Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Usevi pšenice se nalaze u fenofazi od faze zastavičara do početka klasanja (47- 59 BBCH).

 

Obilaskom useva pšenice na terenu, poslednjih nedelju dana se registruje širenje simpromi žute lisne rđe pšenice (Puccinia striiformis) kako vertikalno, tako i horizontalno. Na nekim parcelama je zahvaćeno do 80% biljaka , a simptomi su prisutni i na listu ispod zastavičara. Prisustvo ovog patogena u najjačem intenzitetu je registrovano na osetljivim sortama i na neadekvatno tretiranim parcelama u predhodnom periodu.

 

 

Simptomi koje prouzrokuje ovaj patogen se najpre javljaju na donjem, a kasnije i na vršnom lišću. Na listovima se razvijaju žute uredopustule, koje su linearno raspoređene između nerava lista u vidu uzdužnih crta. Broj uredopustula na jednom listu može biti jako veliki, a  kada dođe do njihovog spajanja formiraju se pruge. Jako oboleli usevi se mogu uočiti sa daljine po žutoj boji.

 

 

Prohladno i vlažno vreme pospešuje razvoj ovog patogena. Gljiva se najintenzivnije razvija na 10-15°C , posebno pri niskim noćnim temperaturama (ispod 10 °C).

Vremenske prilike ove godine izuzetno pogoduju razvoju žute lisne rđe, ali i ostalim patogenima koji napadaju strna žita.

 

Uskoro nas očekuje zaštita useva pšenice u fazama cvetanja od prouzrokovača fuzarioze klasa. Ovaj tretman sa aspekta zaštite biće veoma važan ne samo za zaštitu klasa nego i za dalje očuvanje listova nosioca prinosa, s obzirom na izraženo prisustvo simptoma žute lisne rđe u usevima.

 

RC Senta će blagovremeno signalizirati vreme tretmana. 

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji  RC Senta ozima strna žita se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 22-27).

 

U toku vizuelnog pregleda pšenice, u zavisnosti od razvoja useva, lokaliteta i sortimenta registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 40% biljaka, pepelnica žita (Erysiphe graminis) na  do 40% , lisne rđe (Puccinia recondita) na do 10% biljaka.

 

 pepelnica

simptomi rđe

siva pegavost lista pšenice

 

U usevima ozimih ječmova su uočeni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 95% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis  na do 30 % biljaka.

 

 mrežasta pegavost

 

Zbog viših temperatura tokom zimskih meseci i dovoljne količine padavina u tom periodu, došlo je do značajnog povećanja broja biljaka sa simptomima bolesti na strnim žitima. Na osnovu sadašnjeg zdravstvenog stanja useva, sa kretanjem vegetacije se može očekivati dalje širenje bolesti.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem  štetnih organizama u usevima strnih žita i blagovremeno će izdati signal za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice se zavisno od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama razvoja listova ili bokorenja (14-24 BBCH).

 

Toplo i vlažno vreme pogodovalo je ne samo rastu biljaka, nego i širenju bolesti. Na usevima iz ranijih rokova setve registrovano je pojava širenje simptoma bolesti u odnosu na ranije preglede.

 

usevima pšenice sada se registruje prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 15% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka.

 

 

 pepelnica i siva pegavost

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fenofazi od razvijena 2 lista do faze početka bokorenja (12 -21 BBCH). Na parcelama iz kasnijih rokova setve usevi pšenice se nalaze u fazi nicanja.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalaze u fazama bokorenja je registrovano prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na nekim parcelama na čak do 80% biljaka.

Razlog ovako visokog intenziteta prisustva simptoma bolesti su rana setva, povoljni meteorološki uslovi u proteklom periodu, setva nedeklarisanog semena (ovaj patogen se prenosi semenom) i činjenica da je ove godine bila izražena pojava samoniklih useva strnih žita zbog čega je infektivni potencijal bio prisutan u velikoj meri u polju.

 

 

mrežasta pegavost listova

 

Od štetočina je uočeno prisustvo lisni vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae)  na do 15% biljaka.

Pogledati preporuku od 25.10.2022.

 

RC Senta u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Ozima strna žita se zavisno od rokova setve nalaze od fenofaze prvog do faze trećeg kolenca  (31-33 BBCH skale).

 

Pregledom useva ječma su uočeni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti  ječma (Rhynchosprium secalis), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo-cygni). Mrežasta pegavost ječma je prisutna na donjim listovima, dok ramulariozna pegavost  se pojavila na listovima iznad drugog kolenca. Pepelnica je registrovana na bujnijim usevima, na donjem delu stabla, ali i na listovima.

 pepelnica

pepelnica                            mrežasta pegavost listova

 

ramulariozna pegavost

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice su registrovani simptomi sive i žuto-mrke pegavosti listova pšenice (Septoria tritici i Pyrenophora tritici-repentis), koji su locirani na donjim listovima i nije došlo do vertikalnog širenja patogena, te dosad nismo izdali signal za fungicidni tretman u usevima pšenice.  Simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.)  nisu uočeni.

