Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 23-30).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice koji su najrazvijeniji i gustog sklopa, simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) registrovani su na do 100% biljaka. Donji listovi su osušeni, a simptomi ovog patogena uočeni su na mlađem lišću. Kod manje bujnih useva pepelnica se registruje na do 20% biljaka. 

 

Simptomi rđe (Puccinia spp.) registrovani su na većem procentu biljaka u odnosu na pošli pregled. Na bujnim usevima koji su na kraju bokorenja, simptomi rđe su registrovani na do 60% biljaka. Na usevima koji su u fazi početka bokorenja, simptomi rđe su prisutni na do 3% biljaka u vidu pojedinačnih pustula.  Simptomi sive pegavost lista pšenice (Septoria tritici) registrovani su na do 5% biljaka.  

 

 simptomi rđe i pepelnice

 

 

siva pegavost lista pšenice

 

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 25-95% biljaka, kao i pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) na bujnim usevima na do 50% biljaka.

 

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

 

Vizuelnim pregledima useva registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus, poljska voluharica - Microtus arvalis) uglavnom na ivicama parcele, ali  preporučuju se redovni obilasci parcela u cilju utvrđivanja broja aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje  se njihovo suzbijanje primenom rodenticida (mogu se koristiti gotovi mamci nakon čega treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači) .

 

aktivna rupa

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi, zavisno od vremena setve, nalaze u fenofazi od razvijena 4  lista do  različitih faza bokorenja (14 -27 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice koji se nalaze u fazi kraja bokorenja registrovani su simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na donjim listovima na do 80% biljaka. Ovi listovi su počeli da propadaju. Simptomi rđe (Puccinia spp.) su se raširili u odnosu na prethodni pregled. Na bujnim usevima koji su na kraju bokorenja, simptomi rđe su registrovani na  do 38% biljaka. Na usevima koji su u fazi početka bokorenja, simptomi rđe su prisutni na do 3% biljaka u vidu pojedinačnih pustula.  

 

 

 simptom rđe

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 20 do 95% biljaka zavisno od razvijenosti useva.

 

mrežasta pegavost ječma

 

RC Senta u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi, zavisno od vremena setve, nalaze u fenofazi od razvijena 3  lista do  faze bokorenja (13 -23 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice koji se nalaze u fazi bokorenja registrovani su simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis ) na do 20 % biljaka, kao i simptomi rđe (Puccinia spp.) na do 15% biljaka. Na usevima koji su u fazi 3-4 lista, simptomi rđe su prisutni na 0 do 1% biljaka u vidu pojedinačnih pustula.   

 

 

  pepelnica na pšenici

 

rđa na listu pšenice

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma:  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5 do 20 % biljaka, sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis ) na 1 do 2% biljaka i rđe ( Puccinia spp.) na do 1% biljaka.

 

   mrežasta pegavost ječma

 

   

 sočivasta pegavost lista ječma

 

RC Senta u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanje useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje pšenice

Na terenu RC Senta, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama mlečne zrelosti (75-77 BBCH).

Vizuelnim pregledima useva pšenice, na svim lokalitetima, registrovani su simptomi šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum), kako na netretiranim, tako i na tretiranim usevima. Procenat napadnutih klasova se kreće čak do 90%, a kod nekih sorti procenat zaražene površine klasa se kreće i do 38 %.

fuzarioza klasova

Ovako visoki procenti napada su posledica povoljnih uslova za ostvarenje infekcija u vreme cvetanja pšenica. Simptomi se uočavaju na zaraženim klasovima, koji dobijaju belu boju i na kojima se formira crvenkasta prevlaka od micelije gljive. Zaražena zrna su štura, što dovodi do gubitka prinosa. Na intenzitet pojave ovog oboljenja, osim vremenskih prilika, utiče i osetljivost sortimenta, plodored, itd.

Pored gubitka prinosa, ova gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje  ljudi i životinja.

Na osetljivim sortama se registruju i simptomi rđe (Puccinia spp.).

rdja na listu

Zdravstveno stanje pšenice

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od bokorenja do početka rasta stabla

(23-30 BBCH skale). Simptomi bolesti se javljaju u različitom intenzitetu u zavisnosti od sortimenta i razvijenosti useva.

