Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Rutava buba

Na području delovanja RC Bačka Topola jabučaste voćne vrste    nalaze se u različitim fazama cvetanja, a od ratarskih kultura u fazi cvetanja nalaze se usevi uljane repice.Vizuelnim pregledom zasada jabuke kao i useva uljane repice registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta). S proleća, ovaj insekt se prvo sreće na cvetovima maslačka, zatim na raznim vrstama voća, uljanoj repici, ukrasnom bilju, cvetovima povrća,  usevima žita. Velike štete usled izgrizanja cvetova može da nanese na mladim voćkama.

 

Velika slika                              Velika slika

  

Velika slika                                Velika slika

 S obzirom da je primena insekticida u vreme cvetanja zabranjena, preporučuje se primena preventivnih mera:

·          izlovljavanje pomoću belih i plavih posuda sa vodom uz dodatak atraktanata  (cimet, anis, negro bombone),

·          zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

Rutava buba

Na području delovanja RC Bačka Topola registruje se pojava imaga rutave bube (Tropinota hirta), prvenstveno na korovskim biljkama. Rutava buba je štetočina cvetnih pupoljaka i cvetova velikog broja korovskih i gajenih biljaka.

 

  

Rutava buba

S proleća, ovaj insekt se prvo sreće na cvetovima maslačka, zatim na raznim vrstama voća, uljanoj repici, ukrasnom bilju, cvetovima povrća,  usevima žita. Velike štete usled izgrizanja cvetova može da nanese na mladim voćkama.

 

S obzirom da je aktivnost ovog insekta počela, u mladim zasadima voća preporučuje se: postavljanje lovnih posuda  (bele ili plave boje) sa vodom (uz dodatak nekog mirisnog atraktanta npr. sirup od jagode, negro bombone i sl.), radi masovnog izlovljavanja ove štetočine.  
 
Primena insekticida se nikako ne preporučuje zbog prisustva pčela i dr. polinatora.
Pojava cikade Matcalfa pruinosa
U zasadu šljive (lokalitet Bačka Topola),registrovana je pojava cikade Metcalfa pruinosa.
 
 
Velika slika                            Velika slika
 
M.pruinosa je izrazit polifag. Napada brojne vrste šumskog I ukrasnog drveća, voće I vinovu lozu ali I neke zeljaste biljke. Ima jednu generaciju godišnje.
 
Štete na biljkama domaćinima prave larve I odrasle jedinke. Hrane se sišući sokove na granama, lišću i mladim izbojcima biljaka ( voćnih vrsta, vinove loze, ukrasnog bilja). Obilno luče mednu rosu na kojoj se nastanjuju  gljive čađavice , što u mnogome smanjuje tržišnu vrednost zahvaćenih plodova.
Šimširov plamenac (Cydalima perspectalis)
Na lokalitetu Bačka Topola, u svetlosnoj lovnoj lampi registrovana je pojava šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).
 
 
Ovo je nova, invazivna vrsta (u Srbiji je registrovana 2014.god.). Biljke hraniteljke su šimšir (Buxus spp.), božikovina (Ilex aquifolium L.) i japanska kurika (Euonymus japonicus).
 
 
 
Pamukova (kukuruzna) sovica
Na lokalitetu Bačka Topola , 18.05.2015.  registrovan je prvi ulov pamukove (kukuruzne) sovice , Helicoverpa armigera.
 

Štetni organizam:

Helicoverpa armigera

Lokacija monitoringa:

Bačka Topola/Bačka Topola/svetlosna lampa

Događaj

Datum

CDD

prvi ulov imaga

11.6.2012

241,7  °C

21.5.2013

129  °C

23.6.2014

218,11  °C

18.5.2015

100,73  °C

 

*Akumulacije od 01.01.

Početak leta kukuruznog plamenca
Na lokalitetu Bačka Topola , 10.05.2015.  registrovan je prvi ulov kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
 
I: Mesto monitoringa:svetlosna lovna lampa Bačka Topola
 
Ostrinia
nubilalis
2011
(23.05.)
 
2012
(30.04.)
2013 
(04.05.)
   

2014    (08.05.)

 

2015

(10.05.)

Prvi ulov
 
201 °C
 
 
104 °C
 
 
150,7°C
 
 
102,72°C
 
165,53°C
*akumulisani stepen dani od 01.04.
 