 

 žuto-mrka pegavost           siva pegavost listova

 

Na teritoriji rada RC  Senta, u toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi žitne pijavice (Lema melanopa). 

Imaga ove štetočine se pojavljuju  početkom proleća, zavisno od temperaturnih uslova. Posle parenja ženke polažu na listove žuta jaja u nizu. Period polaganja jaja zavisi od vremenskih uslova i može da traje i do sredine juna. Larveni stadijum traje oko tri nedelje.

Ekonomski značajne štete na biljkama pričinjavaju i odrasle jedinke  i larve. Prilikom ishrane uništavaju  lisnu masu između nerava. Oštečeno lišće dobija beličastu boju, a pri jačem napadu čitavo polje dobije takav izgled. U zavisnosti od jačine pojave imaga i larvi se izvode hemijske mere suzbijanja.

 

 

jaje žitne pijavice        imago

 

RC Senta nastavlja dalje da prati zdravstveno stanje useva pšenice.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja (23-29 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice, u najrazvijenijim usevima su registrovani simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka. Broj zaraženih biljaka se povećava zbog povoljnih uslova u proteklom periodu. Kod manje bujnih useva pšenice  nije registrovano prisustvo simptoma ovog patogena.

 

Septoria tritici

 

 pege na listu pšenice ( prouzrokovač Septoria tritici)

 

 

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 60% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 5% biljaka.

 

 simptomi mrežaste pegavosti

 

simptomi sočivaste pegavosti

 

Na usevima ozime pšenice i ječma se još uvek uočavaju oštećenja od mraza i jakog vetra, koji su tokom januara naneli štete na biljkama.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od početka bokorenja do faze 8 stablo vidljivo (21-28 BBCH). Usevi ječmova su u odmaklijim fazama.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu registrovani simptomi bolesti. 

pšenica

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5-10 % biljaka ,a na veoma ranim setvama i do 55% biljaka ima početne simptome ove bolesti.

 

fenofaza ječma

 

 mrežasta pegavost i hloroza listova

 

Vremenske prilike su povoljne za razvoj ovog patogena, pa je preporuka redovan obilazak parcela i praćenje zdravstveno stanje useva ječma.

 

Mraz i jak vetar krajem januara, bez snežnog pokrivača, ostavili su posledice na usevima u vidu nekroze na vrhovima listova, kao i žućenje donjih listova, naročito na usevima ječma.

 

Prisustvo štetočina, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na strnim žitima nije uočeno.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Simptomi uticaja fizičkih faktora na klijance pšenice

 

Na terenu RC Senta, vizuelnim pregledima useva ozime pšenice utvrđeno je da se usevi, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od klijanja i nicanja do faze razvijena 2 lista.

 

Vizuelnom pregledom klijanaca na listovima su primećene promene u vidu pega različitih boja.

Ove promene su posledica smene niskih temperatura tokom noći i  visokih temperatura tokom dana i obično se javljaju na klijancima. Obojene površine (žute, narandžaste,purpurne) su privremenog karaktera i nakon izvesnog vremena bi trebalo da se povuku i neće uticati na dalji razvoj biljaka.

 

velika slika                       velika slika                          

 

velika slika                                     velika slika

 

velika slika

 

S obzirom da su primećene pege posledica fizičkih faktora hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fenofazi od razvijena 2 lista do faze bokorenja (12 -23 BBCH). Na parcelama iz kasnijih rokova setve usevi pšenice se nalaze u fazi nicanja.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo štetočina, kao ni simptoma bolesti.

 

 

Velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalaze u fazama bokorenja registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis ) na 1% do 2% biljaka. Od štetočina uočeno je prisustvo lisni vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae)  na do 1% biljaka.

 

 

simptom mrežaste pegavosti ječma

 

RC Senta u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fenofazi bokorenja do početka rasta stabljike (23-30 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice, u najrazvijenijim usevima, registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 18% biljaka. Kod manje bujnih useva pšenice  nije registrovano prisustvo simptoma ovog patogena.

 

 

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 70% biljaka,  pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 5% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 10% biljaka.

 

 

Na usevima ozime pšenice i ječma se još uvek uočavaju oštećenja od mraza i jakog vetra, koji su tokom februara naneli štete na biljkama.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

1 - 10 Next