Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Simptomi uticaja fizičkih faktora na klijance pšenice

 

Na terenu RC Senta, vizuelnim pregledima useva ozime pšenice utvrđeno je da se usevi, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od klijanja i nicanja do faze razvijena 2 lista.

 

Vizuelnom pregledom klijanaca na listovima su primećene promene u vidu pega različitih boja.

Ove promene su posledica smene niskih temperatura tokom noći i  visokih temperatura tokom dana i obično se javljaju na klijancima. Obojene površine (žute, narandžaste,purpurne) su privremenog karaktera i nakon izvesnog vremena bi trebalo da se povuku i neće uticati na dalji razvoj biljaka.

 

velika slika                       velika slika                          

 

velika slika                                     velika slika

 

velika slika

 

S obzirom da su primećene pege posledica fizičkih faktora hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fenofazi od razvijena 2 lista do faze bokorenja (12 -23 BBCH). Na parcelama iz kasnijih rokova setve usevi pšenice se nalaze u fazi nicanja.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo štetočina, kao ni simptoma bolesti.

 

 

Velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalaze u fazama bokorenja registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis ) na 1% do 2% biljaka. Od štetočina uočeno je prisustvo lisni vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae)  na do 1% biljaka.

 

 

simptom mrežaste pegavosti ječma

 

RC Senta u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fenofazi bokorenja do početka rasta stabljike (23-30 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice, u najrazvijenijim usevima, registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 18% biljaka. Kod manje bujnih useva pšenice  nije registrovano prisustvo simptoma ovog patogena.

 

 

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 70% biljaka,  pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 5% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 10% biljaka.

 

 

Na usevima ozime pšenice i ječma se još uvek uočavaju oštećenja od mraza i jakog vetra, koji su tokom februara naneli štete na biljkama.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od početka bokorenja do faze 4 stablo vidljivo (21-24 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na do 3% biljaka u vidu pojedinačnih pustula i siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) na do 2% biljaka.

 

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 85% biljaka.

 

 

Visok procenat biljaka sa prisutnim simptomima mrežaste pegavosti lista ječma rezultat je povoljnih uslova za razvoj ovog patogena koji su vladali u predhodnom periodu, pa je preporuka redovan obilazak parcela i praćenje zdravstveno stanje useva ječma.

 

Mraz i jak vetar u proteklim danima ostavili su posledice na usevima u vidu nekroze na vrhovima listova, naročito na usevima ječma.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta  ozimi usevi strnih žita se, zavisno od vremena setve i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama razvoja; od tri listova razvijeno do različitih faza bokorenja (13-23 BBCH).

  

Vizuelnim pregledom useva ječma  registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 3% do 75% biljaka i lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

 

 

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti i štetočina.

  

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 23-30).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice koji su najrazvijeniji i gustog sklopa, simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) registrovani su na do 100% biljaka. Donji listovi su osušeni, a simptomi ovog patogena uočeni su na mlađem lišću. Kod manje bujnih useva pepelnica se registruje na do 20% biljaka. 

 

Simptomi rđe (Puccinia spp.) registrovani su na većem procentu biljaka u odnosu na pošli pregled. Na bujnim usevima koji su na kraju bokorenja, simptomi rđe su registrovani na do 60% biljaka. Na usevima koji su u fazi početka bokorenja, simptomi rđe su prisutni na do 3% biljaka u vidu pojedinačnih pustula.  Simptomi sive pegavost lista pšenice (Septoria tritici) registrovani su na do 5% biljaka.  

 

 simptomi rđe i pepelnice

 

 

siva pegavost lista pšenice

 

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 25-95% biljaka, kao i pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) na bujnim usevima na do 50% biljaka.

 

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

 

Vizuelnim pregledima useva registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus, poljska voluharica - Microtus arvalis) uglavnom na ivicama parcele, ali  preporučuju se redovni obilasci parcela u cilju utvrđivanja broja aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje  se njihovo suzbijanje primenom rodenticida (mogu se koristiti gotovi mamci nakon čega treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači) .

 

aktivna rupa

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi, zavisno od vremena setve, nalaze u fenofazi od razvijena 4  lista do  različitih faza bokorenja (14 -27 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice koji se nalaze u fazi kraja bokorenja registrovani su simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na donjim listovima na do 80% biljaka. Ovi listovi su počeli da propadaju. Simptomi rđe (Puccinia spp.) su se raširili u odnosu na prethodni pregled. Na bujnim usevima koji su na kraju bokorenja, simptomi rđe su registrovani na  do 38% biljaka. Na usevima koji su u fazi početka bokorenja, simptomi rđe su prisutni na do 3% biljaka u vidu pojedinačnih pustula.  

 

 

 simptom rđe

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 20 do 95% biljaka zavisno od razvijenosti useva.

 

mrežasta pegavost ječma

 

RC Senta u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi, zavisno od vremena setve, nalaze u fenofazi od razvijena 3  lista do  faze bokorenja (13 -23 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice koji se nalaze u fazi bokorenja registrovani su simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis ) na do 20 % biljaka, kao i simptomi rđe (Puccinia spp.) na do 15% biljaka. Na usevima koji su u fazi 3-4 lista, simptomi rđe su prisutni na 0 do 1% biljaka u vidu pojedinačnih pustula.   

 

 

  pepelnica na pšenici

 

rđa na listu pšenice

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma:  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5 do 20 % biljaka, sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis ) na 1 do 2% biljaka i rđe ( Puccinia spp.) na do 1% biljaka.

 

   mrežasta pegavost ječma

 

   

 sočivasta pegavost lista ječma

 

RC Senta u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanje useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje pšenice

Na terenu RC Senta, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama mlečne zrelosti (75-77 BBCH).

Vizuelnim pregledima useva pšenice, na svim lokalitetima, registrovani su simptomi šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum), kako na netretiranim, tako i na tretiranim usevima. Procenat napadnutih klasova se kreće čak do 90%, a kod nekih sorti procenat zaražene površine klasa se kreće i do 38 %.

fuzarioza klasova

Ovako visoki procenti napada su posledica povoljnih uslova za ostvarenje infekcija u vreme cvetanja pšenica. Simptomi se uočavaju na zaraženim klasovima, koji dobijaju belu boju i na kojima se formira crvenkasta prevlaka od micelije gljive. Zaražena zrna su štura, što dovodi do gubitka prinosa. Na intenzitet pojave ovog oboljenja, osim vremenskih prilika, utiče i osetljivost sortimenta, plodored, itd.

Pored gubitka prinosa, ova gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje  ljudi i životinja.

Na osetljivim sortama se registruju i simptomi rđe (Puccinia spp.).

rdja na listu

Zdravstveno stanje pšenice

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od bokorenja do početka rasta stabla

(23-30 BBCH skale). Simptomi bolesti se javljaju u različitom intenzitetu u zavisnosti od sortimenta i razvijenosti useva.

 

Vizuelnim pregledom  useva ozime pšenice od 01. i 02.04.2019, registrovano je prisustvo simptoma bolesti: pepelnica žita (Erysiphe graminis ) na 0-65% biljaka i rđa (Puccinia spp.) na 0-3% biljaka.

 pepelnica na listu

 

rđa na listu

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

1 - 10 Next