 
RC Bačka Topola nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca.
Pojava rutave bube
Rutava buba (Tropinota hirta), je štetočina cvetnih pupoljaka i cvetova velikog broja korovskih i gajenih biljaka.
Rutava buba
S proleća, ovaj insekat se prvo sreće na cvetovima maslačka, zatim na raznim vrstama voća, uljanoj repici,ukrasnom bilju, cvetovima povrća, a na kraju i na usevima žita (posebno na raži).Najveće štete pričinjava u najtoplijem delu dana.Primena insekticida ima nezadovoljavajući efekat , jer nove jedinke stalno doleću, a ujedno je nedopustiva i zbog prisustva pčela i dr. polinatora.
S obzirom da je aktivnost ovog insekta počela ,preporučuje se : postavljanje lovnih posuda u voćnjacima (bele ili plave boje) sa vodom (uz dodatak nekog atraktanta npr. sa mirisom jagode ), koje je potrebno svakodnevno prazniti, i puniti novom količinom vode u periodu dok traje cvetanje.
Lisne vaši na paprici
Na lokalitetu Bačka Topola, u usevu paprike (faza razvoja 19-109, razvijeno 9 i više listova na glavnom stablu, po BBCH skali; sorta: Slonovo uvo), vizuelnim pregledom je utvrđeno prisustvo lisnih vaši ( Aphididae ) u indexu napada od 0,25%.
Najznačajnije lisne vaši na paprici su: Myzodes persicae,Aphis fabae, Aphis nastirtii,Aulacorthum solani. Lisne vaši nanose direktne štete ishranom (sisanjem biljnih sokova), prouzrokujući deformacije napadnutih biljnih delova i indirektne, jer su značajni prenosioci virusa (Alfalfa masaic alfamovirus, Cucumber mosaic cucumovirus,Potato Y potyvirus).
Preporuka za proizvođače: suzbijanje insekticidima otpočeti kada je očigledno da kulturne mere , kao i prirodna kontrola (prirodni neprijatelji vaši: Coccinellidae, Syrphidae) ne drže brojnost vaši pod kontrolom.
Za suzbijanje lisnih vaši na paprici koristiti neki od sl. insekticida:
  • Calypso 480EC (a.m. tiakloprid) 0,15-0,2 l/ha
  • Actara 25 WG (a.m. tiametoksam) 160-180 g/ha
  • Mavrik EW ( a.m. tau-fluvalinat) 0,03%
  • Lannate -90 (a.m. metomil) 0,08-0,2 kg/ha
Autographa gamma (Plusia gamma)
Na lokalitetu Zobnatica( usev šećerna repa) , u feromonskim klopkama zabeležen je kontinuiran ulov sovice gama (najveće brojnosti izlovljenih imaga od momenta postavljanja klopki 08.05.2013. su :11.05/162 imaga i 16.05./123 imaga). Sovica gama je migratorna , higrofilna i termofilna vrsta . Ima 2-3 generacije godišnje, prezimljava u stadijumu gusenice i lutke. Ženka polaže jaja na donju stranu lista, obično po jedno ( ređe 2-3).Polifagna je štetočina raznih ratarskih i povrtarskih useva (šećerna repa,suncokret, duvan, leguminoze, krompir, kupus, paprika i dr.).Gusenice prvog i drugog uzrasta izgrizaju na lišću "prozorčiće", uglavnom na donjoj strani liske , dok je epidermis sa gornje strane nedirnut.Odrasle gusenice izgrizaju manje ili veće  otvore na lišću. Glavnu štetnost pričinjavaju gusenice četvrtog i petog uzrasta. Sovica gama  je sklona prenamnožavanju i tada nanosi velike štete.Na obrazovanje brojnosti ove štetočine prvenstveno utiču tri grupe faktora : vremenske prilike, prirodni neprijatelji i migracije leptira. Osim u feromonskim klopkama, pojavu i brojnost  sovice gama RC Bačka Topola registruje i na dve svetlosne lampe ( lokacije Bačka Topola i Feketić). 
Prvi ulov pamukove sovice
Na lokalitetu Bačka Topola, u svetlosnoj lovnoj lampi , registrovan je prvi imago pamukove sovice (Helicoverpa armigera) 21.05.2013. na 126,32 DDC (od 01.01.2013.godine).
1 - 10 Next