Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Šljivina vaš kovrdžalica (Brachycaudus helichrysi)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi kraj cvetanja: sve latice opale do faze rasta plodnika (BBCH 69).

Vizuelnim pregledom zasada šljiva utvrđeno je prisustvo šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi) u niskom intenzitetu napada.

 

Velika slika                     Velika slika

Ova štetna vrsta ima više generacija godišnje. Prezimljava u stadijumu jajeta na zimskim domaćinima (šljiva, trnošljiva, trnjina). Već tokom marta , na temperaturi od 12-14C°, pile se osnivačice koje se zadržavaju na šljivama, tokom znatnog dela proleća. Svaka daje oko 40 larvi.

Krilate jedinke se javljaju od druge ili treće generacije, i tokom maja se raseljavaju na letnje domaćine, prvenstveno suncokret i dr. biljke iz  fam. Asteraceae.

Pored direktnih šteta koje se menifestuju u vidu kovrdžanja biljnih organa, vaši izazivaju i indirektne štete. Kao vektori virusa, prilikom ishrane prenose viruse sa zaraženih na zdrave biljke hraniteljke.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima šljiva, i signaliziraće pravo vreme  za suzbijanje ove štetočine.

Pojava imaga šljivinih osa

Na području delovanja RC Bačka Topola, šljive se nalaze u fenofazi  vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama; zelene ljuspice neznatno otvorene do faze čašične latice se produžuju: cvetna loža zatvorena; izdvajaju se pojedinačni cvetovi (BBCH 55-56).

Stanley

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive (sorta Stanlej) registruju se prvi ulovi imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

Šljivine ose

 

Usled napada šljivinih osa, prinos pojedinih sorti šljiva, naročito ranih, može biti drastično smanjen. Imaju jednu generaciju godišnje. Odrasle jedinke šljivine ose se javljaju u početku cvetanja ranih sorti šljiva. Hrane se nekoliko dana cvetnim nektarom. Posle parenja ženka legalicom proreže čašični listić cveta, napravi jamicu i u nju položi jaje. Po piljenju, larve se  ubušuju u mlade plodove i kroz hodnik prodiru do semenke koju pojedu. Nakon hranjenja odrasle pagusenice napuštaju napadnute plodove, uvlače se u zemlju, učauravaju se i prezimljavaju. Rano u proleće, pre cvetanja šljiva, pagusenice se preobražavaju u lutke. Iz njih izleću odrasle ose.

Podsećamo poljoprivredne proizvođače da se suzbijanje šljivinih osa vrši isključivo u fazi precvetavanja šljive, prvenstveno zbog zaštite pčela i dr.polinatora.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja šljive i prisustva šljivinih osa i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Šljivine ose

Na području delovanja RC Bačka Topola, šljive se nalaze u fenofazi  punog cvetanja (BBCH 65).

 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive registruju se ulovi imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

Velika slika

 

Suzbijanje ovih štetočina sprovodi se u fazi precvetavanja šljive, kada pčele i drugi polonatori nisu više prisutni u zasadu.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja šljive i prisustva šljivinih osa u voćnjacima i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava šljivinih osa

Na području delovanja RC Bačka Topola (punkt Bajša) šljive se nalaze u fazi cvetanja. Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive registruju se prvi ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

    

  Imaga šljivinih osa                      Šljiva BBCH 65

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zaštita šljive

Na području delovanja RC Bačka Topola, u zasadima šljive došlo je do  značajnog izmrzavanja cvetnih pupoljaka kao posledica izrazito niskih temperatura u martu mesecu. U najvećem broju zasada štete su i do 100%.

Preporuka za proizvođače: U narednom periodu zbog nedostatka roda, mere zaštite od šljivinog smotavca nisu potrebne. Međutim, preporučuje se nastavak zaštite lisne mase od prouzrokovača bolesti.  

Let šljivinih osa
Na području delovanja RC Bačka Topola, šljive se nalaze u fazi cvetanja (BBCH 59, većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon).
Registrovan je prvi ulov imaga crne i žute šljivine ose, (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava) na lepljivim klopkama. 
Trenutno se ne preporučuju mere zaštite. RC Bačka Topola će signalizirati vreme za tretman.
Šljivin smotavac (početak polaga jaja)
Zasadi šljive na području delovanja RC Bačka Topola, nalaze se u fazi drugog opadanja plodova (BBCH 73). Tokom vizuelnih pregleda utvrđeno je prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada od 0,25.
 
 
Preporuka za proizvođače: za sada se ne preporučuje primena  hemijskih mera zaštite protiv šljivinog smotavca.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
 
Monitoring šljivinog smotavca
Na lokalitetu Bačka Topola, u zasadu šljive (sorta:Stanley, faza razvoja:plod oko 90% krajnje veličine), pregledom plodova registrovano je polaganje jaja druge generacije šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana) u indexu napada od 0,75.
 
 
Preporuka za proizvođače:za sada ne preduzimati mere suzbijanja.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
Polaganje jaja šljivinog smotavca
Na lokalitetu Bačka Topola, u zasadu šljive ( sorta:Stanley, faza razvoja:drugo opadanje plodova, BBCH 73.), pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana) u indexu napada od 0,25.
 
Jaje šljivinog smotavca
 
Preporuka za proizvođače:za sada ne preduzimati mere suzbijanja.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
Polaganje jaja šljivinog smotavca
Vizuelnim pregledom (02.05.2014.) u zasadu šljive sorta: Stanley (faza razvoja:73.drugo opadanje plodova, BBCH skala), registrovana su jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indexu napada od 1,25%.
Jaje šljivinog smotavca
Prateći brojnost imaga na feromonskim klopkama beležimo dva pika:
  • prvi pik:26.04.2014. na 79,41 CDD  (akumulacija temperatura od 01.01.2014.)
  • drugi pik: 29.04.2014. na 93,98 CDD (akumulacija temperatura od 01.01.2014.)

Za sada ne preduzimati mere suzbijanja.

Videti prilog: 11.04.2014.

 

1 - 10 Next