Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Prvi ulov sive repine pipe

Na području delovanja RC Bačka Topola u toku je setva šećerne repe.

Na lokalitetu Stara Moravica, u feromonskim klopkama na starom repištu, registrovan je prvi ulov imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

 

Imago sive repine pipe

 

Poljoprivrednim proizvođačima se u ovom trenutku preporučuje primena preventivnih mera zaštite protiv repine pipe:

  •  gušća setva na uvratinama,
  •  kopanje lovnih kanala oko starih repišta.

Za sada  se ne preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite.

RC Bačka Topola nastavlja praćenje štetnih organizama u šećernoj repi.

Širenje simptoma Cercospora beticola

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe se nalaze od faze početka  zatvaranja redova do faze potpuno zatvaranje redova (BBCH31-39).

Tokom vizuelnih pregleda useva ranih rokova setve (prva dekada marta), na kojima je protekle nedelje registrovano  prisustvo prvih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) registrovano je značajno širenje simptoma ovog patogena. Utvrđeno  je prisustvo simptoma na do 16% pregledanih biljaka.

Simptom C.beticola

Vladaju izuzetno povoljni uslovi  za razvoj i dalje širenje ovog patogena (porast temperature, prisutna visoka relativna vlažnost vazduha i dugotrajno vlaženja lista).

RC Bačka Topola nastavlja monitoring prisustva ovog patogena u usevima šećerne  repe i po postizanju prvog epidemijskog praga (50% biljaka sa simptomima) signaliziraće vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Stanje u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Bačka Topola, najveći broj useva šećerne repe se nalazi u fazi od 9 i više listova razvijeno do  početka  zatvaranja redova (BBCH 19-31). Mali broj useva (do 5% od ukupne površine pod šećernom repom) se nalazi u fazi potpuno zatvaranje redova: oko 90% biljaka zatvorilo red (BBCH 39). To su usevi koji su posejani u prvoj dekadi marta i izgled takvog useva je prikazan na fotografiji.

 

Šećerna repa BBCH 39

 

Vizuelnim pregledom useva iz najranijih rokova setve registrovano je prisustvo prvih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama se kreće do 2%.

Simptom C.beticola

Porast temperature u narednom periodu, uz visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha i dugotrajno vlaženje lista, stvoriće izuzetno povoljne uslove  za razvoj i dalje širenje ovog patogena.

RC Bačka Topola nastavlja monitoring prisustva ovog patogena u usevima šećerne  repe i po postizanju prvog epidemijskog praga signaliziraće vreme za primenu fungicida.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od repine muve (Pegomya betae) na do 3% pregledanih biljaka. Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Simptom Pegomya betae

Pojava sive repine pipe na starim  repištima
Na području delovanja RC Bačka Topola, u toku je početak setve šećerne repe. Na lokalitetu Stara Moravica , u feromonskim klopkama na starom repištu, registrovana su prva imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris ). Intenzivniji izlazak imaga sive repine pipe sa mesta prezimljavanja očekuje se sa povećanjem temperatura u narednom periodu.
 
 
Za sada se primena hemijskih  mera zaštite ne preporučuje.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Pojava prvih pega od Cercospora beticola na šećernoj repi

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe  se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama se kreće do 2%. 

 

Preporuka za proizvođače: za sada nema potrebe za hemijskim tretmanom.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem  uslova povoljnih za infekciju, kao i razvoj patogena i na osnovu toga će blagovremeno upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Pojava sive repine pipe

Na području delovanja RC Bačka Topola, registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris), u feromonskim klopkama koje su postavljene na starom repištu.

Siva repina pipa

Masovan  izlazak imaga sa mesta prezimljavanja, početak leta i migracija pipe sa starih na nova repišta direktno je uslovljeno povećanjem temperature, te se ova pojava očekuje u narednom periodu.

Preporuka za proizvođače: neophodna je  stalna kontrola  starih repišta i izlazak pipe, kao i praćenje nicanja novih repišta.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a, RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Cercospora beticola
Usevi šećerne repe na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi razvića korena ( BBCH 4.). Vizuelnim pregledima na lokalitetu Lovćenac, utvrđeno je povećanje brojnosti biljaka sa simptomima  od Cercospora beticola (prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe).
 

R.br.

Sorta

%biljaka sa pegama

1

Tibor

11

2

Pirana

6

 
Preporuka za proizvođače: intenzivirati pregled parcela šećerne repe kojima će se utvrditi prisustvo simptoma i procenat biljaka sa pegama. Suzbijanje uraditi po dostizanju epidemijskog praga: 50% biljaka makar sa jednom pegom.
 
Cercospora beticola
Usevi šećerne repe na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi razvića korena ( BBCH 4.).
 U tabeli je dat prikaz % biljaka sa simptomima od Cercospora beticola (prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe) na osnovu vizuelnih pregleda (16.6) različitih sorti na lokalitetu Lovćenac.
 

R.br.

Sorta

%biljaka sa pegama

1

Western

2

2

Melrose

3

3

Franceska

1

4

Grandiosa

2

5

Tibor

7

6

Pirana

2

7

Eduarda

2

8

Leopolda

0

 
Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati hemijske mere suzbijanja. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog patogena, na osnovu čega će biti dat blagovremen signal za suzbijanje.
Prve pege od Cercospora beticola
Usevi šećerne repe na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi razvića korena ( BBCH 4.). Vizuelnim pregledima na lokalitetu Lovćenac, registrovane su prve pege od Cercospora beticola (prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe), na sorti Melrose ( do 3% biljaka sa simptomima).
 
Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati hemijske mere suzbijanja. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog patogena, na osnovu čega će biti dat blagovremen signal za suzbijanje.
Pojava repine pipe na starom repištu
Na području delovanja RC Bačka Topola u toku je setva šećerne repe. U feromonskim klopkama postavljenim na površinama gde je protekle godine gajena šećerna repa ulovljena su imaga sive repine pipe (Bothynoderes punciventris).
 
 
Neophodno je svakodnevno praćenje pojave i brojnosti repine pipe na novoposejanim usevima šećerne repe, a usevi su naročito ugroženi u fazi nicanja.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
1 - 10 Next