Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Prisustvo odraslih jedinki šiljokrilca u zasadima kajsija

Na lokalitetu Senta u zasadima kajsije polovinom maja registrovano je prisustvo imaga šiljokrilca (Perotis lugubris ), štetočine koja prouzrokuje sušenje i propadanje stabala koštičavih voćaka.

 

 

Šiljokrilac je vrsta insekta karakteristična za područje Mediterana. Ulsed efekta klimatskih promena postaje sve značajnija štetočina i u Srbiji.  Najčešće se javlja na šumskom drveću i na koštičavom voću. Najradije napada šljivu i kajsiju.

 

Imago je metalno- bakarne boje, 18 - 25 mm dužine.

 

Larve su prljavo bele boje, dužine do 40 mm.

Prezimljava kao larva i odrasla jednika. Razvojni ciklus larve traje 1- 2 godine. Odrasle jednike u periodu dopunske ishrane oštećuje koru mladih voćaka, pupoljke, mlade grane i grančice. Ženka polaže jaja u prizemni deo stabla ili na koren. Ispiljene larve prave hodnike u korenu što dovodi do sušenja napadnutih stabala. Simptom koji može ukazati na prisustvo larvi ove štetočine je sušenje pojedinih grana u krošnji. Vremenom se broj suvih grana povećava, te postepeno dolazi do sušenja čitavog stabla.

 

Za sada se registruju niske brojnosti ove štetočine, a u zasadima šljiva i kajsija u kojima se redovno sprovode hemijske mere zaštite nema problema sa ovom štetočinom.

Bakteriozna plamenjača Erwinia amylovora
Pregledom zasada jabuke i kruške na teritoriji RC Senta uočeni su simptomi bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora.
 
 
Patogen napada:cvet,plod,mladare,grane i deblo voćaka familije Rosaceae.Oboleli delovi venu,dobijaju mrku a zatim crnu boju i suše se. Zaraženi mladari dobijaju karakterističan izgled "pastirskog štapa".
Primarne infekcije dešavaju se u proleće na cvetovima i mladarima voćaka u koje bakterija prodire kroz prirodne otvore i povrede.Sekundarnim infekcijama širi se u toku vegetacije,a izvor infekcije je bakterijski eskudat koji se stvara na zaraženim delovima voćaka. Patogen se generalno širi: polinatorima,kapljicama vode,vetrom,mehaničkim radnjama od strane čoveka tokom rada u zasadu.
U sprečavanju širenja patogena Erwinia amylovora neophodan je redovan pregled voćnjaka i uočavanje stabala sa simptomima.Zaražene delove odstraniti rezidbom minimum 30 cm od mesta zaraze prema zdravom tkivu. Ukoliko je intenzitet zaraze stabla veći potrebno je ukloniti celo stablo. Pri rezidbi obavezno vršiti dezinfekciju pribora,a odstranjene biljne delove obavezno ukloniti iz voćnjaka i spaliti.
Usled osetljive faze u kojoj se jabuka trenutno nalazi (BBCH 65 puno cvetanje) potrebno je primeniti fungicidni treman preparatima na bazi bakar hidroksida registrovanim za bakterioznu plamenjaču. 
Breskvin smotavac Cydia molesta
Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadu breskve (BBCH 69,kraj cvetanja sve latice otpale) na teritoriji Horgoša 14.aprila registrovan je prvi ulov breskvinog smotavca Cydia molesta pri temperaturnoj akumulaciji od 66,54 DD od 1.januara.
 
Brašnena šljivina vaš

Na terenu rada RC Senta  pojavile su se prve kolonije  brašnene šljivine vaši na listovima šljive (Hyalopterus pruni).

Vizuelnim pregledom stabala na osmatračkom punktu Banatski Monoštor ustanovljen je index napada od 20%.

Ova štetočina ima više generacija godišnje, prezimljava u fazi jajeta. Prve jedinke se pile tokom marta, a kasnije formiraju kolonije.

Štetočina se hrani na naličju listova, telo im je pokriveno brašnavim, voštanim izlučevinama. Lisne vaši intenzivno luče mednu rosu. Pri jačem napadu usporava se rast mladara šljive.

Preporuka proizvođačima da urade tretman u suzbijanja vaši ako je napadnuto više od 10 %  listova   sa nekim od insekticida kao što su :

Dimetogal, Fosfamid 40-EC, Perfekthion (a.m. dimetoat) 0,075-0,1% ili Lannate 25 EW (a.m. metomil) 0,15%.

 

Masovna pojava vrtnih muva ( Bibio spp.)

U voćnjacima ( naročito u jabukama ), ali i na povrću se primećuje masovna pojava vrtnih muva iz roda Bibio, koje se sad roje. Njihova brojnost je na nekim kulturama velika, što uplaši proizvođače, misleći da se radi o nekoj štetočini. Međutim ove muve ne pričinjavaju nikakve štete, već samo ližu biljne sokove.

 

Ne treba preduzimati nikakve mere protiv njih.  

Prvi ulov breskvinog smotavca

Na lokalitetu Horgoš na feromonskim klopkama 29.03. su registrovane  prve jedinke breskvinog smotavca (Cydia molesta), na 89 DD (stepen dana) od 1. januara.. Od tada je konstantan let ove štetočine.

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Brašnena šljivina vaš ( Hyalopterus pruni )

Na terenu rada RC PIS Senta sredinom maja pojavile su se prve kolonije  brašnene šljivine vaši na listovima šljive (Hyalopterus pruni).

Vizuelnim pregledom 23.05. , na osmatračkom punktu Kanjiža ustanovljen je index napada 36-68 %.

Ova štetočina ima više generacija godišnje, prezimljava u fazi jajeta. Prve jedinke se pile tokom marta, a kasnije formiraju kolonije.

Štetočina se hrani na naličju listova, telo im je pokriveno brašnavim, voštanim izlučevinama. Lisne vaši intenzivno luče mednu rosu. Pri jačem napadu usporava se rast mladara šljive.