksistrobin) 2 - 2,5 l/ha.

23.5.2018 15:11LukRđa luka (Puccinia porri)
Pančevo
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Pančevo (Opovo, Sakule, Crepaja) usevi krompira se nalaze u fazi  od početka zatvaranja redova do potpunog zatvaranja redova: oko 90% redova zatvoreno.

 

Automatske meteorološke stanice postavljene u usevima krompira beleže povoljne  uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans)  i prouzrokovača crne pegavosti krompira(Alternaria solani).

Preporuka proizvođačima je da izvrše tretman nekim od registrovanih fungicida:

Ridomil Gold MZ 68 WG (a.m. metalaksil m +mankozeb ) 2,5 kg/ha

Equation pro WG (a.m.cimoksanil+famoksadon )  0,4 kg/ha

23.5.2018 15:06KrompirCrna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Sremska Mitrovica
Zaštita kruške
Kruška se na terenu RC Sremska Mitrovica nalazi u fenofazi BBCH skale 73, drugo opadanje plodova.
Pregledom zasada krušaka ustanovljeno je različito stanje prisustva  obične kruškine buve-Cacopsylla pyri.
Ova različitost je u zavisnosti od lokaliteta, sorte i predhodno spovedenih mera zaštite. Dominantno je prisustvo odraslih jedinki i mlađih larvi.
 
 
L1-L3 na naličju lista
 
Preporučuje se proizvođačima tretman u kasnim večernjim satima sledećom kombinacijom preparata:
a.m. abamektin, preparat Vertimec 018 EC ili Abastate ili Invert EW ili Kraft 1,8 EW u konc. 0,15%
+
a.m. hlorpirifos + cipermetrin, preparat Nurell D  ili Konzul ili Savanur u konc. 0,075-0,1%.
Ovim tretmanom suzbija se i jabukov smotavac čija jaja i larve se registruju u pojedinim zasadima, naročito kod sorti čiji se plodovi dodiruju (Santa Marija).
Za sprečavanje infekcija prouzrokovačem čađave krastavosti-Venturia pirina preporučuje se primena preparata na bazi :
a.m. mankozeb preparati Mankogal 80, Dithane M 45 u konc. 0,25%.
23.5.2018 14:24KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Kruševac
Zaštita krompira

Na području delovanja  RC Kruševac, usevi krompira se nalaze u fenofazi po BBCH skali 35 (50% biljaka zatvaraju redove).

Padavine u proteklom periodu stvorile su povoljne uslove za infekciju i razvoj gljive prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans). Proizvođačima se preporučuje   da urade fungicidni tretman jednim od preparata:

Equation pro WG (a.m. cimoksanil+famoksadon )  0,4 kg/ha     ili

Ridomil Gold MZ 68 WG (a.m. mankozeb +metalaksil) 2,5 kg/ha.

 

 

23.5.2018 14:10KrompirPlamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Kikinda
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Kikinda usevi paprike iz rasada se nalaze u fazi od  6 do 8 razvijenih listova (BBCH 16-18). Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae sp.). Na naličju listova registrovane su krilate jedinke i prve formirane kolonije.

Picture

Velika slika - usev paprike  

 

Picture 

Velika slika - vaši na paprici

 

Usled direktnih i indirektnih šteta (vektori virusa) koje ovi insekti uzrokuju, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva paprike i hemijski tretman po potrebi sa nekim od navedenih insekticida:

·         Calypso 480-SC (tiakloprid) 0,15-0,2 l/ha 

·         Actara 25-WG (tiametoksam) 160 - 180 g/ha

·         Tonus (acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha

23.5.2018 13:21PaprikaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Valjevo
Zaštita zasada šljive

Vizuelnim pregledom zasada šljive, na području delovanja RC Valjevo, lokalitet Babina Luka, utvrđeno je da se šljiva nalazi u fenofazi - plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75 ).

S obzirom da su u narednom periodu najavljeni nestabilni vremenski uslovi i povoljne temperature koje mogu uticati na ostvarivanje infekcije, patogenom gljivom Polystigma rubrum - prouzrokovač plamenjače šljive i Stigmina carpophila - prouzrokovač šupljikavosti lista koštičavog voća, proizvođačima se u cilju zaštite od navedenih patogena preporučuje tretman fungicidom na bazi ( a.m. folpet ) Folpan 50 WP 0,2%.

Vizuelnim pregledom plodova, registrovano je prisustvo jaja pred piljenje kao i ispiljenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

 Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,03%.

 

23.5.2018 12:38ŠljivaPlamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Valjevo
Zaštita zasada kupine

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi kupine (sorte Čačanska bestrna i Loh Nes) su u fazi puno cvetanje, sekundarni (B) i tercijalni (C) cvetovi su otvoreni.

S obzirom na osetljivu fazu razvoja, očekivane padavine narednih dana će omogućiti optimalne uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovača sive truleži plodova (Botrytis cinerea). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina obave zaštitu u zasadima kupine primenom fungicida na bazi a.m. pirimetanil (Pyrus 400 SC ili Pehar) u koncentraciji 0,2%.

Nestabilni vremenski uslovi pogoduju i širenju rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum). Za suzbijanje navedenih prouzrokovača bolesti u ovoj fazi preporučuje se primena fungicida na bazi a.m. azoksistrobin kao što su Quadris, Promesa ili Queen 0,075%.

 

23.5.2018 12:33KupinaSiva trulež (botrytis cinerea); Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)
Subotica
Šupljikavost lista koštičavog voća

RC Subotica-koštičavo voće (breskva,kajsija,šljiva)

Koštičave voćne vrste na teritoriji RC Subotica pretrpele su štete od mraza usled čega nije došlo do formiranja plodova. Zbog nestabilnog vremena sa padavinama, u cilju zaštite lisne mase preporučuje tretman  fungicidima za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila)  na bazi aktivne materije kaptan:  Captan 50 WP/Merpan 50 WP/ Metod 480 SC/Capi  0,2-0,3 %.

23.5.2018 11:44Breskva; Kajsija; ŠljivaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Vrbas
Zaštita jabuke

Na području RC Vrbas jabuke se nalaze u fenofazi po BBCH skali 74 (plodovi veličine do 40 mm). Zbog  padavina koje predstoje u narednom periodu, kao i padavina koje su realizovane, potrebno je zasade jabuke zaštititi od prouzrokovača čađave krastavosti lista i ploda, Venturia inaequalis. Poljoprivrednim proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje  primena  fungicida

Faban (a.m. pirimetanil+ditianon) u dozi 1,2-1,6 l/ha.

Da bi se sprečilo ubušivanje larvi jabukovog smotavca, u plodove, jer je u toku piljenje larvi prve generacije, preporučuje se tretman sa Radar 300 EC ili Pyrinex 25 SC ili Saturn 250 EC (a.m. hlorpirifos) u koncentraciji 0,25%.

 

23.5.2018 11:32JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
1 - 20 Next