Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice  se nalaze u različitim fazama razvoja lista (BBCH 12-14).

Faza razvoja pšenice

Vizuelnim pregledima  useva na lokalitetima Lovćenac, Stara Moravica, Bačka Topola ,Njegoševo, registrovani su  simptomi sledećih  biljnih bolesti: pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) na 0-6% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 0-1% biljaka.

 

Simptom pepelnice                     Simptom rđe

 Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

O prisustvu lisnih vaši i cikada  u usevima ozime pšenice Centar prognozno-izveštajne službe je  informisao 23.10.2019. kada su i preporučene hemijske mere zaštite (vidi preporuku).

Registruje se i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama na ozimoj pšenici.

Comments

There are no comments yet for this post.