 

Vizuelnim pregledom  useva ozime pšenice od 01. i 02.04.2019, registrovano je prisustvo simptoma bolesti: pepelnica žita (Erysiphe graminis ) na 0-65% biljaka i rđa (Puccinia spp.) na 0-3% biljaka.

 pepelnica na listu

 

rđa na listu

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od vremena setve, sortimenta, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u fenofazi od 4 lista razvijeno do faze bokorenja, četvrto stablo vidljivo (14-24 BBCH).

   

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres) na do  53%  biljaka  i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 91 % biljaka.

 

 

 mrežasta pegavost lista ječma

 

pepelnica na listu

 

Usevi pšenice se nalaze u fazi 3-5 listova razvijeno (13-15 BBCH). Vizuelnim pregledom useva nisu registrovani simptomi bolesti.

 

RC Senta nastavlja sa redovnim praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozimog ječma utvrđeno je da se usevi nalaze u fenofazi od 2 lista do faze bokorenja (12-23 BBCH). Ima parcela gde su biljke još u fazi nicanja zbog kasne setve.

   

Vizuelnim pregledom useva ječma zavisno od parcela, registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres) na do  30%  biljaka  i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 40 % biljaka.

 

 

simptomi mrežaste pegavosti na ječmu

 

simptomi pepelnice na ječmu

       

RC Senta u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Senta vremenski uslovi u prethodna tri meseca (suša) nisu pogodovali ni pripremi zemljišta a ni setvi ozimih useva. Kod posejanih pšenica i ječmova nicanje je veoma otežano, pa su usevi neujednačeni. Biljke se nalaze u fazi od nicanja do 2 lista. Veliki deo ozimih strnih žita još nije ni posejan.

Vizuelnim pregledom izniklih useva registrovan je početak naseljavanja lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na parcele, koje predstavljaju značajne vektore virusa.

 

lisna vaš

 

Pošto je prisustvo štetnih organizama registrovano na vrlo malom procentu pregledanih biljaka, hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

Hemijsko suzbijanje lisnih vaši ne treba sprovoditi sve do postizanja praga štetnosti koji iznosi 10% napadnutih biljaka pšenice.

RC Senta će nastaviti sa praćenjem ozimih useva strnih žita.
Stanje useva strnih žita

 

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od bokorenja do početka rasta stabla ( 23-30 BBCH skale). Simptomi bolesti se javljaju u različitom inrtenzitetu na različitim parcelama u zavisnosti od sortimenta i razvijenosti useva.

 

Vizuelnim pregledom  useva ozime pšenice od 27.3.2018, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici ) i rđe (Puccinia spp.).

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta pšenice

BBCH skala

Septoria tritici

Erisyphe graminis

Puccinia spp.

% napadnutih

biljaka

% napadnutih

biljaka

% napadnutih

biljaka

Senta

Simonida

30 BBCH

51

0

2

Senta

Zephyr

25 BBCH

3

0

0

 

 siva pegavost listova

rđa

 

Pregledom useva ozimog ječma od 27.3.2018, utvrđeno je da se ječmovi nalaze u fazi od kraja bokorenja do početka rasta stabljike ( 26-30 BBCH skale ).

 

Pregledom useva uočeni su simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosprium secalis), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo-cygni).

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su  u tabeli:

Lokalitet

Sorta ječma

BBCH skala

Pyrenophora teres

Rhynchosporium secalis

Erisyphe graminis

Ramularia

collo-cygni

 

% napadnutih

biljaka

 % napadnutih

  biljaka

 % napadnutih

 biljaka

% napadnutih

 biljaka

Senta

Nonius

30 BBCH

45

0

100

0

Senta

NS 565

28 BBCH

3

1

0

1

 

 pepelnica ječma

mrežasta pegavost ječma

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva.

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

 

Stanje useva ozimog ječma

Na teritoriji RC Senta usevi ozimog ječma nalaze se u fazi bokorenja ( vidljivo 3-7 sekundarnih stabala ; 23-27 BBCH).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) do 35% biljaka i prisustvo simptoma pepelnice žita ( Erysiphae graminis ) do 95% biljaka.

 

 simptomi mrežaste pegavosti ječma i pepelnice

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.

1 - 10 Next